Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 31. mart 2018.

CrnomGorom

TivaT:

Opština korigovala odluku o naknadi za opremanje građevinskog zemljišta

Besplatnekomunalije

za ,,divlje“ objekte

do 100 kvadrata

Vlasnici

nelegalno

izgrađenih

objekata

površine do

200 kvadrata

platiće 50

odsto od cijena

utvrđenih za

pojedine zone, a

ako je površina

do 250 kvadrata

60 odsto cijene

TIVAT–

Vlasnici bespravno

izgrađenihobjekatapovrši-

nedo 100kvadratanećepri-

likomlegalizacijeplaćati

naknaduzakomunalno

opremanje građevinskog

zemljišta, dokćeoni čije su

kućepovršinedo200kva-

drata plaćati 50odstocije-

ne. To jepredviđenoodlu-

komkoju je lokalna

Skupštinausvojilana sjed-

nici učetvrtak. Preciznije,

riječ jeoamandmanukoji je

naodlukupodnijelapred-

sjednicaopštineSnežana

Matijević.

Ona je u obrazloženju navela

da suna taj načinželjeli da sti-

mulišupostupak legalizacije.

-Razlozisusadržaniupotrebi

da se vlasnicima bespravnih

objekataosnovnogstanovanja

ukupne površine do 200 kva-

drata, omoguće povoljniji

uslovi za plaćanje naknade,

kao i dana taj način stimuliše-

mopostupaklegalizacije.Uzi-

majući u obzir i primjedbe

građana tokom javne raspra-

ve, smatrali smo opravdanim

da uvažimo sugestije te da se i

vlasnicima bespravnih obje-

kata omogući povoljnost kao i

kod legalnih graditelja u dije-

Zahtjevi za legalizacijumogu se podnijeti do 15. jula. U Tivtu

je, po riječima sekretarke za uređenje prostora i izgradnju

objekata Tamare Furtule, do sada podnijeto 80 zahtjeva.

- Prema podacima iz katastra, koji nisu potpuno precizni, na

teritoriji opštine je oko 2.500 bespravno podignutih objeka-

ta – kazala je Furtula.

Zalegalizacijustiglo

80zahtjeva

lu rješavanja stambenog pita-

nja –objasnila jeMatijević.

Teritorijaopštine jepodijelje-

na na šest zona. Visina nakna-

de u IA zoni biće 210, a u I 172

eura po kvadratnom metru.

Cijena kvadrata u II zoni je

138, u III 104, IV86, a uVzoni

60eurapokvadratu.Zaobjek-

te do 250 kvadrata plaćaće se

60 odsto od cijena utvrđenih

za pojedine zone. Odlukom je

predviđeno da vlasnici be-

spravnihobjekatakomunalije

plaćaju u 120, a izuzetno, ako

je objekat osnovnog stanova-

nja, u240mjesečnih rata.

Učlanu 7Odluke navodi se da

se za bespravne objekte na-

knada uvećava pet odsto ako

se uvećani iznos plati jedno-

kratno, da se za bespravne

objekte naknada uvećava za

20 odsto ako vlasnik besprav-

nogobjektazahtijevada iuve-

ćani iznosplaćauratama, ada

se za bespravne objekte

osnovnog stanovanja nakna-

dauvećava2,5procenta,amo-

že se plaćati jednokratno ili u

jednakimmjesečnim ratama,

u skladu sa zahtjevom vlasni-

ka.

Na sjednici Skupštine opozi-

cioni odbornici kritikovali su i

odluku i Zakon o planiranju

prostora i izgradnji objekata.

Oni su ocijenili da je odluka

diskriminatorska za građane

koji su gradili legalno, uz gra-

đevinske dozvole i redovno

plaćanje poreza.

Mirko Kovačević (Tivatska

akcija) podsjetio je da je be-

spravna gradnja krivično dje-

lo.

-Neko jeplatiosvepozakonu,

anekokoječiniokrivičnodje-

lo sada po nevjerovatnim po-

voljnostimamožeda legalizu-

je bespravne objekte. Opština

možeočekivatiinicijativegra-

đana koji su legalno gradili da

se oslobode plaćanja poreza

na nepokretnosti jer se takva

diskriminacija neće moći tr-

piti -kazivao jeKovačević, na-

glašavajući da usvajanjemod-

luke najveća nagrada ide

privilegovanim režimskim

investitorima, koji su zaradili

ogromannovacprodajući sta-

nove, jer oni neće platiti ko-

munalije već oni što su stano-

ve kupili.

I Dejan Risančić (Demokrat-

ska srpska stranka) pitao je

kako će opština tretirati one

građanekoji suurednoplaćali

građevinske dozvole, hoće li

imati povlašćene uslove kao i

oni koji su gradili bespravno.

Pomišljenju Ivana Starčevića

(NVO Matica Boke) mora se

izaći u susret građanima koji

su gradili legalno plaćajući

sve obaveze, a istog je mišlje-

nja i DarinkaKašćelan (SNP).

S.K.

Visina naknade u IA

zoni biće 210, a u I 172

eura po kvadratnom

metru. Cijena kvadrata

u II zoni je 138, u III 104,

IV86, a uVzoni 60eura

po kvadratu

TERiTORiJaOPŠTiNE

JEPODiJELJENaNa

ŠESTZONa:

Tivat

SUBOTA

BerAne:

od 10 do 16 sati

povremeno isključenje selo

Zagrađe.

Bijelo Polje: od 9 do 11 sati Poda.

NEDJELJA

BerAne:

od 10 do 16 sati

povremeno isključenje selo

Zagrađe.

PONEDJELJAK

AndrIjeVIcA:

od 12:30 do 16

sati dio sela Seoce, izbjegličko

naselje, selo Prisoja - potrošači

koji sa Prisoja 2, kao i sela Sla-

tina, Zabrđe i Trešnjevo; od 9

do 14:30 sati dio sela Bojovići

- potrošači sa Bojoviće 2, kao i

selo Kruška, dio sela Kuti.

Berane: od 9 do 14:30 sati dio

sela Dolac.

BIjeloPolje:

od 9 do 15 sati

Prestreke i Crhalj.

KolAšIn:

od 8 do 14:30 sati

Dulovine, Šljivovica, Izlasci,

Padež, Skrbuša, Bijeli potok,

Planinica, Jabuka, Mateševo,

Bare Kraljske, Vranještica, Vuki-

ćevića Lug, Drndari; od 8:30 do

14:30 Rovca.

KoTor:

od 10 do 12 sati Stari

grad - Parilo.

Pljevlja: od 9 do 14 sati Ulica IV

Sandžačke, Beogradska, sela

Vodoplav, Gornje Selo, Crno-

bori, Vlaovići, Pračica, Nange,

Mrčevo, Kamenci.

Rožaje: od 9 do 14:30 sati selo

Donja Lovnica.

TIVAT:

oko 6 sati doći će do

kratkotrajnog prekida u napa-

janju električnom energijom

cjelokupnog područja tivatske

opštine.

šAVnIK:

od 10 do 15 sati Bijela,

Miloševići, Grabovica, Godijelja,

Previš, tunel Ivica.

I.T.

dAnIloVGrAd–

Potpred-

sjednik Vlade i ministar poljo-

privrede i ruralnog razvoja

Milutin Simović pustiće danas

u rad vodovod u Donjem

Zagaraču za čiju je izgradnju

u dvije faze utrošeno oko

600.000 eura. Za taj kapitalni

projekat novac su obezbijedili

Vlada i opština Danilovgrad.

Tako je riješen višedecenijski

komunalni problemna ovom

području kojemgravitira više

od 200 domaćinstava.

Vodovod je dužine oko 15 kilo-

metara.

B.K.

CEDIS

Zavikend

radovi u

Beranama i

BijelomPolju

Danilovgrad

Danas

otvaranje

zagaračkog

vodovoda

BerAne–

Radovi na sanaciji

smetlišta Vasove vode odvija-

ju se prema planu. Predsjednik

MZ Beranselo Slobodan Lon-

čar kaže da će mještani, ako

posao bude za vršen na jesen

kao što je planirano, prirediti

svečanost.

- Javnost zna da smo godina-

ma vodili pravi rat sa nadlež-

nim institucijama za očuvanje

Vasovih voda. Zatvarali su nas

i hapsili, ali nijesmo poklekli jer

smo željeli da naše potomstvo

živi u zdravoj životnoj sredini.

Zato planiramo da, nakon

okončanja radova, kada se

smetlište pretvori u izletište, u

znak zahvalnosti, sve te ljude

okupimo i na Vasovim voda-

ma priredimo veliko slavlje

- kazao je Lončar.

Na deponiju Vasove vode

smeće je odlagano do 2014.

godine, nakon čega je Vlada

opredijelila za sanaciju

900.000 eura. Urađeno je

kanalisanje Lučkog potoka,

a u decembru prošle godine

počela je sanacija smetlišta.

Izvođač druge faze radova,

koji bi trebalo da budu zavr-

šeni do početka jeseni, je IGP

Fidija, sa ponuđenom cijenom

od 657.476 eura.

V.J.

Mještani Beransela o uređenju deponije

Slavićekad

smetlište

postane

izletište

BiĆESaNiRaNaDOJESENi:

Vasovevode

nIKšIĆ–

Nevladinaorgani-

zacijaŽenska akcija iKul-

turni centar ,,Trebinje“u sa-

radnji sapartnerima izCrne

Gore i Bosne iHercegovine

pokrenuli suprekogranični

projekat ,,Život na granici

BiH/CG- stare stazebezvre-

menognasljeđa i tradicije“,

čiji je cilj proširivanje turi-

stičkeponudeuNikšiću,

Trebinju, Bileći i Plužinama.

Aktivnosti obuhvataju veću

valorizaciju kulturno-istorij-

skihresursauturističkesvrhe,

ali i pravljenje dodatne ponu-

de. Prema riječima koordina-

tora projekta i predstavnika

Kulturnog centra iz Trebinja

Miljana Vukovića, ideja da se

pokreneprekograničnasarad-

nja nastala je kao borba da se

kultura pozicionira na druga-

čiji način.

- Projekat trebada sačuva kul-

turno-istorijsku baštinu u

Nikšiću, Trebinju, Bileći i Plu-

žinama, ali i da je tretiramo

kaoturističkipotencijal.Pred-

viđenojedasaekspertimakoji

budu angažovani mapiramo

po 20 lokaliteta i objekata, od

izuzetnog značaja sa strane

lokalnezajednice, uCrnojGo-

riiBosniiHercegovini.Poseb-

no ćemo obratiti pažnju na

objekte i lokacije koji do sada

nijesu bili korišćeni. Jedna od

aktivnosti biće i pravljenjedo-

kova za deset čamaca na rijeci

Zeti, koji će obogatiti turistič-

ku ponudu grada, a slično će

biti i u Trebinju na rijeci Tre-

bišnjici –kazao jeVuković.

Kako je objasnila izvršni di-

rektorNVOŽenskaakcijaSla-

vica Striković, biće napravlje-

na internetska stranica na

kojoj će se naći detalji o objek-

tima i lokalitetima.

– Savremeni dok na rijeci Zeti

biće izgrađen u Rastovcu, u

blizini putapremaVidrovanu.

Dok će biti početna i završna

tačka putovanja čamcima po

rijeci. U Plužinama ćemo na-

praviti posebnu radionicu za

predstavnike turističkih orga-

nizacija iz tog grada i Nikšića,

ali i turističkih agencija iz sve

četiriopštine.Takođe,uPluži-

nama će, pored valorizacije

pomalo zaboravljenih kultur-

no-istorijskih objekata, biti

postavljen displej na kojemće

se predstavljati aktivnosti iz

projekta i Kulturnog centra –

kazala je Striković.

S.D.

Nikšić: Predstavljen prekogranični projekat „Život na granici“

Stare stazenasljeđa

NaZETi ĆENaPRaviTi DOkOvE:

Sakonferencijezanovinare