Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 1. april 2018.

Politika

PODGORICA

Predlaganje

izmjena izbornog zakona, u

nedostatkuosnovnihuslova

za to, posljedica jepotrebe

javnogdjelovanja izbornog

štaba jednogpredsjedničkog

kandidata i jednogodnjego-

vihglavnih ljudi –ocijenio je

zaPobjeduMiodragVuković,

poslanikDPS-a. Demokratski

front ne smatrada je izabran

pravi čas i pozivaposlanika

Damjanovićada sekoncentri-

šenapredsjedničke izbore i

kampanju, umjestona izmje-

ne izbornog zakona.

Damjanović je podnio Skupšti-

ni izmjene i dopune Zakona o

izboru odbornika i poslanika,

koje predviđajuuvođenje otvo-

renih izbornih lista,mogućnost

individualne kandidature i rav-

nopravnost muškaraca i žena

na izbornimlistama.

PoslanikDF-aJovanVučurović

je,napitanjePobjedejelizaDe-

mokratski front prihvatljiv pri-

jedlog tih izmjena, odgovorio

da su „sada temapredsjednički,

a ne parlamentarni izbori“.

–Trebasvidasekoncentrišemo

na kampanju i pobjeduMlade-

naBojanića.Tuposebnomislim

na Damjanovića koji je dio Bo-

janovićevog izbornog štaba i si-

gurnoimavažnijegposlaodove

teme – rekao jeVučurović.

On nije želio da komentariše

pozive budvanskog odbornika

Stevana Džakovića DF-u i De-

mokratama da potpišu izmjene

izbornog zakona kako bi on po-

držao budvansku vlast.

Miodrag Vuković kaže da je

upitno što se poseže za inter-

vencijom u izborni zakon indi-

vidualno i bez stručnih konsul-

tacija. On je kazao i da ne

postoje osnovne pretpostavke

za priču o toj temi, nakon što je

dio opozicije koji je prekinuo

bojkot opet napustio skupštin-

skusalunačetirimjeseca,izpo-

litičkih razloga.

–Izborni zakon je „maliUstav“.

Trebaštomanjedabudeinicija-

tiva koje su vidljivo političke,

politički konotirane, već mora-

jubiti stvarnousmjerenenapo-

boljšanje te oblasti. Otvarali

smoovakvetemekaoinicijative

koje su išle prema Kolegijumu,

pa smo formirali ozbiljne timo-

ve, radnegrupekojesusebavile

tim,ukonsultacijisastručnjaci-

maizteoblasti.Ovogaputatoga

nema – rekao jeVuković.

On je podsjetiona glasanje o iz-

bornomzakonu kada je on usa-

glašen sa OEBS-ovimpreporu-

kama i kazao da je tada dio

opozicije koji je prekinuo boj-

kot, a među kojima je i predla-

gač sadašnjeg zakona, opstrui-

raousvajanje tog akta.

– To je bila šansa da otvorimo

priču i o prijedlozima koje je

procesuirao Damjanović. Tre-

ba dorađivati izborni zakon, ali

ozbiljno, odgovorno i promi-

šljeno, koristeći dosadašnje

iskustvo. Za to jepotrebnoda se

vrate u skupštinske klupe – do-

dao jeVuković.

Predstavnici Demokratske Cr-

neGore nijesuPobjedi odgovo-

rili napitanja vezana zaDamja-

novićev prijedlog.

Predloženim odredbama, kako

se navodi u obrazloženju, omo-

gućava se Ustavom zagaranto-

vano pravo individualne kandi-

dature za odbornika, odnosno

poslanika. Definisano je pravo

predlaganjaindividualnogkan-

didata, kao i da na toj listi može

biti samo jedankandidat.

I.K.

Najveći poslanički klubovi nijesu zainteresovani za

raspravu o novomprijedlogu izmjena izbornog zakona

Damjanović ima

važnijegposlaod

izbornog zakona

Crnogorsko-kanadsko udruženje demantovalo

da podržavaju Draginju Vuksanović

Crnoj Gori dobrone

možeponuditi niko

osimĐukanovića

PODGORICA

Crnogorsko-

kanadsko udruženje zatečeno

je izjavompredsjednika Ame-

ričko-kanadske unije dijapore

Crne Gore Esada Rastodera,

koji je u ime čitave dijaspore

Sjeverne Amerike podržao

predsjedničku kandidatkinju

Socijaldemokratske partije Dra-

ginju Vuksanović.

Iz Crnogorsko-kanadskg udru-

ženja poručuju da Rastoder

i njegovo udruženje mogu

da nastupaju samo u svoje,

odnosno u ime samo nekoliko

udruženja sa, kako su naveli,

minornimbrojem članova.

- Koji su sljedbenici SDP-a, a ne

u ime ostalih udruženja koja su

potpuno van uticaja njegove

organizacije. Ostatak crnogor-

ske dijaspore iz Njujorka, Toron-

ta, Čikaga, Detroita, Vankuvera,

San Franciska, Los Anđelesa i

drugih gradova listompodr-

žava kandidata DPS-a Mila

Đukanovića. Sjevernoamerička

dijaspora ga podržava zato što

je Đukanović simbol crnogor-

ske nezavisnosti, multietnič-

nosti i prozapadne orijentacije,

kao i luča crnogorske slobode

koja se iznjedrila 2006. na

referendumu a potvrdila 2017.

prijemomu NATO – navode

iz udruženja. Ističu i kako bilo

koji drugi kandidat ne može da

ponudi ništa dobro Crnoj Gori

osimnestabilnost, ekonomskog

nazatka i daljeg slabljenja prav-

ne države i identiteta Crne Gore

do potpunog utapanja crno-

gorskog bića u identitet druge

nacije i druge kulture.

Đ.Ć.

PODGORICA

SkupštinaCr-

neGore je zanadoknadepred-

sjednika i potpredsjednika

parlamenta, poslanika i savjet-

nikapoprestanku funkcijeu

prošloj godini izdvojilaukupno

708.750eura–podaci sukoje je

Pobjedadobila iz te institucije.

Zanadoknadeposlanikapopre-

stanku funkcije, kako nam je sa-

opšteno, u prošloj godini potro-

šeno je 539.472 eura, a za

nadoknade savjetnika, pred-

sjednika i potpredsjednika par-

lamenta izdvojeno je 169.278

eura.

KVALIFIKACIJE

Poslanici koji ostvaruju nado-

knadu, na osnovu produženja

pravananadoknadupoprestan-

ku funkcijeod8. novembra2017.

godine,suHusnijaŠabović,Mai-

da Bešlić i Vuk Roćen iz DPS-a,

zatimVelizarKaluđerovićizDe-

mokrata,kaoiRadojicaŽivković

izDemokratskog fronta.

Članom 36 Zakona o zaradama

zaposlenih u javnom sektoru

utvrđeno je da lice iz člana 22

stav 1 iz grupe poslova A, B i C

Zakona, koje je profesionalno

obavljalo funkciju, ima pravo da

nakon prestanka funkcije jednu

godinu prima nadoknadu u visi-

ni zarade koju je primao u po-

sljednjem mjesecu prije pre-

stankafunkcije,uzodgovarajuće

usklađivanje.

Zavisno od nivoa kvalifikacije

obrazovanja,složenostiposlova,

odgovornosti i drugih elemena-

tabitnihzavrednovanjeodređe-

nogposla, pojedina zvanja u jav-

nom sektoru raspoređuju se u

grupe poslova. UGrupu poslova

AspadajupredsjedniciCrneGo-

re, Skupštine, Vlade, Vrhovnog i

Ustavnog suda. Grupa poslovaB

obuhvata vrhovnog državnog

tužioca, predsjednika Senata

DRI,potpredsjednikeSkupštine

i Vlade, zamjenike predsjednika

Vrhovnog i Ustavnog suda, po-

slanike, ministre, sudije Vrhov-

nog i Ustavnog suda, državne

tužioce uVDT-u, glavnog speci-

jalnog tužioca, predsjednika

Sudskog savjeta, članove Senata

DRI, zaštitnika ljudskih prava i

sloboda, direktore ANB i ASK,

predsjednike Upravnog i Apela-

cionog suda, zamjenika VDT-a,

specijalnog državnog tužioca,

sudije u Višem sudu koji postu-

paju u predmetima organizova-

nogkriminala,korupcijeipranja

novca, terorizma i ratnih zloči-

na.Uovugrupuspadajuizamje-

nik zaštitnika ljudskih prava i

sloboda, generalni sekretar

predsjednika Crne Gore, gene-

ralnisekretariSkupštineiVlade,

kao i Ustavnog suda, zatim za-

štitnik imovinsko-pravnih inte-

resa, glavni revizor, glavni sa-

vjetnik predsjednika Vlade,

predsjednik Državne izborne

komisije, sudije Apelacionog i

Upravnog suda, predsjednik Vi-

šeg suda, rukovodilac Višeg dr-

žavnog tužilaštva, predsjednik

Privrednog suda, zamjenici ge-

neralnih sekretara Skupštine i

Vlade, kao i Ustavnog suda, kao i

državni sekretar. Tu spadaju i

zamjenik Zaštitnika imovinsko-

pravnih interesa, zamjenik glav-

nog revizora, šefovi kabineta

predsjednika Crne Gore, Skup-

štine i Vlade, kao i Vrhovnog i

Ustavnog suda, zatimsudijePri-

vrednog suda i Višeg suda, dr-

žavnitužilacuVDT-u,predsjed-

nikOsnovnog suda, rukovodilac

Osnovnog državnog tužilaštva,

predsjednik Državne komisije

za kontrolu postupaka javnih

nabavki, te savjetnici predsjed-

nikaCrneGore, Skupštine i Vla-

de, sekretar Vijeća za nacional-

nu bezbjednost, sekretari

Državne izborne komisije, Se-

kretarijata za zakonodavstvo,

predsjednici Komisije za žalbe,

kao i Višeg suda za prekršaje.

KOSVE IMAPRAVO

GrupuCizZakonačinedirekto-

riUpravepolicije, Poreskeupra-

ve, Uprave carina, Uprave za in-

spekcijske poslove, Zavoda za

izvršenje krivičnih sankcija,

Agencije za zaštitu ličnih poda-

taka, zatim starješina samostal-

nog organa uprave, direktori

Centrazaposredovanje,Agenci-

je za mirno rješavanje radnih

sporova, sudija Višeg suda za

prekršaje, predsjednik suda za

prekršaje, sekretariministarsta-

va, generalni direktor u Mini-

starstvu, savjetnici potpredsjed-

Skupština za nadoknade po prestanku funkcije u prošloj godini

PODGORICA

Članovi

OpštinskogodboraDemo-

sa izDanilovgradakolek-

tivno su jučepodnijeli

ostavke, nezadovoljni od-

lukompredsjedništva te

strankedapodrži pred-

sjedničkukandidatkinju

Socijaldemokratskeparti-

jeDraginjuVuksanović.

U saopštenju koje su prosli-

jedili medijima, članovi da-

nilovgradskog ogranka De-

mosa naveli su da ostvake

podnose i zbog dužeg neza-

dovoljstva i neslaganja sa

„dešavanjima, kretanjima i

skretanjima“ vrha partije,

koja suusuprotnosti sapro-

gramom i statutom Demo-

sa.

- Dojučerašnjim kolegama

želimo sreću u daljem radu,

ali mi kao odbor koji je slo-

vio kao jedan od jačih i u

izvornomDemosu, danas u

punomkapacitetu,svojene-

zadovoljstvo i neslaganje

iskazujemonaovajnepopu-

laran način – naveli su u sa-

opštenju.

Naovajpotezsvojihčlanova

Demos je odgovorio da ta

partija ostaje čvrsto opredi-

jeljena za politiku građan-

ske stranke, te da jednogla-

s no u s vo j ena od l uka

Predsjedništva u vezi sa po-

drškom predsjedničkom

kandidatu ostaje nepromi-

jenjena.

Đ.Ć.

Članivi OODemosa Danilovgrad kolektivno podnijeli ostavke

Neželedapodrže

DraginjuVuksanović

Zabivšeposlanike

isplaćenoviše

odpolamiliona

BUDVA

Iako izbjegavada sepo-

javi napolitičkimdebatamana

Javnomservisu, Đukanović će

morati da se suoči jednogdana sa

građanimaCrneGore i kaže im

šta je radio svihovihgodina, po-

ručio jeMladenBojanić sapre-

dizbornekonvencijeuBudvi.

CrnaGorad

PorukaMladena Bojan

SakonvencijeuBudvi

MiodragVuković

JovanVučurović