Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 29. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

-Ustavni sud

većinomglasovaodbacio je

uutorakdvije žalbeu sluča-

jubivšeg članaSavjeta

RTCGGoranaĐurovića, ko-

ji jenedavno razriješen i koji

smatrada je smijenjenneza-

konito.

Ustavne žalbe podnijeli su di-

rektorica Akcije za ljudska

prava Tea Gorjanc-Prelević i

Đurovićev advokat Dalibor

Tomović.

Gorjanc-Prelević žalbu je

podnijela protiv odluke Skup-

štine Crne Gore da seĐurović

razriješi,anjegovadvokatjeto

učinio protiv rješenja vijeća

Osnovnog suda u Podgorici,

kojom je ukinuta privremena

mjera, a kojom je bilo nalože-

noSkupštinidaĐurovićuvrati

funkciju.

Njih dvoje smatraju da su ra-

zrješenjemĐurovićaprekrše-

ni sloboda izražavanja i pravo

na zabranudiskriminacije.

Parlament je 29. decembra

prošlegodinerazriješioĐuro-

vića sa funkcije člana Savjeta

RTCG. Glasao je 41 poslanik -

za razrješenje bilo je njih 38,

protiv su bila dva i jedanuzdr-

žan.

PoslaniciDemokratskog fron-

ta napuštili su sjednicu prije

glasanja.

K.K.

Prva izložba fotografija transosoba

Ustavni sud odbacio žalbe u slučaju Gorana Đurovića

Ustavni sud

Troje sudija je

glasaloprotiv

Vrijedna donacija kineske ambasade

Sapotpisivanjaugovora

Institut zabolesti

djecenadar dobio

transportni inkubator

PODGORICA

-Klinički centar i AmbasadaKinepotpisali

su jučeugovor odonaciji transportnog inkubatoravrijed-

nog 14.260eura. Ambasada jeovaj aparat poklonila Institu-

tuzabolesti djece.

DirektoricaKliničkogZoricaKovačevićzahvalila je i istaklada

je ovo još jedan dokaz prijateljskih veza i odnosa i izraz pošto-

vanja.

AmbasadorKineunašoj zemlji CuiDživei rekao jeda će i ubu-

duće pomagati našimgrađanima.

On jezahvaliomenadžmentuKliničkogkoji imje, kako jerekao

Dživei, daomogućnost dapomognubebamauCrnoj Gori.

Sl.R.

PODGORICA

–Prva izlož-

ba fotografija trans osoba

„Vidljivi/e“, koja se realizu-

jepovodomobilježavanja

Međunarodnogdanavidlji-

vosti trans osobauorgani-

zaciji asocijacije „Spektra“,

bićeotvorenau subotuuga-

leriji „KonceptArt Space“,

uPodgorici.

Kako je saopšteno iz PR cen-

tra, ova izložba predstavlja

seriju priča 10 transrodnih i

rodnovarijantnihosobaizna-

še države i autorski je rad stu-

dentkinje psihologije Marije

Jovanović, aktivistkinje, fe-

ministkinje,umjetniceičlani-

ce organizacija „Spektra“ i

„KvirMontenegro“.

Nadležni očekuju bolje rezultate na ovogodišnjemPISA testiranju

Testirano305đaka

DraganaDmitrović

ArijanaVučinić-Nikolić

Naglasak na ovogodišnjem testiranju je na čitalačkoj pismenosti, tako da većina

pitanja testira koliko učenici razumiju ono što su pročitali, a pitanja u upitniku

vezana su za to koliko često i što čitaju, čitaju li u štampanoj formi ili elektronskoj

PODGORICA

–NaPISA

testiranju, koje jepočelo

19.marta i završava sepo-

četkommaja, učestvovaće

oko7.200crnogorskihđa-

ka, ado sada je testirano

njihoko305 i vjerujemoda

ćepokazati bolje rezultate

uodnosunaone iz 2015.

godine - rekla je zaPobje-

dudirektorica Ispitnog

centraDraganaDmitrović.

Naši đaci pokazuju lošezna-

nje na PISA testiranjima, a

na posljednjem, prije tri go-

dine, na skali od 70 zemalja

bili su rangirani od52. do 59.

mjesta. Dmitrović je za naše

novine ispričala da su insti-

tucije u međuvremenu ula-

gale velike napore kako bi

ukazali na značaj ovog testi-

ranja.

- Radi se intenzivno na po-

boljšanjunastavnogprocesa

na način da bude interakti-

van i omogućava funkcio-

nalna znanja… To je proces,

ali sigurni smo da smo na

dobrom putu – uvjerena je

ona.

UčeSnici

Na PISA testiranju, kako je

pojasnila, učestvovaće 49

srednjih i 12 osnovnih škola,

a već su testirani đaci u svih

12 škola, dok je testiranje

okončano u 10 srednjih.

Učenici koji rade test rođeni

su 2002. godine, a više od 95

odsto ih je u prvom razredu

srednje škole, dok suostali u

drugomili suuosnovnoj školi.

Dmitrović objašnjava da je

pred učenicima test iz čitalač-

ke, matematičke i naučne pi-

smenosti koji traje dva sata, a

nakon toga ispunjavaju upit-

nikspitanjimaoporodici, ško-

li, učenju i slobodnom vreme-

nu oko tridesetak minuta. Na

taj način dobijaju se podaci o

postignuću učenika na testu u

odnosu na faktore kao što su

pol učenika, socioekonomski

status, stavovi prema školi i

pristupučenju.

- Ove godine uzorak je veći za

oko1.000učenika.Uvijek ima-

mo visok procenat učesnika, a

uzorak pravi softver iz spiska

svih petnaestogodišnjaka i sa-

mo ti učenici mogu da uče-

stvuju. Učenici test rade pod

šiframa - rekla je ona.

Naglasak na ovogodišnjem te-

stiranju je, prema njenim rije-

Američki policajci dolazeuCrnuGoru

PODGORICA

-UCrnuGoru

cedoći kriminalistički ek-

sperti izSADkoji će crno-

gorskekolegeupoznati sa

primjerimanajboljeprakse

u slučajevima istragaorga-

nizovanogkriminala i ko-

rupcije–najavila je ambasa-

dorkaMargaretEnUehara.

Na konferenciji o složenim

istragama i specijalnimistraž-

nimmetodama u slučajevima

organizovanog kriminala i ko-

rupcije koja je organizovana u

Budvi, rečeno je da kriminalci

ne poznaju granice i spremni

su da iskoriste sve kako bi

izbjegli otkrivanje istine.

Zato su svakoj zemlji, kako je

rečeno, neophodne jake insti-

tucije i angažovanje najspo-

sobnijih ljudi.

- Vlada SAD je ponosna na to

što je podržala napore Crne

Gore u osnivanju Specijalnog

tužilaštva i Specijalnog poli-

cijskog tima i njihovenaporeu

borbi protiv organizovanog

kriminalaikorupcije.Jednako

SakonferencijeuBudvi

smo ponosni na podršku kri-

minalističkoj policiji, višim i

osnovnimtužilaštvimauborbi

protiv ozbiljnih oblika krimi-

nala - kazala jeUehara, prenio

jeRTCG.

Našoj policiji na raspolaganju

su, kako je rečeno, iskusni ek-

sperti iz SAD-a, koji će crno-

gorskimkolegamapomoćioko

složenih istražnih tehnika.

Šef kriminalističke policije

Enis Baković zahvalio je na

pomoći, jer se, kako je rekao, u

posljednje vrijeme naša ze-

mlja suočava sa sukobima or-

ganizovanih kriminalnih gru-

pa i teškimubistvima.

- Tokom prethodne godine

preduzeli smonizoperativnih

aktivnosti koje su bile usmje-

rene na jačanju efikasnosti i

efektivnosti policiije kroz

konkretne mjere i radnje

usmjerene ka bezbjednosno

interesantnim licima - kazao

jeBaković.

R.D.

7.200

crnogorskihđaka

učestvuje uPISA testiranju,

koje je počelo 19. marta

i završava se početkom

maja

čima,načitalačkojpismenosti,

tako da većina pitanja testira

koliko učenici razumiju ono

što su pročitali, a pitanja u

upitnikuvezanasuza tokoliko

često i što čitaju, čitaju li u

štampanoj formi ili elektron-

skoj. PISA zadaci, ističe Dmi-

trović, ne traže od učenika po-

datkenaučenenapamet,većsu

date situacije iz svakodnevnog

života u kojima treba da riješe

neki problem koristeći pret-

hodna znanja iz matematike,

prirodnih nauka ili da iz više

izvora izaberu informaciju u

tekstukoja imje potrebna.

- Testiranje, koje se radi na ra-

čunaru, traje oko tri sata i 30

- Trans osobe u Crnoj Gori i

daljedoživljavajunasiljeura-

znimoblicima, neprihvatanje

uporodici, školi, poslu, nauli-

ci. I dalje nijesmo u potpuno-

sti vidljivi/e, upravo zbog

društvenog nasilja koje nas

svrstava na marginu društva

–navedeno je u saopštenju.

J.B.

,,Budvanska rivijera“ organizuje Career Day

Šansazazaposlenje

PODGORICA-Hotelska

grupa „Budvanska rivije-

ra“ organizujedanasCa-

reerDay za svekoji žele

posaou, kako su istakli,

najvećemturističko-ugo-

stiteljskompreduzećuu

Crnoj Gori.

Career Day je zamišljen kao

interaktivni događaj, na ko-

jem će predstavnici kompa-

nije HG „Budvanska rivije-

ra “ za i n t e re s ovan ima

prezentovatiotvoreneradne

pozicijeukompaniji, kao i to

koji uslovi treba da budu is-

punjeni da bi se za navedene

pozicije moglo konkurisati,

navode izPRslužbe.

Događaj seorganizujeupro-

storijama hotelskog rizorta

„Slovenska plaža“ (recepci-

ja).

N.K.