Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 56 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 30. mart 2018.

Politika

PODGORICA

–Predsjed-

nički kandidatDPS-aMilo

Đukanovićdobiobi podršku

50,6odstograđana, kandi-

dat opozicijeMladenBoja-

nić 35,5odsto, a zakandidat-

kinjuSDP-aDraginju

Vuksanović glasalobi 7,9od-

stoanketiranih - rezultat je

istraživanjapolitičkog jav-

nogmnjenjaCrneGorekoje

jeCentar zademokratiju i

ljudskaprava (CEDEM)

sproveood20. do28.marta

ove godine, aukojemje ispi-

tano 1004 ispitanika.

PRVI I(LI) DRUGI KRUG

PredsjedničkikandidatMarko

Milačić dobio bi podršku 2,9

odsto građana, Hazbija Kalač

0,8,aVasilijeMiličković0,1od-

sto,dokseosamodstoispitani-

ka još nije odlučilo za koga će

glasati na izborima 15. aprila.

Istraživanje je, kako je objaš-

njeno, urađeno prije zaključe-

nja konačne liste kandidata,

odnosno prije nego što je Go-

ranDanilović (UCG) povukao

kandidaturu. Danilović bi

imao2,1odstopodrškeanketi-

ranih, ali, s obziromna to da je

pozvao svoje glasače da podr-

že Bojanića, kandidat većeg

dijelaopozicijemogaobidobi-

ti podršku 37,6 odsto građana.

Ako bi bilo drugog izbornog

kruga, za kandidata vladajuće

koalicije Đukanovića glasalo

bi 55 odsto birača, dok bi kan-

didata opozicije podržalo 45

odsto.

Napitanje „Bezobzirana toza

koga ćete glasati, ko će pobije-

diti na izborima“ njih 52,6 od-

sto odgovorilo je da će pobije-

diti kandidat vladajuće

koalicije, a 29,5 odsto izjasnilo

se da će pobjednik biti opozi-

cioni kandidat. Nije moglo da

procijeni 17,9 odsto ispitanika.

Istraživanje je pokazalo da bi

glasačimanjinskihpartija gla-

sali za Mila Đukanovića, veći

dio glasača DF-a, SNP-a, De-

mokrata i Ure za Bojanića, ali

ima i onihkoji bi glas dali Dra-

ginji Vuksanović. Glasači De-

mosa podržali bi Bojanića, ia-

ko je lider te stranke Lekić

pozvao svoje simpatizere da

glas dajuVuksanović.

PARTIJSKI REJTING

Istraživanje rejtinga partija

pokazalo je da je povjerenje u

DPSvećeuodnosuna rezulta-

te prethodnog istraživanja,

odnosno da je poraslo sa 39,9

odstona43odsto.Povjerenjeu

Socijaldemokratepalojesa3,5

odstouprethodnomistraživa-

nju na 1,2 odsto, što bi, kako je

kazala Milena Bešić iz CE-

DEM-a, moglo da znači da se

radi o prelivanju glasova unu-

tar vladajuće koalicije. Demo-

krateimajupodršku21,2odsto

anketiranih, DF - 12,6 odsto,

SNP – 5,1, a SDP četiri odsto.

Ura ima podršku 3,7 odsto is-

pitanika, Demos i Forca po 2,4

odsto, BS – dva, a Prava Crna

Gora 1,1 odsto.

Predsjednik Crne Gore Filip

Vujanović najbolje je ocijenje-

ni političar – dobio je ocjenu

3,02. SlijediMiloĐukanovićsa

ocjenom 2,98, zatim Aleksa

Bečić – 2,86, paDuškoMarko-

vić–2,66.Ovečetiripozicijesu

nepromijenjene u odnosu na

prethodnoistraživanje.Slijede

Mladen Bojanić, Dritan Aba-

zović, Draginja Vuksanović,

Ivan Brajović, Vladimir Joko-

vić,MarkoMilačić,RankoKri-

vokapić, Nebojša Medojević,

AndrijaMandić, Damir Šeho-

vić,RaškoKonjević,GoranDa-

nilović, Miodrag Lekić, Milan

Knežević, Predrag Bulatović,

Janko Vučinić, Vladimir Pavi-

ćević, VasilijeMiličković, Azra

Jasavić. Na pretposljednjem

mjestu je Hazbija Kalač, a na

posljednjemAndrija Popović.

Povećan je broj građana koji

smatrajudabojkotparlamenta

nije opravdan, ali i onih koji

smatraju suprotno.

Veoma nezadovoljno radom

Vlade je 24,2 odsto, a uglav-

nom nezadovoljno je 15,6 od-

sto njih, dok je 19,8 odsto

uglavnom zadovoljno, a 16 od-

stoveomazadovoljno.Uodno-

su na 2017. godinu, zadovolj-

stvo radomVlade je u blagom

porastu. Istraživanje je poka-

zalo da 42,1 odsto građana

smatra da Crna Gora ide pra-

vim putem, dok se 42,4 odsto

njih izjasnilo da CrnaGora ide

pogrešnim putem. Na pitanje

treba li CrnaGora da bude čla-

nica EU, 67,9 odsto odgovorilo

je potvrdno, 22,9 odsto odreč-

no, dok 9,2 odsto nema stav.

Podrška članstvu u NATO je

palauodnosunadecembarsko

istraživanjena45odsto, dokse

protiv članstva u NATO izja-

snilo47odstoanketiranih. Pad

podrške NATO-u tumači se

kao posljedica aktuelnih deša-

vanja na geopolitičkomnivou.

Na pitanje na koga Crna Gora

treba da se oslanja u spoljnoj

politici, 49,4 odsto odgovorilo

je na EU, 25 odsto - na SAD a

30,3 odsto - naRusiju.

I.KOPRIVICA

PODGORICA

–Predsjednički kan-

didati će za finansiranje izborne

kampanje izbudžetadobiti pojedi-

načnopo 17.000eura. Na sedamkan-

didatabiće raspodijeljeno 119.000

eura, odnosno20odstoodbudžet-

skih sredstavaopredijeljenihza

kampanju, akoja, premapodacima

ASK-a, iznose 595.000eura.

Preostalih 80 odsto tekućeg budžeta,

po Zakonu o finansiranju političkih

subjekata i izbornihkampanja, raspo-

djeljuje se nakon izbora kandidatima

koji su osvojili više od tri odsto glaso-

va, proporcionalno procentu osvoje-

nih glasova. U slučaju održavanja dva

izbornakruga, shodnozakonu, 40od-

sto sedajekandidatimakoji suosvojili

više od tri odsto glasova, proporcio-

nalno procentu osvojenih glasova, a

40odstoobojici kandidataproporcio-

nalnoprocentuosvojenihglasova.

Agencija je na svom sajtu navela da

ukupni troškovi kampanje ne mogu

preći iznos od 1,1 milion eura po kan-

didatu. Kada su u pitanju sredstva iz

privatnihizvora,kakosenavodinasaj-

tuASK-a, ona semoguprikupljati dok

traje izborna kampanja, i touvisini od

najviše 595.000 eura po kandidatu.

Zakono finansiranjupolitičkih subje-

kata i izbornih kampanja predviđa da

ukupna vrijednost uplate i priloga fi-

zičkog lica, odnosno preduzetnika za

finansiranjeizbornekampanjenemo-

žepreći iznos od2.000eura, aukupna

vrijednost uplate i priloga pravnog li-

ca, odnosno privrednog društva za fi-

nansiranjeizbornekampanjenemože

preći iznos od 10.000 eura. Ako sred-

stvaza finansiranje izbornekampanje

prikupljena iz privatnih izvora pređu

dozvoljeni iznos, obavlja se povraćaj

sredstava u budžet Crne Gore. Izvje-

štajoprilozimapravnihifizičkihlicau

toku kampanje subjekti kojima je po-

tvrđena kandidatura obavezni su da

petnaestodnevno dostavljaju u toku

izborne kampanje.

Kandidati će do 10. aprila morati da

Agenciji dostave privremeni izvještaj

o troškovima izborne kampanje. Za-

kon je propisao da su kandidati za

predsjednika Crne Gore obavezni da

Agencijidostaveizvještajoprihodima

i imovini za sebe, bračnog ili vanbrač-

nog supružnika i djecu ukoliko žive u

zajedničkom domaćinstvu, u roku od

15 dana odpodnošenja kandidature.

Na prošlim predsjedničkim izbori-

ma, kandidat DPS-a Filip Vujanović

na izbornu kampanju potrošio je

452.409 eura, a njegov protivkandi-

datMiodragLekić 175.000 eura. Pre-

ma rezultatima koje je proglasila Dr-

žavna izborna komisija, Vujanović je

osvojio 51,21 odsto, a Lekić 48,79 od-

sto glasova.

I.K.

Budžetska sredstva za kampanju uoči izbora za predsjednika iznose 595.000 eura

Zapredsjedničkekandidatepo 17.000eura

Predstavljeni rezultati istraživanja političkog javnogmnjenja Crne Gore

CEDEM:MiloĐukanović

pobjeđujeuprvomkrugu

Za trimjesecapovjerenje

uSPCporaslo 18odsto!

Najviše anketiranih – 62,3 odsto, izjasnilo se da ima povjerenje u

Srpsku pravoslavnu crkvu, a najmanje njih – 22,4 odsto, vjeruje

Crnogorskojpravoslavnojcrkvi.PovjerenjeuSPCvećejeuodno-

sunaprethodnoistraživanjeza18procenata.MilenaBešićkazala

jeda je takavskok teškoobjasniti.

- Potrebna je dublja analiza da se vidi zašto je došlo do rasta od

skoro20odstooddecembraprošlegodine–kazala jeona.

Nakon SPC, građani najviše vjeruju sistemu obrazovanja, zatim

zdravstvu, OUN, policiji, predsjedniku, vojsci…Uodnosuna2017,

povjerenjeusve institucije jeuporastu.

Značajno veće povjerenje je i u radministarstava. Najveću ocjenu

dobilojeMinistarstvosporta,ito58,3.SlijediMinistarstvoprosvjete

sa49,7,zatimMinistarstvovanjskihpsolovasa46,5,paministarstva

odbrane, zdravlja, održivog razvoja i turizma…Najmanje povjere-

nje jeuradMinistarstvabezportfelja, saocjenom35,6.

Za predsjednika DPS-a i lidera vladajuće koalicijeMila Đukanovića bi glasalo 50,6 odsto,

kandidat najvećeg dijela opozicijeMladen Bojanić bi dobio podršku 35,5 odsto glasova,

a predsjednička kandidatkinja SDP-a Draginja Vuksanović bi osvojila 7,9 procenata od

opredijeljenih građana. U slučaju drugog izbornog kruga, za kandidata vladajuće koalicije

Đukanovića glasalo bi 55 odsto birača, dok bi kandidata opozicije podržalo 45 odsto

STR. 11.

Svj

s

k

javnogmnjenja Crne Gore

CEDEM: Đukanović

pobjeđuje

uprvomkrugu

EKSKLUZIVNO:

Op zv ni konzul Ruske

federacije 20. decembra

2017. godine potpisao

izjavu o osnivanju

Milačićeve stranke

NASTAVAKKRIMINALNIHOBRAČUNA:

U garaži na Rimskom

trgu u Podgorici likvidiran blizak prijatelj „škaljaraca“

Bokeljska

mornarica

za listu

Uneska

Crna Gora podnijeće prvu kandidaturu za ne

Đukić

potpisao

osniva j

Prave

CrneGore!

Č đe ovićubijen

plastičnimeksplozivom

Popović tvrdi da je

žrtvadugogodišnje

crnepropagande

Poznati crnogorski književnik oštro

reagovao zbog komentar na port luVijesti

STR. 10.

STR13.

7.9

2.1

2.9

0.8

0.1

35.5

50.6

8%

ispitanika

još nije

odlučilo

za koga će

glasati

Povjerenje uDPS u

odnosuna rezul-

tate prethodnog

istraživanja pora-

slo je sa 39,9 odsto

na 43 odsto, dok je

povjerenje u Socijal-

demokrate palo sa

3,5 odstona 1,2 odsto.

Demokrate imaju

podršku 21,2 odsto

anketiranih, DF - 12,6

odsto, SNP – 5,1, a SDP

četiri odsto. Ura ima

podršku 3,7 odsto ispi-

tanika, Demos i Forca

po 2,4 odsto, BS – dva,

a Prava CrnaGora 1,1

odsto