Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 29. mart 2018.

Ekonomija

USD 1.23980

JPY 131.60000

GBP 0.87605

CHF

1.18010

AUD

1.61320

CAD

1.59740

Kursna lista

PODGORICA

Uprava carina je u februaru naplatila 46,32 mil-

iona eura prihoda, što je blizu 20 odsto više nego u istommjese-

cu prošle godine.

- Na PDV pri uvozu se odnosilo 30,92 miliona, akcize 13,59miliona,

na carinu 1,68miliona, na porez na kafu 129,41 hiljadu, a na ostale

prihode 4,28 hiljada - navode iz Uprave carina.

U februaru je naplaćeno 46,75 miliona, ali da je bilo carinskih

povraćaja 24,46 hiljada i akciznih 406,57 hiljada.

- Najviše je naplaćeno akciza na mineralna ulja, njihove derivate i

supstitute 67,71 odsto, zatim akciza na duvanske proizvode 19,04

odsto i akciza na alkohol i alkoholna pića 4,09 odsto ukupnih.

Ostale prihode čine prihodi po osnovu novčanih kazni u prekrša-

jnompostupku, prihodi od prodaje carinske robe, kamate za neb-

lagovremeno plaćanje carine i carinskih dažbina - objašnjeno je iz

Uprave carina.

M. P.-M.

Uprava carina u februaru imala petinu prihoda više

Naplatili 46,3miliona

PODGORICA

Savjet

stranih investitoraocijenio

je jednostavnost i efikasnost

poslovanjauCrnoj Gori u

prošloj godini saocjenom

6,47na skali od jedandode-

set, što jeneznatnopobol-

jšanjeuodnosuna 2016. kada

jeocjenabila6,35. Smatraju,

međutim, da semoraju

ubrzati reformeuoblasti vla-

davineprava, korporativnog

upravljanja, fiskalnepolitike

i infrastrukture.

Predstavljajući Bijelu knjigu iz

Savjetasukazali da je indeksza

prošlu godinu najbolji od kada

oni ocjenjuju, odnosno sagle-

davaju poslovni ambijent i

glavne izazove. Predsjednik

SavjetaKristof Šoen jeocijenio

da je prošla godina bila godina

stabilnosti i da ima razloga za

optimizam u ekonomskom

razvoju i primjeni reformi, ali

da postoje izazovi.

- Ohrabrujuće okruženje i

makroekonomski indikatori

dajučvrstuosnovudaseubrza-

ju reforme. Savjet je, međutim,

zabrinut zbog nacrta zakona o

radu, jer smatramo da će

proširiti konkurentski jaz i biti

u suprotnosti sa inicijativama

Vlade da se osnaži ekonomija -

kazao je on.

Ističući da je nesporno da su

Crnoj Gori potrebna dodatna

strana ulaganja i da treba naći

način da se privuku u većoj

mjeri, Šoen je istakao da inves-

titori razmatraju vladavinu

prava,poreskupolitikuiZakon

o radu.

-Zatojeneophodanfleksibilan

zakon o radu, koji podržava

zdravu i pravičnu konkurenci-

ju među zaposlenima. Takav

zakonstvaranovaradnamjesta

- ocijenio je Šoen.

Član odbora direktora Savjeta

Pal Kovač je kazao da su inves-

titori uvidjeli da je ministar fi-

nansija Darko Radunović

postigao dobre rezultate u

fiskalnoj konsolidaciji, alidasu

potrebna dodatna unapređen-

ja u naplati poreza i ulaganja u

ljudski kapital.

- ICT sektor je vodeći u ekon-

omskomrazvoju i pripremio je

strategijudo 2020. Značajna je

zaštita infrastrukture za elek-

tronsku komunikaciju, čak i

postoji adekvatan regulatorni

okvir,alismoimalislučajkojije

izazvao ozbiljan problem jed-

nom od operatera sa nacional-

nom pokrivenošću i u mobil-

nom i segmentu fiskalne

telefonije, koji može i drugima

da se dogodi - kazao jeKovač.

Izvršna direktorka Savjeta

Marija Šuković je kazala da su

reforme dale umjerene rezul-

tate i da sadapredstoji ozbiljno

reformisanje ako Crna Gora

želi da privuče investitore.

- Tempo reformi mora da se

ubrza. Polazna tačka u odnosu

na koju se mjeri poslovno

okruženje je prilično niska –

rekla je Šuković.

Strani investitori su najveću

ocjenu od 7,14 dali telekomu-

nikacijama i informaciono-ko-

munikacionim tehnologijama;

bankarstvo i turizam su dobili

sedmice, proizvodnja 5,4, tr-

govina 6,74, transport i logisti-

ka 5,35 i 5,45. Niska ocjena u

vladavini prava govori da ta

oblast može predstavljati

poslovnu barijeru. Savjet je

ocijeniodaćečlanstvouNATO

pomoći uprogresudržave i po-

boljšanju poslovnog ambijen-

ta.

M.P.-M.

Savjet stranih investitora predstavio Bijelu knjigu i ambijentu dao ocjenu 6,47

Ni novi nacrt zakonao radu

nijedovoljno fleksibilan

Potreban je

eksibilan

zakon o radu,

koji podržava

zdravu i pravičnu

konkurenciju

među

zaposlenima,

smatra Kristof

Šoen

Savjet stranih investitora je ocijenio da državne institucije

treba da obrate pažnju na šest novih oblasti.

- Institucije treba da obrate pažnju na sivo tržište, propise o

privatno javnompartnerstvu, javne nabavke, digitalizaciju

javnih usluga, zaštitu ličnih podataka i na ljudski kapital -

naveli su predstavnici Savjeta i objasnili da su ove kategorije

dobile najlošije ocjene.

Obratitipažnjuna

šestnovihoblasti

di drugi blok i da izostanu inve-

sticije, Rudnik uglja ne bi izgu-

bio sadašnju vrijednost.

Objasnili su da su analizirali tri

modela preuzimanja akcija, od

kojihsukaonajefikasniji izdvo-

jili juče usvojeni.

MANJINSKI AKCIONARI

Manjinski akcionar Dejan Mi-

jović je kazao Stanislaviću da

ovakvim izvještajem i tvrdnja-

ma ruši ugled kompanije Delo-

it. On tvrdi da je suština ovog

posladakompanijaA2Ai bizni-

smen Aco Đukanović bježe iz

Rudnikauglja, adaEPCGpreu-

zima njihove akcije po visokoj

cijeni. Predložio je da EPCG ne

kupuje akcije Rudnika po 6,4

eura.

Zbog prigovora predsjedavaju-

ćeg i izvršnog direktora EPCG

Igora Noveljića da skupština

akcionara EPCG nijemjesto za

političke priče, Mijović je imao

i uvredljive izlive emocija, ali se

diskusija brzovratilana aktuel-

nuproblematiku.

Pomišljenjumanjinskog akcio-

nara Vasilija Miličkovića, sva

priča o petogodišnjemugovoru

za isporuku uglja jučerašnjom

odlukom je „pala u vodu“ jer

EPCGpreuzima kompaniju.

- Da je sreće, Rudnik uglja bi

odavno bio u stečaju, zbog du-

gova bi izgubili i koncesiju i

EPCG bi ga sad kupila za euro.

Jasno je, bile su ove akcije po-

nuđene i Srđanu Kovačeviću,

ali on to nije prihvatio i zbog

toga je došlo do smjene na čelu

EPCG. Ova transakcija će

EPCGkoštati 113miliona eura,

a moglo se sve odraditi za 13

miliona, ali nadam se da će se

brzorazvedritinadCrnomGo-

rom - konstatovao je Miličko-

vić, koji juče u toku pauza nije

mogao, a da se, makar uzgred,

nepozabavi ipolitikom, što ine

čudi s obzirom da je kandidat

za predsjednika države na

predstojećim izborima. On je

ocijenio i da je AleksandarMi-

trovićukonfliktuinteresajerje

istovremeno član odbora di-

rektora CEDIS-a i Rudnika

uglja.

R.PEROŠEVIĆ

veakcije

6,4eura

Na Montenegroberzi je

juče prodato 7.100 akcija

Rudnika uglja Pljevlja za

42.451 euro. Cijena akcija

se kretala od 5,97 do šest

eura.

M. P.-M.

Trgovina

naberzi

većpočela

PODGORICA

Državne smjernice ra-

zvoja arhitekturebiće gotovedookto-

bra, kazao je glavni državni arhitekta

DušanVuksanović. On je, kako je saop-

šteno izPRcentra, pojasnioda taj do-

kument nećedati isključive stavovepo-

vodomgradnjevisokihzgrada.

Govoreći na regionalnoj konferenciji

,,Gradnjavisokihzgrada - imperativ ili iz-

bor“, u organizaciji Strukovne komore

arhitekata Inženjerske komore Crne Go-

re (IKCG), Vuksanović je kazao da smjer-

nice imaju jasnu poziciju u praktičnom

djelovanju u svakodnevnoj praksi jer, ka-

kojepojasnio,zakonpropisujedasedava-

nje saglasnosti na idejna rješenja sprovo-

di na osnovu uslova i kriterijuma koji su

dati u smjernicama.

- Polovina oktobra je rok za izradu smjer-

nica. Vjerujem da ćemo radnu verziju

imati prije avgusta. Definisano je da se do

usvajanja smjernica saglasnosti daju na

idejna rješenja na osnovu tehničkih uslo-

vaizplana.OsnovzaodlučivanjeDirekto-

rata glavnog državnog arhitekte do usva-

janja smjernica su uslovi iz plana - rekao

je Vuksanović i pojasnio da rade tako što

vršeuporednuanalizusegmentauslovaiz

plana i na osnovu toga odlučuju o zahtje-

vu.

- Smjernice neće dati isključive stavove

povodom gradnje visokih zgrada. Nebo-

deri su zahtjevnije teme u projektant-

skom i tehnološkom smislu - naveo je

Vuksanović.

S.P.

Održana konferencija ,,Gradnja visokih zgrada - imperativ ili izbor“

Smjernicezaarhitekturu

bićegotovedooktobra

tvrdili da je kredit od 1,5 miliona

eura, bez njihovog naloga, preni-

jet na račun Monteadria broker

dilera. Tvrdili su da su akcije ku-

pili od svojihpara. Upostupku je

utvrđeno da je ovaj novac preni-

jet,uskladusausmenimnalogom

sa tadašnjim menadžmentom

banke, te da su njime kupljene

sporne akcije. Banka je, kao sred-

stvo obezbjeđenja za ovaj kredit,

koristila 1,5 miliona eura depozi-

ta HTP-a „Primorje“, bez njiho-

vog znanja. Top je potvrdio ta-

dašnji direktor Primorja Predrag

Jelušić, koji je sa CKB-ompotpi-

saougovorooročenomdepozitu,

azakojitvrdidanijebiogarancija

za bilo čiji kredit.

Ovaj kreditni ugovor je bio jedan

od spornih ugovora zbog kojih se

protiv nekadašnjih menadžerki

CKB-aMilkeLjumovićiBoseTa-

tarvodiosudskipostupakukome

su oslobođene i optužbi da su,

zloupotrebomslužbenogpoloža-

ja, banci nanijeli štetu od skoro

sedammiliona eura.

Ovaj je postupak započet prije

šest godina i trebaće još vremena

da se okonča, jer se Kataro žalio

Apelacionomsudu.

M.Lk.

PredstavljanjeBijeleknjige

Sakonferencije

–navodi se u saopštenju.

Dodaje se da AGCOM i EKIP takođe mogu da

obezbjeđuju odgovarajuće specijaliste i ek-

sperte i prave aranžmane za zajedničke sastan-

ke, seminare, radionice i simpozijume uoblasti

regulacije elektronskih komunikacija i uprav-

ljanja radio-frekvencijskimspektrom.

-IskustvokojeItalija,kaočlanicaEvropskeuni-

je,imauregulacijitržištaelektronskihkomuni-

kacija biće izuzetno korisnonašoj Agenciji pri-

likomsprovođenja aktivnosti udaljemprocesu

pridruživanja Crne Gore EU - kazali su iz

EKIP-a.

Agencija je u prethodnom periodu potpisala

memorandume o razumijevanjuuoblasti elek-

tronskih komunikacija i sa regulatornim tijeli-

maSrbije, Poljske,Mađarske, Bosne iHercego-

vine, Turske, Makedonije, Kosova, Bugarske,

Rumunije, Hrvatske, Češke, Albanije i Sloveni-

je.

S.P.