Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 31. mart 2018.

Politika

PODGORICA

Izgradnja

autoputaotvaraneslućene

mogućnosti za razvoj sjeve-

ra, ali i cijeleCrneGorekao

turističke i investicionede-

stinacije - ocijenio jekandi-

dat zapredsjednikaDemo-

kratskepartije socijalista

MiloĐukanović.

On je juče, u okviru kampanje

za predsjedničke izbore, po-

sjetioKolašin iMojkovac, gdje

je obišao gradilište autoputa

na Jabuci i razgovarao sa inže-

njerima i radnicima kompani-

je CRBC koji izvode radove na

prvoj dionici Bar - Boljare.

Đukanović je naglasio da iz-

gradnja autoputa predstavlja

najveći infrastrukturni pro-

jekta u istoriji CrneGore.

- To je prevashodno važno za

turizam, ali i za ukupnu crno-

gorskuekonomijuiCrnuGoru

kao investicionu destinaciju.

Izgradnja ovih kapitalnih in-

frastrukturnih projekata otva-

ra neslućene mogućnosti ra-

zvoja – rekao jeĐukanović.

On jeocijenioda jepolitikako-

ju zagovara Demokratska par-

tija socijalista i crnogorska

Vlada, politika ubrzanog eko-

nomskog razvoja Crne Gore.

Đukanovićističedajeposebna

pažnja posvećena razvoju sje-

vera naše države da bi se pre-

vazišlo njegovo zaostajanje i

obezbijedioravnomjeranregi-

onalni razvoj.

- Na tom planu je zapravo iz-

gradnja autoputa ključni po-

sao.Danas samzaistabioupri-

lici da sa zadovoljstvomčujem

da se radovi odvijaju u skladu

sa predviđenom dinamikom i

da će biti završeni tokom na-

redne godine. Jako je važno da

jeVlada potpisala novimemo-

randum sa aktuelnim izvođa-

čem radova na autoputu koji

podrazumijevanastavakrado-

va na drugoj dionici odMate-

ševa doAndrijevice, i na trećoj

od Andrijevice do Boljara. Ti-

me se kompletira najteži, naj-

važniji i najskuplji dio crno-

gorskog autoputa. Kada

imamo u vidu da je takav me-

morandum potpisan i sa Vla-

domSrbije za gradnju završne

dionice autoputa kroz Srbiju

do granice sa Crnom Gorom,

potpuno je jasnoda imamove-

oma preciznu projekciju zavr-

šetka ukupih radova, na kraju

kojihćeCrnaGora imati jednu

kvalitetnu saobraćajnu kičmu,

ne samo prema Srbiji nego i

premaCentralnojEvropi-oci-

jenio jeĐukanović.

Predsjednički kandidat DPS-a

je ocijenio i kako se uKolašinu

većozbiljnoradinarazvojutu-

rističke ponude na kolašinskoj

strani Bjelasice, a podsjetio je

da se intenzivno radi i na moj-

kovačkoj, ali i na bjelopoljskoj

strani.

- Kada se tome doda i put koji

se gradi izmeđuBerana i Kola-

šinakojim, se skraćujeputova-

nje ljudi iz beranskog kraja

prema Kolašinu i prema Pod-

gorici za 40 kilometara, čime

sezapravoobjedinjujeponuda

Bjelasice, to daje jasnu sliku o

cjelini investicionih napora

koje Crna Gora i njena Vlada

ulažuu realizaciji svoje strate-

gije bržeg razvoja sjevera –

istakao jeĐukanović.

Predsjednički kandidat DPS

Milo Đukanović se tokom po-

sjete Kolašinu sastao sa člano-

vima i aktivistima Opštinskog

odboraDPSKolašin,auhotelu

„Šeraton“ je razgovarao sa

mladimKolašincima.

Đukanović je juče boravio i u

posjeti Mojkovcu, gdje se sas-

tao sa članovima Opštinskog

odboraDPS tog grada.

Đ.Ć.

NIKŠIĆ

Predsjednička

kandidatkinjaSocijaldemo-

kratskepartije, Draginja

Vuksanović.

Jučeje,kakosusaopštiliiznje-

nog štaba, boravila u Nikšiću i

razgovarala s građanima.

- Uvijek kad boravim u

Nikšiću, sjećam se dana kada

je ovaj grad bio simbol razvoja

i stvaralačke energije Crne

Gore. Danas je on mjesto za-

tvorenih fabrika, skoro pa

uništene metalske industrije,

grad iz kojeg mladi odlaze sa

kartomu jednompravcu - na-

vela jeVuksanović.

Ona je poručila da ukoliko

Nikšić stanena svojenoge, Cr-

na Gora će krupnimkoracima

krenuti naprijed.

- Zato smo tu da kažemo, da

poslije promjena koje dolaze

ovog proljeća prestaje 30-o

godišnjepropadanjeovoggra-

da, da počinje period kad će

neko opet sa ponosomizgova-

rati da je radnik Željezare,

Boksita, Pivare, Instituta - ka-

zala jeVuksanović.

Premanjenimriječima,Nikšić

je jedan od ključnih obrazov-

nih centara Crne Gore i kao

profesoricaUniverzitetaCrne

Gore želim da poručim da će

poslije promjena na svim ni-

voimaučenici,studenti,njiho-

vi nastavnici i profesori i kom-

pletan obrazovni kadar imati

uslove i standard njihovih ko-

lega izZapadneEvrope.

R.P.

PODGORICA

Nakonbroj-

nihprozivki i četiri dana ću-

tanjada se izjasni o skanda-

loznoj izjavi lideraPokreta

zapromjeneNebojšeMedo-

jevićakoji je glasačeMila

Đukanovićanazvaopoturi-

camakoji prodaju ,,vjeruza

večeru“, konačno seoglasio i

predsjednički kandidatDe-

mokratskog fronta, Demo-

kratskeCrneGore, GPURA i

Socijalističkenarodnepatije

MladenBojanić.

On je na Fejsbuku napisao da

nije saglasan sa spornom izja-

vomlideraPZP-a.

- Naravno da nijesam saglasan

sa izjavom gospodinaMedoje-

vića. Međutim, kao što na

vođenje moje predsjedničke

kampanje nema uticaj nijedna

političkapartija,istotakojane-

mam uticaj, niti je to za očeki-

vati, na vođenje politike bilo

kojeg političkog subjekta, a ka-

moli na izjave pojedinaca - na-

pisao jeBojanić.

Podsjetimo, Medojević je na

Fejsbuku napisao komentar:

„Glasati danas za Mila Đuka-

novića je potpuno isto kao po-

turčiti se. Prodati vjeru za ve-

č e r u , dob rovo l j no. Bez

pritiska“. Zatimjeovaj komen-

tar obrisao da ne bi, kako je na-

pisao„otvaraonepotrebnupri-

ču“. Međutim, ubrzo je u

prepisci sa programskim

direktoromGrađanskealijanse

BorisomRaonićem „razradio“

prethodno ,,obrisani“ komen-

tar naFejsbuku.

- To mi je novo. Ja sammislio

da su Turci 500 godina progo-

nili pravoslavni narod Crne

PODGORICA

Glavni odbor

Liberalne partije donio je

Odluku da na predsjedničkim

izborima koji se održavaju ove

godine u Crnoj Gori podrži

kandidata Demokratske partije

socijalista, Mila Đukanovića. LP,

kako su saopštili, vjeruje da će

Đukanović, na poziciji budućeg

predsjednika Crne Gore „biti

faktor stabilnosti naše države,

sa posebnim zalaganjemda

Crna Gora u najkraćem roku

ispuni sve uslove za članstvo u

Evropskoj uniji i prihvati vrijed-

nosti na kojima počiva razvijeni

demokratski svijet“.

R.P.

PODGORICA

Predsjednik

Skupštine Ivan Brajović, premi-

jer Duško Marković i Ministar

vanjskih poslova Srđan Dar-

manović razgovarali su juče

sa novoimenovanim amba-

sadorom Italije u Crnoj Gori

Lukom Zeliolijem, a tokom tih

sastanaka je ocijenjen zanačaj

jačanja ekonomske i trgovinske

saradnje dvije zemlje.

Tokom razgovora sa Brajovi-

ćem Zelioli je, kako je saopšte-

no iz Skupštine, kao prioritetne

oblasti saradnje izdvojio poljo-

privredu, održivi turizam i zašti-

tu životne sredine.

Đ.Ć.

Predsjednički kandidat DPS-aMilo Đukanović posjetio Kolašin i Mojkovac

Autoput

otvara

neslućene

mogućnosti

Kampanja predsjedničke kandidatkinje SDP-a

Vuksanović: Nikšić

bionekadsimbol

razvojadržave

Nakon burnih reakcija na skandalozne komentare lidera PZP-a na Fejsbuku

konačno se oglasio i predsjednički kandidat većeg dijela opozicije

- Uvrjedljiva izjava jednog od

lidera Demokratskog fronta

Nebojše Medojevića na

račun građana islamske vje-

roispovijesti pokazuje da je

opozicija sa svojimpredsjed-

ničkim kandidatomu velikoj

panici, ocijenio je funkcioner

DPS-a Nikola Gegaj.

Gegaj ocjenjuje kako je

očigledno da

je Medojević

izgubio svaku

kontrolu.

- Radi se o

skandalo-

znoj i

neci-

vili-

zovanoj izjavi koja zaslužuje

svaki prezir. Ovakva uvrjed-

ljiva izjava pokazuje da je

opozicija sa svojimpredsjed-

ničkim kandidatomu velikoj

panici – rekao je Gegaj.

On je dodao da je Crna Gora

u teškim vremenima saču-

vala multietnički sklad i tole-

ranciju, te da to niko ne može

poništiti niti uništiti.

- Mogumisliti kako bi prošli

manjinski narodi, da su oni

kojim slučajem vlast sa

takvom ekstremnompoli-

tikom. Uvijek sumanjinski

narodi bili na pravoj strani

istorije. Manjine niko ne

može da zastraši, niti treba

da ih uči kako da glasaju -

zaključio je Gegaj.

Gegaj:LiderPZP-aje

izgubiosvakukontrolu

Goreidajejedandionašegpra-

voslavnog življa primio islam

zbogprivilegija i koristi koje su

im nuđene. Grubo rečeno -

prodali vjeru za večeru. Inače

bismojaitidanasbilimuslima-

ni - napisao jeMedojević.

Prethodna četiri dana u broj-

nim reakcijama na izjavu lide-

ra Pokreta za promjene i jed-

nog od čelnika Demokratskog

fronta, poredoštrihosuda, jav-

no je „prozivan“MladenBoja-

nić da se izjasni oMedojeviće-

vom ispadu jer je riječ o

jednom od lidera partije koja

ga je izmeđuostalih i predloži-

la kao predsjedničkog kandi-

data.

Bojanić se nije oglašavao sve

dojuče.PrethodnosugaSavjet

Muslimana Crne Gore i pred-

sjednikulcinjskogodboraDPS

Ljoro Nrekić pozvali da jav-

nosti saopšti ,,da li to što već

treći danni jednomriječjunije

osudio šovinističke uvrede

NebojšeMedojevića, na račun

građana islamske vjeroispovi-

jesti, znači da je on sa takvim

stavovima saglasan“.

SdrugestraneNrekićevpartij-

Liberali

podržali

Đukanovića

Italijanski ambasador

sa zvaničnicima

Jačati

saradnju

ski kolega Marko Burić tražio

je od lidera GP URA Dritana

Abazovića da se oglasi „povo-

dom sramne šovinističke izja-

ve njegovog saborca Nebojše

Medojevića“. On je pozivao

Abazovića da „izađe iz mišje

rupe i kaže šta misli o šovinis-

tičkimispadima svogkoalicio-

nog druga“.

Lider DPS-a i predsjednički

kandidat Milo Đukanović rea-

gujući naMedojevićevu izjavu

kazao je da je to „Apsolutno

odsustvopameti“.

- Apsolutno odsustvo pameti.

To i lukav čovjek kad bi mislio

ne bi rekao. Ovdje se radi o

apsolutnom odsustvu pameti

- rekao jeĐukanović.

Z.D.

Bojanić: Nijesamsaglasan

sa izjavomMedojevića

MladenBojanić

DraginjaVuksanović

MiloĐukanović