Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 56 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Društvo

Petak, 30. mart 2018.

Smijenjeni direktor bjelopoljske škole bez komentara na odlukuministra

Razrješenjepodrškapoštovanjuzakona

PODGORICA

Direktor

Osnovne škole ,,Šukrija Međe-

dović“, koja se nalazi u selu

Godijevo kod Bijelog Polja,

Sabahet Spahić nije komentari-

sao odlukuministra prosvjete

Damira Šehovića koji ga je smi-

jenio zbog toga što nije postu-

pio po pravosnažnoj sudskoj

presudi. Spahić nije odgovarao

na naše pozive i poruke, a iz

Ministarstva prosvjete Pobjedi

je rečeno da je jedan od osnov-

nih razloga zbog čega je smi-

jenjen direktor nepoštovanje

pravosnažnih odluka suda koje

se odnose na angažovanje

sekretara škole. Osnovni sud

u BijelomPolju po tužbi kandi-

data koji su se prijavili za ovaj

posao poništio je odluku direk-

tora o izboru sekretara i nalo-

žio Spahiću da izabere jednog

od dva prijavljena kandidata,

ali je on, umjesto toga, raspisao

novi konkurs i opet zaposlio

Adelu Kolić.

- Razrješenja ne treba gledati

drugačije osim kao pokušaj da

se dodatno povede računa o

tome na koji način funkcioniše

jedna obrazovno-vaspitna

ustanova, kao ćelija obrazov-

nog sistema – saopštili su iz

Ministarstva prosvjete.

Kažu da je upravo sa istim

ciljemprošlogodišnjom zakon-

skom reformomuvedeno i

ograničenje mandata direktori-

ma škola na dva. Iz istih razloga

je, kako pojašnjavaju, i formira-

na radna grupa koja kontroliše

rad škola – od izdavanja imovi-

ne do radnih odnosa.

- Kada je riječ o kadrovskim

promjenama, one su bile

najavljene još prošle godine u

cilju jačanja kadrovskih kapa-

citeta obrazovnih ustanova,

ali cijenimo da ih ne treba gle-

dati personalno već sistemski.

Obrazovni sistem je izuzetno

glomazan, zapošljava 13.000

ljudi, i ne vidimo razlog da

svako ko u njemu radi, a poseb-

no pokriva čelne pozicije, bude

izuzet od procjene rada - istakli

su iz resora Šehovića.

Dodali su i da se razrješenja

nikada neće dogoditi pod pri-

tiskom javnosti i sa bilo kojim

drugim ciljemosim za jačanje

samog sistema.

- Razrješenje mora imati ute-

meljenje u zakonu, a ne biti

proizvod nečije paušalne pro-

cjene. Upravo zato je ministar

Šehović ranije naglašavao da

cilj Ministarstva nije „lov na vje-

štice“ već odgovorna procjena

rada čelnih ljudi – saopštili su

oni.

N. Đ.

Stručnousavršavanje

u inostranstvunije

službenoputovanje

PODGORICA

Vlada jena

jučerašnjoj sjednici donijela

izmjene i dopuneuredbeo

naknadi troškova zaposle-

nihu javnomsektorukojom

jedefinisanoda se službe-

nimputovanjemne smatra

izvršavanje radnihobaveza

ponalogurukovodiocau

oblasti pružanjauslugepre-

vozauvazdušnomi želje-

zničkomsaobraćaju.

Službenimputovanjemu ino-

stranstvo se, kako je saopšte-

no, ne smatra ni upućivanje

zaposlenog na obuku i struč-

no usavršavanje u inostran-

stvu.

Na jučerašnjoj sjednici doni-

jeta je i uredba o utvrđivanju

radnih mjesta, odnosno po-

slova u organima državne

uprave na kojima se staž osi-

guranja računa sa uvećanim

trajanjem.

MANJINE

-Usvojen je izvještaj o razvoju

i zaštiti prava manjinskih na-

roda i drugihmanjinskihnaci-

onalnih zajednica za 2017. U

raspravi je konstatovano da u

svimoblastimadruštvenog ži-

vota značajnim za očuvanje

identitetamanjinskihnaroda i

drugih manjinskih nacional-

nihzajednicapreduzetemjere

rezultiraju punim poštova-

njemmeđunarodnih standar-

da i dostignuća modernih

multinacionalnihdemokratija

–piše u saopštenju.

U izvještajnomperiodu, kako

je istaknuto, dodatno se una-

prijedio zakonodavni okvir i

stvorene su pretpostavke za

jačanjekapacitetaveomazna-

čajnih institucija koje se bave

zaštitomi unapređenjempra-

vamanjinskihnaroda i drugih

manjinskih nacionalnih za-

jednica, kao što su Fond, sa-

vjeti i Centar za očuvanje i ra-

zvoj kulture manjina Crne

Gore.

Usvojen je i akcioni plan za

sprovođenje strategije za traj-

na rješenja pitanja koja se tiču

raseljenih i interno raseljenih

licauCrnojGori, saposebnim

osvrtom na područje Konika

za ovu godinu, kao i izvještaj

za prošlu.

Vlada je usvojila je Izvještaj o

realizaciji Strategije za borbu

protivtrgovineljudimaiAkci-

onogplanazaperiododdruge

polovineprošlegodinekadaje

odplaniranih95aktivnostire-

alizovanonjih21.

U diskusiji je ukazano na po-

trebu koordinacije državnih

organa nadležnih za borbu

protiv trgovine ljudima u bo-

ljem prepoznavanju svih po-

javnih oblika trafikinga, bu-

dući da su izvještaji pokazali

da u tom smislu postoje odre-

đene razlike.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada

je usvojila i izvještaj o primje-

niŠengenskogakcionogplana

za 2017. godinu i donijela plan

za 2018. koji sadržimjere koje

tokomprethodnegodinenije-

su, ili su djelimično realizova-

ne, kao i mjere koje su u Šen-

genskom akcionom planu

predviđene za realizaciju u

tekućoj godini, kako bi se na-

stavilosaaktivnostimanausa-

glašavanju zakonodavstva i

standarda sa šengenskom

pravnom tekovinom i ostvari-

vanja šengenskih pravila i

prakse.

DOBRI REZULTATI

Usvojen je Osmi polugodišnji

izvještaj o ukupnim aktivno-

stima u okviru procesa inte-

gracijeCrneGore uEvropsku

uniju, zaperiod jul-decembar

2017. U izvještaju, koji će biti

dostavljen Skupštini, konsta-

tovanoda jeCrnaGoranasta-

vila da bilježi progresivne re-

zultate otvaranjem novih

poglavlja, da se intenzivno

radilo na završetku pregova-

račke pozicije za vrlo za-

htjevno poglavlje koje se od-

nosi na životnu sredinu i

ispunjavanju mjerila za za-

tvaranje pregovaračkih po-

glavlja, kao i da je nastavljen

proces izmjena sastava rad-

nihgrupazapripremuivođe-

nje pregovora, kako bi se odr-

žao stepen posvećenosti i

intenzitet rada u smislu ispu-

njenja obaveza iz pregova-

račkog procesa.

Sl.R.

ZgradaVlade

Inspekcija povukla sa tržišta više igračaka i dječju garderobu

PODGORICA

Inspekcija

je sa crnogorskog tržišta

povukla lutkeproizvede-

neuKini - ,,diversiti fešn“,

kao i ,,bjuti stajl“ zboghe-

mijskog rizikapozdravlje

jer, kako jeutvrđeno, sadr-

že čak 123, odnosno 127

putaviše štetnematerije

(ftalata) oddozvoljenog

standarda.

Kako je obajvljeno na sajtu

potrošač.me

, Centar za eko-

toksikološka ispitivanja

utvrdio jedaproizvodi sadr-

ži povećan sadržaj bis

(2- e thy lhexy l ) f t a l a t a

(DEHP) u odnosu na propi-

sanu vrijednost.

Izmjerena vrijednost za lut-

ku ,,diversiti fešn“ je 12,3 od-

stopomasi, dok jepropisana

0,1procenat. Kod lutke ,,bju-

ti stajl“ ta vrijednost u odno-

su na propisano je čak i veća

- 12,7 procenata pomasi.

Stručnjaci su ranije za naš

list pojasnili da je dokazana

kancerogenost ftalata i da se

dovodeuvezusamalignimtu-

morom dojke i testisa, mogu

imati toksično dejstvo na je-

tru, bubrege,moguuzrokovati

i hormonske poremećaje. Sa-

mim tim, mogu ozbiljno da

ugroze zdravlje djece.

Ftalati se dodaju plastici da bi

postalamobilnaodnosnodabi

bilamekša.

Preporuka stručnjaka je da

građani treba da kupuju proi-

zvode na kojima je naglašeno

da u sebi ne sadrže ftalate.

Osimovihigračaka,satržištaje

povučen i set ,,sirene i videni

svijet“, kao i setMikiMaus koji

se sastoji od sedamfiguradječ-

jih crtanih junaka u različitim

bojama i sedam loptica zelene

kremboje. i za njih je utvrđeno

da imaju povećan sadržaj bis

(2-ethylhexyl) ftalata (DEHP)

i dibutil ftalata (DBP)uodnosu

na propisanu vrijednost.

Inspekcija je juče povukla i

produžne kablove marke

RLFR elektrik 3 i 4 zbog opa-

snosti od električnog udara i

požara.

- Na osnovu utvrđenog činje-

ničnog stanja i ocjene navede-

nih dokaza konstatuje se da

pomenuti proizvodi nijesu be-

zbjedni i predstavljaju opasan

proizvodsaozbiljnimrizikom,

odnosno ne ispunjavaju za-

htjeve bezbjednosti u pogledu

rizika i vrste rizika koji su ure-

đeni nacionalnim standardi-

ma – ističe se na sajtu.

Prije nekoliko dana zbog opa-

snosti od gušenja i davljenja

povučene su i dječije teksas

pantalone nepoznate marke

jer su u struku imale vezicu

koja je slobodna odnosno nije

pričvršćena i može se lako

izvući.

- Dječija dvodjelna trenerka i

dječija dukserica nepoznate

robne marke takođe je povu-

čena zbog opasnosti od guše-

nja i davljenja jer se na njima

nalazivezicakojaselakomože

izvući – piše na sajtu potroša-

či.me

.

Sl.R.

Usvojena usmena informacija o nansijskoj podršci projektu u Bosni i Hercegovini

Vladaćepomoći sanaciju

spomenikanaTjentištu

PODGORICA

Vlada jena

jučerašnjoj sjednici donijela

odlukudapomogne sanaciju

Memorijalnogkompleksa

naTjentištuuBosni iHerce-

govini, spomenobilježja

borcimapalimubici naSu-

tjesci, koje jeugroženozbog

klizištakoje se aktiviralopo-

četkomnovembra.

Kako je saopšteno, Vlada je

usvojila usmenu informaciju,

a odluka o visini sredstava za

ovu namjenu biće određena

nakon komkunikacije sa nad-

ležnimorganima Bosne i Her-

cegovine.

-Udiskusiji je rečeno i to da je

antifašizamu temeljima Crne

Gore i da to pokazujemo i od-

nosnomprema ovommjestu i

ovojnasvjetlijojideji–ističese

u saopštenju.

Pobjeda je prije nekoliko dana

objaviladaćeSavezudruženja

boraca Narodnooslobodilač-

kog rata i antifašista Crne Go-

re (SUBNOR) biti domaćin

sastanka Organizacionog od-

DelegacijaSUBNOR-aobišlajeTjentišteodmahnakonštojeaktiviranoklizište

bora boračkih organizacija

svih bivših jugoslovenskih re-

publika u Podgorici koji će se

održati danas. Kako su kazali

iz SUBNOR-a, na sastanku će

bitidogovorenokakoćesepri-

kupljati novac za obnovu spo-

menobilježja naTjentištu.

Oni su kazali da je klizište za-

hvatilo i plato u Dolini heroja

na kojemsenalaze spomenik i

kosturnica.

Kako je za Pobjedu objasnio

generalnisekretarSUBNOR-a

DraganMitov Đurović u ovoj

organizacijineplanirajudasa-

mo usmjeravaju sredstva, ne-

go da budumatica oko koje će

se okupljati i svi ostali koji bu-

du htjeli da doniraju novac ili

da pomognu na drugi način,

kakobi se štoprije i kvalitetni-

je sanirao spomenik.

I grupa crnogorskih nevladi-

nihorganizacija i aktivista po-

zvala je nedavo državne insti-

tucije, medije, NVO i građane

da, daju doprinos za sanaciju

klizišta u Dolini heroja na

Tjentištu.

Kako su saopštili, građani tre-

ba da sačuvaju tekovine na-

rodnooslobodilačke borbe

protiv fašizma kao jedne od

temeljnih vrijednosti na koji-

ma počiva savremena Crna

Gora.

Saopštenje su potpisali NVO

aktivistiGoranĐurovićiSlavi-

ca Striković, režiser Nikola

Vukčević, zatim, čelnice Cen-

tra za građansko obrazovanje

DaliborkaUljarevićiCentraza

istraživačko novinarstvoMil-

ka Tadić-Mijović, Centra za

razvoj nevladinihorganizacija

AnaNovaković, Centra zamo-

nitoring i istraživanja Zlatko

Vujović, Akcije za ljudska pra-

va Tea Gorjanc-Prelević i Bje-

lopoljskog demokratskog cen-

traZdravko Janjušević.

R.D.

Lutkabjuti stajl sad

više ftalataoddozv

Opasneigračke

Usvojen set dokumenata iz oblasti javne uprave