Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 56 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 30. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Književnik

MiloradPopović juče jeoš-

tro reagovaonakomentar

čitaocaportalaVijesti, koji

jeonprotumačiokaopri-

jetnju smrću, akoji jeobjav-

ljenuokvirudiskusijeo

tekstupodnaslovom„Bog-

danović lažni počasni gra-

đaninMajami Biča?“, koji je

objavljen28.marta.

Komentator pod nikom „Pri-

bojevići“ u okviru diskusije o

Bogdanoviću i o tome kako je

on svojevremeno čestitao

Njegoševu nagradu Popoviću

odgovarajući na komentar

„ipak je vrh kada ovaj počasni

građanin Majamija kaže Mi-

loradu Popoviću: sad možeš

da staneš uz Mihaila Lalića“,

napisao je–„[email protected]

mo srece da ga jeMilorad Po-

povic i da je odmah stao uz

pokojnog Mihajla Lalića..i da

ostane uz njega...“.

Pismo

Popović smatra da je „objav-

ljivanje komentara pod ši-

from Pribojevići, na portalu

Vijesti, 28. marta u 18 sati i 16

minuta, ukojempišedaMilo-

radPopović„trebadaostane…

uz pokojnogMihaila Lalića“,

posljednji čin dugogodišnje

crne propagande, odnosno

patološke mržnje Željka Iva-

novića, Balše Brkovića i Mi-

odraga Perovića prema“ nje-

mu, a koja se, kako je naveo

„do juče prevashodno očito-

vala u njihovim opsesivnim

pokušajima da me se profesi-

onalno i egzistencijalno uni-

šti“.

- Prijetnjom smrću, medijska

mafija, poznata po tome da

nekažnjeno kleveće, ucjenju-

je biznismene i državne duž-

nosnike, mešetari na berzi i

služi kao plaćenički propa-

gandni servis stranim centri-

ma moći u pokušajima nasil-

ne oružane smjene Vlade,

kakobiseuCrnojGoriinstali-

rao marionetski, antizapadni

režim, koji ćespriječitiulazak

zemlje u Atlantski savez, toli-

ko se osmjelila da se ne libi ni

od toga da u svojimmedijima

priprema teren za fizičku li-

kvidaciju javnih djelatnika

kojinijesudiopolitičkogesta-

blišmentaniti tajkunskeklase

–napisao jePopović.

On je uvjeren da „nije riječ o

slučajnom nekontrolisanom

‘komentaru’ anonimnog psi-

hopate na tzv. društvenim

mrežama“.

-Većohrabrivanjenekog „pa-

triote“dame liši života, kadto

već ne basta vlasnicima i

urednicimaVijesti, koji sune-

pojmljive fizičke kukavice,

može se zaključiti i po tome

da se „komentar“ pojavio već

sjutradan nakon moje izjave,

u kojoj sam, između ostalog,

kazao da će se u kontekstu ra-

svjetljavanja pokušaja držav-

nih udara 24. oktobra 2015. i

16. oktobra 2016. godine, jed-

noga dana rasvijetliti i to koli-

ko je i od kojih posrednika,

Željko Ivanović, za medijsku

potporu i pripremu planira-

nog krvoprolića, uzeo ruskih

para –napisao jePopović.

Prijetnje

Naglasio je da to nijesu prve

prijetnje koje je dobio, ali da

ranijimnije pridavao značaja

jer je procijenio da su u pita-

nju samo zastrašivanja.

- No, objavljivanje sličnih

prijetnji na portalu Vijesti,

28.marta, upućujunaspregu

takvih kriminogenih struk-

tura sa vlasnicima Vijesti,

prije svih sa Željkom Ivano-

vićem: ne samo u pokušaju

nasilne smjene vlasti koja bi

uzrokovala tragični građan-

ski rat u Crnoj Gori nego i u

planiranju pojedinačnih te-

rorističkih akata – smatra

Popović.

Povodom otvorenog pisma

Popovićapokušali smodado-

bijemo i stavurednikaportala

Vijesti Srdana Kosovića, ali je

on rekaoda nema komentar.

Na portalu Vijesti u sekciji

kod boksa za postavljanje ko-

mentara naznačeno je da se

komentari objavljuju u real-

nom vremenu i da se Vijesti

onlajn ne mogu smatrati od-

govornimza napisano.

Sporni komentar na portalu

senalazioijučeu15:34,dokga

nekoliko sati kasnije više nije

bilo.

j. B.

PODGORICA

-Napodruč-

juugroženomodpoplava

situacija je stabilna i stanje

na terenu se svakodnevno

popravlja, čime je rizik sve-

dennaminimum– saopšte-

no je juče izDirektorata za

vanredne situacije.

Nakon sastankaOperativnog

štaba za zaštitu i spašavanje

na kojem je analizirano sta-

nje na područjima koja su bi-

la ugrožena mogućimpopla-

vama zaključeno je „da su svi

subjekti sistema zaštite i spa-

šavanja na lokalnom i držav-

nom nivou pravovremeno

preduzeli neophodne mjere

kako u preventivnoj, tako i u

operativnoj fazi“.

- Istaknuto je da su svi su-

bjekti sistema zaštite i spaša-

vanja adekvatno postupali u

skladu sa nadležnostima, a

posebno je apostrofirana či-

njenica da su se građani od-

nosili vrlo odgovorno prema

svim upozorenjima i prepo-

rukama koje su dobijali od

nadležnih. To je doprinijelo

da štete pomaterijalna i dru-

ga dobra budu u značajnoj

mjeri umanjene – piše u sa-

opštenju.

Na sastanku je, kako se navo-

di, naročito istaknuta dobra

saradnjasakolegamaizAlba-

nije, odkojih supravovreme-

no dobijana obavještenja o

stanjunanjihovimhidroaku-

mulacijama, kao i o količina-

ma voda koje su ispuštane.

- To je omogućilo kvalitetno

praćenje situacije na terenu i

donošenje adekvatnih odlu-

ka – rečeno je na sastanku.

Dogovoreno je da se poslije

povlačenja vode počne sa sa-

niranjem posljedica - dezin-

fekcija, dezinsekcija i derati-

zac i j a u pop l av l j en im

objektima, kao i utvrđivanje

procjene šteta.

Operativni štab zahvalio je i

medijima na kvalitetnom,

objektivnom i pravovreme-

nomizvještavanju.

Nevrijemepraćenojakomki-

šomzahvatilo je našu državu

prošlog vikenda, a posebno

su bila ugrožona domaćin-

stvauzoni Skadarskog jezera

i rijeke Bojane, zbog bojazni

od velikog rasta nivoa voda.

r.D.

Poznati crnogorski književnik oštro reagovao zbog prijetećeg komentara na portalu Vijesti

Popović tvrdi da je

žrtvadugogodišnje

crnepropagande

Milorad Popović je uvjeren da „nije riječ o slučajnomnekontrolisanom ‘komentaru’

anonimnog psihopate na tzv. društvenimmrežama“, već o ohrabrivanju za njegovu

likvidaciju, dok iz Vijesti nijesu komentarisali njegove tvrdnje

Sporni komentar uklonjen je tek jučepopodne

MiloradPopović

RankoVujović

Samoregulacija

Oblast postavljanja komentara, ali i kontrolisanje uvredljivih,

kako je kazao Ranko Vujović, uopšte nije uređena kod nas.

- Radi se na vodiču koji pripremaju samoregulatorna tijela, a

koji ima cilj da da smjernice za samoregulisanje ove oblasti.

Riječ je o vodiču, a ne o zakonskom aktu. Na nivou legislative

ne postoji član nekog zakona koji uređuje posebno ovu oblast

– kazao je on.

Uvrede

na račun

Bogdanovića

Prema riječima Ranka

Vujovića u ovom slučaju

se ne radi samo o komen-

tarima koji se odnose na

Milorada Popovića, već

i na čitav niz uvredljivih

komentara na računmini-

stra kulture Aleksandra

Bogdanovića.

Naš sagovornik objašnja-

va da iako je Bogdanović

demantovao tvrdnje Vijesti

i priložio dokaze da jeste

promovisan u počasnog

građanina Majami Biča, na

portalu je ostao veliki broj

uvredljivih komentara.

Problematični komentari u realnomvremenu

Izvršni sekretar Medijskog savjeta za sa-

moregulaciju Ranko Vujović rekao je za

Pobjedu da postoji problemsamoderaci-

jom komentara koji se postavljaju u real-

nomvremenu.

- Dešava se da oni koji su neprihvatljivi

ostanu jako dugo, a nekada se i nikad ne

obrišu. Redakcije koje imaju postmodera-

ciju obično nemaju dovoljno sredstava i

zaposlenih da bi mogli da isprate sve ko-

mentarekojisepostavljajuinatajnačindo

kraja profesionalno urademoderaciju ko-

mentara–kazao jeVujović.

Tako se i dešava, kako je istakao, da veliki

broj komentara koji su govormržnje, pso-

vanje, vrijeđanje i klevetanje, a koji su za-

branjeni i po pravilniku redakcije, ostanu

dugo ili zauvijekneobrisani.

- Redakcija je sebe zaštitila formulacijom

da će takvi komentari biti uklonjeni kada

buduprimjećeni. Štomožedaznači i dane

moraju da budu primjećeni – objasnio je

Vujović.

Portali koji imaju postmoderaciju biraju

ovaj način administriranja komentara, ka-

ko je rekao, i zbog velikog komercijalnog

efekta, jer su komentari postavljeni u real-

nom vremenu obično najčitaniji sadržaji

portalaiznačajnopodižučitanostovihme-

dija.

- Uovakvimslučajevima je bitno da osoba

koja se osjeća povijeđenomnekimod ko-

mentara prijavi to ili administratoru ili om-

budsmanu u slučaju portala Vijesti. Tek u

toj situaciji možete biti sigurni da je regi-

strovan ili „primjećen“ neki neprimjeren

komentar –naglasio jeVujović.

I praksa Evropskog suda za ljudska prava,

kakojekazao,upućujenatodaseutakvim

slučajevimmora skrenuti pažnja admini-

stratoru na neprimjeren sadržaj komenta-

ra.

- Ako komentar po prijavi ne bude obrisan

medij bi mogaoda se smatra odgovornim

ako sud utvrdi da je njegov sadržaj bio ne-

zakonit – rekao jeVujović.

Portali koji imajupremoderacijusu, prema

njegovimriječijma,većunaprijedprihvatili

odgovornost za postavljene komentare,

zbogtogaštoprijeobjavljivanjaselektiraju

štomožebiti objavljeno, aštone.

Sastanak Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje

I građani i nadležni adekvatno su

reagovali na prijetnju od poplava

ŠTETAODPOPLAVABIĆEUTVRĐENAPOŠTOSEVODAPOVUČE:

RijekaCrnojevića