Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 56 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 30. mart 2018.

Politika

PODGORICA

–Agencija za

sprečavanjekorupcijeprošle

godinedonijela je64odluke

zbogobavljanjanespojivosti

funkcija i postojanja sukoba

interesa, naosnovukojih je

37 funkcionerapodnijelo

ostavke, dok sunjihčetiri ra-

zriješena– saopšteno jePo-

bjedi nakon sjedniceSavjeta

ASK, nakojoj jeusvojen Iz-

vještaj o raduza 2017. godinu.

Odpočetka radaAgencije, kako

se navodi, nakonmišljenja i od-

luka ovog organa 112 javnih

funkcionera je podnijelo ostav-

ke, dok je30 javnih funkcionera

razriješeno od strane organa

vlasti. Dostavljena su 7.032 iz-

vještajaoprihodimaiimovini,a

provjereno je 1.620 javnihfunk-

cionera i državnih službenika,

čime jepremašenGodišnji plan

provjera za 2017. godinu.

- Povećan je broj dostavljenih

odluka o visini članarine poli-

tičkihsubjekatasa42na51,kao

i godišnjih konsolidovanih iz-

vještaja političkih subjekata sa

41 na 65. Obavljena je kontrola

2.990 dostavljenih izvještaja.

Veliki napredak se uočava u

pogledu poštovanja odredbi

Zakona o finansiranju politič-

kih subjekata i izbornih kam-

panja, imajući u vidu znatno

manjibrojzahtjevazapokreta-

nje prekršajnih postupaka - 21

zahtjevu2017. uodnosuna435

zahtjeva uprethodnoj godini –

saopšteno je izASK-a.

Navodisedajetokom2017.ASK

podnijela 423 zahtjeva za po-

kretanje prekršajnih postupa-

ka, dok sunadležni sudovi izre-

kli novčane kazne u iznosu od

višeod150.000eura,uključuju-

ći i predmetepokrenuteu2016.

-Povećanjebrojprijavaougro-

žavanju javnog interesa koje

upućuje na korupciju. Tokom

2017. broj prijava o ugrožava-

nju javnog interesa koje upu-

ćuje na korupciju bio je 69, dok

su podnijeta dva zahtjeva za

zaštitu zviždača, gdje je u jed-

nomslučajudodijeljenazaštita

zviždaču. U četiri slučaja

Agencija je utvrdila ugrožava-

nje javnog interesa po osnovu

prijava zviždača, tužilaštvu je

proslijeđeno devet prijava, a 17

drugim organima. Agencija je

pokrenula i 27 postupaka po

službenoj dužnosti u kojima je

u 16 slučajeva kod 98 javnih

preduzeća utvrdila postojanje

ugrožavanja javnog interesa u

postupcima u vezi sa oglašava-

njemslobodnihradnihmjestai

pravomnarad–saopšteno je iz

ASK-a.

Agencija je, kako sedodaje, do-

nijela sedam mišljenja o pro-

cjeni podložnosti propisa na

rizike korupcije i usklađenost

sa međunarodnim standardi-

ma važećih zakonskih teksto-

va, kao i četiri mišljenja na na-

crte zakona i drugih propisa i

opštih akata.

I.K.

Predsjednički kandidat DPS ocijenio da se na predstojećim

izborima odlučuje o dvije koncepcije daljeg pravca naše države

Đukanović: Dio

opoziciježulja

nezavisnost

PODGORICA

–Lideri opo-

zicijekriju se iza svojih

predsjedničkihkandidata,

zato što je jasnodameđu

njimanemapravih lidera,

ocijenio jepredsjednički

kandidatDemokratske

partije socijalistaMiloĐu-

kanović.

- Oni podižu uvijek galamu

kako bi sačuvali aktuelnost, a

kada se suoče sanemogućom

misijomdapobijedenapred-

sjedničkim izborima, onda

potraže nekog ko će primiti

na sebe još jedan ožiljak. Oni

su ljudi koji nakon toliko po-

raza ne bi trebali uopšte da

učestvuju u političkom živo-

tuCrneGore ili sumladi ljudi

kao što su Abazović i Bečić,

pa ni oni nisu smjeli da uđu u

ovu trku. Tako da sam sigu-

ran da su oni svjesni da nisu

pravi lideri i da nemaju šta da

traženapredstojećimizbori-

ma.Tosu ljudi koji su izranja-

vani u svojoj političkoj ambi-

cijiikojisusepomirisatimda

nikada neće biti na vlasti. Oni

susvjesni danisupravi lideri i

da nikada neće moći da se

uhvate u koštac sa problemi-

ma savremene Crne Gore –

naveo je Đukanović u inter-

vjuu za televizijuPinkM.

Kada je riječ o predsjednič-

koj kandidatkinji Socijalde-

mokratske partije Draginji

Vuksanović, Đukanović je

rekao kako se, u odnosu na

nju, vodi s osjećajem da je sa

SDP-om„dojuče“bioukoali-

ciji, te da su se nekada zajed-

noborili za vrijednosti savre-

meneCrneGore.

- Pozivamih samoda se zapi-

taju da li i dalje služe interesi-

ma Crne Gore ili bivaju taoci

politike koja se svrstava u

front anticrnogorske – rekao

jeĐukanović.

Komentarišući fejsbuk ko-

mentarNebojšeMedojevićau

kome je vrijeđao građane

islamske vjeroispovijesti, Đu-

kanović je naveo kako „pame-

tan čovjek tako nešto nikada

ne bi izgovorio“.

- Tu se radi o apsolutnom od-

sustvu pameti – ocijenio je

Đukanović.

Naveo je i kakoopozicijužulja

nezavisnost Crne Gore, te ka-

ko smatraju da bi se mnogo

bolje odlučivalo u Crnoj Gori

da pripadamo nekim „po nji-

ma boljimdržavama“.

- Jasno je da misle na Srbiju i

Rusiju. Jasno je da se u našoj

državi i dalje rvaju dvije kon-

cepcije. Jedna je koncepcija

Demokratske partije socijali-

sta kojom pokušavamo da

unaprijedimoCrnuGoru i do-

vedemo je na put evorpskih

vrijednosti. A druga je kon-

cepcija koja pokušava da slije-

po slijedi tuđe interese. Zbog

toga svi izbori i jesu odgovor

na pitanje da li će Crna Gora

ostati na putu razvoja ili će se

dovesti u pitanje istorijska te-

kovina kao i evropska buduć-

nost našedržave–zaključio je

Đukanović.

Đ.Ć.

Predsjednički kandidat većeg dijela opozicije ne dovodi u

pitanje evraoatlantske integracije države

Bojanić: Nebih

preispitivao

odlukuoNATO

PODGORICA

- Predsjednič-

ki kandidat većegdijelaopo-

zicijeMladenBojanić izjavio

jedabi, kaopredsjednik, po-

štovaoodlukuCrneGoreda

bude članicaNATOjer je le-

galista, danebi pokrenuo

njenopreispitivanje, iako

smatrada članstvonijedo-

brozaCrnuGoru.

Ponavljajući da je za Crnu Go-

runajboljebilodabudečlanica

Partnerstva zamir, on je kazao

da bi i za NATO bilo bolje da

imaju dobrog partnera, nego

člana sa diskutabilnompodrš-

kom.

- Ta odluka jemorala da se do-

nese na referendumu, rekao je

Bojanić.

Rekao je i da je bio protiv odlu-

ke o priznanju Kosova, da je

ona bila ishitrena, ali „da je do-

nijeta, te da bi kao predsjednik

sarađivaosaKosovom“.Dodao

je i da, koliko vidi, srpski pred-

sjednik Aleksandar Vučić radi

naregionalnojsaradnjiidauto

sada nemože da sumnja.

Bojanić je u intervjuu u emisiji

Bojanić je u intervjuu u emisiji „Načisto“ na TVVijesti kazao da se

izjašnjava kao Crnogorac, da govori srpskim jezikom i da je vjernik

Mitropolije crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve

„Načisto“ na TV Vijesti kazao

da se izjašnjava kao Crnogo-

rac, da govori srpskim jezi-

kom.

- Vjernik samMitropolije cr-

nogorsko-primorske. Ne idem

redovno u crkvu, ali jesam

vjernik, kazao jeBojanić.

Dodao je i da temelji vrijedno-

sti zapadnog svijeta.

- Građanska sam opcija, nagi-

njemljevici, kažezasebeBoja-

nić.On

je rekaodanijesu tačne

informacije da pravi stranku,

ali je potvrdio da

su u njegovom

najužem timu

njegovi prijate-

lji, ljudi koje

odavno poznaje

- Mila Kasalica,

Al eksandar

Damjanović i BorisMarić. Ka-

ko je dodao, u kampanji mu

pomažumladiljudiizstranaka

koje su ga podržale, ali ima i

onihkoji nijesupartijski aktiv-

ni.

- Ne pada mi na pamet da pra-

vim partiju, hoću da budem

predsjednik svih građana, re-

kao jeBojanić.

Bojanić je izjavio da nema ni-

kakvihproblema sa partijskim

liderima, te da redovno razgo-

varaju, ali i otkrio da je očeki-

vao podršku i od Miodraga

Lekića, te da je „na ličnoj ravni

razočaran“.

Predsjednički kandidat većeg

dijela opozicije je rekao da se

spremao da se bavi biznisom,

te da ga je „sve ovo malo zate-

klo“.

-Nijesamimaodi-

lemu kada sam

dobio poziv. Pr-

vi je sa mnom

obavio razgo-

vor Dritan

A b a z o v i ć ,

kazao je Bo-

janić.

R.P.

Savjet Agencije za sprečavanje korupcije usvojio

Izvještaj o radu za prošlu godinu

ZbogodlukaASK

37 funkcionera

podnijeloostavke

MladenBojanić

MiloĐukanović