Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 31. mart 2018.

CrnomGorom

Rožaje:

Biro rada uspješno posreduje u zapošljavanju

ROŽAJE

–GodinamaBiro

radapredstavljadobru spo-

nu izmeđuposlodavaca i

nezaposlenih. To jenaroči-

to izraženopredpočetak

takozvanog sezonskog za-

pošljavanja, kadaveliki broj

nezaposlenihzahvaljujući

posredničkoj ulozi Biroa

nađeposao, uglavnomu

primorskimopštinama ali i

uostalimdjelovima zemlje.

INTERESOVANJE

Prema riječima rukovodioca

te službe Hamida Kujevića, i

ove godine postoji veliko in-

teresovanje za sezonske po-

slove.

–Većseprijavilooko130ljudi

Naprimorjusezonski

posaodobilo75osoba

Od poslodavaca iz primorskih opština postoji velika potražnja za radnicima

ugostiteljske struke, kuvarima i konobarima i oni nude dobru zaradu,

smještaj i hranu – rekao je rukovodilac Biroa rada Hamid Kujević

SeZoNSKI PoSLoVI ŠaNSaZaZaRaDU:

Rožaje

za sezonske poslove, a Biro

rada je od nove godine do sa-

da, posredovao u sezonskom

zapošljavanju oko 75 osoba,

uglavnomna poslovima ugo-

stiteljstva i turizma. Od po-

slodavaca iz primorskih op-

ština, postoji velikapotražnja

za radnicima ugostiteljske

struke, kuvarima i konobari-

ma i oni nude dobru zaradu,

smještaj i hranu – rekao je

Kujević.

On je kazao da pored primor-

skih opština i poslova u obla-

sti ugostiteljstva i turizma,

nezaposlenima se pruža mo-

gućnost da posredstvom Bi-

roa rada dobiju posao u osta-

limdjelovimazemlje, između

ostalog i u svojoj opštini.

–Minulih godina smo posre-

dovali u zapošljavanju zna-

čajnog broja osoba sa naše

evidencije i na branju voća i

povrća na području Podgori-

ce, ali i na poslovima građevi-

narstva na cijelom području

Crne Gore. Naravno, bili smo

na usluzi i prilikom zapošlja-

vanja kod poslodavaca iz ro-

žajske opštine, uglavnom u

oblasti drvoprerade i to ćemo

raditi i ove godine – kazao je

Kujević.

STATISTIKA

Onjepodsjetiodasenanjiho-

voj evidenciji nalazi oko

3.300 nezaposlenih, praktič-

no svih struka i zanimanja, i

uputio poziv svima da se pri-

jave za sezonske poslove ko-

jih ima, kako je kazao, u goto-

vo svim oblastima i da je to

dobra prilika da ostvare pri-

stojnu zaradu tokom ljetnjih

mjeseci.

F.KALIĆ

3.300

nezaposlenih ima

uRožajama

Razgovarali ambasadorka SAD i gradonačelnik Cetinja

UNaPRIjeDIĆeSaRaDNjU:

EnUehara i Kašćelana

Američki ugaoće

nesmetano raditi

CETINJE

–Prijestonica i AmbasadaSjedinjenihAmeričkih

DržavauCrnoj Gori obnovićememorandumo saradnji či-

me će seobezbijediti nesmetano funkcionisanjeAmeričkog

ugla–dogovorili su juče gradonačelnikAleksandarKašće-

lan i ambasadorkaMargaretEnUehara.

Kašćelan je, sapšteno je iz njegovog kabineta, najavio podršku

projektu izgradnjemlina IvanaCrnojevića, koji realizuje amba-

sada SAD, a koja je u završnoj fazi.

- Saradnja prijestonice i ambasade SADmože biti dodatno una-

prijeđena i kroz programe razmjene osoblja i učenja engleskog

jezika –navedeno je u saopštenju.

Gradonačelnik je upoznao ambasadorku i o planiranim infra-

strukturnim i razvojnimprojektima prijestonice, kao i moguć-

nostima njihove realizacije.

Nikšićki Crveni krst izabrao novo rukovodstvo

Markovićpredsjednik

NIKŠIĆ

–Opštinskaorgani-

zacijaCrvenogkrstaNikšić

juče jedobilanovo rukovod-

stvo, ana skupštini jeusvo-

jen i izvještaj o raduzami-

nulugodinu, finansijski

izvještaj, programzaovugo-

dinu i saopštenokoje su sve

institucije i pojedinci pred-

loženi zadobijanjeprizna-

njanacionalneorganizacije.

Odlučeno je da u Upravnom

odboru OO Crvenog krsta, uz

Ljubišu Markovića kao pred-

sjednika, budu: Đorđo Milić,

Mitar Vučković, Rade Perišić,

Milorad Dreklović, Velimir

Stijepović, Darko Krivokpić,

SlavicaPerošević i drMišoPe-

jaković. Izabran je i novi tro-

člani nadzorni odbor, za dele-

gateuSkupštiniCrvenogkrsta

Crne Gore imenovani su: Sla-

vica Perošević, Đorđo Milić,

DarkoKrivokapić i Rade Peri-

šić,aizabranisuičelnicikomi-

sijaza:zdravstvenudjelatnost,

podmladak, socijalnu djelat-

nost, djelovanje u nesrećama,

informativnu djelatnost, do-

brovoljno davalaštvo krvi,

službe traženja...

Jednoglasno je odlučeno da

umjestodugogodišnjegsekre-

taraMilorada Drekalovića, na

to mjesto bude izabrana Ana

Drekalović-Macanović, koja

je, takođe, godinama radila u

toj opštinskoj organizaciji.

Odlazeći sekretar Milorad

Drekalović, izlažući prošlogo-

dišnji učinak, kazao je da su,

zahvaljujućistabilnojfinansij-

skoj situaciji, koju obezbjeđu-

ju lokalna uprava i CK Crne

Gore, imali bolje rezultate ne-

go minulih godina, a onda je

pobrojao sve što supostigli.

Rijetke su organizacije koje se

mogu pohvaliti takvim rezul-

tatima u državi, pa i regionu, a

posebno kada je riječ o djelo-

vanju mladih humanista, do-

brovoljnihdavalaca krvi...

Drekalović, koji je sinonim za

humanost i dobročinstvo u

Nikšiću, već tri decenije, za-

hvalio se svima sa kojima je

sarađivao, naglašavajući da je

stavio tačku na svoj radni vi-

jek.

- Radio sam sve ove godine u

najuzvišenijoj i najhumanijoj

organizaciji na svijetu, jedinoj

koja ni od koga ništa ne traži, a

drugome daje sve, istakao je

između ostalog Drekalović,

dodajući da je upoznaodost.

Na ukazanom povjerenju de-

legata zahvalio se Ljubiša

Marković.

Izbornoj skupštini prisustvo-

valisuisekretarCGCrneGore

JelenaDubak, predsjednikSO

Radivoje Nikčević i potpred-

sjednica lokalne uprave Sonja

Nikčević.

Ra.P.

ZaDoVoLjNIRaDoM:

Sa sjedniceSkupštine

BeRaNe:

Kasni izgradnja gradskog kolektora

Posaoćenastaviti kad

seproljepšavrijeme

BERANE

- Saobraćajniceko-

jevodekroznaseljaHareme,

Pešca i Talum, akoje supro-

kopane zbog izvođenja rado-

vanakolektorubićevraćene

uprvobitno stanje čimse

proljepšavrijeme - saopšte-

no je iz lokalneuprave.

MenadžeruopštiniDarkoSto-

janovićkazao jeda susaDirek-

cijom i izvođačempostigli do-

govor.

- Zbog vremenskih prilika od-

ložili smo asfaltiranje. Mislim

da će sa poboljšanjem vreme-

na već sljedeće sedmice početi

uveliko da se radi na sanaciji

važnih gradskih saobraćajni-

ca. Opština i građani imali su

razumijevanja za izvođača jer

je u pitanju važan projekat, ali

neki rokovi su odavno probije-

ni - kazao je Stojanović.

IzDirekcijezajavneradovesa-

opšteno je i da će izvođač po-

praviti sve ulice i put kroz na-

selje Donje Luge, koji nije

urađenkvalitetno.

Evropski fondovi, Vlada i Be-

rane obezbijedili su oko

15.000.000 eura za izgradnju

kolektora u gradu i prigrad-

skim naseljima, koji će obu-

hvatiti kanalizacionumrežu u

dužini od21kilometar. Izgrad-

njomkolektora biće riješen vi-

šedecenijski problem, a po-

strojenje će koristiti oko

20.000 građana.

V.J.

Žitelji naselja u zaleđu Budve negoduju zbog zastoja dionice kod Zavale

Blokiraćeput 10. aprila

BUDVA

-Mještani Brajića,

Pobora,Mažića, Lapčića,

Stanišića iMarkovića selau

zaleđuBudvablokiraće 10.

aprilamagistralni putBud-

va-Cetinje. Računajuda će

na taj načinnatjerati nadlež-

neda završe radovenadio-

niciKošljun-Zavala.

Njihovipredstavnici jučesuse

sastalu sa predsjednikom op-

štine Budva Draganom Kra-

povićem i predsjednikom

Skupštine opštine Đorđijem

Vujovićem. Kako su saopštili

nakon sastanka od njih su do-

bili punu podršku da se uputi

,,posljednje upozorenje Vladi,

Ministarstvu saobraćaja i Di-

rekciji za soabraćaj, kako bi se

dionica Budva-Brajići konač-

no završila”.

Krapović je apelovao na Vla-

du, resorno ministarstvo i Di-

rekciju ,,da se uozbilje i proje-

kat dovedudo kraja”.

-Posao na trasi Cetinje-Budva

do temjere jealjkavo izveden i

štetan po interese Budve da je

to frapantno. Ovako dalje više

ne ide, turistička sezona je po-

čela –ocijenio jeKrapović.

Direktor direkcije za saobra-

ćaj SavoParača rekao jeuuto-

rak Pobjedi da će radovi na

putu Podgorica-Cetinje-Bud-

va biti završeni umaju.

-Firma ,,Hidrokop“ nije po-

štovao rokove, pa je ugovor sa

njim raskinut. Umeđuvreme-

nu, u toj firmi otvoren je stečaj

pa je raspisan tender za novog

izvođača.Sadajeutokuproce-

duraizboranovogizvođačapo

hitnompostupku, očekujemo

da bude izabran početkom

sljedeće sedmice. Nakon toga

zamjesec svi radovi bi trebalo

da budu završeni – kazao je

Parača.

Iz Direkcije ističu da su ključ-

ni radovi na dionicama Ko-

šljun-ZavalaiBrajići -Lapčići

završeni, te da se ne može de-

sitidamagistralniputodprije-

stonice i Budve ne bude zavr-

šendopočetka sezone.

Ugovorvrijedanoko1,1milion

eura sklopilo je resornoMini-

starstvo saobraćaja, a firma iz

Podgorice je 30. januara proš-

le godine počela sa radovima i

imala je 120 kalendarskih da-

nadaihzavrši.Rekonstrukcija

je započeta početkom 2017.

godine. Prvobitno, bilo je

predviđeno da budu završeni

u novembru, a onda je rok po-

mjeren zamart ove godine.

Udecembru jedvadesetakda-

naputbiozatvorenzbogodro-

na naBrajićima.

D.I.

RaSKINUTUGoVoRSaIZVoĐaČeM:

Detalj saputaCetinje-Budva