Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 56 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 30. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Vlada, u sa-

radnji saPrivrednomkomo-

rom, trgovačkimlancima i

proizvođačimapokreće

kampanjuzapromocijudo-

maćihproizvoda i usluga

podnazivom ,,Kupujmodo-

maće“, saopšteno je izmini-

starstavapoljoprivrede i

ekonomije i PKCG.

U okviru projekta trgovački

lanci Voli, HD Laković, Aro-

ma, Idea, Franca i Megapro-

met treba da počnu specijalno

obilježavanje proizvoda.

Ministar poljoprivredeMilu-

tinSimović rekao jena sastan-

ku sa proizvođačima u PKCG

da ga raduje spremnost da se

na tako važnom projektu radi

zajedno ipartnerski, što je for-

mula koja garantuje uspjeh.

On je naveo da u takvoj par-

tnerskoj komunikaciji moraju

postojati svi elementi fer trgo-

vine i da je obaveza države da

uspostavi uslove za eliminisa-

nje svih elemenata nelojalne

konkurencije.

- Raduje me što promišljamo

kako da svi zajedno i partner-

ski doprinesemo ukupnom

rastuekonomije,atimeiboljoj

poziciji proizvođača i uspjehu

preduzetničkih inicijativa, što

treba da doprinese otvaranju

novih radnih mjesta, a posto-

jeća učini sigurnijim, održivi-

jim i bolje plaćenim - naveo je

Simović.

Onjedodaodajeuvjerendaće

u nastavku projekta biti i for-

malno potvrđena spremnost i

uključenost sektora turizma.

- Ključna pozicija pripada po-

trošaču. U trenutku kada do-

nosi odluku da kupi domaći

proizvod on odlučuje da do-

prinese otvaranju novih rad-

nih mjesta i ojača fondove za

dalje unapređenje obrazova-

nja, zdravstva, infrastrukture,

kulture, sporta i socijalne bri-

ge, doprinosi rastu konkuren-

tnosti i životnog standarda-

poručio je Simović.

Predsjednik PKCG Vlastimir

Golubović smatra da će inici-

jativateprivredneasocijacije i

dva ministarstva doprinijeti

boljem pozicioniranju doma-

ćih proizvoda na tržištu i po-

dizanju svijesti potrošača o

domaćimproizvodima i uslu-

gama. On je objasnio da je ra-

nije održan sastanak sa pred-

s t avn i c ima t rgov i nsk i h

lanaca, koji su prihvatili inici-

jativu da u maloprodajnim

objektima podrže realizaciju

programa, kojimće se obezbi-

jediti boljavidljivost ipozicio-

niranje domaćihproizvoda.

Ministarka ekonomije Dragi-

ca Sekulić kazala je da je Crna

Gora, kao članica Svjetske tr-

govinske organizacije i potpi-

snica CEFTA sporazuma,

uslovljenadanesmijeda favo-

rizuje domaće proizvode u

odnosu na uvozne, ali da ih

može učiniti vidljivijim.

- Ono što sigurno možemo je

da vas pokažemo, da se pono-

simoonimšto jeprizvedenou

CrnojGori i dagrađanimapo-

šaljemo poruku da sve doma-

će što kupe ostaje u našoj dr-

žavi, 80 do 85 odsto, kao i da

sve topomaženašimproizvo-

đačima i firmamadabudubo-

lje,daserazvijajuidazaposle-

ni u njima redovno primaju

plate - saopštila je Sekulić na

sastanku sa privrednicima u

PKCG.

Prema njenimriječima, crno-

gorski proizvođači sukrozdi-

rektnukomunikacijusaMini-

starstvom ekonomije kao

najveći problemu poslovanju

navodili nevidljivost njihovih

proizvoda i pozicioniranje.

Pored toga, istraživanje jav-

nog mnjenja pokazalo je da

potrošači nijesu dovoljno in-

formisani o tome šta je proi-

zvedenouCrnoj Gori.

- Zbog toga smatramo da jedi-

nona ovaj način, zajedno,mo-

žemo da pokažemo šta je ono

štoviproizvoditeidakodljudi

uCrnojGori probudimo tako-

zvani ekonomski patriotizam

i potrebu da kupuju domaće -

kazala je Sekulić.

S.P.

PODGORICA

-Adikobanka

dobitnik je šestTransform

AwardsEurope 2018nagrada,

koje sedodjeljujuzanajbolje

upravljanjebrendomi ribren-

ding, najkreativnijeosmišljen

vizuelni identitet i kvalitetno

upravljanjeugledom– saop-

šteno je izovebanke.

Adiko banku je, sa agencijom

Profit, koja je bila angažovana

na rebrendingu Adiko grupe,

stručni žiri od 27međunarod-

nih stručnjaka nominovao u

šest kategorija i u svima je

osvojila nagradu. Banka je

osvojilazlatozanajboljukrea-

tivnu strategiju, ribrending

nakon spajanja, razvoj brenda

u sklopu repozicioniranja i

predstavljanjanovemisije i vi-

zijeivizuelniidentitetufinan-

sijskoj industriji. Srebro su

osvojili za najbolje korištenje

vizuelnog vlasništva, a bronzu

za najbolji strateški i kreativni

razvoj novogBrenda.

Direktorica marketinga za

AdikogrupuMajaČuligocije-

nila jeda jeosvajanje jedne re-

nomirane nagrade veliko pri-

znanje i čast, ali da jeosvajanje

šest nagrada umeđunarodnoj

konkurenciji fenomenalno

dostignuće.

Transform Awards Europe

nagrađuje inovativnost, krea-

tivnost i izvrsnost u upravlja-

nju brendovima u 43 države u

Evropi.

M.P.M.

PODGORICA

- ZaCrnuGoru jevažnoda

dobije stručnemajstorekoji ćemoći dapod-

nesu teret obučavanja, odlučivanja i dodjele

novihmajstorskihpisama, kojapredstavlja-

junajveći pečat i nivokvalifikacijeuzanat-

stvu, saopšteno je izZanatsko-preduzetnič-

kekomore.

PR Centar prenosi da je izvršni direktor ZPK i

Zanatske komore BorisMarđonović kazao da je

majstorski ispit položilo deset učesnika iz četiri

zanata - automehatroničarskog, fotografskog,

frizerskog i krojačkog.

-Majstorsko pismo je najveći pečat u zanatstvu

i najveći nivo kvalifikacija, a sastoji se iz četiri

dijela. Prvi i drugi dio su stručnapraksa i teorija,

dokse treći odnosi naprivredu, trgovinu i pravo,

a četvrti na radnu pedagogiju - objasnio je

Marđonović.

Dodjela diploma realizovana je uokviruprojek-

ta koji je rezultat saradnje sa Zanatskomkomo-

rom Koblenc iz Njemačke, koji je finansirala

njemačka Vlada. Predsjednik ZPK Slobodan

Starčević,podsjetiojedaseprojekatrealizujeod

2014. godine. Samajstorskimpismommože iza-

ći na tržište rada izvan granicaCrneGore.

S. P.

PODGORICA

- Specijalnodržavno tužilaštvo trebalobi da

reagujepovodomodluke skupštine akcionaraElektropri-

vrededa takompanijakupi Rudnikugljapocijeni od6,4 za

akciju, saopštili su izMANS-a.

Koordinatorka u Istraživačkom centruMANS-a InesMrdović ka-

zala je da ta cijena I ugovor moraju što hitnije biti predmet istrage

Specijalnog tužilaštva, kakobi sespriječileogromneštetepodržav-

nibudžet.IzSDP-asuporučilidajeto,,milionskočašćavanjenajbli-

žihsrodnikalideraDPSodkompanijekojajeudržavnomvlasništvu

najbolji dokaz da građani žive u zarobljenoj državi“.

S.P.

PODGORICA

-Ministarstvopoljoprivrede i IRFsupozvali

preduzeća i preduzetnikeda seprijave zaprogrampodrške

AbuDabi fondaod50milionadolara za razvoj agrara (AD-

MAS), koji će trajati dokraja godine. IRF jeodove godine

implementaciona jedinica togprojekta.

Krediti sunamijenjeni zakupovinui opremanjeobjekata, kupo-

vinu zemljišta, neophodnihmašina i opreme, izgradnju objeka-

ta, razvoj postojećih kapaciteta i obrtna sredstva. IRFmože di-

rektno finansirati do 50 odsto vrijednosti neto budžeta ukupne

investicije, dok sopstveno učešće mora iznositi minimum 25

odsto. Predviđeni su krediti od 100 hiljada do milion dolara u

ukupnom iznosu do deset miliona, kao i od jedan do tri miliona

dolara,uukupnomiznosudo16milionadolara.Godišnjakamat-

na stopa je 2,5 odsto, rok otplate do kraja 2031, a grejs period do

30. septembra naredne godine.

S. P.

PODGORICA

- Poreska uprava

je juče podsjetila obveznike da je

rok za podnošenje finansijskih

iskaza i godišnjih prijava poreza

nadobit preduzeća, koji je isticao

sjutra, produžen je do 15. aprila.

Oni su objasnili da su tu odluku

donijeli na inicijativu računovod-

stvenih asocijacija i u nastojanju

da proaktivnimpristupompod-

staknuporeskeobveznikenado-

brovoljno izmirivanjeobaveza.

- Imajući u vidu da je posljednji

dan za uplatu obaveza subota,

blagovremenimćese,uskladusa

Zakonomoupravnompostupku,

smatrati i one obavljene prvog

narednog radnog dana, u pone-

djeljak - kazali su izPU.

M.P.M.

TransformAwards Europe odlučila

Crna Gora dobija stručne zanatlije

Adikobanci

šest nagrada

Dodijeljenodeset

majstorskihpisama

ReagovanjeMANS-a i SDP-a na odluku EPCG

Tužilaštvoda se

pozabavi ugovorom

Agraruna raspolaganju

50milionadolara

Poziv za programpodrške Abu Dabi fonda

Poreska uprava produžila rok

Prijave do

15. aprila

Vlada, PKCG i trgovački lanci pokreću kampanju ,,Kupujmo domaće“

Boljepozicioniranje

crnogorskihproizvoda

uprodavnicama