Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 31. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Direktorica

Nacionalne turističkeorga-

nizacijeŽeljkaRadak -Ku-

kavičić i izvršni direktor

M:tel-aVladimirLučićpot-

pisali suugovor o strateš-

kompartnerstvu, koji po-

drazumijeva saradnjuna

unapređenjupromocije tu-

rističkeponude i usluga

M:tel-auzemlji i inostran-

stvu.

Radak-Kukavičić je kazala da

semodel privatno javnog par-

tnerstva i u svijetu i kod nas

pokazao kao dobar u promo-

ciji turističkeponudedestina-

cije.

- Vjerujem da će ovo partner-

stoomogućiti dodatnusnagu i

podršku našoj rastućoj turi-

stičkoj ponudi da, koristeći

savremene tehnologije i nove

modernesadržaje,učinimoda

naš turistički proizvod bude

konkurentniji - saopštila je

Radak-Kukavičić.

Lučić je kazao da je strategija

M:tela da u Crnoj Gori budu

nosioci nove digitalne indu-

strijske revolucije, koja se u

svijetu sve više razvija.

- Smatramo da ćemo baš u

partnerstvu sa NTO moći da

pokažemo znanje i moć koju

imamo u digitalnoj komuni-

kaciji, koja jemnogo bolji me-

tod promocije nego tradicio-

nalne - ocijenio jeLučić.

N.K.

Potpisan ugovor o strateškompartnerstvuM:tela i NTO

Boljapromocija turizma

Sapotpisivanjaugovora

PODGORICA

- Prosječna neto zarada u februaru

je, prema podacima Monstata, ostala 511 eura, kao

u januaru. Prosječna bruto zarada iznosila je 766

eura. Statističari su kazali da ako se ima u vidu

da su potrošačke cijene u februaru u odnosu na

januar porasle 0,3 odsto, proizilazi da su realne

neto zarade u istomperiodu pale 0,3 odsto.

S.P.

Podaci Monstata za februar

PODGORICA

- ŽeneuCrnoj

Gori još su svojevrstanblo-

kirani ekonomski potencijal,

ocijenila jepredsjednica

UnijeposlodavacaSvetlana

Vuksanovićprilikomdodje-

lenagradanajmenadžerka-

mau2017.

Predsjednica Asocijacije po-

slovnihženaLidijaKostić-Bu-

karica je navela da je osnovni

princip demokratskog poret-

ka učešće svih građana, a kako

su polovina žene, pitala je za-

što bi bile isključene. General-

ni direktor za investicije, ra-

z v o j ma l i h i s r e d n j i h

preduzeća i upravljanje EU

fondovima u Ministarstvu

ekonomije Radosav Babić sa-

opštio je da je unaprijeđena

podrška preduzetnicama i da

je broj firmi kojima je žena na

čelupovećansa22,5u2015. na

24odstou2017.

U kategoriji privreda najme-

nadžerke su Darinka Stanić,

upravnica podgoričke ekspo-

zitureSocijeteženeralMonte-

negro, Ksenija Iković iz dizajn

timaBildStudija i ZoricaMiš-

ković-Pavićević, glavna izvrš-

na direktoricaDeltaMCG.

U javnomsektoru nagradu di-

jele Ana Vukadinović, gene-

ralna direktorica za ekonom-

sku i kulturnu diplomatiju u

MIP-u, Nemša Omerhodžić,

potpredsjednica opštine Bije-

lo Polje i Snežana Burzan, di-

rektorica KIC-a Budo Tomo-

vić. U kategoriji civilni sektor

dobitnicesuizvršnedirektori-

ce CRNVO Ana Novaković,

SOS telefona Biljana Zeković i

Centra za ženska prava Maja

Raičević. U kategoriji medija

priznanja su uručena direkto-

rici TV Vijesti Marijani Boja-

nić, urednici jutarnjegprogra-

ma RTCG Mariji Razić i

direktorici Sutonprinta i šefici

marketoinga Gracije Merisi

Suljević. Plakete sudobileMi-

losava Žugić, članica UO

UPCG i Nada Drobnjak osni-

vačica Asocijacije poslovnih

ženaipredsjednicaparlamen-

tarnogodborazarodnuravno-

pravnost.

S. P.

PODGORICA

-Utrećoj fazi

projekta 1000plus građani

ćemoći dakupuju stanove

bezučešća - kazao jePobjedi

generalni direktor za razvoj

stanovanjauMinistarstvu

održivog razvoja i turizma

MarkoČanović.

Predstavnici MORT-a defini-

sali su sa komercijalnim ban-

kama uslove javnog poziva za

banke, a to su fiksna kamata

stopa do 2,99 odsto, period ot-

platedo20godina bezučešća,

a obrada kredita će koštati do

0,3 odsto.

JAVNI POZIV

- Odluka o kriterijumima i po-

stupku dodjele dugoročnih

kredita za socijalno stanova-

nje jeuproceduri pribavljanja

mišljenja od nadležnih sekre-

tarijata iministarstava. Nakon

što Vlada usvoju pomenutu

odluku, biće objavljeni javni

pozivi za banke i investitore,

fizička i pravna lica, kaoponu-

đače stanova - kazao je Čano-

vićidodaodaćejavnipozovza

građane biti objavljen počet-

kommaja.

- Zbog kašnjenja objavljivanja

javnih poziva došlo je zbog

trajanja pregovora sa bankar-

skimi građevinskimsektorom

u cilju obezbjeđivanje najpo-

voljnijih uslova na tržištu za

dugoročne kredite - kazao je

Čanović.

Treća faza rješavanja stambe-

nih potreba građana po po-

voljnim uslovima je nastavak

projekta 1000 plus, koji je

uspješno realizovan kroz

prethodne dvije faze 2010-

2011. i 2015-2017. godine u sa-

radnji i kroz kreditni aran-

žman sa Bankom za razvoj

SavjetaEvrope (CEB), uz uva-

žavanje pravila i procedura

banke i domaćeg zakonodav-

stv. U ovoj fazi predviđeno je

20miliona eura.

- Imajući uvidunižukamatnu

stopu i novitet, a to su stanovi

iz starogradnje, koji će znatno

uticati na smanjenje cijene

kvadrata, očekujemo da će

450do 500domaćinstava, od-

nosno više od hiljadu članova

tihdomaćinstavariješitistam-

beno pitanje - kazao je Čano-

vić.

U projektu 1000 plus, podsje-

ća,moguučestvovatisvaporo-

dičnadomaćinstvačiji članovi

nemaju riješeno stambeno pi-

tanje i koji ispunjavaju propi-

sane uslove.

- Planirano je da se 40 odsto

dugoročnih kredita dodijeli

zaposlenbim u javnom sekto-

ru, 30 odsto bračnim parovi-

ma do 35 godina života, licima

sa invaliditetom, samohranim

roditeljima, porodicama sa

djecomsasmetnjamaurazvo-

ju, mladima koji su bili djeca

bez roditeljskog staranja i žr-

tvama nasilja u porodici -

objašnjavaČanović.

USLOVI

Uslovi koje građanin treba da

ispuni za dodjelu kredita su

crnogorsko državljanstvo,

prebivaliušte u CG, da on ili

član porodice nemaju stan,

odnosno u susvojini više od

trećine stana u posljednje tri

godine, da je kreditno sposo-

ban i da zadovoljava kriteriju-

me u pogledu visine kumula-

tivnihprimanja.

Novina u ovoj fazi projekta je

PODGORICA

-Konsolido-

vani dugopštinanakraju

prošle godinebio je 266,7

miliona, abeznepovučenih

sredstava 131milioneura.

Najzaduženija opština bila je

Budva sa 66,7miliona eura, od

čega je 64,5 miliona spoljni

dug.Nadrugommjestu jeNik-

šić sa 17 miliona, sa 13,2milio-

na spoljnog duga. Treću pozi-

ciju drži Podgorica sa 16,2

miliona, koji je uglavnom ve-

ćinski.

BijeloPoljejepozajmilo12mi-

liona, od čega je 11,5 miliona

unutrašnji dug. Slijedi Cetinje

sa 9,3miliona, od čega je osam

milionaunutrašnjidug,potom

Tivat sa 7,6 miliona spoljnog

duga, Herceg Novi šest milio-

na, 5,6 miliona spoljnog duga.

Rožaje ima 5,8 miliona, od če-

ga unutrašnji 4,6 miliona, Ko-

lašin 5,6 milion što je komple-

tanunutrašnji dug.

Ulcinj ima 5,1 milion, od čega

3,9unutrašnji,Berane4,8mili-

ona, unutrašnji 4,4 miliona,

Danilovgrad2,9milionaodče-

ga unutrašnji 2,3 miliona,

Pljevlja 2,8 unutrašnji 1,6, a

spoljni 1,2 miliona, Kotor 2,2

miliona i sve spoljni dug. Bar

1,7 miliona i kompletan je

spoljni dug, dok Plav ima 1,1

milionunutrašnjeg duga.

Ispod milion eura duga ima

pet opština - Mojkovac 480

hiljada, Šavnik 250 hiljada,

Plužine 230 hiljada, Andrije-

vica šest hiljada, a Žabljak hi-

ljadu eura. Bez duga su no-

voformiraneopštineGusinjei

Petnjica.

M.P.M.

PODGORICA

-Robna razmjena izmeđuCr-

neGore i Turskebilježi konstantni rast, a

plan jedaunarednihpet godinadostigne

250miliona eura, ocijenili suministarka

ekonomijeDragicaSekulić i predstavnici

Odbora za inostrano-ekonomskeodnose

Turske (DEIK).

Robna razmjena između dvije zemlje od 2014.

godinepovećana je sa39milionana93miliona.

Ambasador Turske u Crnoj Gori Serhat Galip

saopštio je da su u Crnoj Gori aktivne i male i

velike turske kompanije koje su najvećimdije-

lom zainteresovane za ulaganja u sektorima

energetike, poljoprivrede i infrastrukture.

- Zainteresovani smo da nastavimo da potenci-

jalnim investitorima prezentujemoCrnuGoru

kao turističku i investicionu destinaciju. DEIK

predstavljatakozvanikišobranpodkojimveliki

broj investitora posluje u na stranim tržištima,

a primarni cilj investicija koje dolaze iz Turske

jeste otvaranje novih radnih mjesta - kazao je

Galip.

S. P.

USD

1.23210

JPY 131.15000

GBP 0.87490

CHF

1.17790

AUD 1.60360

CAD 1.58950

Kursna lista

Uručeno 12nagrada

UPCG izabrala najmenadžerke

Konsolidovani dug opština na kraju prošle godine 167miliona

Ministarka ekonomije se sastala sa predstavnicima turskog DEIK-a

Budva najzaduženija

sa 66,7miliona eura

Dostići robnu

razmjenu od

250miliona

Ukinuto

zakupov

Treća faza projekta Hiljadu plus

Odbor direktora Plantaža povjerio novi m

Maraš jošpet

načelukomp

VericaMaraš

Sa sastanka

Plata 511 eura