Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 31. mart 2018.

Politika

PODGORICA

-Direktor evrop-

skogprojektau Institutuhuma-

nističkihnaukauBeču, srpski in-

telektualac IvanVejvoda, kazao je

urazgovoruzaPobjeduda jepro-

tjerivanjemruskogdiplomate iz

zemlje, CrnaGora svojupolitiku

prilagodila evropskoj, što je, kako

navodi, bioočekivanpotez crno-

gorske Vlade.

- Slučaj Sergeja Skripala i njegove

kćerke je očiglednoprobudio veliku

reakciju članica Evropske unije i

članica NATO i došlo je do solidar-

nosti između i jedne i druge organi-

zacije. S obzirom na to da je Crna

Gora članicaNATO i jedanod vode-

ćihkandidatadapostanečlanicaEU,

mislim da je protjerivanje ruskog

diplomate jedan očekivan postupak

idase timesaobražavapolitikaCrne

Gore sa drugim zemljama koje su

već članice EU, što je jedan od za-

htjeva za članstvo u evropskoj za-

jednici - kazao je ugledni politiko-

log.

Vejvoda podsjeća i da nijesu sve ze-

mlje EU donijele odluku o protjeri-

vanuruskihdiplomata, ali navodi da

je Evropa bila jedinstvena u produ-

žavanju sankcijaRusiji zbog aneksi-

jeKrima.

- U ovom posljednjem slučaju ima

određenih nedoumica u pojedinim

zemalja u našem regionu - to su Bu-

garska, Slovenija, Grčka. Neke od

njih će to možda učiniti, neke neće,

ali ostavljeno je svakoj zemlji da sa-

ma odluči - navodi Vejvoda. Ne oče-

kuje,kaže,nikakveradikalnijemjere

Rusije u ovom trenutku osim reci-

pročnog protjerivanja di-

plomata.

- Naravno, treba sače-

kati i vidjeti koje će

biti dalje reakcije i sa

jedneisadrugestra-

ne. U svakom sluča-

ju, nijedobro što jedošlodozatezanja

odnosa.Istovremenostevidjelidajeu

Njemačkoj dato odobrenje za izgrad-

nju gasovoda „Sjeverni tok 2“ tako da

sustvariuvjekmalosloženijenegošto

izgledaju kad se sagleda samo jedno

pitanje u tim odnosima - objasnio je

sagovornikPobjede.

Govoreći o perspektivi zemalja Za-

padnog Balkana i najavi da

bi do 2025. neke od njih

mogle postati članice

EU, Vejvoda napo-

minjedajeStrategi-

ja za Zapadni Bal-

kan, predstavljena

u februaru prak-

tično najvažnija

od kada je Solun-

ski samit 2003.

godine proglasio

ove zemlje mogu-

ćimkandidatimaza

punopravnočlanstvo.

-Uovoj situaciji gdjepostojimiješa-

nje tzv. trećihzemalja kao što suRu-

sija, Turska, Kina i nekih zemalja

Bliskog istoka, ona zapravo znači ja-

čanje strategije EU ka daljem inte-

grisanju onoga što ja nazivam „geo-

grafskim jezgrom neintegrisane

Evrope“ a to je Zapadni Balkan - na-

veo je on.

Vjeruje i da je moguće da datum iz

strategijepostanerealnost, ali napo-

minje da je uslov još ozbiljnije po-

svećivanje demokratskim reforma-

ma, uz ustanovljavanje institucije

vladavine prava, gdje, kako dodaje

Vejvoda, prioritetnomisli na pravo-

suđe.

-Toćebitimjeraostvarivanjauslova

koji su postavljeni za punopravnio

članstvo, a uz rješavanje raznihbila-

tealnihsporova.Naravno,mislisena

dijalogBeogradaiPrištine,Makedo-

nije i Grčke, a vidimo koliko to nije

jednostavno kada Slovenija i Hrvat-

ska, koje su članice EU, još nisu rije-

šile svoj granični problem - ističe

Vejvoda.

On dodaje i da je jedinstvo svih čla-

nica EU važan odgovor na spoljna

miješanja.

- To je naglašeno i tokom posjeta

evropskihzvaničnika, čime sepoka-

zuje da je važno da su ti odnosi koje

našregionimauekonomskom,trgo-

vinskom i investicionom smislu sa

Evropskomunijom,potkazabuduć-

nost koju svi u regionu žele - navodi

Vejvoda.

Kada je u pitanju interesovanje EU

za region, Vejvoda vjeruje da će Bal-

kan ostati u fokusu Brisela, uprkos

najavljenim izborima za Evropski

parlament, ali i Bregzitu.

-Nezaboravimodase iuStrategijina-

vodi da je u interesu same Evrope u

njenom bezbjednosom, ekonom-

skom i političkom interesu da ovih

šest zemalja Zapadnog Balkana

pristupi EU. Ukoliko EU nije

kadra da integriše ove naše

zemlje,atojeotrilike18mi-

liona građana onda mi-

slim da je teško vidjeti

Evropu kao ozbiljnog

aktera na široj među-

narodnojsceni-ocije-

nio je srpski intelek-

tualac.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

-Ministarstvo

vanjskihposlova jeu2017.

godini izdalo229diplo-

matskih i 34 službena

pasoša, au skladu sa

uredbomkojaure-

đuje izdavanje

ovihdokumena-

ta, navodi seu

Izvještajuo ra-

duMinistar-

stvavanjskih

poslova za

2017. godinu.

U dokumentu

koji je objavljen

na sajtu Vlade,

piše i da je u proš-

loj godini izdato

blizu 1.800 izjava,

odnosno potvrda i

uvjerenja za oslobađa-

nje odPDV i carine za služ-

bene i lične potrebe diplomat-

skog osoblja. Dodaje se i da je

MVP primilo 23 zahtjeva za

uplovljavanje stranih brodova

uteritorijalnevodeCrneGore.

Kad je u pitanju finansijsko

poslovanje, u izvještaju se na-

vodi da je Ministarstvo vanj-

skihposlovau2017.raspolaga-

lo budžetom od 17.658.432,62

eura, a najveći dio budžeta

potrošen je na rad diplomat-

sko-konzularnih predstavni-

štava -13.336.344 eura.

Ministarstvo je prošle godine

potrošiloi250.000eurazaku-

povinuautomobilazapotrebe

ambasada uArgentini, Bugar-

skoj, Rumuniji, Ukraji-

ni, Španiji i Švajcarskoj.

Ministarstvo je u tre-

ćem kvartalu 2017. u

skladu sa Zaključcima

Vlade, dobilo 215.00,00

eurazafinansiranjene-

izmirenih obaveza di-

plomatsko-konzular-

nih predstavništava

nastalih u prethodnom

periodu.

- Iako su bili u obligaci-

onom odnosu prema

Ministarstvu vanjskih

poslova, pojedini dr-

žavni organi nijesu

prenijeli sredstva za

svoje zaposlene koji su

poosnovuSporazumao

preuzimanju poslati na

mandat uneko od crno-

gorskih predstavništa-

va. Od ukupno potraži-

vanih 1.062.454,80 eura,

u budžet Ministarstva

prenijeto je 650.492,00 eura

dok je 411.961,90 eura isfinan-

sirano od strane Ministarstva

vanjskih poslova, navodi se u

izvještajuMVP.

J.Đ.

MOSKVA

- ZvaničnaRusijapotvrdila je jučeda će reciproč-

no izbaciti diplomate iz zemaljakoje suprotjerati ruskedi-

plomate zbog slučajaSkripal.

U saopštenju ruskog ministarstva spoljnih poslova navedena je

lista zemalja i broj diplomata koje će biti protjerane, ali na njoj i

daljenemaCrneGore.Navodisedauslučajunašezemlje,Belgije,

Mađarske i Gruzije, Moskva ,,zadržava pravo reagovati i u ovim

slučajevima“. Drugim riječima, izbacivanje diplomata iz ovih

zemalja vjerovatno je u pripremi, ali za sada nema informacija o

tome da li će i ko biti protjeran iz naše zemlje.

Uizjavi ruskogministarstvanavodi sekako se izbacujudiploma-

teiz:Italije(2),Finske(1),Poljske(4),Litvanije(3),Holandije(2),

Letonije (1), Švedske (1), Estonije (1 vojni ataše), Češke (3), Nje-

mačke (4), Ukrajine (13), Moldavije (3), Rumunije (1), Norveške

(1), Španije (2), Hrvatske (1), Danske (2), Irske (1) i Kanade (4).

Popitanjurecipročneakcijeprotivhrvatskog izbacivanja jednog

ruskogdiplomatemedijskiizvorinavodekakoseizRusijeprotje-

ruje Rina Eterović Goreta, šefica kabineta ministarke vanjskih i

evropskihposlova.

Odlukadolazi neposrednonakonšto jeRusijaodlučiladaprotje-

ra 60 američkih diplomata što je takođe recipročna akcija jer su

SAD izbacile 60 ruskihdiplomata.

J.ĐURIŠIĆ

CrnaGoraprilagodila

svojupolitikuEU

Uspješansamoonaj predsjednik

koji nastavi reforme

Odgovarajući na pitanje o predstojećimpredsjedničkim izborima u Crnoj Gori i kandidatima za

mjesto prvog čovjeka države, Vejvoda kaže da će, ko god da pobijedi na izborima,

biti uspješan samo onaj predsjednik koji nastavi demokratske

reforme u zemlji.

- To će biti uslov uspjeha ili neuspjeha bilo kog kandidata, a

koji pobijedi na izborima - rekao je Pobjedin sagovornik.

Vejvoda ocjenjuje da i u slučaju pobjede opozicionog,

ali i pobjede kandidata vladajuće partije, neće biti

promjena u spoljnoj politici zemlje.

- Gledajući izdaleka i u slučaju da dođe do pobje-

de opozicionog kandidata ja zaista uopšte

ne vidimnikakvumogućnost promjene

u pogledu članstva u NATO, niti

vidimpromjenu u pogledu pri-

premanja za članstvo u EU.

Ukoliko Đukanović pobi-

jedi, svakako ne vidim

promjenu u spoljnoj

politici i orijentacija-

ma Crne Gore - ista-

kao je Vejvoda.

Izvještaj o raduMinistarstva vanjskih poslova za 2017. godinu

Izdato229diplomatskih

i 34 službenapasoša

Ministarstvo vanjskih poslova Rusije objavilo

podatke o broju izbačenih zvaničnika

Crne Gore još

nema na listi za

protjerivanje

diplomata

V

RAZGOVOR:

Ivan Vejvoda, direktor evropskog projekta u Institutu humanističkih nauka u Beču

IvanVejvoda

Ministarstvo

vanjskih poslova

u 2017. raspolagalo

budžetomod

17.658.432,62 eura, a

najveći dio budžeta

potrošen je na

rad diplomatsko-

konzularnih

predstavništava -

13.336.344 eura