Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 56 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 30. mart 2018.

Politika

EKSKLUZIVNO:

Opozvani konzul Ruske Federacije 20. decembra 2017. godine

potpisao izjavu o osnivanjuMilačićeve stranke

Đukićpotpisaoosnivanje

PraveCrneGore!

Genadij Sisojev o

protjerivanju diplomata

Sisojev:

PotezCrne

Gorenije

lak, ali je

očekivan

PODGORICA

-Očekivana je

odluka crnogorskeVladeda

proglasi jednogdiplomat-

skogpredstavnikauambasa-

di Ruske federacijeuCrnoj

Gori zapersonunongrata,

smatraGenadij Sisojev, do-

pisnik ruskogdnevnikaKo-

mersant.

On kaže da takav potez, iako

očekivannijebionimalolakza-

to što Crna Gora u posljednje

vrijeme pokušava da krene u

normalizaciju odnosa sa Rusi-

jom. Podsjeća da novi crnogor-

skiambasadoruMoskviRamiz

Bašić preduzima korake u tom

pravcu, te da je talas optužbi

koji je bio prije dvije godine od

straneRusije upadu.

Sisojev napominje i da je od-

luka crnogorske Vlade očeki-

vana jer je Crna Gora članica

NATO i kandidat broj jedan za

članstvouEU.

- To podrazumijeva usklađi-

vanje spoljne politike sa dru-

gimčlanicama NATO i EU isto

kao što se Crna Gora 2014. go-

dine pridružila sankcijama EU

protiv Rusije. Ovoga puta,

prostorzamanevarjeCrnaGo-

ra imala još manje, jer je soli-

darni stav zauzela cijela EU i

NATO - kaže Sisojev, kako pre-

nosi portal AntenaM.

On ističedane trebazanemari-

vati značaj ovog poteza, ne sa-

mo što su preko 25 zemalja

Evrope i svijeta preduzele ta-

kav korak, nego zbog toga „što

je proglašenje za personu non

grata izraz nezadovoljstva jed-

ne zemlje nekim potezima

druge, ili znak solidarnosti“.

- Uskraćivanje dozvole za rad,

jednom diplomati ne znači i

ukidanje tog diplomatskog

mjesta. Za nekoliko dana, um-

jesto jednog ruskog diplomate

može doći drugi, kao i u svim

drugim zemljama koje su

proglasile jedan broj ruskih

diplomata za personu non gra-

te - kaže dopisnik ruskog Ko-

mersanta.

R.P.

Đukić je odgovarajući na pitanje Pobjede da li je sjedište stranke bilo

nekada rezidencija počasnog ruskog konzula kazao da je u pitanju

njegova porodična kuća koju su, on i supruga poklonili sinu

PODGORICA

-Opozvani

počasni konzul Ruske fede-

racijeuCrnoj Gori Boro

Đukićpotpisao je 20. de-

cembra 2017. godine izjavu

oosnivanjuPraveCrneGo-

re. Udokumentu, koji ek-

skluzivnoobjavljujePobje-

dapodnazivom ,,Izjavao

osnivanjupolitičkepartije“

navodi sedaBoroĐukiću

svojstvuosnivačaprihvata

Statut i programpartije

PravaCrnaGora.

Ovim dokumentom potvrđe-

no je ranije pisanje Pobjede o

tome da je Đukić kao ruski di-

plomata jedan od osnivača

partije Marka Milačića, što je

suprotno odredbama Bečke

konvencije po kojima diplo-

mata ne smije da se miješa u

unutrašnje stvari države.

Dokument koji objavljuje Po-

bjeda je, zajedno sa Statutom i

programom kao i odlukom o

ovlašćenomlicudioneophod-

ne dokumentacije o osnivanju

političke partije. Registar je

podnadležnošćuMinistarstva

javne uprave.

RegistaR

Kako je Pobjeda ranije pisala

Prava Crna Gora je u registar

političkihpartijaupisana6. fe-

bruara 2018. godine.

Opozvani ruski konzul kazao

je jučenakonferenciji zanovi-

nareusjedištuPraveCrneGo-

re da je predsjedničkom kan-

didatu Prave Crne Gore

MarkuMilačićupružio ,,sveo-

buhvatnu podršku na pred-

sjedničkim izborima“ ali ni on

ni Milačić nijesu željeli da od-

govore na više ponovljenih pi-

tanja novinara Pobjede ali i

drugih medija da li je osnivač

PraveCrneGore .

Na ponovljeno direktno pita-

nje da li je jedan od osnivača

Milačićeve partije, Đukić je

saopštio ,,da jepotpisompodr-

žao stranku“.

-KaograđaninCrneGore ipo-

časni konzul, imam pravo da

glasamusvojoj zemlji idadam

podrškunekomkandidatu.Da

imam nekoliko miliona eura,

ja bih ih na zakonit način po-

nudio gospodinu Milačiću.

Zato što mi se sviđa njegova

ideja - kazao je Đukić, i javno

podržaoMilačića.

Đukić je odgovarajući na

pitanjePobjededa li jesjedište

s t r a n k e b i l o n e k a d a

rezidencija počasnog ruskog

konzula kazao da je u pitanju

njegova porodična kuća koju

su, on i suprugapoklonili sinu.

Milačić je dodao ,,da se stra-

načke prostorije iznajmljuju, i

da postoji ugovor o zakupu“.

- Stvar je kristalno jasna i mo-

limnovinareda sepridržavaju

kodeksa i svakog kandidata

tretiraju ravnopravno - poru-

čiojeMilačić,nepojašnjavaju-

ćištobiunovinarskompitanju

moglo da bude suprotno novi-

narskoj etici jer su predsjed-

nički kandidati, kao i stranke,

dužni su da finansije i novac u

kampanji učine javnim.

Hajka

Kandidat za predsjednika je

ocijenioda jeprotivbivšegpo-

časnogkonzulaRuskeFedera-

cijeuCrnojGori,BoraĐukića,

podignuta ogromna hajka.

- Čini mi se da smo jedina

zemlja koja napada sopstvene

državljane u toj antiruskoj

histeriji - kazao je on.

Milačić jeporučioda, gdjegod

bioikojugodpozicijubudeza-

uzimao, neće voditi „antiru-

sku politiku koja ide direktno

na štetu svakog građanina Cr-

neGore“.

On je nazvao skandaloznom

odlukuzvaničneCrneGoreda

protjera jednog ruskog diplo-

matskogpredstavnika, i dapo-

vuče saglasnost za djelovanje

počasnog konzula Ruske Fe-

Đukić kaže da moli Boga

da njegove „bivše kolege iz

Ministarstva vanjskih poslo-

va ne stigne kletva Svetog

Petra Cetinjskog“ čijim se

blagoslovom vodio svih ovih

godina.

- Sveti Petar Cetinjski nam je

ostavio blagoslav: „Proklet

bio svaki Crnogorac koji je

odstupio odmajke Rusije“.

A zadnje riječi Njegošu su

bile „Moli se bogu i drži se

Rusije“. Ja se molimBogu

za sve ove moje komšije,

bivše kolege iz Ministarstva

vanjskih poslova, da ih ne

sustigne kletva Svetog Petra

Cetinjskog - rekao je Đukić

i dodao da mu je žao što je

,,protjeran“ iz Crne Gore.

Molitvada

MVPne

stignekletva

SvetogPetra

Cetinjskog

deracije uCrnoj Gori.

-Nijeupitanjusamosluganski

odnos zvanične vlasti prema

NATO savezu i prema zapad-

nim centrima moći. U pitanju

je i nešto lično, Đukanovićevo,

tvrdiMilačić.

Prema njegovim riječima Đu-

kanoviću su odgovarali ruski

biznismeni kada su mu davali

novac, i tada nije ni pomišljao

da protjeruje ruske diplomate

i da vodi antiruskupolitiku.

Bivši počasni konzul Rusije u

Crnoj Gori Boro Đukić „za-

hvalio se matičnoj kući“ u ko-

joj je, kako je rekao, radio pre-

ko tri godine.

- I koja je mene odabrala baš

da budem to žrtveno jagnje u

ovoj diplomatskog političkoj

bruci koja jezadesilaEvropu, i

nije zaobišla Crne Gore - do-

dao jeĐukić.

On je rekaoda jedinožali zbog

toga što ga je za ovu kandida-

turu uskratila matična kuća, i

što je to uradila na dan žalosti

zbog pogibije djece u ruskom

graduKemerovu.

- Umjesto da izjavi saučešće

ruskoj vlasti, Vlada protjeruje

ruske diplomate. Ovo je velika

bruka i sramota za naša narod

i Crnu Goru - ocijenio je Đu-

kić.

j.ĐURiŠiĆ

Kancelarija OEBS-a otvorilamisiju za posmatranje izbora

Predsjedničke izbore

prati 127posmatrača

PODGORICA

-Kancela-

rijaOEBS-a zademokrat-

ske institucije i ljudska

prava je zvaničnootvorila

misijuzaposmatranje

predsjedničkih izbora,

koji ćebiti održani 15.

aprila, saopšteno je izPG

Biroa.

Misijase, kakosenavodi, sa-

stoji od 11 stručnjaka smje-

štenihuPodgorici i 16dugo-

ročnih posmatrača koji će

biti raspoređeni širom ze-

mlje u timovima podvoje.

- Takođe, 100 kratkoročnih

posmatrača će pratiti pro-

cedure za vrijeme izbornog

dana - kaže se u saopštenju.

Na sastanku gradonačelni-

kaPodgoriceSlavoljubaSti-

jepovića sadugoročnimpo-

smatračem Kancelarije

OEBS-a za demokratske

institucije i ljudska prava

Kirsten Jope je rečeno da je

posmatračka misija pokre-

nuta na inicijativu crnogor-

skihvlasti.

Stijepović je, kako je saop-

šteno, pozdravio otvaranje

kancelarije, navodeći da je

najvažniji cilj da izbori bu-

duodraz slobodno izražene

volje građana.

-Tojenajvećedemokratsko

dostignuće. Veoma su nam

važne preporuke OEBS-a,

visoko cijeneći ulogu koju

imate u izbornim procesi-

ma i primjeni najboljihme-

đunarodnih standarda - ka-

zao je Stijepović.

Jope je rekla da je uloga

Kancelarije OEBS-a za de-

mokratske institucija i ljud-

ska prava posmatračka.

R.P.

Vujanovićprimio

akreditive

novoimenovanih

ambasadora

PODGORICA

- Predsjed-

nikCrneGoreFilipVuja-

novićprimio jedanas u

rezidenciji naCetinju

akreditivnapismanovoi-

menovanihambasadora

Italije, Kube, Tajlanda i

Tunisa.

Kako je saopšteno iz Vuja-

novićevog kabineta, on je u

razgovorusaambasadorom

Italije Lukom Želiolijem,

koji ćedužnostuCrnojGori

obavljati na rezidentnoj os-

novi, iskazao poštovanje za

tradicijonalno prijateljske i

sadržajne odnose dvije dr-

žave.

Vujanović je ocijenio je da

intenzivan politički dija-

log,uključujući i razmjenu

posjetananajvišemnivou,

značajno afirmiše stabil-

nost i saradnju u širem re-

gionu.

-Konstatovao je da sarad-

nju dvije zemlje podstiču

međudržavni ugovori za-

ključeniubrojnimoblasti-

ma i naglasio interes Crne

Gore za implementaciju

Sporazuma o strateškoj

saradnji zaključenizmeđu

dvijevlade, kažeseusaop-

štenju.

Želioli se, kako se navodi,

saglasio sa ocjenomodno-

sa dvije države i ukazao na

potrebu daljeg intenzi-

viranja njihove saradnje.

R.P.

IzjavaoosnivanjuPraveCrneGorekoju jepotpisaopočasni konzul Rusije

BoroĐukić iMarkoMilačić

GenadijSisojev