Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 31. mart 2018.

Hronika

trga

oziv ispod

aljinskim

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

Svjedočio bivši ministar unutrašnjih poslova

Danilović: Tužilacmi jekazao

da jeplaniranokrvoproliće

PODGORICA

–Bivšimini-

starunutrašnjihposlovaGo-

ranDanilović juče jeupod-

goričkomVišemsudu

ispričaoda jeprvuzvaničnu

informacijuomogućnosti da

dođedokrvoprolića ispred

Skupštinenadanparlamen-

tarnih izbora saznaoodglav-

nog specijalnog tužiocaMili-

vojaKatnića.

Prema riječimaDanilovića, 16.

oktobra 2016. uradio je sve što

je u njegovoj moći da tog dana

narodne izađe na ulice.

Sa druge strane, glavni speci-

jalni tužilac Katnić je ustvrdio

da se Daniloviću obratio ,,ne

zato što je Srbin ili Crnogorac

već što je imao apsolutno po-

vjerenje da će učiniti sve što je

moguće da spriječi događaje

koji ugrožavaju živote crno-

gorskih građana, posebno te

noći u23 časa“.

-Idanasdaseovodesi,jabihse

obratio gospodinu Daniloviću

imitropolitu - rekao jeKatnić.

SNIMAK

Danilović je detaljno objasnio

odkogajesaznaoštosepripre-

ma za 16. oktobar.

- Prvu zvaničnu informaciju

samdobio od glavnog specijal-

nog tužioca. Nijesam se rado-

vao tome što takvu informaci-

ju,doktrajehapšenje,saznajem

od tužioca umjesto od direkto-

ra Uprave policije. Nakon što

samdošaouTužilaštvo, pušten

mi je audio-snimak optuženih

od pola sata, kako bih sam za-

Goran Danilović juče je u

sudnici Višeg suda saopštio

da je Andriju Mandića na

dan parlamentarnih izbora

u Crnoj Gori telefonom

pozvao premijer Srbije Alek-

sandar Vučić ali nije otkrio

sadržaj te komunikacije.

- Nije izlazio iz prostorije,

sa Vučićem je razgovarao

otvoreno. Rekaomi je da ga

je zvao Aco i da se nada da

će sve biti mirno i u redu.

Nijesamprovjeravao da li

je Vučić zvao Mandića ali

je to provjerljivo jer su raz-

govarali na otvorenoj vezi -

kazao je Danilović navodeći

da mu je Mandić još nešto

saopštio povodom razgo-

vora sa Vučićem ali da se

zbog vremenske distance

ne može sjetiti detalja.

Vučić

pozivao

Mandića

Božo Vujošević je prilikom

saslušanja srpskomTužilaš-

tvu za organizovani kriminal

2. februara prošle godine

kazao da nije prisustvovao

sastanku Slavka Nikića i Nina

Nikića koji je održan u pro-

storijama u tržnom centru

Vidikovac u Beogradu.

Kazao je da se pozdravio sa

NinomNikićem i da su tom

prilikom zaključili da su obo-

jica iz Podgorice. Međutim,

čudnomu je bilo štomu

Ananije nije postavio nijedno

pitanje vezano za mjesto iz

kojeg potiče a što je karakte-

rističan povod za priču kod

Vujošević:Nikićdošao

automobilom„renofluens“

Crnogoraca.

Na sastanak u tržni centar

Vidikovac sa AnanijemNiki-

ćem, prema kazivanju Vujoše-

vića, došla je još jedna mlađa

muška osoba sa kojomnije

imao nikakvu komunikaciju.

Ispričao je da su na susret sa

SlavkomNikićemdošla lica

u automobilu „reno fluens“,

podgoričkih registarskih

oznaka, te da je snimio kratak

video-zapis tog vozila.

ključivao i nešto pokušao. Ni-

jednu informaciju tog dana ni-

jesamdobioodUpravepolicije

– ispričao je Danilović. Nakon

što jepreslušaorazgovorAlek-

sandra Saše Sinđelića i Mirka

Velimirovića, bivši ministar

navodi da je shvatio da nešto

mora preduzeti.

Odlučio je da pozove dojuče-

rašnjeg partijskog kolegu, jed-

nog od lidera DF-a Andriju

Mandića, sa kojim godinu nije

imao bilo kakvu komunikaciju

i mitropolita crnogorsko pri-

morskogAmfilohijaRadovića.

Razlog što se obratio bašMan-

diću, bivšiministar je pojasnio

činjenicom da je DF imao

ogroman broj simpatizera što

se moglo vidjeti i po skupovi-

ma koje je ovaj politički savez

organizovao.

-Znaosamdaćemojpoziv, da

građani slavekodkuće, poslu-

šati oni ljudi koji glasaju za

koaliciju Ključ. Sumnjao sam

dabimoj pozivbezkontakta s

Mandićem i mitropolitom

Amfilohijem mnogo značio

pripadnicimaDF-a, jer su oni

stalno bili u sukobu s koalici-

jom Ključ - kazao je Danilo-

vić.

SASTANAK

Istakao je da to nije radio zbog

lidera DF-a, ali da jeste zbog

ljudi koji su slijedili DF, a koji

subili zajednički prijatelji.

- Stupio samukontakt s njima,

još uvijek nemajući namjeru

da se sam oglašavam, ali sam

promijenio odluku čimsamse

vratio uMUP, vidjevši da su se

obratili SDT i Uprava policije.

Kad samvidioda svi okomene

znaju šta se dešava, shvatio

sam da bih bio napadnut kad

ne bih preduzeo ništa – poja-

snio je bivšiministarMUP-a.

Svjedok tvrdi da se sa Mandi-

ćem susreo u stanu zajednič-

kogprijateljagdjemu jeukrat-

ko ispričaoštasedešava i dane

bi bilo dobro da se bilo ko te

noći pojavi na ulici.

-Mandićmi jerekaodaoni ni-

su planirali ništa posebno za

taj dan, ali dabi i ontakođevo-

lio da se oglasi, ali da će više

ljudi poslušati mitropolita. I

njemu sam ispričao sve što

znam, on se oglasio i pozvao

ljude da budu kući. Rekao mi

je i da je vjerovatno u pitanju

neka ujdurma vlasti i da ne

treba rizikovati s narodom,

već da treba da ostanu kući –

kazao jeDanilović.

OndodajedajemitropolitAm-

filohije bio uznemiren nakon

štomu je prenio detalje razgo-

vora koji je preslušaouSDT-u.

- Vrlo kratko smo razgovarali,

12 do 15 minuta. Nije trebalo

duže da mu objašnjavam. Re-

kao je da ništa nije vrijedno

jedne dječje suze i da je najbo-

lje štomožemo da uradimo da

pozovemo ljude da ostanukod

kuće – prepričao je svjedok

razgovor samitropolitomAm-

filohijem.

B.ROBOVIĆ

PODGORICA

–Policija je

pretresladevet lokacijau

glavnomgradu i pronašla

narkotikemuniciju,mobilne

telefoneodkojih je jedan

kriptovani. Jednaosoba je

uhapšenadok jeprotivdruge

podnijetaprekršajnaprijava.

Podgoričkapolicijapretresla je

stanove u vlasništvu R.Z. (35),

R.Z. (32), E.K. (30), J.V. (28),

S.K. (24), D.B. (33), F.I. (29) i

I.D. (34).

- Preduzimajući planirane ak-

tivnosti na rasvjetljavanju naj-

težih krivičnih djela, razbojni-

štava, namjernog paljenja

vozila, kao i rješavanja krivič-

nih djela nastalih kao posljedi-

ca sukoba organizovanih kri-

minalnih grupa, pretreseno je

devet lokacijauPodgorici –na-

vodi se u saopštenju.Pretresi

stanova i drugih prostorija su

izvršeniukoordinacijisatužio-

cem a nakon pribavljenih na-

redbi od sudije za istragu.

Uhapšen jeE. K. zbog osnovane

sumnje da je počinio krivično

djelo nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnih materija.

Protiv F. I. će Sudu za prekršaje

bitipodnijetaprekršajnaprijava

zbog zloupotrebe droge. Svi

oduzeti predmeti će biti vješta-

čeni uForenzičkomcentru.

C.H.

Okončana istraga protiv okrivljenog za ubistvo Gorana Lenca

OptužnicaprotivNikoleMršića

PODGORICA

Tužilaštvo

jepodiglooptužnicuprotiv

NikoleMršića (38) zbog

sumnjeda je 16. spetembra

2017. godineubiopet godina

mlađeg sugrađaninaGorana

Lenca i pokušaodaubijeMi-

lanaJovićevića.

Sutkinja Suzana Mugoša 16.

aprila razmatraće optužnicu

protivMršića.

Za njim je raspisana crvena

potjernica jer je nedostupan

crnogorskimvlastima.

Hladnokrvno ubistvo dogodi-

lo se na stadionu FK „Bokelj“

gdje je Lenc trenirao. Istraži-

telji su nakon zločina pretra-

gom terena pronašli kesu u

kojoj je egzekutor kriopištolj i

to je bio trag koji im je pomo-

gao da dođu do DNK profila

osumnjičenogMršića.

Mršić je biomenadžer u loka-

lu „Moka“ u Strarom gradu u

Kotoru, čiji su zakupci braća

Igor i Jovića Vukotić, koji slo-

ve za vođe škaljarske grupaci-

je.

Lenc je ubijen 16. septembra

na stadionu „Bokelj“ dok je sa

drugom Milanom Jovanovi-

ćemtrenirao.

Ubicamu je prišao i iz pištolja

sedammilimetara ispalio hi-

tac u glavu, a nakon toga po-

bjegao. Mladić je nakon dva

sata podlegao povredama u

risankoj bolnici.

Lenc je rođen u Škaljarima i

bio je blizak sa kriminalnom

grupomizKotora–„kavačani-

ma“ i radio je kaomenadžer u

dvije njihove picerije.

B.R.

PODGORICA:

Devet lokacija kontrolisano,

jedna osoba uhapšena

Sa jednogod ranijihpretresa

GoranDanilović

bude brzo uhvaćen. Ipak,

istražitelji vjeruju da će na

osnovu Čađenovićevih kon-

takata utvrditi ko je imao

ključnimotiv za organizaciju

zločina.

Činjenicada suubica i njego-

vipomagačimoralibitinane-

koliko desetina metara od

žrtve dodatno podgrijava na-

du inspektora da će uspjeti,

analizomsnimaka sanadzor-

nih kamera u rejonu zločina,

da nađuneki trag.

Nezvanično nam je saopšte-

no da je saslušano nekoliko

osoba, ali da nijedna od njih

nije pomogla u istrazi.

Sada jeveć izvjesnoda će seu

istragumoratidauključiSpe-

cijalni policijski tim, koji do

juče nije aktiviran jer se u pr-

vobitnoj policijskoj rekon-

strukciji spekulisaloda jeČa-

đenović prevozio ekploziv

koji je slučajno aktivinar. No,

očito je da dosadašnja istraga

pokazuje da se radilo o plani-

ranom zločinu u obračunu

kriminalnihklanova.

Čađenović je nekada bio

blizak prijatelj sa braćom

Duš kom i Vl ad imi rom

Roganovićemkoji, kako tvrdi

p o l i c i j a , p r i p a d a j u

„kavačkom“ klanu.Međutim,

u posljednje vrijeme nije

imao nikakve kontakte s nji-

ma, već jebioudruštvuosoba

iz suprotnog klana, sa „ška-

ljarcima“.

Izvoribliskiistrazitvrdedaje

bio blizak sa vođom barskog

klana – Alanom Kožarom,

kao i Stevanom Stamatovi-

ćem i Minjom Šakovićem, za

koje policija tvrdi da su u po-

slovnimiprijateljskimrelaci-

jama sa „škaljarsim“ klanom.

Čađenović je iza sebe ostavio

suprugu imaloljetnog sina.

A. G.

Pronađeni narkotici,

oružje i kriptovani telefon

Berane: U kratkom roku rasvijetljeno paljenje vozila komandiru saobraćajne policije

UhapšenabraćaSujković

zbogpodmetanjapožara

BERANE

–Policija jeukrat-

komrokuuspjeladaprikupi

dokazekoji vodedo izvršioca

paljenjavozila „pežo“, vla-

sništvopomoćnikakomandi-

rauCentrubezbjednosti Be-

raneDankaJelića.

To je za Pobjedu potvrdio na-

čelnik Centra bezbjednosti

BeraneMićoFurtula.

On je kazao da su juče u poli-

cijske prostorije privedena

braća Kenan, Ismir i Bernard

Sujković,zakojesviprikuplje-

nidokaziukazujudasuizvrši-

oci ovog krivičnog djela.

- Policija dalje preduzima

mjere i radnje po nalogu tuži-

oca, a ubrzo se očekuju i odre-

đena vještačenja – kazao je

Furtula.

Automobil„pežo206“zapa-

ljen jeupetakoko četiri sata

ujutru.Upožarujeoštećeno

i vozilomarke„fordfiesta“u

vlasništvuJelićeve supruge.

Automobil je bio parkiran

ispred zgrade u kojoj Jelići

žive uSvetosavskoj ulici.

Nezvanično saznajemo da

jepožarpodmetnut.Uprava

policije nije se oglašavala

povodomovog slučaja.

V.J.-A.G.