Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Subota, 31. mart 2018.

Svijet

Priredila:

ĐurđicaĆORIĆ

Moskva povukla recipročnemjere protiv zemalja koje su protjerale njihove diplomate

Stranimambasadorimau

Rusiji uručeneprotestnenote

Na razgovor u ruskoMinistarstvo spoljnih poslova pozvani su ambasadori zapadnih zemalja koje

su, povodomslučaja Skripalj, preduzele neprijateljske korake protiv Rusije. Agencija Rojters javlja

kako su ambasadori Njemačke, Francuske, Italije, Poljske, Holandije, Češke i zvaničnici ukrajinske i

hrvatske ambasade viđeni kako dolaze u zgradu ruskogministarstva spoljnih poslova

MOSKVA

- Ministarstvo

spoljnihposlovaRusijeoba-

vijestilo je juče ambasadore

zemaljakoje suprotjerale

ruskediplomatedapreduzi-

ma recipročnemjere i nalo-

žilo imda smanjebroj svojih

diplomatauRusiji.

Na razgovor u ruskoMinistar-

stvo spoljnih poslova pozvani

su ambasadori zapadnih ze-

malja koje su, povodomsluča-

ja Skripalj, preduzele „nepri-

jateljskekorakeprotivRusije“,

gdje su im uručene protestne

note.

AgencijaRojters javljakakosu

ambasadori Njemačke, Fran-

cuske, Italije, Poljske, Holan-

dije, Češke i zvaničnici ukra-

jinske i hrvatske ambasade

viđeni kako dolaze u zgradu

ruskog ministarstva spoljnih

poslova.

MJERE

Predsjednik Rusije Vladimir

Pu t i n j e p r e t hodno s a

članovima Savjeta bezbjedno-

sti Ujedinjenih nacija razgo-

varao o recipročnimmjerama

nakon što su zapadne zemlje

protjerale na desetine ruskih

diplomata.

Nakon što je donijela odluku o

protjerivanju60američkihdi-

plomata, Velikoj Britaniji je

dat rok odmjesec dana da sve-

de svojediplomatskoosobljeu

Moskvi na isti broj koliko ima

sada i ruska diplomatskamisi-

jauBritaniji, saopštilo je rusko

Ministarstvo spoljnihposlova.

To je rečeno i britanskomam-

basadoruuMoskvi LarijuBri-

stovu tokom sastanka u mini-

starstvu, kada mu je i uručena

protestna nota.

Bugarski premijer Bojko

Borisov saopštio je da nje-

gova zemlja neće protjerati

ruske diplomate zbog „slu-

čaja Skripalj“.

Borisov je istakao da Bugar-

ska, koja trenutno predsje-

dava Evropskomunijom,

treba da održava otvoren

dijalog sa Rusijomu svjetlu

zategnutih odnosa zapadnih

zemalja i Moskve.

- Bugarska je izrazila solidar-

nost sa svojimEU i NATO

saveznicima time što je

pozvala na konsultacije

svog ambasadora u Moskvi

- rekao je Borisov i dodao da

su potrebni dodatni dokazi

za dalju akciju.

NiBugarska

nećeda

protjeruje

Ruse

-Moskva će protjerati dvojicu

holandskih diplomata kao od-

govor na protjerivanje dva ru-

ska iz Holandije - rekla je ho-

landska ambasadorka Rene

Džons Bos novinarima izlaze-

ći ih zgrade ruskog ministar-

stva vanjskih poslova, prenosi

Rojters.

Rusija protjeruje i dvoje itali-

janskih diplomata koji imaju

roksedamdanadanapusteze-

mlju, saopštilo je italijansko

ministarstvovanjskihposlova.

Agencije prenose da Moskva

protjeruje i četvorodiplomata

izPoljske i troje izLitvanije.

Sjedinjene Američke Države

saopštile su ranijekako „nema

opravdanja“ za odluku Rusije

da protjera 60 američkih di-

plomata i zatvori američki

konzulat u Sankt Peterburgu.

Američki ambasador u Rusiji

Džon Hantsman izjavio je da

taj potez pokazuje daMoskva

nije zainteresovana za dijalog

sa SADo važnimpitanjima.

SOLIDARNOST

Više od 20 zapadnih zemalja

odlučilo je da protjera ruske

diplomate u znak solidarnosti

saVelikomBritanijomusluča-

ju trovanja bivšeg ruskog dvo-

strukog špijuna Sergeja

Skripalja i njegove kćerke

Julije. To je do sada učinilo 16

država Evropske unije, kao i

još nekoliko evropskih zema-

lja koje nisu članice Unije, a

među kojima su Ukrajina,

Norveška,Albanija,CrnaGora

i Makedonija. Odluku o pro-

tjerivanju ruskih diplomata

donijele su takođe i SAD, Ka-

nada i Australija.

AmbasadorRusijeuSADAna-

tolij Antonov izjavio jekako se

ne sjeća perioda gorih odnosa

Vašingtona i Moskve. On je u

intervjuu za televiziju En-Bi-

Si njuz rekao da ima utisak da

je atmosfera u Vašingtonu za-

trovana.

- To je toksična atmosfera. Na

nama je da odlučimo da li smo

u hladnom ratu ili ne. Ali ne

sjećamsedasunaši odnosi bili

u tako lošem stanju - rekao je

Antonov.

Dodao je da trenutno postoji

veliko nepovjerenje između

SAD i Rusije i da se danas Ru-

siji prebacuje odgovornost za

sve, pa čak i za „loše vrijeme“.

- Krajnje je vrijeme da presta-

nemo da okrivljujemo jedni

druge. Krajnje je vrijeme da

započnemostvarni razgovoro

realnimproblemima-poručio

je ruski ambasador.

Kompanija koja je emitovala

program ruske televiziji Raša

tudej u Vašingtonu, isključila

je tumedijsku kuću iz mreže,

saopštila je glavna i odgo-

vorna urednica Raša tudej

Margarita Simonjan.

Prema njenim riječima,

razlog za isključenje najvje-

rovatnije je to što je ta tele-

vizija u Americi dobila status

stranog agenta. Simonjan

je istakla da će Raša tudej

nastaviti da emituje program

u Vašingtonu putemdrugih

platformi.

- Što bi rekao bivši portparol

Stejt departmenta, dobrodoš-

li na vježbe transparentnosti i

demokratije - izjavila je Simo-

njan, a prenio Sputnjik.

Prekinutoemitovanjeprograma

RašetudejuVašingtonu

Sukob izraelskih vojnika i Palestinaca u Pojasu Gaze

ISTOČNIJERUSALIM

-

NajmanjeosamPalestinaca

jepoginulo, dok ih jeoko

550povrijeđenou sukobima

sa izraelskimvojnicimau

PojasuGaze, saopšteno je iz

palestinskogministarstva

zdravlja.

Palestinski ministar zdravlja

rekao je da je jedna od žrtava,

farmer iz Gaze, poginula od

granateispaljeneizizraelskog

tenka u južnom dijelu Gaze,

prenosiRojters.Drugimuška-

rac je stradao u sukobu sa tru-

pama kodpogranične ograde.

Ministarstvo je navelo da po-

vrijeđeni imaju prostrijelne

Osamosobapoginulo

rane ili probleme zbog suzav-

ca, prenio jeAP.

Izraelskoministarstvoodbra-

ne saopštilo je da je su se „dva

muškarca približila ogradi i

dasuseponašalasumnjivo,pa

je iz tenka ispaljenhitac u nji-

hovompravcu“.

NastotinePalestinacasukobi-

lo se sa izraelskim vojnicima.

U saopštenju je navedeno da

su Palestinci kotrljali upalje-

ne gume i bacali kamenje na

izraelske vojnike, koji su uz-

vratili suzavcemi vatrompre-

ma „najvećim podstrekači-

ma“, prenio jeAP.

Izraelskavojska je, takođe, sa-

opštiladaneće tolerisati ošte-

ćanje na granici i da će odgo-

vornimza to smatratiHamas.

Palestinci u Pojasu Gaze za-

počeli su šestonedjeljni pro-

test pod šatorima uz granicu

sa Izraelom sa zahtjevom da

se dozvoli palestinskimizbje-

glicama da se vrate u Izrael.

Oni su već podigli na desetine

šatoranapet lokacijaduž gra-

nice.

Zbog najavljenih masovnih

demonstracija, izraelska voj-

ska je podigla stepen priprav-

nosti.

BANGKOK

-Najmanje 20migrantskihradnika izMjanmara

poginulo jeupožarukoji je izbiouautobusuna zapaduTaj-

landa, saopštila jepolicija.

Nesreća se dogodila u provinciji Tak u zapadnomdijeluTajlan-

da, kod granice saMjanmarom. Radnici su se vozili do fabrike u

industrijskoj zoni ublizini Bangkoka.

Policijski zvaničnikRevatAjemtak je izjavioda je27 ljudi uspje-

loda se spase.Kakosenavodi, jednaosoba jezadobila teškeope-

kotine. Uzrok izbijanja požara nije poznat. Vozač navodi da je

požar buknuo na sredini autobusa i da se brzo proširio. Ljudi

koji susjedjeliuprednjemdijeluautobusauspjeli sudasespasu,

ali suoni u zadnjemdijeluostali zarobljeni.

Izgorioautobus sa20

migranatanaTajlandu

Kremlj uzvraćaudarac