Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 1. april 2018.

CrnomGorom

ŽABLJAK

Ova godinana

Žabljakućedefinitivnobiti

godinakrupnih investicija i

kapitalnihprojekata. Aktiv-

nosti ćebiti podržane, kako

krozkapitalni budžet države

tako i krozbudžet opštine,

ali i krozprivatnu inicijativu

–kazao jePobjedi predsjed-

nikoveopštineVeselinVu-

kićević, dodajući daŽabljak,

kaoprepoznatljiva turistič-

kadestinacija, imaobavezu

dakonstantnounapređuje

svojuponudu.

PROJEKTI

- Zadovoljstvo nam je što će

jedan hotelski brend, kakav je

Adriatik propertiz, u ovoj go-

dini početi gradnju luksuznog

hotelskogkompleksa, na loka-

ciji sadašnjeg hotela „Durmi-

tor“. Procijenjena vrijednost

ove investicije iznosi 10milio-

na eura. Takođe, očekuje se i

završetak izgradnje apart ho-

tela na potezu prema Crnom

jezeru,ukupnevrijednostioko

1.800.000 eura, što će biti no-

vina u turističkoj ponudi Ža-

bljaka. Hotel ,,Razvršje“ u

centru grada, kapaciteta 170

ležajeva, prema najavama, bi-

će završen do kraja godine.

Vrijednost radova procjenjuje

se na više od 5.000.000 eura.

Bićenastavljeni radovi inaho-

telu u Njegoševoj ulici, ka Cr-

nom jezeru. Takođe, prema

najavama investitora, u ovoj

godini počeće i radovi na re-

konstrukciji hotela „Jezera“ –

kazao jeVukićević.

Veliku pažnju, kao i prethod-

nih godina, kako dodaje, po-

svetićeiinfrastrukturnimpro-

jektima.

- Opština je opredijelila

150.000 eura za izgradnju tro-

toara i rasvjetena pravcuVlaj-

kovakrivina-Usijek.Takođe, u

saradnji sa Direkcijom javnih

radova riješiće se jedan od go-

rućih problema Žabljaka -iz-

gradnja parking prostora od

mosta kod hotela „Durmitor“

dorampenaulazuuNacional-

nipark.Vrijednostoveinvesti-

cije je oko 150.000 eura – ka-

zaojenašsagovornik,dodajući

da će Direkcija javnih radova

raditi na izmještanju dionice

putaŽabljak - Tepca.

- U saradnji saMinistarstvom

sporta, u ovoj godini biće iz-

građenterenzamalesportove,

vrijednosti95.000eura.Adap-

tiraćemo i svlačionice na re-

konstruisanom fudbalskom

terenu. Kompletno uređenje

Spomen-parka završiće se ta-

kođe ove godine i obuhvatiće

izgradnju parkinga kod spo-

menika i kapele, kao i prila-

znog puta do spomen kom-

pleksa – istakao jeVukićević.

Kako naglašava Vukićević, do

sredine jula biće završena re-

konstrukcijaUliceBajaPivlja-

nina, započeta 2016. godine.

- Takođe, rekonstruisaćemo i

Ulicu Vojvode Mišića. Za iz-

gradnju kanalizacije lokalnim

RAZGOVOR S POVODOM:

Predsjednik opštine Žabljak Veselin Vukićević

Ovegodinegradehotele i

poboljšavaju infrastrukturu

Počinje gradnja luksuznog hotelskog kompleksa na lokaciji sadašnjeg

hotela „Durmitor“. Očekuje se i završetak izgradnje apart hotela na

potezu prema Crnom jezeru, a hotel „Razvršje“ u centru grada biće

završen do kraja godine – kazao je Vukićević

Značajna ulaganja, kako kaže Vukićević, predviđena su i za

modernizaciju ski-centra Savin kuk. Prošle godine raspisano

je javno nadmetanje za nabavku žičare šestosjeda, sa izgrad-

njom četiri kilometra ski staza.

- Procijenjena vrijednost posla je 9.000.000. Odabrani

ponuđač bi, tokomove godine, trebalo da završi projek-

tnu dokumentaciju i počne radove. Planirana je izgradnja

ski-staze dužine oko 1,5 kilometara. Ugovorena vrijednost

posla iznosi 142.681 eura. Pozicija nove staze predviđena

je sa desne strane, gledajući iz podnožja skijališta. Takođe,

značajna sredstva će biti opredijeljena za izgradnju parkinga

za dnevne skijaše, izgradnju puta dužine 1,5 kilometara, kao i

za izradu projektne dokumentacije za izgradnju 21 kilometra

staza –kazao je Vukićević, dodajući da je u toku i izrada pro-

jektne dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnice duge

pet kilometara, od Usijeka do skijališta.

Ski-centarSavinkukbiće

modernizovan

VeselinVukićević

U saradnji saMini-

starstvomsporta,

uovoj godini biće

izgrađen teren zamale

sportove, vrijednosti

95.000eura

Opštinskimbudžetom

predviđeno je i uređenje

staze za nordijsko skija-

nje, po FIS standardima,

kao i izrada studije

izvodljivosti i idejnog

rješenja za aerodrom

,,Jezera“

budžetom predviđeno je

200.000 eura. Po okončanju

predviđenih poslova, gradski

dio će u najvećem dijelu biti

pokriven kanalizacionom

mrežom. Opštinskim budže-

tom predviđeno je i uređenje

staze za nordijsko skijanje, po

FIS standardima, kao i izrada

studije izvodljivosti i idejnog

rješenja za aerodrom ,,Jeze-

ra“. Planirana je pripremado-

kumentacije za uređenje i re-

konstrukciju gradskog trga.

Značajna sredstvaćebiti utro-

šena za opravku i asfaltiranje

lokalnih puteva – kazao je Vu-

kićević, dodajući da čim vre-

menske prilike dozvole ulaze

u realizaciju prve faze projek-

ta rekonstrukcije vodovodnog

sistema i dovođenja vode za

osnježavanje saModrog jeze-

ra na Savinkuk.

VODOSNABDIJEVANJE

- Vrijednost prve faze ovog

kapitalnog projekta iznosi

3.200.000 eura, a partner

opštini i Vladi biće Centar za

međunarodnu saradnju i

razvoj Republike Slovenije,

koji u projektu učestvuje sa

900.000 eura. Ovim projek-

tom se trajno rješava pitanje

vodosnabdijevanja Žabljaka i

stvaraju uslovi za vještačko

osnježavanjeskistaza.Uteku-

ćoj godini, nastavljamo

izgradnju vodovoda u Šaran-

cima, a predviđena je i rekon-

strukcijavodovodauZminici i

Njegovuđi – naglasio je Vuki-

ćević.

Očekuju i da ove godine bude

izgrađen „Aroma“ tržni cen-

tar, kao i da se izmjesti benzin-

ska pumpa sa sadašnje lokaci-

je na prostor uz gradsku

obilaznicu.

- U toku je i izgradnja zgrade

Sindikata,kojugradiCrnogor-

ski fond za solidarnu stambe-

nu izgradnju. Zgrada će imati

30 stanova, a vrijednost rado-

va je 970.000 eura. Radovi su

započeliujesenprošlegodine,

a nastavak se očekuje krajem

aprila–kazaojenakrajuVuki-

ćević.

NADAKOVAČEVIĆ

Namjestuhotela ,,Durmitor“ gradiće senovi vrijedan 10milionaeura

Skijalištečeka

novužičaru