Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 56 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Društvo

Petak, 30. mart 2018.

PODGORICA

Izvršne direk-

torice Akcije za ljudska prava

Tea Gorjanc -Prelević i Mreže

za a irmaciju nevladinog sek-

tora Vanja Ćalović-Marković

podržale su kandidaturu advo-

kata Velije Murića za člana

Tužilačkog savjeta. Ove dvije

NVO uputile su juče pismo

predsjedniku Odbora za poli-

tički sistem, pravosuđe i upra-

vu Željku Aprcoviću u kojem

je, između ostalog, navedeno

da je krajnje je vrijeme da se u

ovom savjetu nađu i predstav-

nici civilnog društva.

- Od osnivanja Tužilačkog

savjeta nijedna aktivistkinja ili

aktivista civilnog društva nika-

da nijesu bili njegovi članovi

– istaknuto je u pismu.

Na putu Crne Gore ka Evrop-

skoj uniji, kako smatraju,

neophodno je osposobljava-

nje državnog tužilaštva za

beskompromisnu zaštitu vla-

davine prava.

Konsultativno saslušanje

kandidata iz reda uglednih

pravnika, od kojih će četiri biti

u Tužilačkom savjetu, održaće

se danas.

J. B.

Ministarstvoprosvjete

Izvještaj o realizaciji plana Nacionalne strategije upravljanja kvalitetomvazduha

Zima i daljeproblem

Sektorska studija o grijanju na biomasu u zemljama Zapadnog

Balkana, kako se ističe, pokazuje da je procenat grijanja na

biomasu u Crnoj Gori najveći u regionu (68 odsto)

PODGORICA

Nacionalna

strategijaupravljanjakvali-

tetomvazduha iz 2013. godi-

neprvi jedokument tevrste

uCrnoj Gori, kojimjena sve-

obuhvatannačinrazrađena

dugoročnapolitika zaštite

vazduhakao segmenta ži-

votne sredine.

Uprethodnihčetiri godineos-

tvareni su značajni rezultati,

ali postizanje kvaliteta vazdu-

ha u zimskom periodu i dalje

predstavlja izazov.

MJERENJA

U izvještaju o realizaciji akcio-

nog plana za 2017. godinu na-

vodi se da je pravni okvir za

zaštitu vazduha potpuno usa-

glašen sa zakonodavstvomEU.

- Mjerenja vrši laboratorija

akreditovana za referentne

metodeutvrđenenanivouEU.

Podaci o kvalitetu vazduha su

pouzdani,međunarodnoupo-

redivi i javno dostupni. Kvali-

tet vazduha redovno jepraćen

na sedamautomatskihstanica

namjernimmjestimauokviru

državne mreže – piše u izvje-

štaju.

Ističe seda ćenakon realizaci-

je IPA projekta, kojim će se

mreža za praćenje kvaliteta

vazduha dalje unaprijediti i

ispuniti prva obavezna revizi-

ja lokacija mjernih mjesta,

mreža imati 10 automatskih

Ministarstvo ekonomije

je oktobra prošle godine

počelo sa realizacijom

treće faze programa

ENERGYWOOD (ENERGY

WOOD III - beskamatni

krediti za ugradnju siste-

ma za grijanje na moderne

oblike biomase) za čiju

implementaciju su obez-

bijeđena budžetska sred-

stva u iznosu od 85.000

eura.

- Do kraja prošle godine

ugrađeno je 210 sistema

za grijanje na moderne

oblike biomase, a za šta

su iskorišćena sredstva u

iznosu od 73.769,44 - piše

u izvještaju.

Zanove

sisteme

grijanjalani

izdvojeno

74.000eura

U skladu s izvještajemEnergetske zajednice o implementa-

ciji povelje o održivosti u šest zemalja Zapadnog Balkana,

u Crnoj Gori se primjenjuje nekoliko uspješnih projekata

za rekonstrukciju javnih i privatnih zgrada u saradnji s

međunarodnim i lokalnimpartnerima. U toku je, kako je

navedeno u izvještaju, sprovođenje planova rekonstrukcije

javnih zgrada. Prioritet je ispitivanje, naročito u sektoru sta-

novanja, mogućnosti za razvoj novih sistema za centralno

grijanje i hlađenje korišćenjemobnovljivih izvora energije

kao što je biomasa.

Rekonstrukcijajavnihzgrada

Uplanuzamjena svihnee kasnihpeći za sagorijevanjebiomase

stanica, uključujući i stanicu

za praćenje prekograničnog

prenosa zagađenja vazduha.

Ukazujeseda, bezobzirana to

što su sprovedene brojne ak-

tivnostiusmjerenenasmanje-

nje zagađenja vazduha, posti-

zanje dobrog kvaliteta na

određenim lokacijama, naro-

čitouzimskomperiodu,idalje

predstavlja izazov.

STUDIJA

- Izvršene su brojne analize

vezane za dominantne izvore

zagađenja, klimatske uticaje i

mogućnostismanjenjaemisija

zagađujućih materija u vaz-

duh. TE Pljevlja je 2013. godi-

ne izvršila remont elektrofil-

terskog postrojenja i time

smanjila svoje emisije suspen-

dovanih čestica na dozvoljeni

minimum, dok se u narednom

periodu u skladu s obavezom

pribavljanja integrisane do-

zvole planira instalacija siste-

ma za sprečavanje emisija

sumpor-dioksida ioksidaazo-

ta. U Željezari Nikšić u rad je

puštena nova elektrolučna

peć sa sistemomza otprašiva-

nje, a dalji napori vezani za

zaštituživotnesredineočeku-

juiovukompaniju,kaoidruge

potencijalne „zagađivače“.

Intenzivirane su i aktivnosti

na smanjenju zagađivanja iz

difuznih izvora kao što je gri-

janje domaćinstava i saobra-

ćaj. U Pljevljima se već treću

sezonugrijanjavrširaspodjela

ekološki prihvatljivijih goriva

po subvencionisanim cijena-

ma, a propisima o kvalitetu

goriva znatno je smanjeno za-

gađenje iz saobraćaja - nagla-

šavaseuizvještajudodajućida

je politika kvaliteta vazduha

integrisana u ključne sektor-

skepolitike i politikuodrživog

razvoja, i da je neophodno da-

lje insistirati na sinergijskom

djelovanju naročito u oblasti

energetike, saobraćaja, poljo-

privrede i zdravlja.

Sektorskastudijaogrijanjuna

biomasu u zemljama Zapad-

nogBalkana,kakoseističe,po-

kazuje da je procenat grijanja

na biomasu u Crnoj Gori naj-

veći u regionu (68 odsto).

- U prosjeku, efikasnost ne-

sertifikovanih, tradicionalnih

peći je između 30 i 40 odsto,

što znači da se 60 do 70 odsto

energijekojabi semogladobi-

tiizutrošenebiomasezapravo

ne iskoristi. Korišćenje efika-

snih peći na biomasu omogu-

ćava iskorišćenost energijedo

85 odsto. Prema rezultatima

finalne studije, zamjena svih

neefikasnih peći za sagorije-

vanje biomase u Crnoj Gori

koštala bi oko 18,8 miliona i

doveladovišestrukihkoristi, i

to: godišnjuušteduenergijeu

vrijednosti od 36,1 miliona

eura, uštedu više od 178,000

metara kubnih drveta u vri-

jednosti od 6,5 miliona eura,

smanjenje emisija prašine od

99 tona, odnosno, smanjenje

zagađenja vazduha za 40 od-

sto u odnosu na emisije koje

dolaze iz neefikasnih peći –

piše u izvještaju.

N.K.

i 127puta

ljenog

Ministar Zenka čestitao praznik Jevrejima

Put pomirenja

i praštanja

PODGORICA

Ministar za

ljudska i manjinska prava

Mehmed Zenka čestitao je

predstojeći praznik Pasha ili

Pesah, istorijski praznik jevrej-

skog naroda predsjedniku

Jevrejske zajednice Crne Gore

Jaši Alfandariju, rabinu Ariju

Edelkopu i svimpripadnicima/

ama Jevrejske zajednice u

našoj državi.

- ČestitamPesah sa željomda

sjećanje na oslobođenje Jevre-

ja iz misirskog zatočeništva

donese duhovni mir i unese

radost u vaša srca na dobrobit

svih ljudi dobre volje – poručio

je Zenka.

Iz Ministarstva podsjećaju

da se ovaj jevrejski praznik

u kontinuitetu obilježava u

svijetu više od dvije i po hiljade

godina, a proslavlja se u krugu

porodice za vrijeme prvog pro-

ljećnog punogmjeseca.

- Najiskrenije želim svim

jevrejskimporodicama da ovaj

praznik proslavljaju srećno i

dugovječno u krugu svojih naj-

milijih. Neka poruka Praznika

oslobođenja vječno osvjetljava

put pomirenja, pokajanja i

praštanja, pozivajući nas da

zajedno gradimo svijet mira

i međusobnog poštovanja –

rekao je Zenka.

J. B.

MehmedZenka

CrnaGorabimogla

biti domaćinsastanka

regionalnihministara

PODGORICA

Sastanak re-

gionalnihministaraobrazova-

nja i ekonomije, te ministara

osamzemalja EU, biće održan

narednihmjeseciuCrnojGori

ili Srbiji, kao dio Berlinskog

procesa, saopšteno juče na sa-

stankuministra prosvjete Da-

mira Šehovića sa predstavni-

kom Ministarstva vanjskih

poslova Ujedinjenog Kraljev-

stva EdruomPejdžom i direk-

toricom Britanskog savjeta u

Crnoj Gori VanjomMadžgalj.

Pejdž je, kako je saopšteno iz

Ministarstvaprosvjete,istovre-

meno i koordinator samita koji

će se ubrzo održati u Londonu

u okviru Berlinskog procesa,

kao diplomatske inicijative ko-

ja je povezana sa proširenjem

EU, a fokusirana je na zemlje

ZapadnogBalkana.

- Konstatovana je načelna

otvorenost Ministarstva pro-

svjetezaučešćeuregionalnom

sastankuministara, te jedogo-

voreno da su sljedeći koraci

konsultacije na nivou Vlade

CrneGore, apotomi konsulta-

cije sa predstavnicima Srbije –

piše u saopštenju.

Bilojeriječiiopotrebidasekao

važna tema togdogađaja otvori

povezivanje obrazovanja i pre-

duzetništva, te digitalizacija

obrazovnih sistema. Šehović je

naglasio da je Crna Gora inovi-

rala model rasta, koji će se za-

snivati na obrazovanju, čiji va-

žandio čini digitalizacija.

-Razgovaranoje ionamjerida

se mikrobit računari u nared-

nih nekoliko godina daju sva-

koj crnogorskoj osnovnoj ško-

li. Do sada je to učinjeno za 30

škola, od kojih je svaka dobila

po deset mikrobitova, i to u

okviru projekta koji realizuje

Britanski savjet u Crnoj Gori

„21st Century Schools“ – na-

vedeno je saopštenju.

N.Đ.

Sa sastankauMinistarstvuprosvjete

Akcija za ljudska

prava i MANS

Podrška

kandidaturi

VelijeMurića