Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 29. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Barska plovid-

ba je prošlu godinu završila

u plusu 3,08miliona eura, za

razliku od godinu ranije kada je

bila uminusu 2,06miliona.

Poslovni prihodi su bili 5,4 a

prihodi od prodaje 5,2 miliona.

Ukupni rashodi su bili 5,8milio-

na eura.

M. P.-M.

Barska

plovidba

uplusu tri

miliona

PODGORICA

Agencija za elektronskeko-

munikacije i poštanskudjelatnostCrneGo-

re (EKIP) i Tijeloza garancijeukomunika-

cijama Italije (AGCOM) juče suuRimu

potpisalimemorandumo razumijevanju i

razmjeni informacijauoblasti elektronskih

komunikacija i poštanskedjelatnosti, saop-

šteno je izEKIP-a.

Memorandum je potpisao predsjednik Savje-

ta EKIP-a Šaleta Đurović i član Savjeta

AGCOM-aFrančeskoPosteraro. Potpisivanju

je prisustvovala i ambasadorka Crne Gore u

Italiji SanjaVlahović.

-Memorandumjepotpisanuduhudosadašnje

uspješnesaradnje,saciljemdaolakšasaradnju

u oblasti elektronskih komunikacija kroz po-

dršku i primjenuzajedničkihmjera, razmjenu

informacija i iskustvauregulaciji sektoraelek-

tronskihkomunikacija –kaže se u saopštenju.

Dodaje seda seuskladusabrzimnapretkomu

sektoruelektronskihkomunikacijamogupre-

duzetimjereuciljuolakšavanja razvoja sekto-

ra elektronskih komunikacija u Italiji i Crnoj

Gori.

-AGCOMi EKIPmoguda razmjenjuju infor-

macijeoposebnimstrategijamaimehanizmi-

ma aktivne saradnje u okviru zajedničkih

projekata u oblasti regulacije elektronskih

komunikacija i da održavaju zajedničke kon-

sultacije ukoliko smatraju da je to prikladno

EKIP i regulatorno tijelo Italije potpisali memorandumo razumijevanju

Olakšati saradnju u oblasti

elektronskih komunikacija

PODGORICA

NLBPodgo-

ricaneće slijediti primjer se-

strinskebankeuSrbiji i po-

kušati daproda lošekredite,

koji supopodacimanakraju

februara iznosili 10,5odsto

ukupnih, kazali suPobjedi iz

ovebanke.

Na kraju decembra prošle go-

dine ukupni krediti klijenata

te banke su bili 267,6 miliona

eura.

- NLB je u odnosu na isti mje-

sec prošle godine smanjila ni-

vo nekvalitetnih kredita za

24,6milionaeura ili 42,7odsto

i oni na kraju februara tekuće

godine čine 10,5 odsto uku-

pnihbrutokredita-kazalisuiz

ove banke.

Objasnili su da u banci posluje

sektor u čijem su fokusu spor-

na potraživanja sa ciljemsma-

njenja udjela loših kredita i

upravljanja problematičnim

plasmanima.

- Osim sektora koji se bavi sa-

nacijom i upravljanjem pro-

blematičnim plasmanima,

značajno učešće ka boljim re-

zultatima ima i sektor za re-

struktuiranje, koji principom

detekcije problema naplate u

ranoj fazi vrši blagovremeno

restruktuiranje aktivnih pla-

smana. U skladu sa adekvat-

nimunutrašnjimkapacitetima

koji se bave rješavanjem pro-

blematičnih plasmana, banka

neplaniraprodaju lošihkredi-

ta. Samim tim nije pokrenuta

procedura nalaženja kupca -

objasnili su iz banke.

I da su htjeli u NLB Podgorica

ne bi mogla oglasiti prodaju

ovihkredita jer je toCBCGza-

branila. Guverner dr Radoje

Žugić jeuRovinjuna sastanku

guvernera regiona, kako jePo-

bjeda juče objavila, kazaoda je

CBCG zabranila kupovinu,

odnosno prodaju loših kredita

bez njihove saglasnosti. Pod-

sjetio je da je Crna Gora sa če-

tvrtinom loših kreditnih pla-

smana bila šampion 2011.

godine, ada jenjihovnivosada

pao na 7,18 odsto. Žugić je po-

četkom februara sa predsjed-

nikom odbora direktora NLB

Podgorica ArčibaldomKrem-

seromi glavnimizvršimdirek-

toromMartinom Leberleom

razgovarao o lošim kreditima

u toj banci i tražiodauložedo-

datni napor da ih smanje.

Podsjetimo da je srpska NLB

prije nekoliko dana saopštila

da je počela tražiti investitore

koji žele kupiti portfelj loših

potraživanja u vrijednosti od

115 miliona eura i manji por-

tfelj nekretnina. Na prodaju je

i srpska kompanija za rješava-

nje problematičnih potraživa-

nja.

M.P.-M.

NLB Podgorica neće slijediti primjer

sestrinske banke u Beogradu

Loši krediti

nijesuna

prodaju

Iz NLB saopštili da su za godinu smanjili

loše kredite za 24,6miliona eura ili 42,7

odsto, pa sada čine 10,5 odsto ukupnih

Odluka Skupštine akcionara Elektroprivrede

NIKŠIĆ

Akcionari Elektro-

privrede suna jučerašnjoj

vanrednoj skupštini usvojili

odlukuopokretanjupostup-

kadobrovoljne javneponude

zapreuzimanjeRudnikauglja

po6,4eura za akciju, naosno-

vuanalizeDeloit izBeograda.

Predsjednik odbora direktora

EPCG Đoko Krivokapić je ka-

zao da se radi od 5,6miliona ak-

cija. To znači da bi ova transak-

cija EPCG koštala 36 miliona

eura. Vlasnik 39,49 odsto akcija

ovog rudnika je italijanska

kompanija A2A, a 11,84 bizni-

smen Aco Đukanović i oni su

ranijenudilisvojeakcijenapro-

daju.Državaposjeduje31,11od-

sto, Beograđanin Radoslav To-

mić 1,1, Podgoričanin Predrag

Ercegović 0,74, HLT fond 0,48,

a Alek investment 0,42, dok su

ostale akcije na kastodi računi-

ma.

STUDIJA

- Studija Deloita je pokazala da

je fer tržišna cijena akcija Rud-

nika 6,4 eura, a kad je odluka o

preuzimanjuprošlanaSkupšti-

ni i na nama je da objavimo

prospekt o preuzimanju akcija

zainteresovanih akcionara.

Ovim činom privodimo kraju

posao započet januara prošle

godine, a procedura je trajala

duže nego je planirano, između

ostalog i zbog toga što smo ima-

li i promjene u menadžmentu

EPCG. Važno je što je skupštini

akcionara prisustvovao i pred-

stavnik kuće Deloit, koji je eg-

zaktno saopštio koja je to fer

vrijednost akcija Rudnika, a da

je njihova investiciona vrijed-

nost6,9eura,kaorezultatsiner-

gije koja semože ostvariti u po-

slovanju EPCG i Rudnika kao

dva odvojena sistema - kazao je

Krivokapić i naglasio da ne vje-

ruje da 51 odsto akcionaraRud-

nikaugljanećeući uovaj posao,

pa je za očekivati da se cijeli

proces završi u naredna dva

mjeseca. Krivokapić je istakao i

da EPCG posvećeno traži novi

modalitet izgradnje drugog

bloka termoelektrane.

Darko Stanislavić iz revizorske

kućeDeloit jekazao jeda suan-

gažovalisvojrudarsko-geološki

tim koji je utvrdio rezerve 90,2

miliona tona rude u pljevalj-

skombasenu, da susveuradili u

skladu sa međunarodnim stan-

dardima, te da je procijenjeno

da u Rudnik uglja do 2060. go-

dine treba uložiti 31,3 miliona

eura na račun eksroprijacije

zemljišta i 148miliona u nabav-

ku rudarske opreme. Pretpo-

stavlja se i da bi 2023. godine

trebao da počne raditi drugi

blokTE, pa bi došlodo veće po-

trošnje uglja. Prema riječima

Stanislavića,sveidaseneizgra-

EPCGnudi za

Rudnikauglja

Studija Deloita je pokazala da je fer tržišna

cijena akcija Rudnika 6,4 eura, a kad je

odluka o preuzimanju prošla na Skupštini

i na nama je da objavimo prospekt o

preuzimanju akcija zainteresovanih

akcionara, rekao je Đoko Krivokapić

PODGORICA

Iako jeprvo-

bitnompresudomPrivrednog

sudaCKBostalakratka za go-

tovodvamiliona eura, upo-

novljenompostupkupo tužbi

ovebankeprotivkompanija

Kataro investment iMonte-

negroSPAItalija ipak jeodlu-

čenodaovaj novacmoraju

vratiti i to sakamatomod

2010. godine.

CKB je tužila ove kompanije

zbog nevraćenog kredita od 1,5

miliona eura kojim su kupljene

akcije HLT fonda. Sporazum o

prodaji akcija koje su tužene pr-

vogidrugogredasklopilenakon

tri godine iz CKB-a su ocijenili

načinom izbjegavanja vraćanja

kredita. Sutkinja Borjanka Zo-

gović je i ovaj sporazum stavila

van snage.

- Utvrđuje se da vansudski spo-

razumo kupoprodaji 89.264 ak-

cija HLT fonda zaključen 10. 6.

2010. godine između tuženog

prvog reda, kao prodavca i tuže-

nog drugog reda, kao kupca, ne

proizvodi pravno dejstvo u od-

nosu na tužioca za onaj broj ak-

cija koji na dan izvršenja ove

presude po tržišnoj vrijednosti

predstavljaprotivvrijednost ko-

ja odgovara potraživanju od

1.960.924,86 eura, koje tužilac

ima prema tuženomprvog reda

na dan 7. 10. 2010. sa zakonskim

kamatama počev od togdana do

konačne isplate, što je tuženi

drugog reda dužan da prizna i

trpi, kao i da prizna i trpi prenos

vlasništva na tuženog prvog re-

da- navodi se upresudi.

Odbacila je kao nedopušten za-

htjev tužioca da se naloži Cen-

tralnoj depozitarnoj agenciji da

izvrši prenos akcija HLT fonda

koje su upisane na drugotuže-

nog u protivvrijednosti od 1,9

miliona, jer sud nije ovlašćen da

daje takve naloge.

Iz Katara su negirali da su im

ova sredstva uplaćena, već su

Nova presuda u korist CKB-a

KatarokupioakcijeHLT-a

kreditomod 1,5miliona

PODGORICA

Industrijska

proizvodnja u Crnoj Gori u

februaru je u odnosu na isti

mjesec prošle godine porasla

29,5 odsto, a u odnosu na janu-

ar 13,7 odsto, pokazuju podaci

Monstata.

Posmatrano prema sektori-

ma, proizvodnja je povećana

u sektorima prerađivačka

industrija 6,2 odsto i snabdije-

vanje električnom energijom,

gasom, parom i klimatizacija

76,3 odsto, dok je smanjena u

sektoru vađenje ruda i kamena

32,2 odsto u odnosu na isti

mjesec lani. Indeks prometa u

industriji u Crnoj Gori u februa-

ru porastao je u odnosu na isti

mjesec prošle godine 42 odsto.

Posmatrano sektorski, u odno-

su na isti mjesec prošle godine

sektor prerađivačka industrija

zabilježio je rast 63,7 odsto, a

sektor vađenje ruda i kamena

zabilježio je pad prometa 2,5

odsto.

S. P.

Industrijskaproizvodnjaporasla29,5odsto

Podaci Monstata za februar

Sa skupštineakcionaraEPCG

Potpisnicimemoranduma