Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 56 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Petak, 30. mart 2018.

CrnomGorom

Crna Gora ima kandidata za nematerijalnu baštinu čovječanstva

Bokeljskamornarica

zaUneskovu listu

Prije pet godinaMornarica je upisana na listu nematerijalnih kulturnih

dobara Crne Gore, čime su stvoreni uslovi i za svjetsku kandidaturu

BAŠTINI IZUZETNUISTORIJSKUMEMORIJUI TRADICIJE:

Kolomornarice

PODGORICA

–Prvi kandi-

datCrneGore zaUneskovu

listuuoblasti nematerijal-

nognasljeđabićeBokeljska

mornarica. Vlada jena juče-

rašnjoj sjednici usvojilano-

minacioni dosje, akandida-

turućepodnijeti stalna

delegacijanašedržavepri

Uneskudokrajamjeseca,

nakončega slijedi evaluacija

koja trajedodvije godine.

U nominacionom dosjeu je

navedeno da je Bokeljska

mornaricanematerijalnokul-

turno dobro Crne Gore, koje

baštini dvanaest vjekova tra-

dicije lokalne zajednice Boke,

da su se na prostoru Boke

smjenjivale brojne kulture i

društveno-politički sistemi,

ali da je Bokeljska mornarica

uspjela da se očuva uprkos

svim timpromjenama i to za-

hvaljujući lokalnoj zajednici

Kotora, Tivta i Herceg Novog

i porodičnimtradicijama koje

su se ugradile u ovo kulturno

dobro.

INICIJATIVA

Bokeljska mornarica je prije

desetak godina pokrenula tu

inicijativu, a 2013. upisana je

na listu nematerijalnih kul-

turnih dobara Crne Gore, či-

me su stvoreni uslovi i za nje-

nukandidaturu.

Kako piše portal Radio Kotor

prije više od godinu počeo je

proces izrade nominacionog

dosjea, na kome je intenzivno

radila ekipa eksperata Mini-

starstva kulture Crne Gore sa

Milicom Nikolić na čelu, se-

kretarkomNacionalne komi-

sije za saradnju sa Unesko, a

koju su činili Tanja Vujović,

Milica Martić, Jelena Žarić,

Jelena Vidović i Maja Dragi-

ćević. One su radile u tijesnoj

saradnji saadmiralomBokelj-

skemornariceAntunomSbu-

tegom, viceadmiralom Ilijom

Radovićem, predsjednikom

upravnog odbora Aleksan-

drom Denderom, majorom

SašomMiloševićem i drugim

članovimaMornarice. Radilo

se o veoma složenom poslu,

koji je podrazumijevao for-

mulisanje teksta dosjea i od-

govore na brojna pitanja koja

treba da u vrlo konciznoj for-

mi objasne istoriju, tradiciju,

sadašnje vrijednosti, organi-

zaciju i aktivnosti Mornarice,

kao i njen odnos sa ukupnom

društvenom i kulturnom sre-

dinomBoke i Crne Gore. Do-

sje je prezentovao i obimnu

bibliografiju o Mornarici na

raznim jezicima. EkipaMini-

starstva kulture je u toku cije-

le godine snimala najvažnije

manifestacije u kojima je

Mornarica učestvovala i izra-

dila je filmoddesetakminuta,

koji je dio dosjea, kao i brojne

fotografije značajnih doku-

menata i događaja iz istorije

Mornarice.

Pored toga, sakupljeno je sko-

ro 300 pisama institucija, or-

ganizacija civilnog društva i

građana kojima podržavaju

ovu kandidaturu, a koja će,

prevedena na engleski, biti

predana zajedno sa dosjeom.

Admiral Bokeljske mornarice

prof. dr Antun Sbutega pod-

sjeća da proces razmatranja

kandidature od odgovaraju-

ćih komisija Uneska traje oko

godinu i po dana, i može se

očekivati da će se odgovor o

prihvatanju kandidature do-

biti krajemsljedeće godine.

ISTORIJAT

Bokeljskamornaricajeosnov-

na 809. godine i najstarija je

postojeća pomorska organi-

zacija na svijetu i, poslije Cr-

kve, najstarija postojeća insti-

tucijaBoke,CrneGoreiregije.

- U toku 1209 godina svoje

istorije ona je bila značajan

protagonista istorijeBoke,Cr-

ne Gore, Jadrana i Meditera-

na, baštini izuzetnu istorijsku

memoriju i tradicije. I pored

brojnihpromjenauovomveo-

ma dugomperiodu, u kome je

više puta ukidana i obnavlja-

na, mijenjala ime, statute i

funkcije, ona je uspjela da op-

stane zahvaljujući neuništi-

vim i univerzalnim duhov-

nim, moralnim i kulturnim

vrijednostimanakojimapoči-

va i koje stalno prenosi na no-

ve generacije. Zbog toga smo

uvjereni da će Unesko prepo-

znati te njene vrijednosti i

upisati je na Reprezentativnu

listu svjetske nematerijalne

kulturne baštine – saopštio je

Sbutega.

C.G.

Budva:

Čelnica Suda za prekršaje zadovoljna učinkomu 2017. godini

Potvrđeno70odstopresuda

BUDVA

– Sudzaprekršaje

prošle godineukupno jeu

radu imao27.100prvoste-

penihprekršajnihpred-

meta i predmeta izvršenja

prekršajnih sankcija, od-

nosno2.463,63predmeta

po sudiji. Od togbrojapri-

mljeno je 16.766novih

predmeta, što jepovećanje

uodnosuna 2016. godinu

za 1.689predmeta–nave-

deno jeu izvještajuo radu

tog suda za 2017. godinu.

Sudije su, navedeno je u do-

kumentu koji je potpisala

p r e d s j e d n i c a s u d a

Koviljka Đačić, prosječno

dobijale po 127,01 predmet.

- Ukupan broj prenijetih

predmeta iz prethodnih go-

dina smanjen je za 2.503

predmeta. Broj riješenih

predmeta iznosio je 19.112

predmeta, štojepovećanjeu

- Rad suda obilježili su kadrovski problemi, jednom sudiji

prestala je funkcija u januaru pa je sud funkcionisao sa 10

sudija i predsjednicom suda, što je za jednog sudijumanje u

odnosu na 2016. godinu. Takođe, postoji i hroničan problem

zbog zastarjele računarske opreme, te neuslovnosti poslov-

nog prostora u pojedinimodjeljenjima, u prvom redu u

odjeljenjima u Kotoru i Baru. Taj problem će uz saradnju sa

Sudskim savjetomCrne Gore biti prevaziđen, na način kako

je to lani urađeno urađeno sa odjeljenjima u Herceg Novom

i Ulcinju – piše u izvještaju.

Opremazastarjela,

prostorneuslovan

odnosu na 2016. godinu za

1532 predmeta. Broj nerije-

šenih predmeta iznosio je

7.988, što je u odnosu na

2016. godinumanje za 2.346

predmeta. U izvještajnom

periodu, izrečeno jeukupno

1.574dana zatvora, odnosno

423 zaštitne mjere – navela

jeĐačić.

Ponjenimriječima, posebna

pažnja je posvećena kvalite-

tu izrade sudskihodluka.

- To potvrđuje statistika da

je Viši sud za prekršaje 532

odluke ovog suda potvrdio,

što predstavlja procenat od

76,21 odsto, dok je 70odluka

preinačio (10,02 odsto), 70

odluka ukinuo (10,2 odsto),

18 žalbi odbacio (2,58 od-

sto), a dva predmeta riješio

na drugi način – navela je

Đačić.

Sud za prekršaje u Budvi

osnovan jeumartu2015. go-

dine, stupanjem na snagu

novog zakona o sudovima.

Osim sjedišta suda u Budvi,

u okviru suda funkcionišu i

odjeljenja u: Ulcinju, Baru,

Kotoru(nadležnoizaterito-

riju opštine Tivat) i Herceg

Novom.

C.G.

- U predmetima izvrše-

nja prekršajnih sankcija

ostvareni su impozantni

rezultati. U Budvi je

naplaćeno 653.575,53

eura, u odjeljenju u Ulci-

nju 326.678, barskom

512.927, u Kotoru 357.668

i u odjeljenju u Herceg

Novom 353.176 eura, što

ukupno iznosi 2.204.026

eura. To je 180.177 eura

više nego godinu ranije –

navedeno je u izvještaju.

Odizvršenja

prihodovano

rekordnih

2,2miliona

KOlAŠIN:

Predsjednica opštine o zahtjevu Vojske

Sinjajevina

OSavinoj vodi na

zborumještana

KOLAŠIN

–Predsjednica

opštineKolašin saopštila

je jučeda ćenapitanjeVoj-

skeda li postoje smetnje

da se lokacijaSavinavoda

opredijeli zanjihovepo-

trebe izjasniti na zboru

mještana.

- Dobila sam zahtjev Vojske

da se izjasnimima li smetnji

da se prostor na lokaciji Sa-

vina voda koji se nalazi udr-

žavnom vlasništvu opredi-

jeli za potrebe Vojske i

koristi za izgradnju poligo-

na za bojna gađanja unište-

nje ubojnih sredstava – ka-

zala jeVuksanović.

Riječ je o 21 milion kvadrat-

nihmetaraplanineSinjavine

koji pripadaju katastarskim

opštinamaLipovoiLipovska

Bistrica.

- Na tom prostoru nalaze se

katuni na koje izdižu stočari

i pašnjaci na kojima se napa-

sastoka.Zbogtogasamodlu-

čila da organizujemo zbor

mještana Lipova i Lipovske

Bistrice. Mještani su izrazili

bojazan da bi upotreba tog

prostora za bojna gađanja i

uništenje ubojnih sredstava

mogla ograničiti prostor koji

oni kao stočari koriste na

planini. Takođe su bili zabri-

nuti da bi moglo doći do za-

gađenja akumulacije Savina

voda kao i ugrožavanja pod-

zemnih voda. Zbog toga je

dogovorenodaseorganizuje

zbor mještana na koji će biti

pozvani i predstavnici Voj-

ske koji će dati svoju procje-

nu eventualne ugroženosti

životnesredine–objasnila je

Vuksanović.

Ona jedodaladasusličneza-

htjeve dobile i opštine Moj-

kovac i Šavnik i da su se pre-

m a n e z v a n i č n i m

informacijama pozitivno

izjasnile na zahtjeveVojske.

Dr.DRAŠKOVIĆ

Vojska je tražila da se

Vuksanović izjasni

ima li smetnji da se

prostor na lokaciji

Savina voda koristi

za izgradnjupoligo-

na za bojna gađanja