Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 1. april 2018.

Politika

splatila 708.750 eura

Dvanaest osoba koje imenuje

Vlada u ovommomentu prima

nadoknadu nakon prestanka

funkcije. Naknada na koju imaju

pravo u trajanju od godinu je

u visini zarade koju su imali u

posljednjemmjesecu službe, uz

odgovarajuće usklađivanje.

To pravo od 5. maja prošle do

5. maja tekuće godine koristi

Srđan Spaić, bivši v.d. general-

nog sekretara Ministarstva vanj-

skih poslova, Zoran Radonjić,

sekretar Ministarstva saobraćaja

i pomorstva - od 12. maja prošle

do 12. maja tekuće godine, Ervin

Spahić, direktor Agencije za

zaštitu životne sredine - od 15.

juna prošle do 15. juna tekuće

godine, Božidar Vuksanović,

direktor Uprave za inspekcijske

poslove od 1. jula 2017. do jula

tekuće godine, Goran Poleksić,

načelnik Odjeljenja za vojno-

obavještajne i bezbjednosne

poslove u Ministarstvu odbrane,

od 28. jula prošle do 28. jula

ove godine, Tijana Prelević, v.d.

sekretarka Ministarstva zdravlja,

takođe od 28. jula prošle do 28.

jula ove godine, Novak Adžić,

direktor Zavoda za intelektualnu

svojinu, od 21. juna prošle do 21.

juna ove godine.

Na tom spisku je i Srđan Mugo-

ša, bivši generalni direktor u

Ministarstvu održivog razvoja i

turizma, koji nadoknadu prima

od 24. novembra prošle do istog

datuma tekuće godine, mr Maja

Vuković, v.d. sekretara Sekre-

tarijata za razvojne projekte,

od 26. januara tekuće do istog

datuma naredne godine, Danilo

Gvozdenovi, generalni direktor

u Ministarstvu održivog razvoja

i turizma, od 2. februara ove do

2. februara naredne, Marina

Vujačić, državna sekretarka

u Ministarstvu evropropskih

poslova, od 2. marta ove do 2.

marta naredne godine. Mitra

Đurišić, generalna direktorica u

Ministarstvu zdravlja, ovo pravo

je koristila od 10. februara prošle

do 10. februara ove godine, ali

joj je produženo za još godinu –

do 10. februara naredne godine,

zbog sticanja uslova za penziju.

- Imenovanima je rješenjem

utvrđeno pravo na naknadu u

visini zarade koju su ostvarivali

u posljednjemmjesecu vrše-

nja funkcije, uz odgovarajuće

usklađivanje, tako da Komisija

za kadrovska i administrativna

pitanja ne raspolaže podatkom

o nominalnom iznosumjesečne

naknade. Taj podatak može

se dobiti od nadležne službe

organa u kojem su ova lica vršila

funkciju i iz čijih sredstava im se

ta naknada isplaćuje - objasnili

su iz Vladinog Biroa za odnose

sa javnošću.

Iz Vladinog Biroa su objasnili da

je pravni osnov za ostvarivanje

prava na naknadu nakon pre-

stanka mandata sadržan u članu

56 Zakona o državnim službeni-

cima i namještenicma.

- Tim članom je propisano da lice

koje vrši poslove visokog ruko-

vodnog kadra, a kome je prestao

mandat na lični zahtjev ili zbog

isteka, ima pravo da u roku

od godinu od dana prestanka

mandata prima naknadu u visini

zarade koju je imalo u posljed-

njemmjesecu vršenja službe, uz

odgovarajuće usklađivanje. Izu-

zetno, pravo na naknadumože

da se produži još godinu, ukoliko

se u tom vremenu stiče pravo

na penziju - objasnili su iz Vlade.

M.P.M.

NaVladinomspisku12imena

nika Skupštine i Vlade, pomoćnik

sekretara za zakonodavstvo, po-

moćnici generalnih sekretara

SkupštineiVlade,zatimgeneralni

sekretarZaštitnika ljudskihprava

i sloboda, načelnik odjeljenja za

vojno-obavještajne i bezbjedono-

sne poslove, sudija osnovnog su-

da, državni tužilac u osnovnom

državnomtužilaštvu, sekretarVr-

hovnog suda Crne Gore, sekretar

VDT-a, sekretari Sudskog i Tuži-

lačkog savjeta, član Državne ko-

misije za kontrolu postupaka jav-

nih nabavki, zamjenik šefa

kabineta predsjednika Vlade,

starješina organa uprave u sasta-

vu, pomoćnici direktora Uprave

policije, Poreske i Uprave carina,

kao i Uprave za inspekcijske po-

slove, zatim pomoćnik direktora

Zavoda za izvršenje krivičnih

sankcija, pomoćnik direktora

Agencije za zaštitu ličnih podata-

ka,pomoćnikstarješinesamostal-

nog organa uprave, sekretar soci-

jalnog savjeta, sudija Suda za

prekršaje, pomoćnik starješine

organa uprave u sastavu, rukovo-

dilac kancelarije u Vladi, rukovo-

dilac Nacionalne kancelarije u

ministarstvu, savjetnik general-

nogsekretaraVlade, glavni savjet-

nikZaštitnika ljudskihprava i slo-

boda, sekretari stalnog radnog

tijela Vlade i Skupštine, Ustavno

sudski savjetnici, savjetnici u Vr-

hovnomsuduCrneGore, VDT-u i

kabinetu predsjednika Vlade, kao

isavjetnikZaštitnikaljudskihpra-

va i sloboda.

Članom 36 stav 4 Zakona o zara-

dama zaposlenih u javnom sekto-

ru utvrđeno je da se pravo na na-

knadu po prestanku funkcije

može produžiti za još godinu, ako

u tomperiodunjegovkorisnik sti-

če pravona penziju.

I.K.

BojanićjeBudvanimakazaodani-

je imao dilemu da li da se prihvati

predsjedničke kandidature, jer

želi da uprošlost pošaljeĐukano-

vića i njegovnačinvladavine.

- Neće moći da pobijedi u ovoj

kampanji, pored svega doživjeće

poraz. Potući ćemo ga do nogu i

nećeznatištagajesnašlo-rekaoje

Bojanić na skupuuBudvi.

Crna Gora mora osloboditi svoje

institucije, poručio je Budvanima

Bojanić i dodao da semora sprije-

čiti da institucije rade za pojedin-

ce i dapotrebepojedinacapostaju

zakoni uCrnoj Gori.

- Biću predsjednik koji će znati da

primi svakog građanina i da sve

učini za njega. Da podržim poje-

dinca kojem je sistem napravio

problem ili ga nije uvažio. To sam

radio i radiću, i tjeraću do kraja,

kao i predsjednika Skupštine u

slučaju Ramada. Neće više moći

da se laže sudovima, poručio je

Bojanić.On

jedodaodaBudvado-

bro zna šta je radila njena pret-

hodna vlast.

R.P.

oslobodi institucije

ća na konvenciji u Budvi

PLJEVLJA

Kandidat za

predsjednikaCrneGore

MiloĐukanović jenakon-

venciji uPljevljimapodsje-

tio sakakvimiskušenjima

se susretalaCrnaGorau

proteklih20godina.

- Svim tim pritiscima, uklju-

čujući i one najskorije od ok-

tobra 2016, oduprijeli smo se

jednim odgovorom - Crna

Goraželi dabudesvoj nasvo-

me. Isto kao što je narod pra-

vilno birao nas koji smo se

svim tim pritiscima borili i

izborili, istotako imamokon-

stantu sa druge strane koja se

uporno bori protiv Crne Go-

re. Dobrano su frustrirani

svojim permanentnim pora-

zima, puni mržnje. Ali dobro

je poznato da mržnja nikad

nije dobra - rekao jeĐukano-

vić.

Kako je dodao, koliko god

mržnje da imaju prema nji-

ma, nijedna količina mržnje

ne može da opravda toliku

mržnjuprema svojoj državi.

Đukanović je rekaoda jeDPS

sačuvao mir i multietnički

sklad, te da to nije došlo tek

tako i samo od sebe.

-To smouspjeli da sačuvamo

dok je svuda oko nas bjesnio

rat.NikadaCrnaGoranijebi-

la razvijenija od susjeda do

danas i ni tonije tek takodoš-

lo i za to smo se mi izborili.

CrnaGora je pokazala da zna

kakodakoristi kormilokojim

upravlja svojom budućno-

šću. Znamo da 500 eura pro-

sječne plate u najrazvijenijoj

državi regiona u ovom mo-

mentu nije dovoljno, kad su

plate u Evropi dvije-tri hilja-

de eura, ali je to zato što smo

na Balkanu - rekao je pred-

sjednički kandidat.

Kako je poručio, njegovi pro-

tivnicinikadanećedoćiupri-

liku da ostvare sve ono što

obećavaju.

- Da ponište odluke koje smo

donijeli, da ponište odluke o

sankcijama, da ponište prak-

tično nezavisnost. Oni su

spremni da za šaku dolara

prodaju Crnu Goru. Zato na

ovim izborima treba da im

kažemo ne. Ne izdaji nacio-

nalnih interesa - rekao jeĐu-

kanović.

Kako je rekao, imaju impera-

tiv pobjede uprvomkrugu.

- Ne smijemo da trošimo

energiju jer je potrebno da je

usmjerimo na pobjedu na lo-

kalnim izborima. Nemojte ni

slučajno da sebi dozvolite

opuštenost, da bilo ko pomi-

slidajeposaozavršen.Nedo-

zvolimo eventualnu mobili-

zaciju od strane opozicije,

koju homogenizuju mr-

žnjomprotiv nas, ne dozvoli-

mo da propustimo moguć-

nos t pob j ede u prvom

izbornomkrugu- rekaojeon.

Kako je dodao, u sjećanju su

nam svima događaji '90 iz

Pljevalja.

- U sjećanju su nampokušaji

četničkihvojvodadanas gur-

nu u ambismeđuvjerskih su-

koba. Odgovorili su im prije

svega mudro Pljevljaci, ali i

cijela Crna Gora. Nismo do-

zvolili daoni zaigrajusvoj kr-

vavi pir u Crnoj Gori. Danas

smopokazalidasmospremni

da odgovorimo na nasilno

preuzimanje vlasti vršenjem

terorističkih akata - rekao je

Đukanović.

Osvrnuose i nanedavnu izja-

vuNebojšeMedojevića u ve-

zi sa poturicama.

- Danas od političke konku-

rencije opet imamo izlete

jednog od lidera opozicije -

koji je porijeklom iz Pljevalja

i koji je pogrdno govorio o

poturicama. Tužno je koliko

ljudi sa tako dugim politič-

kimstažom i dalje imaju toli-

ko nepameti. Tužno je da ti

ljudi ne shvataju šta je savre-

mena Crne Gora i koliko je

vrijedan multietnički sklad

Crne Gore. Ne shvataju da

Crne Gore nema bez Cetinj-

skogmanastira, Husein paši-

ne džamije i Katedrale Sve-

tog Tripuna. Sa posebnom

čašću ću predstavljati Crnu

Goru upravo zbog te multi-

kulturalnosti - zaključio je

Đukanović na konvenciji u

Pljevljima.

Mr.J.

Predsjednički kandidat DPS u Pljevljima poručio

protivnicima da bi za šaku dolara prodali Crnu Goru

Đukanović: Na izborima

dakažemone izdaji

Opet imamo

izlete jednog

od lidera

opozicije - koji

je porijeklom

iz Pljevalja i

koji je pogrdno

govorio o

poturicama.

Tužno je da

ti ljudi ne

shvataju koliko

je vrijedan

multietnički

sklad Crne Gore.

Ne shvataju

da Crne Gore

nema bez

Cetinjskog

manastira,

Husein-pašine

džamije i

Katedrale

Svetog Tripuna

SakonvencijeuPljevljima

Predsjednički kandidat

Demokratske partije socijali-

sta Milo Đukanović boravio

je juče u posjeti Žabljaku,

gdje se sreo sa mladom

skijašicom JelenomVujičić,

koja je nosila crnogorsku

zastavu na ovogodišnjim

Zimskimolimpijskim igrama

u Južnoj Koreji.

Đukanović je Vujičić česti-

tao na postignutim sport-

skimuspjesima i poželio joj

sreću u daljem radu, uz čvr-

sto uvjerenje da će država

Crna Gora kroz ulaganja u

sport i sportsku infrastruk-

turu dalje podsticati razvoj

te oblasti i posebno razvoj

mladih sportskih talenata.

- Crna Gora je ponosna što

je najmlađa učesnica Olim-

pijade u Južnoj Koreji nosila

našu zastavu. Želimda tebi i

ostalim tvojimdrugovima

iz reprezentacije čestitam

na dostojnom reprezen-

tovanju Crne Gore na tom

takmičenju. Naravno, danas

samovdje i drugimposlom

i zajedno sa predsjednikom

opštine sam sada pogledao

to što su planovi ovdje

za unapređenje skijaške

infrastrukture na Savinom

kuku. Jako se radujemda je

država planirala dovoljno

sredstava već za ovu godi-

nu da uloži u infrastrukturu,

dakle u lakšu dostupnost

skijališta, a onda da uloži u

zimsku i skijašku infrastruk-

turu na samom skijalištu,

čime se bitno poboljšavaju

uslovi ne samo za turiste,

nego i za takmičare poput

tebe - istakao je Đukanović.

R.P.

Podrškacrnogorskomsportu

JelenaVujičić iMiloĐukanović