Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 31. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Crnogorska

pravoslavna crkva isključila

je izklira sveštenikaLava

Lajovića, aodluku jedonio

Crkveno-duhovni sudCe-

tinjske arhiepiskopije.

- Na osnovu Ustava Crnogor-

skepravoslavnecrkve,član58

stav 2, Apostolskoga pravila

55, saglasnoApostolskimpra-

vilima31 i 39, saglasnopravilu

Svetoga četvrtoga Vaseljen-

skogasabora8ipraviluSveto-

ga šestoga Vaseljenskoga sa-

bora 34, Crkveno-duhovni

sud Cetinjske arhiepiskopije

na Cetinju, trajno je stavio

podzabranusvještenodejstva

i isključio iz klira Crnogorske

pravoslavnecrkvesvještenika

Lava Lajovića iz Podgorice.

Jerje,iposlijeopomeneiuko-

ra nadležnoga arhijereja, na-

stavio rad koji je uprotivnosti

sa svetim kanonima, crkve-

nim pravilima i Ustavom Cr-

nogorske pravoslavne crkve.

Davao je sebi prava koja mu

ne pripadaju, samovoljno se

ponašao i dovodio u zabludu

vjerni narod. Vrijeđao je arhi-

jereja, klir i vjernike, pravio

spleteke i pokušavaodadove-

de do podjele među vjernici-

ma i okrene ih protiv viših cr-

kven i h v l a s t i – p i š e u

saopštenjuCPC. Lajović je,

prema sazananjima Pobjede

raščinjen još prošle sedmice.

On je juče na svom profilu na

Fejsbuku napisao da se neće

oglašavati povodom odluke

crkvenog suda CPC dok traje

Vaskršnji post i dok ne dobije

pisanupotvrduozabrani svje-

štenodejstva i isključenju.

- Ne želim da dajem nikakve

izjavezamedijeuvrijemeVa-

skršnjeg posta protiv svoje

braće u Hristu, a vezano za

ove tekstove koji izlaze u vezi

mog isključenja iz CPC. Ne

mogu da shvatim kome je u

interesu da se ovo čini u sred

izborne kampanje da se duš-

mani Crnogorske pravoslav-

necrkve iCrneGorenaslađu-

ju i koriste za svoje političke

igre. Izjavu ću dati kad pri-

mim nekakav papir o tome i

zvanični dokument na koji

mogu da izrekenemžalbu, ali

svakako sve nakon 15. aprila.

Neka Bog čuva Crnu Goru i

Crnogorsku pravoslavnu cr-

kvu - napisao je on.

Lajović je umaju prošle godi-

ne promovisan u ipođakona

Crnogorske pravoslavne cr-

kve, a samo sedmicu kasnije

rukopoložen je u čin đakona.

Poslije nekoliko mjeseci po-

stao je i prezviterCPC.

MitropolitMihailo imenovao

je Lajovća i za predstavnika

CPCuSavjetukoji koordinira

aktivnostima za potpisivanje

građanske peticije „Amanet“

kojom se traži ukidanje svih

nezakonitihupisaSrpskepra-

voslavne crkve nad crnogor-

skimmanastirima i crkvama i

njihovo vraćanje u vlasništvo

državi Crnoj Gori.

K.K.

PODGORICA

–Predsjednik

VladeDuškoMarković imi-

nistar zdravljaKenanHra-

povićotvorili su jučeupod-

goričkomkvartuZabjelo

prvu specijalizovanumedi-

cinskuustanovuuCrnoj Go-

ri koja će sebaviti problemi-

ma autizma, razvojnih

preprekakoddjece i dječ-

jompsihijatrijom.

Ustanova nosi ime po dječaku

Ognjenu Rakočeviću, koji je

tragično stradao u proljeće

2016. godine, nakon što se to-

kom noći iskrao iz kuće i uto-

pio u Morači. Njegovo tijelo

pronađeno je 11 dana kasnije

naušćuoverijekeuSkadarsko

jezero. Bila je to najveća do-

brovoljna potraga ikada orga-

nizovana unašoj zemlji.

PODRŠKA

Otvarajući Centar, premijer je

poručio da rezultate zadatih

obaveza od menadžmenta i

Ministarstva zdravlja očekuje

ukratkomroku.

- Do sada su djeca sa poreme-

ćajima iz spektra autističnih

oboljenja, kojima se u Crnoj

Gori nije mogla pružiti ade-

kvatna medicinska njega,

upućivanauzdravstvene cen-

tre u okruženju što je bez ob-

zira na određenu potporu

Fonda za zdravstveno osigu-

ranjeidržavnogbudžeta,zna-

čajno opterećivalo crnogor-

skeporodice.Odsadapotrebe

za dodatnim plaćanjem za li-

ječenje ovih oboljenja iz dže-

pa pacijenata i njihovih poro-

dica,

nećebiti.To

je sadabriga

Vlade i Ministarstva zdravlja

–poručio jeMarković.

On je naglasio da ne žele da

ijedno dijete izgubi dan svog

djetinjstva tražeći adekvatnu

dijagnostiku, odnosno zdrav-

stvenuustanovu.

-Država trebadabudeširapo-

rodicaizajedničkakućanašim

najmlađima, istovremeno

omogućavajući da njihovi ro-

ditelji budu oslonjeni na insti-

tucije sistema – kazao jeMar-

ković.

PODGORICA

-Asocijaciji

„Spektra“, odpočetkaove

godine, javile su se četiri no-

ve transrodneosobe, saop-

štio je izvršni direktor teor-

ganizacijeJovanUlićević,

ocijenjući da ta zajednica

veomabrzo raste.

On je, povodomMeđunarod-

nogdanavidljivosti trans oso-

ba 31. marta, ocijenio da je dr-

žava napravila pomak u

poboljšanju kvaliteta života

ovihosoba, alida imaprostora

za napredak.

- Prošle godine smo imali slu-

čaj nekih regresivnih praksi,

kada jeMinistarstvo unutraš-

njih poslova odbilo zahtjev

trans ženi da promijeni ime,

iako je tamogućnost garanto-

vana pravom o ličnom imenu

- podsjetio je Ulićević u inter-

vjuu zaPRcentar.

Dodao je da se i nakon odluke

ombudsmana da je učinjena

diskriminacija po osnovi rod-

nog identiteta i preporuke da

Ministarstvo da mogućnost

toj osobi da promijeni ime u

željeno, tonije desilo.

Ulićević je ukazao da će se,

ukoliko bude usvojen, Zako-

nomo rodnomi polnomiden-

titetu omogućiti transrodnim

osobama promjena ličnih do-

kumenata, bez uslovljavanja

operacijama i hormonskim

terapijama. Kako je istakao,

Spektraodosnivanjasprovodi

servise socijalnepodrškeuvi-

du vršnjačke i psihološke po-

drške, grupe samopodrške i

raznih radionica.

- Najveći uspjeh u prošloj go-

diniještosmopružilipodršku

za 28 osoba, što je veliki broj

uzevši u obzir podatak da je

krajem 2016. godine 10 osoba

pristupilo grupi za samopo-

dršku i tražilo našu pomoć -

istakao je Ulićević navodeći

da trans zajednica raste veo-

ma brzo.

Prema njegovim riječima, so-

cijalni servisi koje pružaju i

grupe samopomoći pomažu i

transrodnimosobama i njiho-

vimporodicama.

R.D.

PODGORICA

-Ministarstvo

prosvjeteprošle godinepod-

nijelo je 19krivičnihprijava

protivosobakoje supokuša-

leda legalizuju falsifikovane

inostranediplome - navede-

no jeu izvještajuo raduovog

resora za 2017. godinu.

Kako je precizirano u doku-

mentu koji je razmatran na

Vladi, oveosobesunadležnim

službama podnijele zahtjeve

za priznavanje diploma koje

su stekli u inostranstvu, ali se

ispostavilo da su one, kako

sumnjaju uMinistarstvu, fal-

sifikovane.

-Upostupkupriznavanjaino-

stranih obrazovnih isprava

(do nivoa visokog obrazova-

nja) podnijeto je 1.652 zahtje-

va, gdje je u propisanomroku

donešeno1.006rješenjaopri-

znavanju inostranihobrazov-

nih isprava. U propisanom

roku nije riješeno 280 zahtje-

va koji su u postupku rješava-

nja – istakli suu izvještaju.

N.Đ.

PODGORICA

–Poslanici

skupštinskogOdbora zapoli-

tički sistem, pravosuđe i

upravu juče suobavili konsul-

tativno saslušanje 15kandi-

data iz redauglednihpravni-

kakoji suseprijavili zamjesto

uTužilačkomsavjetu.

Na treći javni poziv, koji je ras-

pisan 19. februara, a listausvo-

jena 12. marta, prijavili su se

Gorica Vujisić, Vukoman Go-

lubović, Jelka Drašković-Voj-

vodić, Jakup Murati, Velija

LavLajović

CPC isključila iz klira jednog sveštenika

Lajović okrivljen

da je radio protiv

interesa crkve

Međunarodni dan vidljivosti trans osoba

Država napravila pomak

JovanUlićević

Vlada usvojila izvještaj o raduMinistarstva prosvjete

Članovi Odbora za politički

Zbog falsifikovanjadiplome

podnijeto 19krivičnihprijava

Otvoren Centar za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju „O

Liječenjeo

troškudržave

UCentru će

se sprovoditi

postupci rane

dijagnostike

poremećaja

iz autističnog

spektra i mjere

rane intervencije,

kao i sva druga

zdravstvena

potpora

autističnoj djeci

bez obzira na

uzrast - rekao je

KenanHrapović

Ogi ćeživjeti krozCentar

Za roditelje Ognjena Rakočevića otvaranje Centra pred-

stavlja važan događaj.

- Strašnomi je teško, ali istovremeno sam i srećna, što je

došao i taj dan da otvorimo Centar. Sigurna samda će

pomoći i roditeljima koji se suočavaju sa ovimproble-

mom. Sad je sve na jednommjestu. Ovo je velika stvar -

kazala je Valentina Rakočević, majka preminulog dječaka

po kojem je ova ustaova dobila ime.

Otac Branko kaže da će Ogi živjeti kroz Centar ,,kao i

onda kada se ujedinila Crna Gora na 14 dana i kada je

pokazala neviđenu solidarnost, požrtvovanje, empatiju“.

- Znate kako u Crnoj Gori kažu da se djeca predstavljaju

po roditeljima ili po đedovima, ali velika je satisfakcija za

mene da mogu da se kazujempo Ogiju - kazao je otac

Branko.

ZgradaMinistarstvaprosvjete

Sa jučerašnje sjednice

Ogijevamajka

Valentina

Rakočević