Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 29. mart 2018.

Hronika

BIJELOPOLJE -

Nikoli V. Bulatoviću (44) iz Kolašina određen

je ekstradicioni pritvor zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu

koje se prije deset godina dogodilo u Beogradu.

Bulatović je uhapšen u utorak prilikom izlaska iz marketa „Voli“ i

nije pružao nikakav otpor.

Bulatović je prije deset godina vozio automobil iz kojeg je suvo-

zač izvršio ubistvo.

Bulatović je u Kolašinu boravio u svojoj porodičnoj kući u Smajla-

gića Polju.

A. G.

Saslušan osumnjičeni za učestvovanje

u ubistvu u Beogradu

Bulatovićuodređen

ekstradicionipritvor

CETINJE–

Policija jeuutorakvečekontrolisala sedambe-

zbjednosno interesantnihosoba, zaplijenila spid i jednovo-

zilozbogprovjere.

Kakosusaopštili, kontrolisani suR. S. (43), J.M. (30) iR.M. (25),

a udvorištuBiblioteke „DurđeCrnojević“ pronađen je zamotu-

ljak u kojemse nalazilo još pet zamotuljaka sa sadržajemmate-

rijezakojuse sumnjada je sintentičkadroga spid. Ovaj zamotu-

ljak je, kako se sumnja, odbacio J.M. (30).

Droga će biti upućena uForenzički centar radi vještačenja.

Odogađaju jeobaviještenviši državni tužilacuPodgorici koji će

se nakonvještačenja izjasniti o kvalifikaciji djela.

SlužbeniciOBCetinje suodbezbjednosno interesantnog licaR.

S. radi provjera privremeno oduzeli vozilo.

C.H.

Cetinje:

Policija ponovo kontrolisala

bezbjednosno interesantne osobe

Zaplijenjeni spid i vozilo

ROŽAJE

– U kući I. V. (28) iz Rožaja policija je juče pronašla zamo-

tuljak sa heroinom, težine od oko 3,3 grama.

Kako je saopšteno iz policije, sumnja se da je droga bila namije-

njena uličnoj prodaji na teritoriji opštine Rožaje.

Droga će biti poslata u Forenzički centar radi vještačenja.

O događaju je obaviješten tužilac u BijelomPolju koji je naložio

da se I. V. uhapsi i privede uz krivičnu prijavu. On se sumnjiči da je

počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavlja-

nje u promet opojnih droga.

C.H.

Rožaje:

Uhapšen

zbogheroina

PODGORICA-

Službenici

Centra bezbjednosti Podgori-

ca i Posebne jedinice policije

pronašli su pištolj, municiju i

marihuanu.

Iz Uprave policije je saopšteno

da su 28. marta godine oko

00:05 časova obavljali pojača-

ne kontrole bezbjednosno inte-

resantnih osoba u Studentskoj

ulici, kontrolisali vozilo „seat“,

kojim je upravljao J. V. (28), dok

se sa njimu vozilu nalazio A.

D. (17).

- Pregledommaloljetnog A.

D. policijski službenici su pro-

našli pištolj „CZ M-70“ sa četiri

komada municije, u ilegalnom

posjedu. Pregledomprtljažnika

ovog vozila pronađena je i odu-

zeta bejzbol palica – navodi se u

saopštenju.

O događaju je obaviješten tuži-

lac za maloljetnike u Podgorici

koji je naložio da se A. D. uhapsi

i da mu se privede uz krivičnu

prijavu zbog postojanja osno-

vane sumnje da je počinio

krivično djelo nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija. Iste noći, oko 1:30

časova u Moskovskoj ulici,

prilikompregleda Đ. R. (25)

pronađeno je pvc pakovanje

sa marihuanom. Protiv Đ. R. će

biti podnijeta prekršajna prijava

zbog počinjenog prekršaja iz

Zakona o sprečavanju zloupo-

trebe droga.

C. H.

Kontrolisane bezbjednosno

interesantne osobe u Podgorici

Oduzetooružje,

municija imarihuana

ILUSTRACIJA

PODGORICA–

SvjedokMilika

ČekoDačević izNikšića juče je

upodgoričkomVišemsudu

ustvrdiodamu je svjedok sa-

radnikAleksandar SašaSinđe-

lićpetmjeseci prijepokušaja

terorističke akcije, koja jepla-

nirananadanparlamentarnih

izbora 2016. Godine, ukafani

naZelenomVencuuBeogradu

kazaoda će likvidirati tadaš-

njegpremijeraMilaĐukanovi-

ća. Iako tada, kakokaže, nije

pridavaoposebanznačaj toj

izjavi, svjedok je 16. oktobra

2016. godine, kada suuPodgo-

rici uhapšeni srpski državljani,

shvatioda sene radi okafan-

skoj priči.

Dačevićjejučepreciziraodasesa

Sinđelićem sreo 16. maja 2016.

godine u kafani na ZelenomVen-

cuuBeogradu i da jepočetnapri-

ča između njih bila vezana za

skupove održane naRavnoj Gori.

-OvihdanaidemzaRusijuivrati-

ću se pun para. Kada se vratim,

lično ćuMila da likvidiram – ka-

zaomi je Sinđelić.

Rekao je i da četnici više neće biti

siromašni, niti će živjeti kao bije-

de.Pitaomeikakostojimsaoruž-

jem, što mi je bilo čudno, ali sam

topripisao kafanskoj priči.

- To što mi je rekao nijesam uzi-

mao zdravo za gotovo – kazao je

Dačević.

Svjedok navodi da mu Sinđelić

tadanijesaopštavaonikakvaime-

na i da ne zna da li je on tada uop-

šte išao zaRusiju.

Dačević je kazao da prijetnjeĐu-

kanoviću nije prijavio jer je sma-

traoda suneutemeljene.

Objasnio je da se od tada nije vi-

dio sa Sinđelićem, ali da ga je 16.

oktobra2016.godineudvanavra-

ta pozvao telefonom. To je bilo,

kako je dodao, kada se vraćao u

Beograd sa glasanja iz sela Za-

graduŽupi nikšićkoj.

POZIV

- Sinđelić me pozvao oko 14 ili 15

časova dok sam išao ka Pljevlji-

ma. ,,Je l’ Čeko“, kažem da jeste.

,,Gdjesi“,naštasamodgovorioda

sam u Crnoj Gori. ,,Znam da si u

Crnoj Gori“, kazao mi je. Ja sam

mu poznao glas, ali sam ga pitao

ko je. ,,Nemogu ti reći telefonom,

ali oni ljudi moraju da budu pu-

šteni iz zatvora“ – bile su Sinđeli-

ćeve riječi.

Saopštiosammudamepozoveza

pola sata, što je on i uradio i pitao

me: ,,Jesi li ti vidiodabudupušte-

ni oni ljudi“ – ispričao jeDačević.

NavodidamujezvučalodajeSin-

đelić bio u društvu nekih ljudi.

Objasnio je da ga je ponovo pitao

ko je, na šta je dobio odgovor:

,,Čućeš, čućeš“.

Nakon drugog poziva, svjedok

navodi da je upalio televizor i vi-

dio da je ,,Crna Gora zavijena u

crno, kukanjena televizoru, da su

pomenuti Amfilohije i Danilo-

vić“.

Poslije toga, Dačević objašnjava

da je bio sa osobama koje su pu-

štene iz tužilačkog pritvora.

- Čarugami je tada rekao da ga je

Mirko Velimirović Paja isplatio

1.000 eura. Znamda smo na sku-

povima skupljali novac za hranu,

za prevoz ljudi, ali ne znam oda-

kle taj novacodjednom–kazao je

svjedok.

Povodomdogađaja u Crnoj Gori,

Dačević jekazaoda je razgovarao

i sa Kekićem, koji je skupljao lju-

deza slanjeuCrnuGoru i kojimu

jeotkriodajedvaputasaslušavan

od strane neke službe, ali da nije

privođen.

Daćević tvrdi da jenjegova jedina

aktivnost za 16. oktobar bila gra-

đanska dužnost koju je ispunio

glasajući za ,Srpsku listu u selu

Zagrad.

Pojašnjavajući poznanstvo sa

svjedokomMirkom Velimirovi-

ćem, Dačević je ispričao da ga je

jednom prilikom spasio od linča

zbog optužbi da trguje oružje sa

Šiptarima.

- Osmog maja te iste godine, sje-

dio samna terasi jedne kafane sa

pedesetakmomaka sa juga Srbije

i naišao je Paja Velimirović. Oni

suposkakali dagabiju. Pitaosam:

,,Šta je“? Rekli su mi da on trguje

oružje. Spasio samga tada imno-

gi me optužuju i dan-danas što

nijesam dozvolio da ga prebiju -

ispričao je svjedok.

On je juče odgovarajući na pita-

nja glavnog specijalnog tužioca

Milivoja Katnića rekao da od op-

tuženih jedino poznaje Dragana

Maksića,adajeVelimirovićapro-

movisao kao četničkog vojvodu

na zahjev građana Kosova dvije

godine prije pokušaja teroristič-

kog napada.

Dačević je odgovorioda je za pla-

niraniskupuPodgoricisaznaood

Dragana Kneževića iz Valjeva, a

ne odVelimirovića.

-Saznaosamda se skupljajuneke

grupe da idu za Podgoricu da bu-

du podrška opoziciji. Spriječio

sammoždado200 ljudi dane idu

i neučestvujuna timizborima jer

su oni strani državljani – kazao je

Dačević.

Naveo je da ima autoritet uCrnoj

Gori. Prisjetio se da je vojvoda

Dragan Knežević dobio više od

100pozivada se ideuCrnuGoru.

- Ja sam te ljude odvratio preko

vojvodeKneževića.Rekaosamda

poruči da jedino ja idem za Crnu

Goru da glasam, a da oni ne dola-

ze, nemajutamoštoda rade jer su

strani državljani. Kazao sam im

da bi to bila velika greška jer su

izbori i da dolaze samo ljudi koji

imaju pravo glasa i da to nije uta-

kmica Zvezda - Partizan. Oni su

htjelidadođukaopublikadadaju

podršku opoziciji, ali sigurno ni-

jesu ništa znali o ovim događaji-

ma –pojasnio jeDačević.

On je kazao da ne poznajeAndri-

juMandića, Miletu Jelića, kao ni

optuženu Branku Milić i opovr-

gaojenjenetvrdnjedajedirektno

umiješanunjenohapšenje.

- Onjoj samčuo sve najbolje iako

jeonazameneovdjegovorilaloše

- kazao jeDačević.

Odbrana je pitala svjedoka može

li da navede još kojeg čovjeka

osimvojvodeKneževića, Sinđeli-

ća i Velimirovića, pošto ih je bilo

preko 200.

- Znate kako, ja sa sobom ne no-

sim arhivu, nijesam ni znao šta

ćete ovdje da me pitate, da sam

znaodošaobihspremniji.Ali naj-

bolje bi biloda vi pozovete vojvo-

duDraganaKneževićapadapro-

vjerite moje riječi, ostaviću

njegov broj telefona - kazao je

Dačević.

VEZE

Odgovarajući na pitanje suda,

svjedok je kazao da nije bio u iz-

bornomštabuMilaĐukanovića.

- Oni mene ne bi, niti ja kod njih.

Niti bi kod ove trule crnogorske

opozicije - kazao jeDačević.

Glavni specijalni tužilacMilivoje

Katnić ocijenio je da je svjedok

Dačević govorio istinu i zahvalio

mu se na korektnosti, dok je od-

brana ustvrdila da kazivanje Da-

čevića diskredituje Sinđelićevo

svjedočenje.

Novi detalji na suđenju za pokušaj terorizma, saslušano nekolik

Dačević:

Sinđelićmi je

jeplanirao likvidaciju

Svjedok Mileta Pavićević iz Podgorice juče je

kažnjen sa 500 eura zbog nepoštovanja suda

i ličnog obraćanja predsjednici sudskog vijeća,

sutkinji Suzani Mugoši.

Prva polovina svjedočenja Pavićevića prošla

je u pokušaju suda da dobije od njega infor-

maciju o datumu njegovog rođenja.

- Ne znam kada sam rođen, evo imamdoku-

menta iz Fonda PIO Crne Gore na kojima stoji

da imam 119 i po godina. Ne znamgdje sam

rođen. Nemojte da me prekidate i nemojte me

nervirat ođe. Ja sam iz hitne došao, mogao

sam i da ne dođem, ali zbog građanske duž-

nosti sam tu jer sam čisti Titov vojnik - kazao

je Pavićević.

Nakon nekoliko upozorenja suda da godine

treba da kaže po sopstvenomnahođenju,

Pavićević je kazao da ima 70 godina, rođen

je u Podgorici i da je po zanimanju četnički

vojvoda.

Uslijedio je njegov revolt što ga je Mirko Veli-

mirović pomenuo u sudskompostupku zbog

čega je morao da svjedoči.

- Komi je poslao tog prljavog Velimirovića. Ko

ga je poslao umoj dom, koji je muzej. Mene

je narod prozvao čiča srpski, mene su toliko

pominjali i ja moramda kažem sve što znam

– kazao je on.

Onda je pojasnio da Velimirovića zna sa

Ravne Gore i Kosova gdje je išao da brani

srpski narod.

Međutim, nije znao zašto se jedne večeri izne-

nada pojavio na vratima njegove porodične

kuće za koju tvrdi da je muzej.

- On je jedne večeri došao kodmene, a prije

toga me zvao telefonom. Kada me zvao, ne

znam, ja sam častan čovjek ne pišemdatume,

to pišu oni koji mute. On je kodmene došao

prije nego se otkrilo da radi prljave stvari, jer

kodmene dolaze samo časni ljudi. Došao je

iznenada. On je malo gledaomuzej i slike.

Možete doći slobodno, tu bi i vi sudija našli

svoga đeda vjerovatno, a i vi, Katniću, one

naše junake koji su branili – kazao je Mileta.

Uslijedila je novčana kazna, nakon čega je

Pavićević kazao da je Velimirović na vrlo

čudan način došao kod njega, ali isto tako i

otišao.

Pavićevićkažnjensa500eura

Dačević tvrdi da je njego-

va jedina aktivnost za 16.

oktobar bila građanska

dužnost koju je ispunio

glasajući za Srpsku listu

u selu Zagrad

Dačević je kazaoda

prijetnjeĐukanovićunije

prijavio jer je smatraoda

suneutemeljene

Sa jednogodpretresa

Dačevićusudnici