Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 31. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

- Predstavnici

boračkihorganizacija repu-

blikabivšeJugoslavije juče

suodržali sastanakuPodgo-

rici nakojemjekonstituisan

organizacioni odbor kojim

će rukovoditi predsjednici

svih savezaudruženjabora-

caNarodnooslobodilačkog

rata i antifašista.

Uloga ovog odbora je, kako su

seusaglasilipredstavniciSUB-

NOR-a naše države, Slovenije,

Bosne i Hercegovine, Hrvat-

skeiSrbije,dakoordiniraorga-

nizaciju svih važnih jubileja,

odredi programske aktivnosti,

uskladi nacionalne kalendare

za proslavu bitnih istorijskih

datumauantifašističkojborbii

podrediihregionalnom( jugo-

slovenskom) nivou, a takvih

datuma u ovoj godini, ustano-

vili su, imamnogo.

JUBILEJI

Svečano obilježavanje jubileja

- 75 godina od bitke naNeretvi

biće održano 5. maja na Jabla-

nici, a za bitku na Sutjesci 17.

junanaTjentištu.Dogovoreno

je da svaka bivša republika

SFRJ, pored finansijske parti-

cipacije i podrške, treba da po-

šalje i programsku tačku koja

će uveličati ove događaje.

Programski koordinator za

proslavu 75 godina odbitke na

Sutjesci biće SUBNOR naše

države.

Na jučerašnjem sastanku

predstavnici boračkih organi-

zacija surazgovarali i oobnovi

spomen-kompleksanaTjenti-

štu, koje je početkomfebruara

ugrozilo klizište.

Generalni sekretar SUBNOR-

a naše zemlje Dragan Mitov

Đurović za Pobjedu je rekao

da je Vlada odlukom da opre-

dijeli sredstva, kao i mnogo

puta do sada kada je riječ o

istoriji i o budućnosti, prepo-

znalarazumijevanjeiželjuCr-

nogoraca da se pomogne.

Zbog toga je SUBNOR Crne

Gore, koji, kakojenaglasio, vo-

di ovu aktivnost na nacional-

nomnivou, zahvalanVladi što

je usvojila usmenu informaci-

juu četvrtak, kojomje odluče-

no da će pružiti finansijsku

podršku.

- Čim sredstva budu sakuplje-

na, u koordinaciji sa Vladom,

članstvom, boračkim organi-

zacijama, civilnim sektorom i

pojedincima, predstavnici

SUBNOR-a ćeposjetitiNacio-

nalni park „Sutjeska“ i uručiti

rukovodiocima sredstva – na-

javio je Đurović i dodao da će

naredni sastanak boračkih or-

ganizacija bivše Jugoslavije

biti održan sredinom aprila

upravonaTjentištu.

On očekuje da će novac koji

budeprikupljenunašojdržavi

biti uručenpočetkommaja.

PROJEKAT

Direktor Nacionalnog parka

„Sutjeska“ Dragan Pavlović

kazao je da je istraživanje koje

su uradili nakon klizišta poka-

zalo da se ista situacija desila

još 1986, ali na desnoj strani

spomenika.

-Tegodine jeevidentiranapu-

kotina na ovommjestu gdje se

sada desilo klizište. Ne znam

zašto se tadanijeništauradilo,

pojavile su se neke podzemne

vode i uzrokovale ovo klizište

danas –objasnio jePavlović.

Onjenajaviodaćezadvadese-

tak dana biti gotov projekat,

poslije toga će početi sanacija.

-Potrudićemosedasvezavrši-

mo prije proslave jubileja 75

godina od bitke na Sutjesci –

najavio jePavlović.

Pomoć su, kako je naveo, po-

nudile vlada entiteta Bosne i

Hercegovine - Republika Srp-

ska, zatim vlade naše zemlje i

Srbije, Zavod za zaštitu spo-

menika Bosne i Hercegovine,

kao i kancelarijaUneska uBo-

sni iHercegovini.

- Crnogorci u ovommomentu

najviše brinu o nacionalnom

parku–istakaojePavlović.

J.B.

PODGORICA

–UCrnoj

Gori odmalihboginjana

bolničkomliječenjunala-

zi se sedampacijenata–

saopšteno je iz Instituta

za javnozdravlje.

Onisuistakidajeodpočetka

godine u našoj zemlji regi-

strovano 49 osoba koje su

oboljele odmalih boginja, te

da je kod pet bolest dokaza-

na klinički ili je uspostavlje-

na epidemiološka poveza-

nost, dok je kod sedam

trenutno uspostavljena

sumnjanainfekcijuvirusom

morbila, pri čemu su labora-

torijska i epidemiološka

istraživanja još u toku.

Iz Instituta su istaki da se

nivo obolijevanja odmalih

boginja uCrnoj Gori može

smatrati niskim.

Sl.R.

PODGORICA

- Bivšimatu-

ranti podgoričke gimnazije

„SlobodanŠkerović“, gene-

racija 1992, organizovaće

humanitarnoveče za liječe-

njenovinaraDuškaŠiljka.

Njemu je potrebna hitna po-

moć za liječenje u inostran-

stvu. Šiljak je na liječenju u

Kliničkom centru Crne Gore i

u jako je teškom zdravstve-

nom stanju, a potrebna je po-

moć za transplantaciju bubre-

ga u inostranoj klinici.

- Humanitarno veče čiji je cilj

okupljanje privrednika, pred-

stavnika društveno odgovor-

nihorganizacija, humanihpo-

jedinaca, prijatelja, koji bi, u

skladu sa svojimmogućnosti-

ma donirali sredstva, koja su

odogromnogznačajazanašeg

druga, će biti organizovano u

srijedu, 4. aprila u 20.00 sati u

kafiću „Per Amici“, adresa Va-

kaĐurovićabb(sjeverna tribi-

na stadiona Budućnosti) - na-

vodi se u saopštenju.

Organizatori suporučili da svi

koji su raspoloženi potvrde

dolazak na mejl:

novinar.du

-

[email protected]

R.D.

istem razgovarali sa kandidatima za Tužilački savjet

Murić, Jovan Poleksić, Milan

Radović, Velimir Rakočević,

Miroslav Samardžić, Aneta

Spaić, Ana Stanković-Mugo-

ša, Milan Filipović, Rifat Ha-

drović, Gavrilo Čabarkapa i

RankaČarapić.

Kandidati su se mahom izja-

snili da su se za ovu funkciju

prijavili zato što smatraju da

se Državno tužilaštvo može

unaprijediti njihovim isku-

stvomurazličitimpravničkim

profesijama, te da mogu do-

prinijeti nezavisnosti i nepri-

strasnostiradaovogtijela.Go-

vorili su i o edukaciji, kao

važnom preduslovu u kvali-

tetnom radu tužilačke grane.

Ukazali su i načinjenicudaod

dobro napisanih optužnica i

te kako zavisi ishod predmeta

u sudnicama. Zajednička

ocjena je bila i da je potrebno

da tužioci disciplinski odgo-

varaju kada se za to steknu

uslovi, teda jemalo takvihpo-

stupaka.

J. B.

Održan sastanak svih boračkih organizacija republika bivše Jugoslavije

Ujedinjeni zaočuvanje

antifašističkihvrijednosti

Svečano obilježavanje jubileja - 75 godina od bitke na Neretvi

biće organizovano 5. maja, a za bitku na Sutjesci 17. juna

SUBNOR

otvorio

žiro račun

U Savezu udruženja

boraca Narodnooslobo-

dilačkog rata i antifašista

Crne Gore su otvorili i

žiro račun na koji poje-

dinci, organizacije, pred-

stavnici civilnog sektora

i svako ko je zaintereso-

vanmože uplatiti donaci-

ju za obnovu spomenika

na Tjentištu. Žiro račun je

550 3998 20 kod Podgo-

ričke banke.

ORGANIZACIONIODBORKAOZAJEDNIČKOTIJELO: Sa sastanka

njen Rakočević“

CENTAR–PODRŠKAI

DJECIIRODITELJIMA:

Saotvaranjaustanove

Prema riječimaministraHra-

povića, Vlada i resor na čijem

je čelupažljivo i odgovorno su

mjerili svaki korak na putu

formiranja ovog Centra, is-

ključivo uz uvažavanje nauč-

nihdostignuća i

činjenica.Ka

-

ko je kazao, cilj je da se

problemi sa kojima se suoča-

vaju djeca sa autizmom rješa-

vaju sistemski.

-UCentrućesesprovoditipo-

stupci ranedijagnostikepore-

mećaja izautističnogspektra i

mjere rane intervencije, kao i

sva druga zdravstvena potpo-

ra autističnoj djeci bez obzira

na uzrast. Zatimdijagnostika,

liječenje i praćenje djece sa

smetnjama u razvoju, dija-

gnostika i liječenje djece sa

prob l emima ment a lnog

zdravlja kao i fizikalna terapi-

jazadjecusaporemećajima iz

autističnog spektra i razvoj-

nim smetnjama i dijagnostika

neurološkihkomorbiditetauz

konsultativne preglede neu-

rologa - rekao jeHrapović.

RADNAMJESTA

Hrapović je istakao i da je po-

sao uCentrudobilo 11 osoba, a

da jediokadra koji će tamoor-

dinirati preuzet iz Kliničkog

centra.

- U ovoj ustanovi zdravstvene

servise pružaće jedan specija-

lista fizikalne medicine, šest

fizioterapeuta i 17 defektolo-

ga,psihologa,socijalnihradni-

ka – rekao je Hrapović, nagla-

sivši da će deficit dječjih

psihijatarabitiriješenangažo-

vanjem kolega iz okruženja,

do povratka tri specijalizanta

sa edukacije.

Centrom će rukovoditi klinič-

ki psihologNađa Ševaljević.

Prostor površine 410 metara

kvadratnih za Centar, te me-

dicinsku, didaktičku i drugu

opremu u vrijednosti od

64.000 eura ustupili suMini-

starstvo rada i socijalnog sta-

ranja i Zavod za zapošljava-

nje.

U opremanju Centra, donaci-

jama su doprinos dali Među-

narodni klubžena kupovinom

opreme i didaktičkog materi-

jala 10.000 eura, Fondacija

„OgnjenRakočević“, Ambasa-

da Azerbejdžana, Kompanija

„Čelebić“ kao i gradskeSlužbe

održavanja.

Sl.R.

Dvije

ustanove

pod istim

krovom

Načelnica službe za

inansije u Zavodu za

zapošljavanje Svetlana

Krgović navela je da je

ta ustanova osimpro-

stora od 420metara

kvadratnih Centru ustu-

pila skoro kompletnu

didaktičku, edukativnu

i medicinsku opremu,

kao i kancelarijski

namještaj vrijedan

64.000 eura.

- U izgradnju i oprema-

nje zgrade na Zabjelu

površine oko 1.800

metara kvadratnih

Zavod je uložio više

od dva miliona eura –

kazala je Krgović.

Ona je objasnila i da će

u ovomobjektu pod

jednim krovomdjelo-

vati dva centra - za auti-

zam i za profesionalnu

rehabilitaciju, koji će

uskoro biti otvoren.

Institut za javno zdravlje

Zbogmalih boginja u

bolnici sedamosoba

Humanitarno

veče za

liječenje Šiljka

DuškoŠiljak

Saslušano

15aplikanata iz

redauglednih

pravnika

Efikasnijazaštitapravagrađana

Godišnje savjetovanje javnih izvršitelja održano u Budvi

PODGORICA

-Uvođenjem

samostalnih i nezavisnihno-

silaca izvršiteljske funkcijeu

crnogorski pravni sistemus-

postavljen je znatnoefikasni-

ji, brži i kraći postupak izvr-

šenja sudskihpresuda,

ocijenio jepotpredsjednik

VladeZoranPažin.

On je juče govorio u Budvi na

otvaranju godišnjeg savjetova-

nja javnih izvršiteljapodsjetiv-

ši da je Vlada inicirala radikal-

nu reformu sistema izvršenja

sudskihpresudaradiefikasnije

zaštite prava građana i boljeg

pristupa pravdi domaće pri-

vrede i stranih investitora, što

je 2014. godine rezultiralo us-

postavljanjem sistema javnih

izvršitelja.

- Pravda i pravičnost se konač-

no ostvaruju tek ažurnim i efi-

kasnim izvršenjem sudskih

presuda, kada građani, pri-

vrednici i investitori dobijuko-

načno zadovoljenje pravde i

ostvare prava koja su im bila

uskraćena - naglasio jePažin.

Kako je dodao, brzim i efika-

snim ostvarenjem prava koja

su zaštićena u sudskom po-

stupku gradi se osjećaj pravne

sigurnosti i jača povjerenje u

vladavinuprava.

- Uvođenjemsamostalnih i ne-

zavisnih nosilaca izvršiteljske

funkcije u crnogorski pravni

sistem, uspostavljen je znatno

efiksniji, brži i kraći postupak

izvršenjasudskihpresuda -ka-

zao jePažin.

Kako jenaveo, sistemjavnih iz-

vršitelja je značajno rasteretio

sudove.

-Spremnismodadamosvupo-

dršku i ohrabrenje časnim i

stručnimnosiocima ove profe-

sije. Ali smo isto tako spremni

da, u saradnji saKomoromjav-

nih izvršitelja, odlučno i bez

bilo kakve zadrške sankcioni-

šemo, pa i odstranimo iz služ-

be, one koji se ogriješe o svoje

moralne i profesionalne duž-

nosti - rekao jePažin.

N.K.

Jovović v.d.

rektora

Univerziteta

Mediteran

PODGORICA

- Profesor dr

Radislav Jovović imenovan

je za v.d. rektora Univerziteta

Mediteran odlukompredsjed-

nika Univerziteta dr Duška

Kneževića. Kako je saopšteno,

on će na dužnost stupiti 2. aprila

umjesto prof. dr Janka Radu-

lovića koji je razriješen zbog

Ustavomde inisane starosne

granice kojom radni odnos pre-

staje zaposlenom koji je navršio

67 godina života i ima najmanje

15 godina staža.

N. Đ.