Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 1. april 2018.

Aktuelno

PODGORICA

–Stanjebe-

zbjednosti uVojsci CrneGo-

reuprošloj godini bilo je

stabilno i nijebilo slučajeva,

kako senavodi, „oticanja

tajnihpodataka“, što jepo-

tvrđeno inspekcijskimnad-

zorom.

Uinformaciji ostanjuuVCGu

prošloj godini navodi se da su

realizacijom stručno-specija-

lističkih programa obuke u

zemlji i inostranstvu i sarad-

njomsaUpravompolicijeiPo-

licijskomakademijomuDani-

l ovg radu unapr i j eđene

sposobnosti pripadnika Voj-

ske za primjenu mjera be-

zbjednosti.

- Četa vojne policije je

angažovala 49 patrola za

kont ro l u vo jnog reda i

discipline, 383 saobraćajne

patrole i izvršila 465 pregleda

objekata, vozila i drugih

predmeta. Zbog kršenja sao-

braćajnih propisa podnijete

su dvije saobraćajne prijave,

što je pet manje u odnosu na

prethodnu godinu. Vojna po-

licija jeevidentiralačetiri sao-

braćajne nezgode u kojima su

učestvovala vojna vozila, koje

subilebez težihposljedica i sa

neznatnommaterijalnomšte-

tom. Iz oblasti suzbijanja kri-

minaliteta Vojna policija je

radilana51 predmetu. Izvrše-

no je 16uviđaja, a sa 159 lica su

obavljeni informativni razgo-

vori. Podnijete sudvijekrivič-

ne prijave - navodi se u infor-

maciji.

Primjenom mjera fizičkog i

tehničkog obezbjeđenja

uspješnosuobezbjeđivanašti-

ćena lica i objekti u skladu sa

Odlukom o određivanju voj-

nih objekata i lica koja obe-

zbjeđuje vojna policija. Pri-

padn i c i vo j ne po l i c i j e

obezbjeđivali su i strane vojne

delegacije i posebne transpor-

te angažovanjem334patrole.

- Svi zadaci obezbjeđenja lica i

objekata protekli su bez van-

rednih događaja – zaključuje

se u informaciji.

R.P.

BezvizauUAE

PODGORICA

–Građani Cr-

neGoreoddanasmogubez

vizedaputujuuUjedinjene

ArapskeEmirate, saopšteno

je izMinistarstvavanjskih

poslova.

- Protokol o izmjenama i do-

punamaSporazumaVladeCr-

ne Gore i Vlade Ujedinjenih

Arapskih Emirata o ukidanju

viza za nosioce diplomatskih,

službenih i običnih pasoša, na

osnovu kojeg državljani Crne

Gore mogu ulaziti, prelaziti

preko teritorije i boraviti u

UAE do 90 dana sa važećom

putnom ispravom bez vize,

stupio je na snagu 31. marta

2018. godine – saopšteno je iz

ministarstva.

Đ.Ć.

Rezultati inspekcijskog nadzora u Vojsci Crne Gore

Nijebilocurenja

tajnihpodataka

Jaki jugo i plimski val umartu izazvali oštećenja infrastrukture duž otv

Još seprocjenjuj

šteteodnevrem

Iz Javnog preduzeća za upravljanjemorskimdobromCrne Gore ističu da

će otklanjanje štete biti realizovano na tri nivoa, a da su oni zaduženi za

sanaciju ponti, zaštitnih zidova, šetališta i pristaništa

PODGORICA/BUDVA

-

Javnopreduzeće zauprav-

ljanjemorskimdobromCr-

neGore još nemakonačnu

procjenu štetekoju jeudru-

goj polovinimartapričinilo

nevrijemedužobalne linije

plaža. Kako jePobjedi saop-

šteno iz togpreduzeća, tre-

nutno jeu toku snimanje te-

rena, anarednihdana će

pokušati danaosnovuras-

položivih informacijadaju

okvirnuprocjenu štete.

- Najveća oštećenja odnose se

naobalnezidoveiobalneutvr-

de i strukturupješčanihplaža.

Na lučkoj i pomorskoj infra-

strukturi nijesu registrovana

veća oštećenja. Do sada regi-

strovana oštećenja su nastala

uglavnomnaotvorenojobali,a

u Bokokotorskom zalivu naj-

većimdijelomu Igalu i Toploj

–navode iz JPMD.

Na pitanje koliko će vremena i

novca, premaprocjenama, biti

potrebno da se stanje sanira i

na koji način će se, na naročito

kritičnim lokacijama, nado-

mjestiti pijesak koji je more

„uzelo“, iz JPMD ističu da će

otklanjanje štete biti realizo-

vanona tri nivoa.

INGERENCIJE

- Prvi nivo su štete na obalnoj

infrastrukturi koje će obaviti

Javno preduzeće za upravlja-

njemorskimdobrom, a odno-

se se na sanacije ponti, zaštit-

nih zidova, ograda, šetališta,

pristaništa i ostale obalne in-

frastrukture.

Drugi dioštetanastalihnapri-

vremenim objektima preuzi-

maju zakupci morskog dobra

čija je tougovorna obaveza.

Rješenje gradske luke Kace-

ma u Ulcinju, njena eksponi-

ranost prema jugu i nefunkci-

onalnost, glavna je primjedba

mještana koji su prinuđeni

da tokom svake najave pro-

mjene vremena dižu barke

na suvo.

Iz JP Morsko dobro kažu

da je planirana sanacija tog

objekta, kao i gradnja alterna-

tivnog navoza na suprotnoj

strani Male plaže.

- Zbog prirodnih uslova, luči-

ca Kacema je izložena direk-

tnomudaru južnih vjetrova

i ona sama po sebi nema

zaštitu od udara jakih talasa,

što je čini nebezbjednom za

privez čamaca, naročito u

zimskomperiodu. Radi djeli-

ProbaćedaublažeproblemeuKacemi

Važno je istaći da zakupci

objekata u zoni morskog do-

bra, koji na tim lokacijama

obavljaju komercijalnu djelat-

nost, imaju obavezu da svoje

objekte osiguraju kod licenci-

ranihosiguravajućihdruštava.

Trećidioštetaodnosi senako-

munalni red i čistoću u zoni

morskog dobra, odnosno odr-

žavanje i sanaciju rasvjete, ze-

lenila, parkovskogmobilijara i

bujičnih tokova za koje su za-

dužene lokalnesamouprave iz

sredstava koja prihoduju od

Javnog prduzeća, a ona iznose

50 odsto ukupnih prihoda od

zakupa morskog dobra (oko

3,5 miliona eura godišnje) –

kažu izMorskog dobra.

Posljedice nevremena ne uti-

čuna tenderezaustupanjeku-

pališta.

KRITIČKE TAČKE

Kako navode iz Morskog do-

bra, svako nevrijeme, a i uobi-

Do sada registrovana

oštećenja sunastala

uglavnomna otvorenoj

obali, a uBokokotor-

skomzalivunajvećim

dijelomu Igalu i Toploj

Pored lukebez luke - spašavanječamacakadgo

N. RADOVIĆ

Unaprijeđene sposobnosti vojnikazaprimjenumjerabezbjednosti