Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 31. mart 2018.

Hronika

Istražitelji rade na rasvjetljavanju zločina u podzemnoj garaži Rimsko

Ubicepostavileeksp

„bmw“ i aktiviralega

Utvrđeno je da je eksplozivna naprava bila velike razorne

moći, napravljena od plastičnog eksploziva teškog više

od kilogram, koja je aktivirana daljinskimupravljačem.

Činjenica da su ubica i njegovi pomagači morali biti na

nekoliko desetinametara od žrtve dodatno podgrijava

nadu inspektora da će uspjeti, analizomsnimaka sa

nadzornih kamera u rejonu zločina, da nađu neki trag

PODGORICA

–Obdukci-

oni nalazpotvrdio jeda je

ueksploziji koja sedogo-

dilaučetvrtakugaraži is-

podRimskog trga stradao

DraženČađenović (31) iz

Podgorice.

Premadosadaprikupljenim

podacima, nepoznate osobe

postavilesueksplozivnuna-

pravu ispod automobila

Dražena Čađenovića, prati-

le njegovo kretanje, sačeka-

le pogodan momenat i akti-

viranjemnapravelikvidirale

žrtvu. Nepuna 24 sata na-

kon eksplozije, analizirani

tragovineostavljajumoguć-

nost da je Čađenović prevo-

zio eksploziv i da je, pod ne-

utvrđenim okolnostima,

došlodo samoaktiviranja.

KRETANJE

Zatosada istražitelji provje-

ravajukudasežrtvaposljed-

njih sati kretala, ko je

Čađenoviću bio za petama i

koji su motivi likvidacije.

Prema saznanjima Pobjede,

izuzeti snimci sa nadzornih

kamera nijesupokazali neki

detalj koji bi usmjerio ili

ubrzao istragu. Na snimci-

ma se vidi da je Čađenović,

nakon kraće prepirke sa

portiromušao na parking, a

ubrzo nakon toga se vidi

bljesak i automobiluplame-

nu.

Prema izjavi portira, Čađeno-

vić je krenuo u hotel „Premi-

jer“. Tragom te izjave, istraži-

telji su pokušali da saznaju da

li je trebaosanekimda senađe

i da li se ta osoba pojavila. Do

nekihbitnijihodgovora nijesu

došli.

ZAŠTITA

Prema nezvaničnim saznanji-

ma Pobjede, eksplozivna na-

prava bila je postavljena ispod

blindiranog automobilakoji je

imao četvrti stepen zaštite.

Kako pojašnjava Pobjedin

izvor,radiseoautomobilunaj-

nižegstepenaspecijalnezašti-

te, koja garantuje samo spolj-

nu odbranu od metaka .

Utvrđeno je da je eksplozivna

naprava bila velike razorne

moći, napravljena od plastič-

nog eksploziva teškog više od

kilogrami aktivirana je daljin-

skimupravljačem. Pojašnjeno

namjedase takvaeksplozivna

naprava izrađuje vani, da je

ilegalno unijeta u Crnu Goru,

pa će jedan od pravaca istraži-

telji usmjeriti i naprovjerube-

zbjednosno interesantnih

osoba koja su nedavno ušla u

našuzemlju. Istražitelji nijesu

isključili mogućnost da su iz-

vršioci strani državljani.

Eksplozivna naprava postav-

ljena je na magnet ispod poda

vozača. Sve ove okolnosti uka-

zujudajeulikvidacijiučestvo-

valovišeosoba,odorganizato-

ra, preko logističara do

direktnog izvršioca koji je ak-

tivirao napravu i, po nečijem

nalogu, presudioČađenoviću.

Da je uigrana ekipa pomno

vrebala Čađenovića i da nije

marila za mogućnost kolate-

ralnihžrtavaukazujeivrijeme

i sam način izvršenja krivič-

nog djela. Brutalni zločin do-

godioseoko19sati, ugaražina

Rimskomtrgu, gdje je snažnoj

eksploziji koja je zatresla tlo u

prečniku od pola kilometra

prisustvovalo više građana.

Zatvoren porostor još više je

pojačaodetonaciju,pajemno-

ge građane koji subili ublizini

zahvatilapanika, kojasepove-

ćala nakon što je gusti dimpo-

kuljao iz garaže i kada su se

začule sirenepolicijskihauto-

mobila i kolaHitne pomoći.

BEZ TRAGOVA

Za to vrijeme, ubica je nestao

beztraga,neostavivšišanseda

Apelacioni sud preinačio presudu optuženima

za infekciju pet beba od kojih je jedna preminula

Ljekarimapo

godinuzatvora

PODGORICA

- Bjelopoljski

ljekariHakaTahirović,

ZvonkoPuletić, Tomislav

Jeremić i JelaCimbaljević

osuđeni sunapogodinuza-

tvora zbog infekcijepet be-

ba 2014. godineodkojih je

jednapreminula. To jeodlu-

kaApelacionog sudakoji je

usvojiožalbeVišegdržav-

nog tužilaštva.

- Žalba Višeg državnog tuži-

laštva zbog odluke o visini ka-

zne je uvažena, pa je u tomdi-

jelu Apelacioni sud preinačio

presudu Višeg suda u Bijelom

Polju. Optuženima se prema

ovoj odluci uračunava i vrije-

meprovedenoupritvoru–na-

vodi se u obrazloženju Apela-

cionog suda.

Prvostepenu presudu 28. jula

2017. godine izreklo je vijeće

Višeg suda u Bijelom Polju.

TomodlukomJeremić i Tahi-

rović dobili su po sedammje-

seci zatvora, dok su Puletić i

Cimbaljević osuđeni na po

šestmjeseci kućnog pritvora.

Obrazlažući presudu sudija

Vukomir Bošković je kazao da

su Jeremić, Puletić, Tahirović

i Cimbaljević krivi što nijesu

„postupali uskladusapropisi-

ma kojima se određuju mjere

za suzbijanje i sprečavanje

opasne zarazne bolesti pri če-

mu su bili svjesni da takvim

nečinjenjemmogu učiniti za-

branjeno odjelo“.

Prema stavu suda, Jeremić

kao tadašnji direktor bolnice,

nije obrazovao tim za nadzor,

prevencijui suzbijanjebolnič-

ke infekcije. Tahirović i Pule-

tić, kako se navodi u odluci,

kao načelnici ginekološko

akušerskog i neonatološkog

odjeljenja nijesu preduzimali

odgovarajuće higijenske mje-

re na timodjeljenjima.

-Nijesuvršili redovnusanitar-

nu kontrolu, niti su nalagali

uzimanje briseva sa radnih

površina, opreme i materijala,

kontrolu zaposlenih na odje-

ljenjima. Puletić nije naložio

dasetrudnicamaprilikompri-

jema na ginekološko odjelje-

nje uzimaju vaginalni brisevi,

što je sve dovelo do lošeg higi-

jensko-epidemiološkog statu-

sa na ovom odjeljenju i zbog

toga je ovakvim nečinjenjem

okrivljenih došlo do infekcije

uzrokovane bakterijama i

obolijevanja od opasne zara-

zne bolesti sepse novorođen-

čadi – kazao je sudija Boško-

vić.

M.Ž.

Branilac Hake Tahirović i Tomislava Jeremića, advokat Drago

Konatar kazao je za Pobjedu da mu nije uručena odluka sa

obrazloženjemApelacionog suda pa iz tih razloga ne može

komentarisati stav te institucije.

Konatar je očekivao da Apelacioni sud donese odluku o

ponovnompostupku s obziromda je, kako kaže, prvostepe-

na presuda bjelopoljskog suda bila protivurječna i bez zakon-

skih razloga. On je naveo da „imajući u vidu dokaze koje je

prezentovalo Tužilaštvo i argumente odbrane za očekivati je

bilo da ne bude osuđujuća odluka“.

- Što se tiče visine kazne ovim ljudima je jednako jedna ili pet

godina jer svaka osuđujuća odluka njima proizvodi katastro-

falne posljedice – kazao je Konatar. Dodao je da će odbrana

iskoristiti pravo na vanredni pravni lijek.

Konatar:Nijebiloosnova

zaosuđujućuodluku

U BijelomPolju oduzeto oružje i municija

Maloljetnikna fejsbuku

pokušaodaprodapištolj

BIJELOPOLJE

–Policija je

u srijedupretresla četiri lo-

kacijeuBijelomPolju i odu-

zeli tri pištolja, vazdušnu

pušku imuniciju.

Inspektori su imali saznanja

damaloljetniN. Š. naFejsbuku

pokušava da proda pištolj

„CZ“. Nakon dobijene nared-

be pretresena je kuće u kojoj

maloljetnikstanuje i tomprili-

kom od njegovog srodnikaM.

Š. oduzet je pištolj „valter“ u

ileglanomposjedu. Kodmalo-

ljetnog N. Š. nije pronađen pi-

štolj pa je pretresena i kuća

njegovogrođakaP.Š.kodkojeg

je nađen „CZ“ – tetejac.

Policija je takođe u srijedu

pretresla i stan u vlasništvu V.

R. kojom prilikom su od N. R.

privremeno oduzeli pištolj

„CZ“, pet metaka istog kalibra

i vazdušnu pušku „kvatro“.

Istogdana pretresena je i kuća

u vlasništvu B. K. kojom prili-

kom su pronašli i oduzeli pet

metaka.

O oduzetom oružju i municiji

obaviješteno je Osnovno tuži-

laštvouBijelomPolju.

C.H.

Zaplijenjenooruzje

Održano ročište na kojemse utvrđuje da li je sin bivšeg funkcionera DPS-a legalno stekao imovinu

Svjedok tvrdi da je200.000

eurapozajmioMilošuMaroviću

PODGORICA

– IvoArmen-

ko, članupravnogodbora

,,Budvanske rivijere“, juče je

upodgoričkomVišemsudu

rekaoda jeMilošMarović

kao šesnaestogodišnjakpo-

čeoda igra zaprvi timučemu

je, kakododaje, biovrlo

uspješan.Marović je, prema

njegovomkazivanju, upočet-

kuzarađivao i po20.000ma-

raka, akasnije i do50-60.000.

Osimtoga, odbojkaši sudobi-

jali i bonuse.

Armenkojeovokazaonaročištu

povodomutvrđivanja legalnosti

novca kojim su stečene nepo-

kretnosti u vlasništvu porodice

bivšeg visokog funkcionera

DPS-a SvetozaraMarovića.

Specijalno tužilaštvo navodi da

iz dokaza tokom finansijske

istrageproizilazi da jeMilošod

2006. do 2014. godine imovinu

stekao kriminalom.

TužiteljkaVukčevićzatražilaje

ranijedaseMarovićevojsupru-

zi Tamari oduzme stanuTivtu,

aodšure stanod123metrakva-

dratna, poslovni prostor od 40

kvadrata i garažni prostor veli-

čine 18metara kvadratnih.

OMarovićevoj novčanoj situa-

ciji govorio je i PetarMiloš koji

mu je navodno pozajmljivao

novac u dužem vremenskom

periodu.

- Sitno je tobilo, po tri-četiri hi-

ljade,alivišeputa,pasenakupi-

lodo50.000eura.Mladimomci

dosta troše, trebalo mu je za

izlaske. Miloš je dio novca vra-

tio, aondasammu2007. godine

pozajmio dva puta po sto hilja-

da i napravili smo ugovor o za-

jmukojijeobuhvataosveštomi

je dugovao - ispričao je on.

NavodidamujeMarovićkasni-

jenudio i stan jernijemogaoda

vrati novac, ali pošto se njemu

stannijedopao,nanjegajestav-

ljena hipoteka.

Upravo taj stan je sporan i SDT

traži njegovo oduzimanje. Sav

novac, do ugovora, davaomu je

„na riječ“, bez priznanica.

Petar Franeta tvrdi da jeMiloš

Marović podigao 120.000 eura

kredita i novac prebacio na ra-

čun njegove kompanije koja se

bavi izgradnjomstanova.

- Onda smo zajedno od Ivana

Borete kupili plac za 100.000.

To je bilo 2008. godine. godinu

kasnije smo ga prodali za

500.000 - ispričao je Franeta.

Sljedeći pretres jezakazanza3.

maj.

B.R.

Advokat Begović iMilošMarović

Podmetanje eksplozivne naprave pod automobil žrtve naj-

komplikovanija je metoda likvidacije koju koriste kriminalni

klanovi i zahtijeva angažovanje više osoba za praćenje mete

i stručnost u rukovanju ekplozivom.

Istovremeno, istražnimorganima je najteže da pronađu

tragove nakon ekplozije, pa se istraga fokusira na moguće

motive i nalogodavce, ali se i traga za podacima o prethodno

kretanju žrtve i kontaktima koje je žrtva imala.

Iz Uprave policije ističu da je, operativnim akcijama, do sada

spriječeno čak sedampokušaja likvidacija.

-Korišćenje metode postavljanja eksploziva pod vozilo je

najteže otkriti, još je teže predvidjeti vrijeme ili mjesto izvr-

šenja krivičnog djela, jer članovi organizovanih kriminalnih

grupa čestomijenjaju vozila i mjesto boravka, rekli su iz vrha

Uprave policije.

Tehnologijalikvidacije

DraženČađenović