Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 56 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ekonomija

Petak, 30. mart 2018.

UmroPiterMank

PODGORICA/TORONTO

Kanadski

milijarder Piter Mank, preminuo je juče

u 90. godini života u Torontu, prenose

mediji. Mank je poznat crnogorskoj jav-

nosti kao suosnivač marine i turističkog

kompleksa Porto Montenegro, zajedno

sa britanskombankarskomporodicom

Rotšild, francuskimmilijarderomBer-

naromArnoom, mađarskimbankarom

ŠandoromDemijanom i ruskimbiznisme-

nomOlegomDeripaskom. On je 2006.

godine stupio u kontakt sa MilomĐuka-

novićem sa kojim je dogovorio kupovinu

vojnog remontnog zavoda Arsenal i

iznajmljivanje obale na 90 godina, na

čijemprostoru se danas nalazi marina za

megajahte.

Rođen je u Mađarskoj 1927. godine,

odakle je emigrirao 1944. u Švajcarsku,

a četiri godine kasnije u Kanadu. Diplo-

mirao je na Univerzitetu u Torontu 1952.

godine kao elektro-inžinjer. Prvi posao

mu je bio osnivanje Klerton saund kor-

poracije, koja je banktorirala 1968. godi-

ne, a Mank bio prisiljen da se privremeno

prefseli u Veliku Britaniju, suočen sa

optužbama za insajdersku trgovinu na

berzi. Osnivač je Paci ik hotel korporacije

1980, a potomBarik petroleuma, koji je

prerastao u jednu od najvećih kompanija

za poslovanje sa zlatom. Osnivač je i

Kardio centra, u okviru Glavne bolnice

u Torontu, kojem je namijenio veliki dio

svoje zaostavštine.

Umaju 2016. godine Porto Montenegro je

prodat državnom fondu iz Dubajia.

R. E.

Godišnje nagrade Privredne komore Crne Gore

LaureatiCerovo,

Mesopromet,

Tehnomaks i

ZoranVukčević

Nagrade

Privredne komore

dobitnicima će

uručiti predsjednik

Crne Gore Filip

Vujanović, na

svečanosti 20. aprila

uVili Gorica

PODGORICA

Laureati go-

dišnjihnagradaPrivredne

komore za 2017. godinu su

Tehnomaks izPodgorice za

uspješnoposlovanje, Cero-

vo izBara zadruštvenuod-

govornost,Mesopromet iz

BijelogPolja za inovativ-

nost i drZoranVukčević za

unapređenjemenadžmen-

ta. Riječ jeonajvećempri-

vrednompriznanju, koje je

ustanovljeno 18.marta 1969.

godine, ado sada ga jedobi-

lo 150kompanija i 110poje-

dinaca, nosilaca razvoja cr-

nogorske ekonomije.

Tehnomaks je razvojni put

započeo kao malo preduzeće

sa svega nekoliko zaposlenih,

dabiu14-godišnjemraduste-

kao zavidno iskustvo i refe-

rence u trgovini i izrastao u

respektabilnu kompaniju sa

velikimpotencijalom.Orijen-

tisanna potrebe kupaca, Teh-

nomaks je danas lider na trži-

štu Crne Gore u trgovini na

veliko i malo bijelom i ugrad-

nom tehnikom, malim kuć-

nim aparatima, TV te audio i

video opremom, računarima,

telefonima i drugim. Više od

10.000 proizvoda svjetskih

brendova nudi u 11 moderno

opremljenih i kupcu prilago-

đenih objekata, veleprodaji,

te posredstvom web sajta.

Osim zavidnih poslovnih re-

zultata, finansijske stabilno-

sti, nivoa ulaganja i kvalitet-

n i h us l ova z a r ad 1 50

zaposlenih, ovu kompaniju

karakteriše odgovoran odnos

prema životnoj sredini, kao i

briga odruštvenoj zajednici.

Cerovo,jedanodliderautrgo-

vininavelikodrvetom, građe-

vinskim materijalom i sani-

tarnom opremom, pokazuje

visok nivo brige za društvenu

zajednicu.Ukupnavrijednost

projekata koje su realizovali

2017. za poboljšanje uslova u

obrazovnim ustanovama

iznosila je 105.000 eura. Ove

projektesupodržaliipartneri

Cerova iz inostranstva, proi-

zvođači kvalitetnih građevin-

skihmaterijala sa kojima više

godina uspješno sarađuju, a u

realizaciji su učestvovali ru-

kovodstvoi zaposleni kompa-

nije.

Mesopromet je počeo rad

1990.sasamodvazaposlena,a

danas je to regionalno i šire

priznata mesna industrija

,,Franca“ kojaupošljava 1.300

radnika i ima savremeno

opremljene proizvodne po-

gone koji zadovoljavaju

evropskestandardeupogledu

opreme, tehnologije i kvalite-

ta. U cilju daljeg razvoja i do-

stizanja evropskih standarda,

kompanija je 2017. godine

otvorila fabriku za proizvod-

nju bezdimnih suhomesnatih

proizvoda po tehnologiji koja

je jedinstvena u regionu. U iz-

gradnju fabrike uloženo je se-

dammiliona eura.

Uprvoj fazi godišnji kapacitet

iznosi 1.300 tona gotovih pro-

izvoda. Ovaj projekat je omo-

gućio otvaranje 70 novih rad-

nihmjesta. Lani je kompanija

dobila Evropski izvozni broj,

koji joj je omogućio plasman

mesa i prerađevina na tržištre

EU.

Dr Zoran Vukčević, predsjed-

nik Investiciono razvojnog

fonda, doktorekonomskihna-

uka, čovjek širokog obrazova-

nja i bogate radne karijere, na

čelu Fonda je od 2013. godine.

Njegove upravljačke sposob-

nosti učinile su da IRF uspo-

stavi i razvija kvalitetne po-

slovnevezesameđunarodnim

finansijskim institucijama,

zahvaljujući čemu dolazi do

povoljnih sredstava, koja kroz

različite kreditne linije nudi

privrednicima pod uslovima

kakve imajukompanije uEU.

Ukoliko se anlizira povećanje

ne samo iznosa koji se plasira-

ju, već i broja i strukture kre-

ditnih linija, može se pratiti

kontinuitet razvoja fonda. To

pokazuje da je Vukčević stvo-

rio i kvalitetan tim, sposoban

da osluškuje i prepoznaje po-

trebe svakog pojedinačnog

privrednogdruštva. Sapozici-

je prvog i najodgovornijeg čo-

vjeka Fonda, doprinio je da se

podstakne razvoj malih i sred-

njih preduzeća, otvore nova

radna mjesta, razvija predu-

zetništvo, smanjuje uvozna

zavisnost crnogorske ekono-

mije i, što je posebno važno,

pokuša izbalansirati regional-

ni razvoj.

NagradePKCGuručićepred-

sjednikCrne Gore FilipVuja-

nović na svečanosti 20. aprila

uVili Gorica.

R. E.

Vlada usvojila prijedlog strategije upravljanja zaduživa

Dodecembrad

penjena70ods

Javni dug na kraju prošl

milijardi eura ili 65,1 ods

najveći rizik u naredno

hedžing za kredit za aut

PODGORICA

Vlada je ju-

čeusvojilaprijedlog strate-

gijeupravljanja javnimdu-

gomdo2020, kao i izještaj u

kome sekažedaon sada

iznosi 2,7milijardi eura ili

65,1 odstoBDP, ada će sedo

krajaove godinepopeti na

70odsto. Strategijomje re-

finansiranjemarkiranokao

najveći rizikunaredne tri

godine, jer semora izdvojiti

značajannovac.

Generalnidirektorzadržavni

trezoruMinistarstvufinansi-

ja Dragan Darmanović je na-

kon sjednice Vlade kazao da

jeprioritet da seunaredne tri

godinedugsnizina59,3odsto

BDP-a.

RIZIK

- Prema projekcijama, dug će

dokrajaovegodinedostići 70

odsto BDP zbog aranžmana

od250milionaeurauzgaran-

ciju Svjetske banke. Cilj je da

se obezbijedi 130 nedostaju-

ćihmiliona za 2018, a 120mi-

liona će poslužiti kao depozit

za otplatu obaveza u 2019. -

kazao je Darmanović i dodao

daovozaduženjetrebadabu-

Dug opština na kraju prošle

godine bio je 130miliona

eura - kazao je Darmanović

i dodao da on čini 3,1 odsto

BDP-a. Najzaduženija je i

dalje Budva.

Opštine

dužne

130miliona

de realizovano do kraja apri-

la.

- Namjera Ministarstva je da

se obaveze smanje kako bi

lakše upravljali finansijama i

mogli da opredijelimo novac

HE ,,Piva“ zahvaljujući kiši obara rekorde

Uprvomkvartaluostvarili

polovinugodišnjegplana

PODGORICA

Hidroelektra-

na ,,Piva“, koja jeusrijeduobi-

lježila 42 godine postojanja, u

prvom kvartalu je proizvela

365 gigavat sati električne

energije, 22 odsto više od pla-

na za taj period godine, saop-

šteno je iz Elektroprivrede.

Već sada je, kako su kazali,

ostvareno 48,67 odsto uku-

pnog godišnjeg plana.

-Takavrezultatostvarenjeza-

hvaljujući dobroj pogonskoj

spremnosti i angažovanosti

svih zaposlenih, a posebno

Sektora za održavanje i ek-

sploataciju, koji sumaksimal-

no iskoristili dobrehidrološke

prilike iz decembra prošle i

prva tri mjeseca ove godine -

navodi se u saopšenju.

U EPCG procjenjuju da će, s

obziromna trenutnusnagudo-

tokainivoakumulacije,ovobiti

jedna od uspješnih proizvod-

nih godinaHE ,,Piva“. Ukupna

proizvodnja HE ,,Piva“ prošle

godine, zbog nezapamćene su-

še, iznosila je 360 gigavata, ili

48 odsto godišnjeg plana.

HE ,,Piva“ je do sada ukupno

proizvela 31,7 miliona mega-

vatsatielektričneenergije,da-

jući snažan impuls stabilnosti

i funkcionisanju energetskog

sistemaCrneGore.

S.P.

USD

1.23210

JPY

131.15000

Kursna lista

GBP 0.87490

CHF

1.17790

AUD

1.60360

CAD 1.58950

CZK 25.42500

TRY 4.89760

Nagrade

PiterMank

Hidroelektrana ,,Piva“

Sa sjednice