Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 31. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Vlada će u narednih deset godina,

počevši od naredne, isplatiti IRF-u 7,9miliona eura i na

taj način otkupiti njegov kompletan udio u JP Regio-

nalni vodovod Crnogorsko primorje. Vlada je to odluči-

la na posljendjoj sjednici, kako bi poslovanje ovog jav-

nog preduzeća uskladila sa zakonomo snabdijevanju

primorja vodom, koji predviđa da ove poslove obavlja

privredno društvo čiji je osnivač Vlada.

M.P.M.

PODGORICA

- CEDIS je za 626 hiljada eura

uzemljio neutralne tačke u pet trafostanica, či-

me je omogućeno kvalitetnije i pouzdanije na-

pajanje korisnika, saopšteno je iz kompanije.

Projektom su obuhvaćene četiri trafostanice

naponskognivoa35/10kilovolti (kV)uDubovi-

ci,Miločeru, Igalu, Grblju i Tuzima. U trafosta-

nicamasuugrađeninovidigitalni relejniuređa-

ji, koji obezbjeđuju viši stepen zaštite.

S. P.

PODGORICA

- Poreska uprava u saradnji sa Privrednom ko-

moromi Unijomposlodavaca održaće tribine za poreske obve-

znike u aprilu i maju u Pljevljima, Budvi, Ulcinju, Baru, Tivtu,

Kotoru,HercegNovom,NikšićuiPodgorici.Tribinesuvećodr-

žane u Beranama i Bijelom Polju, a razgovarano je o praćenju

predstojeće turističke sezone u turističkim centrima u sjever-

noj regiji. Poreski karavan se treću godinu organizuje u pripre-

mi za praćenje turističke sezone. Privrednici su imali moguć-

nost da postave konkretna pitanja u vezi sa nedoumicama u

tumačenju propisa ili postupanju, a naglašeno je neselektivno

sankcionisanje nelegalnog poslovanja.

M.P.M.

Vlada otkupljuje udio IRF u Regionalnomvodovodu

U organizaciji Poreske uprave u aprilu i maju

CEDIS uzemljio neutralne tačke u 5 trafostanica

Zadeset godina

isplatiće7,9miliona

Sigurnijenapajanje

Poreski karavanudevet gradova

PODGORICA

- Željezničko

preduzećeMontekargo

ostvarilo jeuprošloj godini

rekordne rezultateposlova-

nja sa stanovištaobimapre-

voza i realizovanihvrijedno-

sti usluga, naveo je izvršni

direktor ovekompanijeMu-

radifGrbović.Montekargo je

završioprošlugodinu sapro-

fitomod226hiljada eura, a

lani jeprevezao 1,6miliona

tona robe, što je 39odstovi-

šeuodnosuna 2016. godinu.

BOKSITI

- Zahvaljući prevashodno

uvećanom obimu prevoza

boksita izNikšićazaLukuBar,

kao plod započete uspješne

saradnje sa kompanijomUni-

prom metali, došlo je do bit-

nog uvećanja obima prevoza

robe–kazao jeGrbovićPobje-

di i dodao da ugovor sa Uni-

promom traje do isteka 2021.

godine. Montekargo je prošle

godine prevezao 903 hiljade

tona rude boksita, na osnovu

čega jeprihodovao4,34milio-

na eura.

- Osimboksita, lani smo najvi-

še prevozili automobile ,,fiat“

iz Kragujevca i čelični lim iz

Smedereva za Luku Bar, staro

željezo iz Srbije za Albaniju,

glinicu iz Zvornika za KAP i

sirćetna kiselinu izKikinde za

LukuBar –naveo jeGrbović.

Zahvaljujućiprevozu60hilja-

da vozila izKragujevca lani su

prihodovali 1,38miliona eura.

Ovaj ugovor traje do kraja

2020. godine.

-Montekargojeprošlugodinu

završio sa pozitivnim rezulta-

tom od 250.300 eura. Nakon

umanjenja ovog iznosa za vri-

jednost odloženog poreskog

rashodaod24.075eura, odno-

sno uvećanja ovog iznosa na

ime pozitivnih revalorizacio-

nih rezervi i nerealizovanih

dobitaka nastalih po osnovu

izvršene procjene imovine

kompanije u 2014. godini

(119.405eura), utvrđena jevri-

jednost neraspoređene dobiti

u iznosu od 354.630 eura, koja

ćese izdvojiti zapokrićedijela

akumuliranog gubitka - rekao

jeGrbović.

Naglasio je da je preduzeće u

kontinuitetu održavalo teku-

ćulikvidnostiizmirivaloteku-

će poreske i obaveze prema

dobavljačima, tako da su na

,,bijeloj listi“ Poreske uprave.

U Montekargu je na kraju

prošle godine bilo 249 zapo-

slenih.

- Tokom prošle godine pro-

sječno isplaćena neto zarada

iznosila je580eura, saukalku-

lisanim troškovima prevoza –

kazao jeGrbović.

ANALIZATRŽIŠTA

Onsmatrada jeuciljupoveća-

nja obima prevoza robe, a sa-

mimtimi finansijskihrezulta-

ta poslovanja, potrebno

poslovne aktivnosti usmjeriti

na ispitivanje tržišta, tarifnu

politiku, kvalitet prevoza i ko-

mercijalnu politiku. Imajući u

vidu postojeće ekonomsko-fi-

nansijsko stanje, Montekargo

će,kakojenaveo,ukontinuite-

tu realizovati mjere štednje i

racionalizacije, posebno u

oblastiinterneekonomijekoje

su usmjerene na sve elemente

poslovanja osim onih koje

imaju direktan uticaj na be-

zbjednost saobraćaja.

- Posebnu pažnju treba po-

svetiti unapređenju tarifskog

sistemaizajedničkognastupa

natržištutransportnihusluga

saSrbijaKargo,Željeznicama

Albanije i privrednim druš-

tvima koje obavljaju usluge

pretovara i skladištenja u Lu-

ci Bar – rekao je Grbović i na-

glašava da rezultati analize

transportnog tržišta i podata-

kadobijenihodkorisnikapre-

voza, ukazuju na realnu mo-

gućnost daljeg porasta obima

prevoza robe u narednom

periodu.

- Na osnovu sveobuhvatne

analize tržišta i konkurencije,

ocjene negativnih uticaja na

odvijanježeljezničkogrobnog

saobraćaja, kao i stanja tran-

sportnih kapaciteta, tokom

poslovne2018.godineočekuje

se povećanje obima prevoza

roba za pet odsto – izjavio je

Grbović.

Prema njegovim riječima, je-

dan od ciljeva poslovne politi-

keMontekarga u ovoj godini je

da se uspostave tržišni odnosi

saŽeljezničkimprevozom,Že-

ljezničkom infrastrukturom i

Održavanjem željezničkih vo-

znih sredstava, sa ugovorno

definisanim nadležnostima i

odgovornostima.

S.POPOVIĆ

PODGORICA

-Odbordi-

rektorakompanijePlantaže

odlučio jeda izvršnoj direk-

torici VericiMaraš povjeri

novimandat produženjem

menadžerskogugovora za

pet godina. Izkompanije su

saopštili daMaraš uPlanta-

žama radi od 1985. godine, a

da je 17 godinabila finansij-

skadirektorica. Izvršnado-

rektorica jeod2008. doove

godine, kada su, kakokažu,

ostvareni najbolji rezultati

u istoriji preduzeća.

- To potvrđuju podaci da je

proizvedeno 200 miliona ki-

lograma grožđa, prodato 150

miliona flaša vina i rakija, pri-

hodovano 320 miliona eura,

od čega je 30 miliona eura

profit. Uloženo je 35 miliona

eura, dodijeljeno 4,2 miliona

eura stambenih kredita, uru-

čene donacije, sponzorstva i

humanitarna pomoći od tri

miliona, 300 novozaposlenih

i plaćeno 90 miliona eura po

osnovu poreza i doprinosa -

navodi se u saopštenju.

Plantaže su na kraju prošle

godine imale bruto dobit od

2,43 miliona eura, što je pet

odsto više nego 2016. godine.

Prihodi su porasli pet odsto

na 30,5 miliona eura. Ubrano

je 14 miliona kilograma vin-

skog grožđa. Troškovi su po-

rasličetiriodstona30,3milio-

na, kao posljedica rasta

troškova materijala i energije

zbog povećane proizvodnje, a

razlog je nabavka nove linije

za flaširanje. U prošloj godini

je realizovano 2,6 miliona in-

vesticija, a ostaće upamćena

po priznanjima za kvalitet vi-

na, koja suosvojila32svjetska

odličja.

S. P.

PODGORICA

-Neto stranedirektne

investicijeuprošloj godini, premapre-

liminarnimpodacima, iznosile su474,3

miliona, 27,6odstovišeuodnosuna

2016. godinu, saopšteno jenakon sjed-

niceSavjeta za finansijsku stabilnost.

Ocijenjenojedajefinansijskisistemrela-

tivno stabilan i da suprisutni rizici umje-

renog intenziteta, koji proističu iz raz-

mjene robe i usluga sa inostranstvom.

Stabilizovanju javnih finansija doprinosi

sprovođenje fiskalne konsolidacije, a po-

sljedica su bolji kreditni rejting zemlje i

pozitivne ocjeneMMF-a.

Nastavljenje trendrastakredita idepozi-

ta, uz bolju likvidnost i profitabilnost ba-

naka.Nivonekvalitetnihkreditapaojena

7,3 odstoukupnih.

Razmatrano je kreiranje registra prome-

tovanihnekretninauCrnojGoria.Radnu

grupu je prethodno formirao Savjet za

finansijsku stabilnost, sa zadatkom da

predloži načinuspostavljanja baze.

- Formiranje registra ćeunaprijediti kva-

litet statistike, obezbijediti ispunjenje

zahtjeva u okviru pristupnih pregovora i

biti korisnosredstvozavođenjeporeske i

politike Centralne banke - ocijenili su iz

Savjeta.

M.P.M.

Sjednica Savjeta za nansijsku stabilnost

Formiraju registar prometanekretnina

Teretni željeznički operater u 2017. oborio rekord

Montekargoprevezao

1,6miliona tona robe

Uvoznomparku 15

lokomotiva i 563vagona

Grbović je naveo da Montekargo u voznomparku ima 15

lokomotiva različitih serija ,,koje karakteriše značajan ste-

pen zastarjelosti“.

- Uprkos nepovoljnoj starosnoj strukturi lokomotiva, ulaga-

njemu investiciono i tekuće održavanje i zalaganjem zapo-

slenih održan je kontinuitet ispravnosti lokomotiva – izjavio

je Grbović.

Dodao je da imaju ukupno 563 teretna vagona, raznih serija,

prosječne starosti 34 godine i ukupne nosivosti 6.928 tona.

Na osnovu

analize tržišta i

konkurencije u

2018. se očekuje

povećanje obima

prevoza roba

za pet odsto,

najavio direktor

Montekarga

Muradif Grbović

ponuda u starogradnji, a oba-

veza prodavca stana je da ima

posjedovni list bez tereta, kao i

da je stambeni objekat ener-

getski efikasan, što utvrđuje

licekojemjeMinistarstvoeko-

nomije daloovlašćenje. Spisak

tih osoba je na sajtu www.

energetska-efikasnost.me

.

- Nastojaćemo da se obezbije-

de povoljne cijene pregleda i

izvještaja koji potvrđuje da

stambena jedinica zadovolja-

va minimanlne uslove EE.

Ovaj izvještaj je neophodan

samo za zgrade, odnosno sta-

nove, izgrađeneprije2013. go-

dine - naglasio jeČanović.

U prethodne dvije faze pro-

jekta Hiljadu plus stanove je

obezbijedilo 809 porodičnih

domaćinstva, odnosno 2.149

građana.

N.K.

češće

nustana

ndat dosadašnoj direktorici

odina

nije

Javni poziv za

građane biće

umaju. Do

kašnjenja došlo

zbog dužine

pregovora sa

bankama i

građevinarima