Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 1. april 2018.

Kultura

Hrvati kandidovali kolo

i proslavuSv. Tripuna

zaUneskovu listu

KoloSvetogTripuna

PODGORICA

-Na temelju

tradicijeobilježavanjaTri-

pundanskih svečanosti u

Hrvatskoj,Ministarstvo

kulture te zemljeuputilo je

Uneskouhrvatskukandida-

turuza zaštituproslaveSve-

togTripuna i kolaSvetog

Tripuna, kao tradicijebo-

keljskihHrvatauRepublici

Hrvatskoj, javljaRadioDux.

Na sajtuMinistarstva kulture

Hrvatske, navodi seda su„Tri-

pundanske svečanosti upisa-

ne u registar kulturne baštine

RepublikeHrvatske (Proslava

Svetog Tripuna i Kolo Svetog

Tripuna-TradicijeBokeljskih

HrvatauRepubliciHrvatskoj)

i dio su nematerijalne baštine

RepublikeHrvatske“.

ISTORIJSKONASLJEĐE

-Kult Svetog Tripuna i sveča-

nosti njemu u čast, neraskidi-

vo su vezane uz Bokeljsku

mornaricu, za čije stvaranje i

očuvanje su najzaslužniji pri-

padnicihrvatskognaroda.Pri-

znanje kulturnog i istorijskog

nasljeđa, uključujući i dopri-

nos Hrvata Boke Kotorske u

stvaranjuiočuvanjuBokeljske

mornarice, zauzimaju važno

mjesto u ostvarivanju prava

Hrvata u Crnoj Gori kao naci-

onalnemanjinepriznateUsta-

vom Crne Gore – navodi se u

saopštenju hrvatskog Mini-

starstva kulture, objavljenom

prekjuče povodomnominaci-

je za upis Tripundanskih sve-

čanosti na Uneskovu repre-

zentativnulistunematerijalne

baštine čovječanstva.

Dalje se ističe da „Ministar-

stvo vanjskih i europskih po-

slova i Ministarstvo kulture

pozdravljaju doprinos Hrvat-

skegrađanskeinicijativeidru-

gih udruga koje okupljajuHr-

vate u Crnoj Gori u pripremi

crnogorske kandidature Bo-

keljske mornarice za Registar

nematerijalne baštine UNES-

CO-a“.

-Uvažavajući stajališta i traže-

nja bokeljskih Hrvata Crne

Gore i Bokelja u Hrvatskoj,

učinili smo sve da zaštitimo

njihova prava te osiguramo

zaštitu Bokeljske mornarice

sa svim njenim elementima,

kako onima koje baštini u Cr-

noj Gori tako i onima koje ba-

štini u Republici Hrvatskoj –

piše u saopštenju.

ČUVANJE TRADICIJE

Hrvatska se, kako je dalje na-

glašeno, „zauzima za pristup,

koji nanajbolji načinvrednuje

sveukupno tradicijsko naslje-

đe Bokeljske mornarice, kako

uCrnojGori tako i uRepublici

Hrvatskoj, posebno naglaša-

vajući činjenicu da je Bokelj-

ska mornarica usko povezana

sa Sv. Tripunom, i da su za

stvaranje i očuvanje tradicije

bokeljskih pomoraca najza-

služniji pripadnici hrvatskoga

naroda“.

-Vjerujemodaje,uduhuprija-

teljskih i dobrosusjedskih od-

nosa temeđusobnog uvažava-

nja, u zajedničkom interesu

Crne Gore i Republike Hrvat-

ske nastaviti dijalog tijekom

procesa evaluacije predanih

kandidacijskihdosjea i prona-

ći obostrano prihvatljivo rje-

šenje kojim ćemo pokazati da

sumanjine i naš odnos prema

njihovomidentitetu, tradiciji i

kulturi najčvršće poveznice u

izgradnjinašihodnosa–saop-

š t e n o j e i z h r v a t s ko g

Ministarstva kulture.

R.K.

„Atempo“

odložen

za jesen

„Slasti slave“ uDodestu

PODGORICA

-Novo izda-

njeMeđunarodnogmuzič-

kog festivala „Atempo“ne-

ćebiti održanou

uobičajenomterminuupr-

voj polovini aprila, već jeod-

loženoza jesen.

Kako su nam saopštili iz Mu-

zičkog centra Crne Gore, koji

je i organizator ovemanifesta-

cije, razlog odlaganja 17. izda-

nja festivala je zgusnut raspo-

red dešavanja uCrnogorskom

narodnompozorištu.

- Organizator festivala bio je

prinuđen da održavanje „A

tempa“ pomjeri za jesen, na-

dajući se, zajedno sa brojnim

ljubiteljima muzike i prijate-

ljima festivala, da će tada biti

održan u novim koncertnim

prostorima Muzičkog centra

Crne Gore – navodi se u saop-

štenjuove ustanove.

R.M.

PODGORICA

-Hit predstava

„Slasti slave“, saVečernje

sceneGradskogpozorišta, bi-

će izvedenavečeras u20 sati,

u saliDodestKIC-a „Budo

Tomović“. Predstava ćebiti

igranauokviruakcije „Budi-

teuzGradsko - Pozorište ima

prednost“ štopodrazumijeva

da zaovaj naslovvaži popust

naulazniceod50%.

Po tekstu „Glorious“ britan-

skog pisca Pitera Kiltera, pred-

stavu je adaptirao i režirao Ste-

fan Sablić. Igraju: Dubravka

Drakić, MladenNelević, Vesna

Vujošević-Labović/Katarina

Krek, Ivana Mrvaljević i Smi-

ljanaMartinović.

R.K.

RIJEČVIŠE:

„Atlantis Beside Us“ prof. dr Staniše Ivanovića

Povijest ljudskog pamćenja u

globalnim okvirima bogat je

raskošnim vrtovima mitologi-

je, konfesiologije, kvaziistori-

je. Malo je

događanja,

ako ih i

ima, koja bi se mogla upoređi-

vati sa mitom o sudbini Atlan-

tide. O tom navodno potonu-

l om „ k o n t i n e n t u “ , i l i

grandioznom ostrvu koje je

nestalo prije dvanaest hiljada

(12.000) godina, napisano je

mnogo knjiga, ali za to sim-

bolizovano

carstvo slobo-

de

uzornoga društvenog

blagostanja, za

savršenu, po-

tonulu

Atlantidu - sve je više

interesovanja posljednjih de-

cenija prošloga i na početku

ovoga vijeka...

Bilo je epoha kad je zanimanje

zasudbinuAtlantideinspirisa-

lo najviše djela komercijalizo-

vanih duša, vještih publicista,

moreplovaca-putopisaca, mi-

stičnih propovjednika, pseu-

donaučnika, pa i dramskih au-

tora i maštovitih romansijera

(od Platona do Žila Ver-

na). Veći dio tih veoma

popularnih knjiga, dakle, ne

p r i pada naučno j, ne go

fantastičnoj i avanturističkoj

literaturi.

Posljednjih godina prošloga i u

prvimdecenijamaovogastolje-

ćaobnovljeno je iuvećano inte-

resovanje za rješavanje svih

enigmatičnih pojava, ličnosti i

zbivanja – i iz daleke i iz bliže

prošlosti. Toumnoženo intere-

sovanje uslovio je razvoj odgo-

varajućih disciplina, među ko-

jima je od najvećeg značaja

biogenetika, otkriće genoma...

VANSERIJSKODJELO

Nedavno je iz štampe izašla

kn j i ga „At l ant i s Bes i de

Us“ (

Atlantida je pored nas

)

prof.drStanišeIvanovića,geo-

loga, redovnog profesora na

Univerzitetu Crne Gore i re-

dovnog člana Dukljanske aka-

demije nauka i umjetnosti.

Ovu vanserijsku knjigu publi-

kovalaje2017.godinenaengle-

skom jeziku renomirana nje-

mačka akademska izdavačka

kuća

Lambert Academic Pu-

»

Piše:

Sreten PEROVIĆ

Posebna vrijednost knjige

prof. Ivanovića sadržana

je u činjenici da autor ne

odgovara samo na pitanja

- đe je Atlantida bila i

što je uzrokovalo njen

nestanak, nego odgovara

i - na koje je regije naše

planete „ova nekad

visoko razvijena drevna

civilizacija bacila zrake

svoje svjetlosti“

blishing

iz Sarbrikena.

Knjiga „Atlantis Beside Us“

plod je višedecenijskog nauč-

noistraživačkog rada profesora

Ivanovića.Onkompleksnupro-

blematiku Atlantide razmatra

multidisciplinarno - u suodno-

su i sadjejstvumitografije poli-

teizma, drevne kosmologije,

epske povijesti, lingvističke ar-

heologije, etimologije... Ali i u

svijetlu savremenih naučnih

disciplina: geologije, okeano-

grafije, tektonike, paleogeogra-

fije, seizmologije, geofizike i

-

cunamiologije.

..

U svestranom razmatranju

Atlantide akademik Staniša

Ivanović polazi od Platona i

njegovih dramskih djela „Ti-

mej“ i „Kritija“, ukojima je sa-

čuvan

mit

(?) o Atlantidi, a

analizu zasniva na najsavre-

menijimnaučnim saznanjima

i nametodamaXXI vijeka.

Posebna vrijednost knjige

prof. Ivanovića sadržana je u

činjenici da autor ne odgovara

samonapitanja-

đejeAtlantida

bila i što je uzrokovalo njen

nestanak

, nego odgovara i - na

koje je regije naše planete „ova

nekadvisoko razvijena drevna

civilizacija bacila zrake svoje

svjetlosti“.

Po mišljenju autora, velike

greške atlantologa nastaju i

zbog odsustva razmatranja

geološkogaspektakataklizmi

Atlantide, jer je Atlantida

par

excelance

geološki problem.

Onsenemožerazmatrati bez

savremenog pristupa u

i z u č av a n j u t e k t o n i k e

litosfernih ploča i prirodnih

geoloških fenomena kao što

suzemljotresi i cunamiudari.

DVANAESTPOGLAVLJA

Ova svojevrsna knjiga o

Atlantidi(356stranasobiljem

kolor fotografija) ima dvana-

estpoglavlja:

Istorijski izvori o

Atlantidi(I);KadajeAtlantida

potonula (II); Drevni narodi u

okruženju Atlantide (III); Fi-

ziografija područja u širem

okruženju Atlantide (IV);

Drevne kulture i njihova pove-

zanost sa Atlantidom (V); Kli-

maAtlantide (VI);Zemljotresi

- fenomeni prirode (VII);Atla-

tindski rift - grobnica Atlanti-

de (VIII); Jonsko more čuva

tajne Atlantide (IX); Atlanti-

da kao geografski objekat (X);

Povezanost Atlantide sa dru-

gim drevnim civilizacijama,

kulturama i narodima (XI);

Međupovezanost Dogona,

Egipta i Sumera sa Atlanti-

dom(XII).

Svojem izdanju Ivanovićeve

knjige na engleskom jeziku

njemački izdavač je odredio

visoki rang (što potvrđuje

njena prodajna cijena) ali

ona, nažalost, još nije objav-

ljena u Crnoj Gori, jer

Dukljanska akademija nije

uspjela da obezbijedi potreb-

na sredstva. Knjigu smo na

crnogorskomjezikuupoznali

uizvornoj, rukopisnoj verziji,

po kojoj semože zaključiti da

tajna o Atlantidi više ne po-

stoji. Ostaje, međutim, uni-

verzalna

tajna

, koju ističe au-

tor: zašto je bilo potrebno

toliko vremena da se ova mi-

steriozna zagonetka riješi i

otkrije.

Knjiga prof. Ivanovića, do

njenepojavenacrnogorskom

jeziku, može se nabaviti

on li-

ne

porudžbinom

(www.mo

-

rebooks.de)

.Promocijanjene

engleske jezičke verzije oba-

vićese naCetinjuiuPodgori-

ci u drugoj polovinumjeseca

maja ove godine.

Izdanju Ivanovićeve

knjige na engleskom

jezikunjemački izdavač

Lambert Academic

Publishing odredio

je visoki rang ali ona,

nažalost, još nije objav-

ljena uCrnoj Gori

Izraelski balet „Dječaci“ u koreogra ji Roja Asafa večeras na sceni CNP-a

Silno i duhovitoo

muškimstereotipima

PODGORICA

- Balet „Boys”

(Dječaci) izraelskogkoreo-

grafaRojaAsafabiće izveden

večeras u20 sati naVelikoj

sceni Crnogorskognarodnog

pozorišta. Ovogostovanje

CNPrealizujeu saradnji sa

AmbasadomIzraela.

Kako se navodi u najavi orga-

nizatora, „Dječaci“ istražuju

predstave omuškosti.

-Petigračalepršanadokvirima

širokog spektra situacija i slika

koje demontiraju i strukturišu

prikaze sopstvenog identiteta.

Silno i duhovito, otkriva se ak-

cioni prostor muškog stereoti-

pa, mehanizmi koje on pokre-

će, moć koju otjelotvoruje i

nasilni potencijal koji posjedu-

je –navedeno je u sižeu.

Roj Asaf je rođen 1982. godine

na jugu Izraela, a igrom i nje-

nomkreacijombavi se od naj-

ranijeg djetinjstva. Formalnu

obukuzapočeo je sa 16godina,

da bi samo dvije godine kasni-

je bio mobilisan u padobran-

ske jedinice izraelskih od-

brambenih snaga, gdje je

služiodokrajavojnogroka.Od

2003. godine sarađuje sa me-

đunarodno priznatim koreo-

grafom Emanuelom Gatom,

kao igrač i njegov asistent. Od

2010. godine samostalno radi i

razvijasvojekreacije.Danasse

njegovi komadi izvodena važ-

nimscenamapoputTeatraŠa-

jo u Parizu i Crnog paviljona u

Eks en Provansu, festivalima

kao što su Jacob’s Pillow, Fe-

stival igre u Bolcanu, Bijenale

uVeneciji, Bijenale uLionu…

R. K.

Scena izbaleta „Dječaci“

KERAN KRAJZER

KrajmitaoAtlantidi