Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 1. april 2018.

Svijet

BEOGRAD

Planiranapred-

stava ili ne, hapšenjeMarka

Đurića i neredi koji supratili

ovaj događaj ugrozili sudija-

logSrbije iKosova i otvorili

dvapitanja: komeodgovara-

juneredi i ukojemformatu i

sakojimučesnicima ćedija-

logbiti nastavljen.

Za Pobjedu analitičari govore

da li jedogađaj ukojemjeMar-

koĐurić, šef kancelarijeVlade

Srbije za Kosovo i Metohiju,

izvukao deblji kraj samo deo

predstavekojaodgovara i Beo-

gradu i Prištini.

RAZVLAČENJEREŠENJA

- I jedna i druga strana su po-

kušale što više da razvuku fi-

nalno rešenje za Kosova jer im

ne ide u prilog rešenje kakvo

god da ono bude, ocenjuje

Aleksandar Popov, koopred-

sednik Igmanske inicijative i

direktor Centra za regionali-

zamzaPobjedu.

Na pitanje zašto, Popov kaže

da su obe strane već obmanule

javnost o tome šta jeZajednica

srpskihopština.

- Vlada Kosova je prvo obeća-

vala da od ZSO nema ništa, a

onda da će ZSO biti nešto kao

nevladina organizacija. Ako

ZSObudeformiranaonakoka-

ko piše u Briselskom sporazu-

mu, Priština bimogla imati ve-

like probleme, proteste i

upitan je i opstanak Vlade Ko-

sova, kaže Popov i podseća da

jeuPrištinivelikiotporpratioi

ratifikaciju sporazuma za gra-

nicu saCrnomGorom.

- Srbija je kod svoje javnosti i

kod Srba na Kosovu stvorila

velikenadeda ćeZSObitimal-

tene kao Republika Srpska u

BiH,nastavljaPopovocenjuju-

ći da se na taj način ništa neće

rešiti i da će potpisivanje prav-

no obavezujućeg sporazuma

sa Kosovom u Srbiji „naići na

žestok otpor velikog dela de-

sno orijentisane javnosti na

čelu sa crkvom“.

On kaže i da su obe strane na-

merno odlagale ovo rešenje

učestalim izborima, neredima

u parlamentu, pa se događaj u

kojem je Đurić glavni akter

može posmatrati kao deo te

priče.

Višednevno isterivanje pravde

kosovskeisrpskeadministracije

da li jeĐurićušao legalno ili ile-

galno na Kosovo potpuno je za-

senilo vest da sumediji njegovo

hapšenjeobjavili prenegošto je

on bio uhapšen. Nema odgovo-

ra zašto je to učinjeno kao što

nema odgovorani šta je zaklju-

čaksedniceSavetazanacional-

nu bezbednost koja je održana

zbog nereda oko Đurićevog

hapšenja. Međutim, i ta sedni-

ca je najavljena umedijima pre

nego što se bilo šta desilo na

Kosovu.

Ovaj događaj je neusumnjivo

uticao loše na pregovarački

proces, što je Pobjedi potvrdio

i dr Dragan Đukanović, profe-

sor Fakulteta političkih nauka

u Beogradu i precizirao: „To je

uticalo na lošu dinamiku dija-

loga između Beograda i Prišti-

ne, ali sa druge strane nadam

se da se radi o kratkoročnom

prekiduprocesa i da ćevrlobr-

zo, zahvaljujući ovakvim pro-

cesima, doći do ubrzanja dija-

logakaojedinenužnostizaobe

strane“.

SMIRIVANJE STRASTI

Nanašepitanjeda li posetaFe-

derikeMogerini Beogradu, vi-

sokepredstavniceEUza spolj-

nu politiku i bezbednost

ubrzava dijalogĐukanović ka-

že: „U svakom slučaju njena

poseta je trebalo, pre svega, da

smiri strasti i da dâ perspekti-

vudijaloga. Veoma jeznačajno

što se predsednik Srbije sreo i

sa nemačkim ambasadorom u

Beogradu i da je podvučenoda

ćenapori zadijalogbiti nastav-

ljeni.Tojezapravoperspektiva

odnosaBeograda i Prištine“.

Daćepregovorabiti uveren je i

Popov: „Da vidimo šta je sada

alternativa pregovorima, za-

mrznutikonflikt?Utomsluča-

ju je zakucan evropski put Sr-

bije, ako se rešenje ne postigne

zagodinu,bićeblokiranevrop-

ski put Srbije. Onda ostaje al-

ternativa stalno naše namigi-

vanjeIstokuitonamsepomalo

i obilo o glavu u ovom slučaju.

PredsednikSrbije jeragovarao

sa predsednicima Rusije Puti-

nom, i Belorusije Lukašen-

kom, i šta sad? Ništa. Rusija je

to osudila, Lukašenko isto“,

rekao jePopov.

Sobziromna todaPriština već

duže vreme insistira da se u

pregovore uključi i SAD i da je

pedsednik Srbije Aleksandar

Vučić najavio nastavak dijalo-

ga, samo senezna format, pro-

fesorĐukanović objašnjava da

jeformatjasanjoš2010.godine

i da je onpoverenEU.

- Sa tim u vezi neće biti nika-

kvihpromena.Mogućejedaće

se drugi akteri pojaviti kao po-

smatrači u tom procesu u ma-

njoj ili većojmeri. Dijalog će se

nastaviti pod okriljem EU. To

jeveomaznačajno,jerEUkada

je Srbija u pitanju, i dalje zadr-

žava statusno neutralni kon-

cept na Kosovu zahvaljujući

tome što pet država EU nije

priznalo nezavisnost Kosova -

objasnio jeĐukanović.

Ipak, Popov ne isključuje pri-

sustvoiSADikažedaneveruje

da za celu akciju oko Đurića

nije znalaAmerika.

- Po informacijamakoje imam,

kada je pre nekoliko godina na

Jarinju zapaljen kontejner to

je znao ambasador SAD u Pri-

štini - kaže on i ukazuje da je

njemu nelogično ponašanje

EUiSADjerjeEUoročilareša-

vanje kososvkog problema do

polovine iduće godine.

Za prof. Đukanovića proleće

sledeće godine je realan rokda

se sve završi i potpiše pravno

obavezujućisporazumizmeđu

Beograda i Prištine, i kažeda je

realno da do zaključenja sveo-

buhvatnog sporazuma dodje

možda i do kraja ove godine.

- Pojavljivale su se informacije

s timuvezi, posebno je značaj-

no da u perspektivi dođe do

njegove realizacije, jer će se i

onaocenjivatikadajeupitanju

pristupanje Srbije EU - naveo

je on.

VioletaCVEJIĆ

Izvjesno je da se pregovori Srbije i Kosova nastavljaju, ali je nepoznat format

MOSKVA

Rusijaprotjeruje

višeod50britanskihdiplo-

matauokviruuzvratnihmje-

raposlije trovanjabivšeg ru-

skog špijunauVelikoj

Britaniji.

Zbog toga je više zemalja pro-

tjeralo ruske diplomate.

Ruske vlasti ranije su saopštile

da ćeprotjerati 23britanskadi-

plomata, srazmjerno broju ru-

skih diplomata koji su morali

da napuste London. Moskva je

ipak odlučila da protjera veći

broj, kako bi ruske i britanske

diplomatske misije imale isti

broj osoblja. Kako navodi Bi-

Bi-Si, to praktično znači da će

još najmanje 27 britanskih di-

plomata u Rusiji morati da se

vrati uLondon.

Britanska vlada optužila je Ru-

sijuzanapadnervnimagensom

na bivšeg duplog agenta Serge-

ja Skripalja i njegovu ćerku Ju-

liju 4. marta u Solzberiju. Mo-

skva je odbacila sve optužbe.

Britanski ambasador uMoskvi

LariBristovrekao jedanjegova

zemlja ima mjesec dana da

smanji broj diplomatskog oso-

blja i uskladi ga sa brojem ru-

skih diplomata u Velikoj Brita-

niji.

Odgovor Rusije Velikoj Britanije

Tramp „zamrznuo“

200milionadolara

pomoći zaSiriju

DAMASK

Američki pred-

sjednikDonaldTramp je

„zamrznuo“ višeod200mi-

lionadolaranamijenjenihza

obnovu i oporavakSirije, a

usljednjegovihnajava što

skorijegpovlačenja američ-

kevojske izdugotrajnih su-

kobau toj zemlji, pišeVol-

strit žurnal pozivajući sena

izjave zvaničnika.

Tramp je zatražio zamrzava-

nje sredstava nakon što je pro-

čitao medijski izvještaj u ko-

jem piše da se Vašington

nedavno obavezao da isplati

dodatnih 200 miliona dolara

za podršku početnim napori-

ma za obnovuSirije, piše list.

Kako navode, ta odluka je u

skladu s Trampovom izjavom

od četvrtka u kojoj je kazao da

će se SADpovući iz Sirije.

-Nekasesadotomebrinudru-

gi ljudi. Vrlo ubrzo mi odlazi-

mo. Vratićemo našu državu

gdje i pripadamo, gdje želimo

da budemo, rekao je Tramp u

Ohaju.

On se pita zašto bi američke

snage trebaloda ostanuuSiriji

kad su militanti pred potpu-

nimporazom.

Dodatnu pomoć od 200milio-

na dolara obećao je američki

državni sekretar u odlasku

ReksTilersonufebruaruuKu-

vajtu, nasastankuglobalneko-

alicije protiv Islamske države.

Ima spisakplaćenika

koji hoćedaga sruše

BUDIMPEŠTA

Mađarski

premijerViktorOrban izja-

vio jedaposjeduje spisak sa

oko2.000 ljudi plaćenihda

srušenjegovuvladu i pro-

movišu imigraciju.

- U Mađarskoj postoji oko

2.000 plaćenika koji rade to-

kom izborne kampanje kako

bi srušili vladu i doveli novu

koja je za imigraciju, če-

mu teži Džordž Soros,

rekao je Orban i dodao

da zna tačno ko su ti

ljudi i kako rade s cilje-

mu da odMađar-

ske naprave

zemlju za

imigrante.

Orban se

kandido-

vao za treći mandat na izbori-

ma 8. aprila, a na vlasti je od

2010.

Mađarski premijer jeposljed-

njihmjesecipojačaosvojuna-

cionalističku retoriku i lansi-

rao kampanju protiv Sorosa,

američkog milijardera ma-

đarskog porijekla kojeg optu-

žuje da promoviše masovnu

imigracijuuEvropi jer finan-

siranevladineorganizaci-

je.

Orbanova stranka Fides

favorit je na predstoje-

ćim izborima prema po-

sljednjim anketama,

iako se oko 40

odsto Mađara

izjasnilo da još

ne zna za koga

će glasati.

SADposmatrač

ili aktivni učesnik

Protjeranopedeset

britanskihdiplomata

Višednevno istjerivanje pravde kosovske

i srpske administracije da li je Đurić ušao

legalno ili ilegalno na Kosovo potpuno

je zasjenilo vijest da sumediji

njegovo hapšenje objavili prije

nego što je on bio uhapšen.

Nema odgovora zašto je

to učinjeno, kao što nema

odgovora ni šta je zaključak

Pojavili su se naslovi da nas Lukašenko nikada nije izdao, da

je naš večiti prijatelj, da iz Rusije poleću helikopteri ka Koso-

vu, da li se Srbija okreće Istoku. Popov kaže da je to stara

mantra.

- To su političke manipulacije koje pričaju politički manipu-

latori i koje su glupe - rekao je Popov i naveo primer da je

SRJ u vreme bombardovanja htela da se priključi savezu sa

Rusijom i Belorusijom, ali da ništa nije bilo od toga.

Manipulatorikojižudeza

RusijomiBelorusijom

Na pitanje kako će se sukob oko Đurića odraziti

na regionalnu stabilnost i odnose Srbije i Crne

Gore, Đukanović kaže da jos postoje napetosti.

- Balkan ide korak napred pa dva koraka nazad.

Demarkacija sa CrnomGorompokazala je da

se može očekivati neki pozitivniji scenario, ali

postoje još značajne napetosti. One će izmeniti

kada Beograd i Priština postignu sveobuhvatni

sporazumo normalizaciji.

Regionalna stabilnost u punom smislu te reči

veoma je značajna. Ne treba da dozvolimo da

se neki vanevropski akteri involviraju u sve ovo

što se dešava, već sve treba prepustiti EU kako

bi ubrzalo pristupanja država Zapadnog Bal-

kana uniji. U tompolitičkompolju treba tražiti

konačna rešenja - kaže profesor Đukanović.

Bezvanevropskihaktera

Mađarski premijer pojačao nacionalističku retoriku

ViktorOrban

DonaldTramp

DraganĐukanović

Aleksandar Popov