Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 31. mart 2018.

CrnomGorom

CETINJE:

Skupština usvojila budžet za ovu godinu

Uopštinskoj kasi

8,8milionaeura

CETINJE

- Skupštinaprije-

stoniceusvojila je jednogla-

snoprijedlogbudžeta za te-

kućugodinuu iznosuod

8.800.000, što je za400.000

euraodnosno4,8procenata

višenegoprošle godine.

Usvojen je i izvještaj o radu

gradonačelnika za 2017. godi-

nu. Sjednica jeproteklabez

prisustvaopozicije.

Tokomprethodna trimjesecau

prijestonici je važila odluka o

privremenomfinansiranju.

GradonačelnikAleksandarKa-

šćelan istakao je da budžet ima

izraženu razvojnu, kao i neop-

hodnusanacionukomponentu.

– Svi naši planovi biće usklađe-

ni sa realnim budžetskimmo-

gućnostima. Insistiraćunapot-

punoj primjeni trezorskog

poslovanja i punog poštovanja

Zakona o finansiranju lokalne

samouprave i Zakona o javnim

nabavkama.Sveobavezenasto-

jaćemourednoservisirati,stva-

rajući uporedo uslove da ispu-

njavamo obaveze nastale u

prethodnom periodu, kako bi-

smo održavali finansijsku sta-

bilnost –kazao jeKašćelan.

INFRASTRUKTURA

V.d. sekretarka Sekretarijata za

finansije i ekonomski razvoj

Branka Radović kazala je da

ove godine očekuju 2.192.000

eura prihoda: od poreza na ne-

pokretnosti 550.000 eura, a od

naknada za komunalno opre-

manje građevinskog zemljišta i

legalizacijebespravnosagrađe-

nihobjekata 170.000 eura.

Prema njenim riječima, po

osnovu kapitalnih i ostalih do-

nacija planiran je prihod od

160.000 eura. Od trasfera će

imati nešto više od četiri milio-

na eura - 3.950.000 iz državnog

budžetai150.000euraodmini-

Lokalna uprava ove godine računa na 3,5miliona eura iz državnog budžeta po

osnovu primjene Zakona o prijestonici te 300.000 eura iz Egalizacionog fonda

OPOZICIJANIJEDOŠLA:

Sa sjedniceSkupštine

Odbornik Socijaldemokrata dr Ivan Gazivoda pomenuo je

loše poteze prethodne vlasti na Cetinju. On je rekao da je kao

odbornik SDP, potom SD i kao nezavisni odbornik uvijek bio

protiv loših odluka lokalne vlasti, precizirajući da tu u prvom

redumisli na rekonstrukciju Njegoševe ulice i Dvorskog trga.

Milovan Janković (DPS) odgovorio je da je iznenađen

,,takvomdiskusijom koalicionog partnera“.

- Ko radi taj i griješi i ostavlja dugove. Vi ste pošli iz bolnice pa

ste napravili rusvaj u bolnici i ostalo je prostora za diskusiju

o vašem radu. Vjerovatno ste imali veliki interes kad ste iz

SDP-a prešli u SD. Znam koji ste interes imali, prema tome

nemojte da se prozivamo – odgovorio je Janković.

Koradi taj igriješi

iostavljadugove

starstava poljoprivrede i kultu-

re. U opštinsku kasu sliće se po

osnovu Zakona o prijestonici

4,4 procenta tekućeg budžeta

CrneGore, odnosno3.500.000,

a iz Egalizacionog fonda

300.000 eura.

Kada jeokreditima riječ, lokal-

n a up r av a z a du ž i ć e s e

1.500.000eura, anovacćekori-

stiti za nastavak radova na sa-

naciji vodovodnemreže.

Kada je riječ o izdacima, za za-

rade će biti utrošeno 1.524.000

eura, a za ostala primanja

70.000eura,dokćezamaterijal

biti utrošeno 260.000 eura.

Za konsultantske usluge, pro-

jekte i studije utrošiće se

249.500 eura, a za izradu pro-

jektne dokumentacije kako bi

serealizovaliprojektikojitreba

da budu finansirani od sredsta-

vapoosnovuZakonaoprijesto-

nici. Kamate su planirane u

iznosu od 380.000, a po sud-

skim odlukama biće isplaćeno

100.000 eura

-Planirano je povećanje napla-

te svih prihoda, kroz veći obu-

hvat poreskih obveznika, i bo-

lju saradnju sa organima

državne uprave, bolju inspek-

cijsku kontrolu kao i sprovođe-

nje sredstava prinudne naplate

–kazala jeRadović.

GRADONAČELNIK

Usvojen je izvještaj o radu gra-

donačelnika za prošlu godinu.

O izvještaju je govoriov.d. glav-

nogadministratoraBorisPrljai

tomprilikomkazaodajetokom

2017. godine prioritetno bilo

unapređenje stanja u oblasti

javne infrastrukture, otvaranje

novih radnihmjesta, posebo za

lokalno stanovništvo.

OdbornikDPS Boris Prlja pod-

nio je ostakvu, umjesto njega

imenovan jeMomčilo Jovano-

vić.

J.Đ.

Mještani nekoliko šavničkih sela pokrenuli peticiju za zaštitu rijeke

NedajudaBukovica ideucijevi

NIKŠIĆ

–Žitelji selaDonja

Bukovica, Timar i Tušina

pokrenuli supeticijuda se

rijekaBukovica stavi podza-

štitu, danebudenikakvih

promjenanavodotoku. Do

sada ju jepotpisalo500mje-

štana. Na to ih jepodstakla

najavada će firmaHidra

mne graditimalehidroelek-

tranena toj rijeci. Peticiju

će, najavili su juče, predati

skupštini Šavnika.

- Nakon podnošenja inicijati-

ve, koju potpisuje veliki broj

mještana, opština Šavnik biće

nadležnadauputipozivAgen-

ciji za zaštitu životne sredine,

koja bi poslala tim stručnjaka

da prikupe odgovarajuće po-

datke, azatimpreporučili ade-

kvatan vid zaštite – pojasnili

supokretači peticije na konfe-

renciji za novinare.

Onipodsjećajudaseutojrijeci

nalazi vrsta pastrmke koja ne

postoji nigdje drugo u svijetu,

a to je, kažu, jedan od razloga

TRAŽEZAŠTITUBUKOVICE:

Sakonferencijezanovinare

zbog čega bi rijeka trebalo da

se zaštiti.

Aleksandar Perović iz Ekološ-

kog pokreta Ozon kazao je da

jetaorganizacijaposlala18ko-

mentara na elaborat procjene

uticaja na životnu sredinu za

izgradnju hidoelektrana na

Bukovici, te da je svaki usvo-

jen.

Onjeobjasniodasusekomen-

tari, između ostalog, odnosili

na to da je potrebno uraditi

monitoring cijelog toka rijeke.

Perović je skrenuo pažnju i na

to da nije urađena ekološka i

ekonomska procjena uticaja

koji će imati izgradnja hidroe-

lektrana, tedauprojektuinve-

stitora ne postoji alternativno

rješenje, čime nije zadovolje-

na zakonska obaveza.

PredstavnikEkološkogpokre-

ta Donja Bukovica Milivoje

Čupić demantovao je navode

predstavnika firme Hidra

mne.

- Iz te firme tvrde da se žitelji

ne protive izgradnji hidroe-

lektrana, što nije tačno. Do sa-

da imamo 500potpisa peticije

mještana koji ne žele da dođe

dobilokakvihradova.Takođe,

nije tačno da su mještani Do-

nje Bukovice, Timara i Tušine

pozivani na javne rasprave o

budućnosti rijeke Bukovice.

Teksmosaznali začetvrtujav-

nu raspravu, pa smouvelikom

broju prisustvovali i iznijeli

veliki broj primjedbi. Pored

ostalog primjedbe je imala dr

Snežana Srdanović-Radulo-

vić, koja je iznijela niz činjeni-

ca o tome da bi izgradnja hi-

droelektrana imala velike

posljedicenaživot urijeci, ali i

na okolinu– rekao jeČupić.

Miljan Bulatović iz Donje Bu-

koviceporučiojedaćeiskoristi-

ti sve pravne načine kako ne bi

dozvolili darijeka ,,nakrajuode

u cijevi“. Iz ekoloških pokreta

Ozon i Donja Bukovica najavili

su okupljanje 1. maja u znak

protestazbogizgradnjehidroe-

lektrana na ovoj rijeci.

S.D.

Aktivnosti kotorske Direkcije za uređenje i izgradnju

,,Sele“

pješačke

prelaze

KOTOR

– Počeli suradovi na sanaciji udarnihrupa i ukla-

njanjepojedinihpješačkihprelaza. Izvodi ih firma „Carin-

vest“ izKotora sakojomjeDirekcija zauređenje i izgradnju

zaključilaugovor, avrijedni su 29.000eura–obavještavaju

izovoggradskogpreduzeća.

Iz Direkcije obavještavaju da će se trajno izbrisati pješački pre-

lazi ispred autobuskog stajališta u Škaljarima, ispred pijace i je-

dan na mostu kod Luke. Pješački prelaz ispred ulaza u JUKul-

turni centar ,,Nikola Đurković“ biće izmješten za 30 metara

premakružnomtoku.Drugi pješački prelazkoji senalazi ispred

Luke biće ,,pomjeren“ deset metara prema Osnovnom sudu,

odnosnopremještenna drugu stranu raskrsnice.

S.M.

Sjutra 70 godina pruge Nikšić - Podgorica

Detalj sapruge

Udarnici stižuvozom

naakcijupošumljavanja

NIKŠIĆ

– Dan akcijaša 1. april i 70 godina od probijanja želje-

zničke pruge ka Podgorici biće obilježen sjutra. Akcijaši grada

pod Trebjesom dočekaće na željezničkoj stanici, oko 10 sati,

kolege iz Podgorice. Potom će zajedno autobusomotići do sela

Ozrinići, gdje je planiranoda udvorištu škole zasade drvored.

Poslijepodneplanirali sudruženjeunikšićkomSportskomcen-

tru,gdjećeevociratiuspomenenadavnavremenaizaboravljene

dobrovoljne akcije.

Ra.P.

Tivat: Očišćen akvatorij između Pina i marine Porto

NIJEBILONAFTE:

Flašeumoru

Smećeumore

donioRosino

TIVAT

–Uakvatoriju izme-

đuPina imarinePortoMon-

tenegro juče suuprijepod-

nevnimsatimaplutale

plastičneboce, kanisteri i ot-

padorganskogporijekla.

Građani su to prijavili inspek-

ciji Lučke kapetanije Kotor,

Morskom dobru i opštinskoj

Komunalnoj inspekciji, a od-

mah je konstatovano da umo-

ru nema nafte i zauljenih teč-

nost i . Smeće j e u more

dospjelo sa kopna, najvjero-

vatnijekrozpotokRosino, koji

se uliva u more u blizini zgra-

de Lučke kapetanije na grad-

skoj

rivi.Na

čišćenjuakvatori-

ja bile su angažovane ekipe iz

Porto Montenegra i posada

školskog broda Mornarice

VojskeCrneGore „Jadran“.

U sklopu redovnih radnih ak-

tivnosti, juče su radnici Ko-

munalnog preduzeća čistili i

bagerisali kanal koji prolazi

pored groblja u Donjoj Lastvi.

Uzpomoćbagera, četiri radni-

ka su izvadili oko 10 kubika

raznogotpada,mulja, šuta, ze-

mlje, grana i otpada iz vrtova.

S.K.