Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 56 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 30. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

–Funkcioner

Demokratskog frontaSlaven

Radunović juče jeustvrdio

da je „DFznaodavladajuća

partijaplaniraneredeukoli-

kobude izgubila izbore i da je

opozicija iz tog razlogapet

danaprije izboranakonfe-

renciji zanovinareobjeloda-

nilanaumrežima“.

Prema njegovim riječima, te

informacije su dobili od prija-

telja i školskih drugova iz

ANB-a, DPS-a i policije, te da

ne zna tačna imena ali i da zna

da ne bi otkrio identitet tih lju-

di.

Istakao je da DF nije planirao

okupljanje građana ispred

Skupštine i da je pozivanje na

slavlje poslije „proglašenja iz-

bornih rezultata normalna

stvar“. Dodao je i da povod

zbogkojeg je23. januaraprošle

godine insistirao da se vidi sa

optuženimMihailomČađeno-

vićem nije vezan za njegovo

saslušanjepredspecijalnimtu-

žiocem.

SKUP

Sa druge strane, glavni speci-

jalni tužilac Milivoje Katnić

smatra da je DF organizovao

pres konferenciju da bi se pri-

krili ili opravdali planirani do-

gađaji i da bi se režija pripisala

državnimorganimaCrneGore.

-PlaniranjeskuppredSkupšti-

nom, dolazak oko 10.000 ljudi

iz Nikšića ili sa sjevera Crne

Gore. Okupljanje je zakazano

za 23 časa kako bi mogli svi da

dođu - kazao jeKatnić.

Komentarišući telefonski raz-

govor Radunovića i Čađenovi-

ća, Katnić smatra da je svjedok

sveučiniodaTužilaštvonemo-

že da otkrije člana kriminalne

organizacije.

-Na toukazuju i dvadruga raz-

govora istog togdana štoćebiti

izvedeno kao dokaz - rekao je

Katnić.

Radunović je kazao da je DF

imao informacije o planovima

režimakakoćereagovatiukoli-

ko izgubi vlast i da suzbog toga

mnogo energije uložili u disci-

plinovanje članstva i glasača

kako da reaguju u takvoj situa-

ciji.

- Znali smo što nas čeka, znali

smo sa kim imamo posla – na-

veo je Radunović, dodajući da

nije bio planiran skup ispred

Skupštine 16. oktobra.

Podsjetio je da je DF, pet dana

prije parlamentarnih izbora

održao konferenciju za štampu

na kojoj je jedan od lidera Ne-

bojša Medojević pomenuo da

ovaj politički savez ima infor-

macije da se spremaju „ekipe

kriminalaca a koji suu sprezi sa

DPS-omi da ćepokušati da iza-

zovunerede“.

On je naveo da plan režima nije

uspio pa su ,,iz džepa izvađeni

Sinđelić,Velimirovićitaekipa“.

- Počela su hapšenja i to je dalo

efekta. Sirenepo čitavomgradu

i narod se prepao. Kada su gla-

sači DF-a vidjeli da se pominje

ta partija osjećali su se ugrože-

nim i izlaznost je opala – poja-

snio je svjedok.

Istakao jeda iako su ljudi izDF-

a znali da se nešto sprema nije-

su tada znali za Sinđelića i Veli-

mirovića.

- Prateći ovaj proces, baš kao i

gospodin Dikić koji je u toku

procesa povezao neke stvari

shvatiosamdajejednaodključ-

nih stvari za namještanje ovog

montiranog slučaja da se funk-

cioneriDF-apovežusauhapše-

nima prilikom susreta pod

Ostrogom–kazao je on.

Radunovićjepojasniodanjego-

vepartijskekolege i on, duži niz

godina imaju običaj da pred

„svake izbore odu pod Ostrog i

zakunu se da će časno obavljati

svoj posao u korist naroda“.

Istakao je da je režimu bila po-

znata ova činjenica koju su po-

kušali da iskoriste za montira-

nje ovog slučaja.

Međutim, kako Radunović tvr-

di, planove režima je pokvarila

smrt ujne Andrije Mandića,

zbogčegajeodlazakpodOstrog

togdanaodloženzaposlijepod-

nevne časove.

- Tada kao i svaki put je bio pun

plato ljudi koji su tražili da se

slikajuidaseupoznajusanama.

Tu bi se vjerovatno našao neko

ko bi predstavio Dikića kako bi

seonnašao sanamana slici. Ta-

ko je propao pakleni plan da se

taj događaj problematizuje do-

vođenjemneinformisanihsvje-

doka - kazao jeRadunović.

POVJERLJIVE

INFORMACIJE

Radunović je juče potvrdio da je

NebojšaMedojevićdostavioTu-

žilaštvu dokument sa saznanji-

ma Demokratskog fronta veza-

no za opstrukcije koje su

planirali ljudi iz DPS-a radi op-

stanka na vlasti.

Međutim, svjedok nije mogao

dapreciziračinjenicenakojima

su njegove partijske kolege te-

meljile saznanja o umiješanosti

nekoliko osoba u planiranje ra-

znih scenarija a čija su imena

navedena ukrivičnoj prijavi.

Na pitanje glavnog specijalnog

tužioca odakle DF-u saznanja

naosnovukojihsunapisali oba-

vještenje Tužilaštvu, Raduno-

vić je kazao da potiču od dobro

obaviještenih izvora.

- To su namkazali dobro obavi-

ješteni izvori kojenikadanebih

oktrio jer sam upozoren da ne

moram da odgovorim ako ću

nanijeti štetu meni ili mojim

srodnicima. Ja ih doživljavam

kao bliske srodnike iako su mi

prijatelj - kazao jeRadunović.

On nije mogao da precizira na

osnovukojihčinjenicasuobavi-

jestiliTužilaštvodaDPSplanira

da iscenira lančani udes ili na-

pravi odron kako bi prekinuo

putne veze između sjevera i

glavnog gradaCrneGore.

- To je bio projektovani scena-

rio. Imali smo više informacija.

Gradiralismoihkaovažneima-

njevažne,realneimanjerealne.

Pošto jeo tomscenarijubilone-

koliko informacija od nekoliko

izvora smatrali smo potrebnim

da upozorimo – kazao je Radu-

nović.

RAZGOVORI

Odgovarajućinapitanjetužioca

Katnića, svjedok je kazao da se

nemože sjetiti da li je 23. janura

2017. godine imao komunikaci-

ju saMihailomČađenovićemu

vezi činjenice da je dobio poziv

da svjedoči uTužilaštvo.

- Nemogu po datumu da se sje-

tim kad sam sve sa njim imao

kontakt ali u tom svojstvu ne.

Ne znam odakle vam ta ideja –

kazao je on.

Radunović se nije mogao sjetiti

da li se vidio sa sada optuženim

Čađenovićem prije njegovog

davanja izjave u SDT-u, ali je

ostavio mogućnost da jeste jer

se sa njimgledao svaki dan.

Potom je preslušan telefonski

razgovorRadunovićaiČađeno-

vića nakon što je vozač Fronta

dobiopozivzasaslušanjeuSpe-

cijalnomtužilaštvu.

U tom razgovoru Radunović

mu saopštava da se čuo sa ,,bra-

tomkoji jedaleko“ i traži odČa-

đenovića da se nađu bezmobil-

nih telefona i van auta.

Na pitanje Katnića ,,ko je brat“

Radunović je kazao da se radi o

povjerljivom razgovoru i da je

pitanje tužioca nepristojno.

Katnić je potompitao Raduno-

vićada li jebratAndrijaMandić

koji je tihdana krenuouGrozni

da se susretne saKadirovom?

- Ne sjećam se ko je brat koji je

daleko. Taj brat sigurno nije bio

Mandić jer bih ga nazvao An-

drija.Togdanasamgazvaopre-

ko otvorene veze jermunije ra-

dio internet pa ga nisammogao

dobiti preko aplikacija preko

kojih razgovaramo štiteći se od

raznih elektronskih ušiju koje

sučestonezakonite. Svakoko je

ugrožen kao mi mora da bude

na mjerama opreza. Svjedoci

smo mnogo puta i u toku ovog

procesa iz istih izvora je i moj

sinoptužen i praćen i prisluški-

van. To je vid pritiska - kazao je

Radunović.

OnjepojasniodaČađenovićče-

sto prenosi poruke između

funkcionera DF-a zbog straha

da ihnekone prisluškuje.

Međutim nije se mogao sjetiti

što je razgovarao sa Čađenovi-

ćem tada van automobila. Nije

ostavio mogućnost da su tom

prilikom razgovarali vezano za

poziv koji je Čađenoviću stigao

radi saslušanja uTužilaštvu.

Radunović nije sporio poznan-

stvo sa Ananijem Nikićem na-

vodeći da je dovodio ruske no-

vinarske ekipe i pomagao u

prevođenju.

Nije mu bila poznata činjenica

dajeoptuženiMihailoČađeno-

vić vozio Nikića u Beograd niti

je znao za svrhu tog putovanja

jer seonuokvirupartijenebavi

organizacijom tih poslova već

MilutinĐukanović.

Advokati odbrane smatraju da

je svjedok dao iskren iskaz koji

optužnicu prikazuje kao poli-

tičku malverzaciju. Advokati

odbrane su saglasni da je po

svjedočenju jasno da je policija

na osnov svih saznanja mogla

dareaguje i prije16. oktobra i da

je nelogično što se na optuže-

ničkoj klupi nalaze samo dva

funkcionera Demokratskog

fronta.

B.ROBOVIĆ

BEOGRAD

–Dva crnogor-

skadržavljaninaR. B. (25) i

R. K. (22) uhapšena suuBeo-

graduzbogosnovane sum-

njeda supočinili krivična

djelaneovlašćenaproizvod-

nja i stavljanjeupromet

opojnihdroga i nedozvolje-

naproizvodnja, držanje, no-

šenje i promet oružja i ek-

splozivnihmaterija.

Kako prenose srpski mediji

pregledom, „bmv“ u kojem su

osumnjičeni uhapšeni, policija

je pronašla 100 grama kokaina.

Pretresom stana osumnjičenih

pronađeno je više komadamu-

nicije i digitalna vaga.

C.H.

BAR

–Polciija jeuhapsila tri

osobe zbog sumnjeda suu

Baru iUlcinjupočinili 12 teš-

kihkrađa, apronađen jeveći

dioukradnenognovcakoji je

vraćenvlasnicima.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, barska policija je u srijedu

veče u zasjedi privela F.I. (19),

A.B. (23) i E.D. (20), državljane

Kosova, neposredno nakon što

su, kako se sumnja, obili obje-

kat kazina „Volcano“ uBaru.

- Sumnja se da su od 23. do 29.

martaovegodine,počiniliuku-

pno 12 teških krađa, i to pet na

području Bara i sedam u Ulci-

nju.Oni su, kakose sumnja, pet

teških krađa u Baru počinili u

kazinu „Volcano“ i kladionica-

ma „Lob“ i „Lutrija Crne Go-

re“, dok su sedam ovih krivič-

nih djela počinili u kladionici

„Olimp“, trafici „Tabakopres“ i

višeminimarketa -pišeusaop-

štenjupolicije.

Osumnjičenisunakonobijanja

objekata, iz njih ukrali novac,

cigarete, tablet i telefone.

- Provjerom putem Zajednič-

kog centra za policijsku sarad-

nju u Plavu, koji je zajednički

centar graničnih policija Crne

Gore, Kosova i Albanije, od ko-

lega iz kosovke policije smo

dobili informaciju da i policija

Kosovapotražujeovatrilicana

nacionalnom nivou zbog više

krivičnih djela iz oblasti imo-

vinskog kriminaliteta izvrše-

nih na njihovoj teritoriji – na-

vodi se u saopštenjupolicije.

Osumnjičeni će, uz krivičnu

prijavu, biti privedeni nadlež-

nom tužiocu, zbog osnovane

sumnjedasupočinilinavedena

krivična djela.

C.H.

JEDANODOPTUŽENIHDOLAZINA

SUĐENJE:

ZlatkoSamardžić

U Baru i Ulcinju

rasvijetljeno 12 krađa,

uhapšena trojica

državljana Kosova

Terete se

zaobijanje

kladionica,

marketa...

Uhapšena dva crnogorska

državljanina u Beogradu

Oduzeto

100grama

kokaina

Odgođeno suđenje petnaestočlanoj grupi iz Kotora koju je predvodio Slobodan Kašćelan

TužilacČađenović službenoodsutan

PODGORICA

–Suđenjepetnae-

stočlanoj kavačkoj grupi, koju

predvodi odbjegliKotoraninSlo-

bodanKašćelan, juče jeupodgo-

ričkomVišemsuduodgođenoza

17.maj jer je specijalni tužilacSaše

Čađenovića službenoodsutan.

Prema ocjeni Tužilaštva, Kašćelan i

Igor Božović su umaju 2010. godine

organizovali kriminalnu organizaci-

ju i upravo oni su bili inicijatori po-

slova kao što su zelenašenje, podme-

tanje bombi, davanjamita, iznuda.

OsimKašćelana, koji je izbjegaohap-

šenje 12. septembra prošle godine,

policajcinijesuuspjelistavitilisicena

ruke ni Vladimiru Božoviću, Milošu

Radonjiću, Siniši Vlahoviću, Alek-

sandrui IgoruĐurišićuiDavoruPre-

leviću. U međuvremenu su Stefan

Brnović, Aleksandra Bogdanović i

Đerđ Camaj pušteni da se brane sa

slobode, dok su braća Nikola i Igor

Andrić,TripoMoškoviGoranLjuba-

tović još nalaze upritvoru.

Optužnicomsuobuhvaćeni iKotora-

nin Ilija Dedović i inspektor Zlatko

Samardžić.IlijaDedovićranijejepri-

znao da je član kavačkog klana i da je

radio poslove po naređenju Milana

Kneževića i SlobodanaKašćelana.

M. L.

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Svjedočio funkcioner Demokratskog fronta

Radunović sene sjeća

ko je ,,brat koji jedaleko“

Na pitanje glavnog

specijalnog

tužiocaMilivoja

Katnića ,,ko je

brat“ Radunović

je kazao da se radi

o povjerljivom

razgovoru i da je

pitanje tužioca

nepristojno

SlavenRadunovic

Radunović nije

sporio poznan-

stvo saAnanijem

Nikićemnavodeći

da je dovodio

ruske novinarske

ekipe i pomagaou

prevođenju.

TužilacKatnić smatra

da jeDF organizovao

pres konferencijuda bi

se prikrili ili opravdali

planirani događaji i da

bi se režija pripisala

državnimorganima

CrneGore.