Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 29. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

-Ministarstvo

evropskihposlovaraspisaloje

konkurs za učenike crnogor-

skihosnovnih i srednjihškola

povodom obilježavanja Dana

Evrope, a zainteresovanim

kandidatima je omogućeno

da, na način koji je njima naj-

prijemčiviji, iskažu intereso-

vanje i stav o Evropskoj uniji,

vrijednostimakojetazajedni-

ca baštini, kao i o procesu pri-

stupanjaCrneGoreEU.

- Učenici su slobodni da iza-

beru način na koji žele da se

izraze, bilo kroz likovni ili va-

jarski rad, literarni rad, pje-

smu, kompoziciju, video, fo-

tografiju ili neku sličnu

umjetničku formu – piše u

saopštenju.

Konkurs je, kako dodaju,

otvorendo 27. aprila.

Pobjednici će biti proglašeni i

nagrade uručene u okviru

programa obilježavanjaDana

Evrope.

N.Đ.

Podrška Udruženja Crnogoraca Srbije „Krstaš“ peticiji „Amanet“

Dijaspora jeuz

svojupostojbinu

Savjetudostavljeni potpisi Crnogoraca iz Srbije

PODGORICA

-Udruženje

CrnogoracaSrbije „Krstaš“

podržalo je građanskupeti-

ciju„Amanet“kojomse traži

ukidanje svihnezakonitih

upisaSrpskepravoslavne

crkvenadcrnogorskimma-

nastirima i crkvama i njiho-

vovraćanjeuvlasništvodr-

žavi Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz „Krsta-

ša“, oni su Savjetu za praćenje

peticije dostavili potpise svo-

jih članova i simpatizera i tako

se pridružili crnogorskoj di-

jaspori širom svijeta koja po-

država inicijativu za reviziju

svih uknjižbi nad kulturnom

baštinomCrneGore.

- Crnogorski iseljenici i njiho-

vi potomci iz Srbije, privrženi

svojoj postojbini Crnoj Gori,

kojoj žele prosperitet i napre-

daku svakompogledu, na ovaj

način iskazuju simboličnu i

moralnu podršku građanskoj

peticiji „Amanet“ – saopštili

su iz „Krstaša“.

Građanska peticija „Amanet“

inicirana je iz dijaspore i dobi-

la je veliku podršku građana

Crne Gore, a podržala je i Cr-

nogorska pravoslavna crkva.

Potpisnici su 15. marta u Pod-

gorici organizovali skupsako-

jeg je, poredostalog, poručeno

da se radi o inicijativi građana,

anemanipulacijinekepartije i

dajetoborbakojomsedovrša-

va obnova crnogorske nezavi-

snosti.

Skupu je prisustvovalo izme-

đu 500 i 600osoba.

PredsjednicaSavjetazapraće-

nje sprovođenja peticije, redi-

teljka Ana Vukotić naglasila je

da potpisnici peticije žele da

se imovina vrati državi Crnoj

Gori u čijem su vlasništvu bili

svimanastiri i crkveprije1918.

godinekada suneustavnouki-

nute i crnogorska država i cr-

kva.

-Želimodaživimousvojojku-

ći, da budemo svoji na svome,

da ispunimo amanet svojih

predaka, da zaštitimo kultur-

nonasljeđeCrneGore,dabiga

sačuvanog predali u amanet

budućim generacijama Crno-

goraca. Amanet opominje.

Akojesvebilopozakonu,kobi

bio protiv da se sprovede kon-

trola –poručila je ona.

K.K.

Dioampuliranih ljekovau

apotekamadokrajaaprila

PODGORICA

– ,,Monte-

farm“ je jučepotpisaougo-

vore sapreduzećimaGlosa-

rij i Farmont zanabavku

dijela ampuliranih ljekovau

vrijednosti od720.811, odno-

sno49.000eura, akoji će

apotekamabiti isporučeni

najkasnijedokraja aprila.

Ranije su ugovori osim sa ove

dvije veledrogerije potpisani

sa Hemomontom, Medicom,

Farmegrom i sa Osmim re-

dom. Ukupna vrijednost ten-

dera za godišnju nabavku am-

puliranih ljekova iznosi 21,46

miliona eura.

Među tim ljekovima su rani-

bizumab rastvor za injekciju

za liječenje oštećenja vida na-

stalog zbog dijabetesnog ma-

kularnog edema, risperidon

prašak i rastvarač za injekciju

koji služi kao terapija za obo-

ljele od šizofrenije, zatim pa-

racetamol rastvor za infuziju,

lidokain...

Juče su potpisani ugovori i sa

Osmimredomzanabavkume-

dicinskihsredstavaihemikali-

ja u vrijednosti do 120.960 eu-

ra, dok je ukupna vrijednost

godišnje nabavke oko 1,7 mili-

ona eura.

Sl.R.

Uskoronove isporuke

Još jednopriznanje

zaprofesoraPešića

PODGORICA

–Profesor

UniverzitetaCrneGoreVla-

dimirPešić izabran jeu

urednički odbor jednogod

vodećihruskihčasopisa iz

oblastimarinskebiologije

„MarineBiological Journal“

koji izdajeRuska akademija

nauka i Institut zabiologiju

mora izSevastopolja.

Kako je saopšteno, ovo je 12.

međunarodni časopis ukojem

jePešićčlanuredničkogodbo-

ra.

- Ovo je nastavak intenzivne

saradnje sa Institutom za bio-

logiju mora iz Sevastopolja -

saopštio jePešić.

Prošlegodineusaradnji savo-

dećim ruskim institucijama

koje se bave biologijommora

objavljena je monografija po-

svećena istraživanju Crnog

mora (,,Advances in Ecologi-

calResearchofBlackSea regi-

on“) čiji su urednici profesor

Vladimir Pešić

Pešić i vodeći ruski naučnik iz

oblasti remote sensing (kori-

šćenje satelitskih tehnologija)

prof. Andrey Kostianoy. Kako

je istaknuto, u saradnji sa njim

i njegovimtimomizAkademi-

jenaukaurađen jemonitoring

Skadarskog jezera korišće-

njem satelitskih tehnologija

(remote sensing) čiji će rezul-

tati biti objavljeni umonogra-

fiji o Skadarskom jezeru, koju

će izdati vodeći svjetski izda-

vač ,,Springer“.

N.Đ.

Konkurs za

osnovce i

srednjoškolce

NaPISAtestiranjuučestvovaće49srednjih i 12osnovnihškola

Dmitrović je istakla da su prije ovogišnjeg testiranja, između

ostalog, održane i obuke za 63 školska koordinatora i za 151.

test-administratora. Nastavnici srednjih škola, njih 51, upozna-

ti su sa zadacima iz čitalačke pismenosti, 40 sa zadacima iz

matematike i 45 nastavnika sa zadacima iz prirodnih nauka.

- Pripremili smomotivacione postere, propratni materijal i

proslijedili školama. Upoznali smo škole sa linkovima OECD-a

na kojima se nalaze zbirke interaktivnih zadataka koji su pre-

vedeni za rad sa učenicima – saopštila je ona.

Obukazakoordinatore

minuta i učenici suoslobođeni

redovne nastave - pojasnila je

ona.

PISAtestiranje realizuje Ispit-

ni centar. Oni su verifikovali

PISA testove i upitnike, potvr-

dili PISA uzorak, a preveli su

upitnike i na albanski jezik.

Motivacija

I direktorica Direktorata za

predškolsko, osnovno i inklu-

zivnoobrazovanje i vaspitanje

uMinistarstvu prosvjete Ari-

jana Vučinić-Nikolić istakla je

da su, radi poboljšanja rezul-

tata na PISA testiranju, odre-

đenistručnitimoviranijeima-

li zadatak da objasne djeci

koliko je važno da pokažu od-

govornost i posvećenost, jer ti

rezultati rangiraju naš obra-

zovni sistem na PISA skali.

Kako jepojasnila, četiri timau

kojimasubilipredstavniciMi-

nistarstva prosvjete, Zavoda

za školstvo, Centra za stručno

obrazovanje i Zavoda za udž-

benike i nastavna sredstva

obišli su tokom marta sve

srednje škole u Crnoj Gori ka-

kobirazgovaralisaučenicima,

njihovim roditeljima, nastav-

nicima, stručnim službama i

direktorima i ukazali na zna-

čaj PISA testiranja.

- Pokušavali smo da ukaže-

mo učenicima na to koliko

je važno da istrajno i posve-

ćeno urade test, da ne odu-

staju, jer svaki odgovor do-

nosibodove.Ciljjebiodaim

ukažemo na to da na PISA

testiranju oni predstavljaju

svojuzemlju i da surezulta-

ti koje ostvare važni za naš

obrazovni sistem jer daju

smjernice za dalje unapre-

đenje – rekla je ona.

Sa đacima su razgovarali i

učenici koji su radili PISA

testove u prethodnom ci-

klusu.

PISA testiranje akcenat

stavlja na procjenu posti-

gnuća učenika u zadacima

koji se tiču realnih životnih

situacija i koji se smatraju

relevantnim za efikasno

učestvovanje u društvu

odraslih, kao i zacjeloživot-

no učenje. PISA je projekat

Organizacijezaekonomsku

saradnju i razvoj (OECD), a

Crna Gora učestvuje u

ovom programu kao jedna

od80zemalja.

N.

Đ

URĐEVAC

Prilika za studente doktorskih studija iz oblasti poljoprivrede i prehrane

Istraživanjapretočiti

uuspješanbiznis

PODGORICA

–Evropski in-

stitut za inovacije i tehnolo-

gijuuoblasti hrane (EITFo-

od) raspisao jekonkurs za

studentedoktorskih studija

izoblasti poljoprivrede i pre-

hrane i nudi imda svojadok-

torska istraživanjapretvore

uuspješnebiznis koncepte, a

rokzaprijavu je 15. april.

Kako je saopšteno izMinistar-

stva nauke, EIT Food je jedan

odposebnihsegmenataevrop-

skog programa za istraživanje

i inovacije Horizont 2020, a

program ovog instituta „Glo-

bal Food Venture“ podržaće

30 inovativnih studenata dok-

torskih studija – budućih ino-

vatora u oblastima preduzet-

ništva i kreiranja biznisa,

putem inovativnog programa

koji čine seminari i radionice.

IzMinistarstvanaukesusaop-

štili da je učešće na Global

Food Venture besplatno za

kvalifikovane kandidate iz

Crne Gore kao zemlje članice

programaH2020.

J.B.

Nagrađeni finalisti prveStartap

akademijeM-tel digitalne fabrike

PODGORICA

-M-tel digi-

talna fabrikanagradila je si-

noć tri najbolje idejeuokvi-

ruStartapakademije, prve

akademije tog tipakoja jeor-

ganizovanauCrnoj Gori.

Startap pod nazivom „Kuki-

ca“, čiji je tvoracMilanMijaj-

lović osvojio je prvo mjesto i

nagraduod2.000eura. „Kuki-

ca“ predstavlja zajednicu bal-

kanskih kreativaca koji kroz

onlajn market plasiraju svoje

rukotvorine. Drugo mjesto i

nagrada od 1.000 eura dodije-

ljena jestartapu„Techupoljo-

privredi“ kreatoraMarkaMa-

raša. Cilj ovog proizvoda je

onlajn umrežavanje poljopri-

vrednika, odnosno kroz ovaj

projekatplaniranojedasenaj-

Dobitnici nagarada

novije tehnološke inovacije

primijene u poljoprivredi.

Treću nagradu i pametni tele-

fonzasvečlanovetimaosvojio

je startap „City Beep“, koji

predstavlja vrstu event mena-

ger mobilne aplikacije koja

nam omogućava pronalazak

omiljenih lokacijaugradukao

i rezervacijudogađaja.

Prva Startap akademija, kako

je saopšteno, počela je sa ra-

dom početkom novembra

prošle godine, a nju je poha-

đao 21 tim. Članovi startap

akademije imali su pola godi-

nebesplatnuobukukrozmen-

torstvo kompanijeM-tel.

R.D.