Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 29. mart 2018.

Hronika

PODGORICA–

Predsjednik

Višeg sudauPodgorici Boris

Savićpročitao je jučenizpi-

sanihdokazana ročištukoje

jeodržanopovodomzahtje-

vaTužilaštva zaoduzimanje

imovinebivšemvisokom

funkcioneruDPS-aSvetoza-

ruMaroviću.

Među pročitanim dokazima

bila je bankarska dokumenta-

cija koja se odnosi na Svetoza-

ra Marovića, zatim kartica

prometa za Đorđinu i Miloša

Marovića, ali i spisi iz Uprave

za nekretnine.

Specijalna tužiteljka Lidija

Vukčević prokomentarisala je

pisane dokaze, dodajući da se

iz bankarske dokumentacije

vidi da „Svetozar Marović ka-

da je vratio dug od 500.000

euraZoranuMugoši nije imao

finansijskih sredstava iz čega

se zaključuje da novac potiče

iz kriminalnihdjelatnosti“.

Takođe, kako je istakla, izdije-

la bankarske dokumentacije

kojaseodnosinaĐorđinuMa-

rović, jasno se vidi da nije ras-

polagala sa 300.000 eura od

kojihjekupilakućuodOlivere

Miljanić.

Na izjavu tužiteljke reagovao

je advokat Dimitrije Dapčević

koji zastupa Marovića, navo-

deći da se radi o svojinskom

pitanju,anekakojenjegovkli-

jent stekaonovac.

-Nemoguće je da je stan iz de-

vedesetih stečen na kriminal-

ne načine jer nije nikadamije-

njao vlasnika - kazao je

Dapčević.

PunomoćnicaRadojiceKrsto-

vića koji je od Đorđine kupio

zgradu, advokatica JelenaKe-

lečević pojasnila je da je njena

klijentkinja imala300.000eu-

rakoje jenjensinMilošMaro-

vić prihodovao prodajom ste-

čenog nasljeđa.

Na jednom od prethodnih ro-

čišta sudija Savić odbio je žal-

be advokata Svetozara Maro-

vića koje su podnijeli na

rješenje o privremenoj mjeri

oduzimanja dijela imovine.

Savić je tada objasnio da je či-

njenično stanje u dovoljnoj

mjeri razjašnjeno.

Specijalno tužilaštvo traži

oduzimanje 11.885 kvadrata

šuma, stanova, livada, pašnja-

kaipetvikendicakojeMarovi-

ći imajuuBudvi.

Marović je sporazumom koji

je potpisao sa Specijalnim tu-

žilaštvom priznao da je orga-

nizovao kriminalnu grupu,

koja je budvanskoj opštini na-

nijela višemilionsku štetu.

Istim sporazumom kojim je

trebalodauplati novac,Maro-

vićjepristaodaodležitrigodi-

ne i devetmjeseci zatvora.

Suđenje senastavlja 3.maja za

kada je planirano saslušanje

svjedoka Isata Boljevića, Đor-

đineMarović i Stanka Suboti-

ća.

M.L.

Održano ročište na kojemse razmatrao prijedlog o zapljeni

nekretnina bivšeg visokog funkcionera DPS-a

TužilašTvo:

Marovićvratiodug

novcemkoji je stečenkriminalom

Svetozar iMilošMarović

PODGORICA–

Podgorička

policija juče jeuhapsilaBje-

lopoljcaN. K. (25), koji jeve-

likombrzinomupravljaovo-

zilomodBijelogPoljado

Podgorice. Tomprilikom

nastala jematerijalna šteta

nanekoliko službenihvozi-

la. Udogađajunijebilopo-

vrijeđenih.

Policija je saopštila da su po-

stupalipoprijavidajedošlodo

porodičnognasiljaukućikoju,

izmeđuostalog, koristi N. K.

Osumnjičeni je prije dolaska

policije vozilom „opel vektra“

bjelopoljskih registarskih

oznaka, koje je vlasništvo nje-

govog oca, velikom brzinom

pobjegao.

- N. K. je kretanje vozilomna-

staviopremaMojkovcu, Kola-

šinu, gdje je upravljajući vozi-

lomvelikombrzinomuspioda

izbjegne policijske patrole pri

tome ostvarujući kontakt sa

nekoliko vozila – saopšteno je

iz policije.

Službenici CB Podgorica su,

postupajući po obavještenju o

kretanju ovog lica, brzom ak-

cijomuspjelidazaustavevozi-

lo kojim je upravljao N. K. i

privedu ga.

O događaju je obaviješten

nadležni državni tužilac.

C. H.

Filmska potjera u Podgorici za osumnjičenimza porodično nasilje

Bježaoodpolicije, udario

nekolikovozila, pauhapšen

PODGORICA–

Razmatranje

optužniceprotivbivšeg

predsjednikaberanskeopšti-

neVukeGolubovića i njego-

vih saradnika juče je zbog

izostankaMirčeteMališića

odgođenoza 18. april.

Advokat Lazar Aković kazao je

dasenjegovklijentnalaziubol-

nici na liječenjuoddijabetesa.

Predsjednik Boris Savić rekao

je da će mu poziv biti uručen u

bolnici.

Optužnicom Specijalnog dr-

žavnog tužilaštva, Golubović,

njegov brat Milan Golubović i

bivši načelnik beranskog kata-

stra Darko Mališić i Momčilo

Sajičić, terete se da su zloupo-

trebom službenog položaja

gradsku kasu ,,olakšali“ za više

hiljada eura.

ŠTETA

Za zloupotrebu putem poma-

ganja se terete vlasnik geodet-

ske agencije Vučeta Mališić,

kompanija ,,Tehnostar“ i njen

vlasnikŽarkoBarjaktarović.

Prema navodima naredbe za

istragu koju je potpisala tuži-

teljka Tatjana Žižić, Vuka Go-

lubović se tereti da je opštinski

budžet oštetio za više od dva-

deset hiljada eura.

Provjerom finansijske doku-

mentacije beranske opštine,

TužilaštvojepronašlodajeGo-

lubović 2011. godine, bez prav-

nog osnova, investitora, kom-

paniju,,Tehnostarizgradnja“iz

Berana oslobodio plaćanja na-

knade za uređivanje građevin-

skog zemljišta. Ova kompanija

planirala je izgradnju poslov-

no-stambenog objekta površi-

ne 2.560metara kvadratnih na

opštinskoj parceli.

- Okrivljeni Vuka Golubović je

20. septembra 2011. godine u

Beranama, kao javni funkcio-

ner, prekoračenjem granica

svog službenogovlašćenja, pri-

bavio imovinsku korist pri-

vrednom društvu ,,Tehnostar

izgradnja“ na štetu opštine Be-

rane. On je kompaniju ,,Tehno-

star izgradnja“ kao investitora

oslobodio plaćanja naknade

pozivajući se neosnovano na

odluku Skupštine opštine Be-

rane koja se odnosi na GP ,,Iz-

gradnja“ Berane, a kojom se

ona oslobađa plaćanja ove na-

knade za izgradnju na drugoj

katastarskoj parceli –navodi se

unaredbi za istragu.

PLAĆANJENAKNADA

Golubović je, prema sumnjama

istražitelja, po istom scenariju

kompaniju ,,Tehnostar izgrad-

nja“jošudvanavrataoslobodio

plaćanja naknade za uređiva-

nje građevinskog zemljišta, a

sve na štetuberanske opštine.

U naredbi se navodi i da je Go-

lubović 26. novembra 2012. go-

dine priznao tužbeni zahtjev

kompanije ,,Tehnostar“ i do-

zvolio da ovo preduzeće upiše

pravo svojinenadkatastarskim

parcelama koje su bile u vla-

sništvu opštine i na taj način

oštetio gradskukasu.

M.L.

Odgođeno razmatranje optužnice za zloupotrebu položaja zbog izostanka jednog od okrivljenih

OoptužbamaprotivGolubovića 18. aprila

Golubovićdolazi uViši sud

svjedoka

rekaoda

ukanovića

Iako su na početku istrage okrivljeni tvrdili da nijesu došli ni na kakav

politički skup, iskazima svjedoka opovrgnute su te tvrdnje.

Tvrdili su da se međusobno ne poznaju, dok nijesu „isplivale“ zajedničke

fotografije, pozivi, a kasnije i sopstvena priznanja. Tako su o poznanstvu

sa Miletom Jelićem i MilikomDačevićemu sudnici Višeg suda svjedočili

Mirko Velimirović i Saša Sinđelić.

Velimirović i Sinđelić su kazali da ih poznaju, što su ova dva svjedoka i

potvrdila.

Još krajem septembra prošle godine optužena Branka Milić pred

sudskim vijećemoptužila je „vojvodu Dačevića da ima veze sa njenim

hapšenjem“.

Saopštila je da je to naknadno saznala, ali nije htjela da kaže odakle joj ta

informacija.

Milić je tada kazala da ima informacije da Čeko Dačević drži restoran

kod Pančeva i da je u bliskimodnosima sa DraganomKneževićem.

- Kada sam krenula u Crnu Goru, htjela samda ponesem četničku uni-

formu jer idem kod braće. Tada sumi rekli: Jesi li ti normalna da nosiš

četničku uniformu u Crnu Goru?“

Ona nije sporila da je u Crnu Goru došla na skup i na poziv vojvode

Čaruge.

Ustvrdila je da nikada nije upoznala vojvodu Paju, odnosno Mirka Veli-

mirovića i da je u Crnu Goru pošla jer joj je vojvoda Čaruga, koji se nalazi

na čelu pokreta kojemona pripada, kazao da će se u Podgorici održati

skup i da su ona i kolege pozvani.

Motiv zbog kojeg se 15. oktobra prošle godine uputila vozomu Podgori-

cu, kako tvrdi Milić, bio je susret sa ljudima koji imaju iskustva sa ratišta.

Optužena je kazala da nije sumnjala da je vojvoda Paja pripadao kolašin-

skompokretu jer joj je to saopštio vojvoda Čaruga.

- Ako je vojvoda Čaruga rekao da je vojvoda Paja dio kolašinskog pokre-

ta, ja sammu vjerovala. Vjerujemda je Paja iz Crne Gore – kazala je Milić

obraćajući se direktno Katniću.

I optuženi Milan Knežević je prilikom iznošenja odbrane - 9. oktobra

prošle godine pokazao fotografiju Milete Jelića u društvu Sinđelića i

Velimirovića i kazao da se radi o četničkom vojvodi iz Kolašina, te da su

upravo u tomgradu pozvali na skup četvoro optuženih.

Knežević je tada optužio Jelića, dovodeći ga u vezu sa organizivanjem

skupa za 16. oktobar. Ti navodi su opovrgnuti iskazima svjedoka.

Ipak, Jelić je juče u sudnici negirao umiješanost u krivično djelo, ali nije

sporio poznanstvo sa Sinđelićem, Velimirovićem i optuženimPredra-

gomBogićevićem.

Napočetkusenijesuznali,

kasnijeseprepoznali

SvjedokMiletaJelićizKolašinaju-

če jekazaodanemaveze saorgani-

zacijompokušaja terorističkog na-

pada.

Pojasnio je da ga sa ovim slučajem

povezuju jedino fotografije saRav-

neGore na kojima je sa Sinđelićem

i Velimirovićem, dodajući da po-

znaje i optuženog Predraga Bogi-

ćevića za kojeg tvrdi da je dobar

čovjek.

Ispričao je i da nije znao zbog čega

ga jeMirko Velimirović zvao da se

vide dok je boravio u Podgorici ne-

posredno pred parlamentarne uz-

bore 2016. godine.

- Pošto sam radio u Meljinama fi-

zički posao, Velimirović me pitao

mogu li doći. Rekao samda nemo-

gu, jer mi je dijete bolesno i da ne

moguuzeti slobodno, jer bihdobio

otkaz.Neznamzbogčegamezvao,

pitao sam ga šta se to dešava, ali je

počeodamumla.Nijemi dao tačan

odgovor, takodane znamšta sede-

šavalo - kazao jeJelićoovomdoga-

đaju.

Na dan izbora, Jelić tvrdi da je sa

još trojicomKolašinacanakonrad-

nog vremena otišao u rodni grad

kako bi glasao.

Odgovarajući na pitanja tužioca

Katnića, Jelić je kazao da je član

četničkog pokreta Bilećki korpus,

ali da nikada nije organizovao sku-

pove.

- Nikada nijesam organizovao ni-

kakve skupove jer kao većina gra-

đana u Crnoj Gori preživljavam, a

za organizaciju su potrebni veliki

novci. Nikada nijesam dobio neki

veći čin, uovompostupkusamprvi

put čuo da sam vojvoda, hvala im

natomlažnomčinu-kazaojeJelić.

On je istakao da mu je zbog pomi-

njanja imena u sudnici Višeg suda

napravljenpakaou životu.

- Ništa ne znam o ovom događaju.

Samo znam da ko me pomenuo u

ovoj sudnici napravio mi je pravi

pakaou životu - kazao je Jelić.

On je kazao da poznajeMiletu Pa-

vićevića kao časnog čovjeka i Srbi-

na i istakao da on nema veze sa do-

gađajima zbog kojih je pozvan da

svjedoči.

Suđenje se nastavlja danas.

B. ROBOVIĆ

MiletaPavićević