Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Subota, 31. mart 2018.

Kultura

PODGORICA-

Akcioni plan

Ministarstvakulture za

sprovođenjeprograma

„KreativnaCrnaGora: iden-

titet, imidž, promocija“

(2017-2020) tokom2018.

obuhvatiće realizacijudevet

projekatakoji će, kako jena-

javljeno, na različitenačine

doprinijeti savremenoj revi-

talizaciji prepoznatljivih

vrijednosti CrneGore, bit-

nihzautemeljenje i promo-

cijunjenogkulturnog i dr-

žavnog identiteta.

Plan, koji je Vlada donijela na

sjednici 29. marta, koncipiran

je kroz tri grupe aktivnosti:

umjetničke, kulturološke i iz-

davačke projekte, zatim javne

konkurse i rezidencijalne bo-

ravke inostranihumjetnika.

OKTOIHTEMPUS

U ovoj godini na Cetinju i u

Podgoricibićerealizovanpro-

jekat „Oktoih Tempus“, koji

referira na Štampariju Crno-

jevića i Oktoihprvoglasnik.

- Osmišljen je kao multidisci-

plinarna radionica koja će an-

gažovati profesionalce iz ra-

zličitih oblasti: umjetnike,

istoričare i teoretičare umjet-

nosti,stručnjakeizoblastikul-

turne baštine, NVO sektor i

nezavisnukulturnuscenu,vo-

lontere... - navodi se u Akcio-

nom planu za 2018. Ovaj pro-

j eka t obuhva t i će če t i r i

segmenta: konferenciju po-

svećenu Štampariji Crnojevi-

ća; edukativni dio odnosno

radionice savremene grafike;

štampu umjetničkih grafika

po uzoru na motive tradicio-

nalnog štamparstva i prezen-

taciju. Predviđeni budžet za

realizaciju je 8.700 eura.

Akcioni plan podrazumijeva

ove godine i štampanje trećeg

kola „Nove luče“. U okviru do

sada objavljene dvije edicije

štampanasudjelasavremenih

crnogorskih književnika. U

trećem kolu biće zastupljeni

autori koji su porijeklom iz

CrneGore, aafirmacijususte-

kli u drugim zemljama regio-

na: Dragan Nikolić, Ibrahim

Hadžić, Biljana Jovanović,

Novica Tadić, Basri Ćaprići,

Veljko Radović, VelimirMilo-

šević, Safet Sijarić, LidijaVuk-

čević i RefikLičina.

- Pored književnog nivoa, na-

vedenom selekcijom se obe-

zbjeđuje i zastupljenost naci-

onalnih manjina, kao i rodna

zastupljenosti, što ovaj proje-

kat čini još zanimljivijim– pi-

še u Akcionom planu. Budžet

za ovaj projekat iznosi 53.000

eura.

U planu za 2018. je i izrada

Leksikona likovnihumjetnika

CrneGore.

-Ministarstvo kulture odluči-

lo je da u realizaciji ovog pro-

jekta sarađuje sa CANU. To-

kom 2018. obezbijediće se

prikupljanje,obradaisistema-

U okviru programa „Kreativna Crna Gora: identitet, imidž, promocija“

ove godine biće realizovano devet projekata

Stvaralačkim

poduhvatimado

prepoznatljivog

portretadržave

tizacija podataka, odnosno

izrada abecedara i pisanje

odrednica.Riječjeodvogodiš-

njemprojektu, tako da će nje-

gova realizacija biti okončana

krajem 2019 - navedeno je u

Akcionom planu. Budžet u

2018. za ovaj projekat iznosiće

15.000 eura.

FILMSKI BREND

Takođe, predviđeno je i štam-

panje publikacije „Crna Gora:

Filmska destinacija“ kao i ak-

tiviranje sajta „FilminMonte-

negro“, koji će integrisati pri-

ču o našoj zemlji kao filmskoj

destinaciji. Tokom2017. rađe-

no je na pripremi za štampu

publikacije koje će biti objav-

ljenauprvomkvartaluovego-

dine,azatimpredstavljenaina

ovogodišnjemKanskom festi-

valu.

- Materijal i fotografije saku-

pljenezapublikaciju,koristiće

i za izradu sajta „Film in

Montenegro“, posredstvom

kojeg će filmski radnici iz cije-

log svijeta upoznati našu

ponudu lokacija i drugih film-

skih kapaciteta – navedeno je

u Akcionom planu. Planirani

budžet je 10.000 eura.

Još jedanodprojekatanakoji-

ma će biti nastavljen rad ove

godine je publikacija „Moja

Crna Gora: Portret države“

(My Montenegro: Portrait of

the State).

-Publikacijanacrnogorskomi

engleskom jeziku predstavlja

zbirku više autorskih eseja sa-

vremenika ( javnih ličnosti iz

zemlje i inostranstva), koji na

različite načine tematski obli-

kuju svoj doživljaj Crne Gore

– pojašnjeno je u Akcionom

planu.

Tokom 2017, za realizaciju

projektazaduženjeBobanBa-

trićević, koji jeporeduvodnog

tekstapripremioi spisakauto-

ra čiji će tekstovi biti zastu-

pljeni u publikaciji. U nared-

n om p e r i o d u , k a ko j e

najavljeno, treba formirati re-

dakciju, selektovati autore,

prikupljati autorske tekstove,

obezbijeditiadekvatanvizuel-

ni materijal i dizajnerska rje-

šenja, kao i prevođenje na en-

gleski.

- U odnosu na kompleksnost

projektnih zadataka, pripre-

ma za štampu i štampanje pu-

blikacije biće realizovano u

2019. Budžet projekta za ovu

godinu iznosi 10.000 eura -

stoji udokumentu.

„Agrodizajn-crnogorskakul-

tura hrane“ kao jedan od pro-

jekata kojima se doprinosi

promociji Crne Gore kao spe-

cifične kulinarske destinacije

takođe je zaživio prošle godi-

ne. Nakon realizacije projek-

tnihzadataka,tokom2018.rad

će biti nastavljen prikuplja-

njem podataka, ali i kroz sa-

radnju sa FLU i dizajnerima

na izradi prijedlogapakovanja

i brendiranja poljoprivrednih

proizvodaitd.Zaovajprojekat

opredijeljena su sredstava u

iznosuod 10.000 eura.

Akcioni plan za 2018. predvi-

đa i evaluaciju postojećih jav-

nihpolitika, strategija, institu-

cionalnog okvira, programa i

modela finansiranja politike

kulturnog identitetaCrneGo-

re. Ova evaluacija predstavlja

istraživačkiprojekat, čiji jecilj

mapiranje bitnih nosilaca po-

litike kulturnog identiteta.

Predviđeni budžet iznosi

3.000 eura.

Programomza2018.planirano

je i objavljivanje godišnjih

javnih konkursa za finansira-

nje projekata iz oblasti krea-

tivnih industrija, odnosno

produkcije sadržaja koji refe-

rišu na inovativne oblike

prezentacije identiteta i drža-

ve.Uodnosuna takavkoncept,

kako je navedeno u Akcionom

planu, Ministarstvo kulture

objaviće konkurs sredinom

godine, azaovenamjeneopre-

dijeliće sredstva u iznosu od

50.000 eura.

R.M.

U Akcionomplanu za 2018. posebno je zanimljiv program

„MontenegroArtLines Visitor Program“. Oslanjajući se na

ulogu i doprinos tzv. „izvanjaca“ u kreiranju slike o Crnoj

Gori i njenim vrijednostima, ovaj projekat zamišljen je kao

platforma za novi i sistematičan plan posjeta i boravka ino-

stranih umjetnika. Kako je predviđeno Akcionimplanom,

zadatak umjetnika okupljenih u ovoj priči biće da produk-

cijom svojih radova i različitihmedijskih sadržaja, međuna-

rodnoj javnosti predstave savremenu sliku identiteta Crne

Gore i njenog kulturno-istorijskog nasljeđa.

- U odnosu na kapacitete institucija kulture u Crnoj Gori,

poznato nam je da je samo izdavačka kuća OKF sa Cetinja

realizovala projekat sa ovakvim konceptom, podržan od

međunarodne mreže Traduki, što podrazumijeva i ispu-

njenost evropskih standarda za organizaciju ove vrste

projekata. Ujedno, ta je činjenica i kvalifikuje za saradnju sa

Ministarstvom kulture u realizaciji ovog programa u 2018.

godini U tom kontekstu partner Ministarstva na ovompro-

jektu biće OKF – navodi se u Akcionomplanu.

Zadatak OKF-a biće da napravi selekciju referentnih autora

iz inostranstva (književnika, teoretičara, književnosti, prevo-

dilaca….) koji bi boravili na Cetinju i drugimgradovima Crne

Gore, izučavali naš kulturni potencijal i na osnovu stečenog

iskustva pripremili autorski rad o Crnoj Gori. Budžet ovog

projekta za 2018. iznosiće 30.000 eura.

CrnaGoraviđenaočima

inostranihstvaralaca

Ministar Bogdanović razgovarao sa

ambasadoromTunisa Rejbom

Razmjena

programa i

umjetnika

CETINJE-

Ministar kulture

AleksandarBogdanović i

novoimenovani ambasador

RepublikeTunis SejfAlah

Rejb razgovarali su jučena

Cetinjuouspostavljanju sa-

radnjeuoblasti kulture iz-

međudvije zemlje.

Ministar Bogdanović poželio

je uspješnumisiju ambasado-

ruRejbu i istakaoda jeuvjeren

daćedvijezemljeunarednom

četvorogodišnjemperiodu in-

tenzivirati saradnju u svim

oblastima.

Kakosenavodi usaopštenju iz

Ministarstvakulture,sagovor-

nici su istakli značaj kulturne

diplomatije za snaženje sveu-

kupnih odnosa dvije zemlje,

ali i kreiranje imidža zemlje u

inostranstvu. U tom smislu

predloženo je da ministarstva

i institucije kulture započnu

saradnju na razmjeni progra-

ma i umjetnika, kao i saradnju

uoblasti kulturne baštine.

Ministar Bogdanović naglasio

je daMinistarstvo kulture po-

seban potencijal za saradnju

sa Tunisom prepoznaje u

oblasti filmske industrije. Ta-

kođe je istakao i značaj učešća

umjetnika iz Tunisa na festi-

valima i manifestacijama koje

se organizuju uCrnoj Gori, ali

i predložio predstavljanje na-

šeg stvaralaštva u toj zemlji.

Ambasador Rejb predstavio je

glavne kulturne sadržaje koji

se organizuju u Tunisu i ista-

kao da će informisati crnogor-

skustranuomogućnostimaza

predstavljanjenašegsavreme-

nog stvaralaštva.

Tunis je od prošle godine po-

stao zemlja učesnica progra-

ma „Kreativna Evropa“, što

takođepredstavljadobruplat-

formu za saradnju institucija

na zajedničkim projektnim

aplikacijama,ocijenilisusago-

vornici.

Dogovoreno je da se usaglasi

tekst Memoranduma o razu-

mijevanju, nakon čijeg bi se

potpisivanja pristupilo usa-

glašavanjutekstasporazumao

saradnji i time preciznije defi-

nisaookvirzabudućeaktivno-

sti.

R.K.

PODGORICA:

KIC „Budo

Tomović“ organizovanjem

revije „Svjetska književnost na

filmu VI“ obilježava Svjetski

dan knjige. Revija će obuhvatiti

projekciju filmova nastalih na

osnovu književnih djela od 2.

do 5. aprila, u sali Dodest, od

20 sati.

Adaptacija Forsterovog klasika

film „Hauardov kraj“ (1992)

nastao u režiji Džejmsa Ivorija

koji pažljivo i detaljno pokazuje

pogubnu i rigidnu klasnu svi-

jest britanskog društva s počet-

ka 20. vijeka, otvoriće reviju u

ponedjeljak, 2. aprila.

Film zasnovan na istoimenom

romanu Henrija Džejmsa „Krila

golubice“ (1997) biće prikazan

narednog dana, a govori o

siromašnoj aristokratkinji koja

će učiniti sve kako bi osigurala

život sa muškarcemdo kojeg

joj je stalo.

Projekcija filma „Ostaci dana“

(1993) reditelja Džejmsa Ivorija

predviđena je za srijedu, 4.

aprila, a u njemu svijet glavnog

batlera, rukovođen lijepim

ponašanjem i konvencionalnim

mjerilima vrijednosti biva polju-

ljan dolaskom kućepaziteljke

koja se u njega zaljubljuje.

Posljednji dan revije, četvrtak,

5. april biće u znaku filma

„Odsjaji u zlatnomoku“ (1967)

Džona Hjustona, a riječ je o

drami koja prati šest glavnih

likova, njihove padove, opsesije

i najmračnije žudnje.

Ulaz je besplatan.

R. K.

„Svjetskaknjiževnost

na filmuVI“ od2. do

5. aprilauKIC- u

Treće kolo

„Nove luče“,

Leksikon likovnih

umjetnika,

publikacija „Crna

Gora: Filmska

destinacija“,

sajt „Film in

Montenegro“...

samo su neki od

projekata koji će

zaživjeti tokom

2018.

Kulturni i turistički potencijali CrneGore

MAjA ĐURIć