Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 29. mart 2018.

Politika

KOTOR-

Kandidat većegdi-

jelaopozicijeMladenBoja-

nićkazao je sinoćnakon-

venciji uKotoruda jeprotiv

nametnutihpodjelakojepo-

stojeucrnogorskomdruš-

tvu.

On je naveo da je izbor lak: da

li građani hoće da vlast pređe

iz autokratije u diktaturu – sa

druge Crnu Goru modernu,

evropsku,kojaćeućiuzdignu-

te glaveEU„čista i čestita“.

– Pokažimo zajedno damože-

mo i cijelu Crnu Goru učiniti

modernom evropskom drža-

vom. Ljepota imladostKotora

moraju zajedno! Da građani

Kotora žive sa ljepotomKoto-

ra, a građani Crne Gore ljepo-

tom Crne Gore – poručio je

Bojanić.

On je podsjetioda suuKotoru

vjekovima skladno živjele sve

vjere i nacije.

–Želimodazauvijekostavimo

svepodjele koje sunametnute

uciljuodržavanjavlastiĐuka-

novića i njegove klike.

Ovaj grad je pokazao da se za-

jedno može. Da zajedno mo-

žemo,dapolitičkisubjektikoji

su različitih ideologija mogu

da nađu zajednički cilj te da

konačno odškrinemo vrata

slobode –kazao jeBojanić.

– Ova vlast je zatekla ono što

ću ja zateći: urušene instituci-

je, devastiranu privredu, uni-

štene međuljudske odnose –

ne dajmo za povod nikome da

nasnikonikadsvađa–rekaoje

on.

Bojanić je još jednomponovio

da politiku doživljava kao

sredstvo za rješavanje sukoba

i obećao da je prvo što će ura-

diti pozvati aktere političkog i

civilnog života da zajedno na-

đu rješenje o svemu što tišti

CrnuGoru.

On je podsjetio da je ranija lo-

kalnavlastradilaukoristpoje-

dinaca. Predsjednički kandi-

dat je pohvalio lokalnu vlast u

Kotoru.

Naskupusujošgovoriliipred-

sjednik opštine iz Demokrata

Vladimir Jokić i predsjednica

SO iz Demokratskog fronta

DragicaPerović.

R.P.

NIKŠIĆ–

Izprepunedvorane

nikšićkogSportskog centra,

MiloĐukanović, predsjed-

nički kandidatDemokratske

partije socijalista, sinoć je za-

počeokampanjuzapredsto-

jećepredsjedničke izbore.

Podsjetio jeda je i uoči parla-

mentarnih izbora 2016. godi-

nena istommjestukazaoda

kada seuNikšićuobećapo-

bjeda, onane smije izostati.

–Uspjelismo,oslonjeninasebe,

na sopstvenu bezgraničnu lju-

bav prema Crnoj Gori i želju da

našimpotomcimaostavimobo-

lju, srećniju i prosperitetniju

državnu kuću nego što smo je

zatekli. Čini mi se da najveći

broj nasuoči tih izbora i nijebio

svjestan sa kakvom se ogro-

mnom i moćnom silom hvata-

moukoštac –kazao jeĐukano-

vić.

SNAGA

On jenaglasiodanikadaunašoj

dugoj i svijetloj istoriji, kada se

radilo o slobodi, časti i Crnoj

Gori,nijepresudnuuloguigrala

snaga bilo kog protivnika. Ka-

zao je da je aktuelna vlast po-

vratila nezavisnost Crnoj Gori,

postigla respektabilne rezulta-

te i učvrstila osjećaj ponosa i

častinacije,ispravljajućiistorij-

skugrešku s početka 20. vijeka i

odužila se generacijama crno-

gorskihmučenikakojisuprino-

sili život kao žrtvu vrijednosti-

ma dostojanstva i upravljanja

sopstvenombudućnošću.

– Predstojećeg aprila naš put

nema alternativu, jer to što se

Crnoj Gori, prividno, nudi kao

drugi put je zapravo kukavičije

jajeiteškaprevara,kojomsena-

ša država želi zadržati na bal-

kanskimstranputicama–kazao

je predsjednički kandidat DPS-

a.

Đukanović se osvrnuo i na dru-

ge učesnike u izbornoj trci. Ka-

zao je da ,,cijeni njihovo samo-

pouzdanjedasekandiduju“ida

razumijeda je jedanbroj njih to

uradio i sam ne vjerujući u

uspjehna ovimizborima.

–Uradili su to zbogminuta sla-

ve ili primamljive apanaže koju

imgarantuje budžet Crne Gore

iliinostranimentor,istikojijeto

radio uoči izbora 16. oktobra

2016. godine. Jedan kandidat

nam dolazi iz kruga političkih

partija koje personifikuju

osvjedočeni gubitnici: Mandić,

Medojević, Knežević, Bečić i

Abazović. Danima pratim tu

kampanju i priznajem da sam i

sam zbunjen, iako nijesam bez

iskustva, jer nikad nijesam pri-

sustvovao većem licemjerstvu.

Činimisekaodasejednidrugih

stide, kaodaoni štosupredloži-

li kandidata žele da ostanu što

dublje u njegovoj sjenci, veoma

zadovoljništosupronašlineko-

ga ko će izgubiti u njihovo ime.

Zato treba da im pomognemo

jer su to zaslužili zbog svega što

su učinili i Crnoj Gori i nama –

rekao jeĐukanović.

On je istakao da, kako kaže, ,,u

tomdruštvuništaveselijinijeni

sam kandidat koji je na Cetinju

prije dvije noći izgledao kao si-

rak tužni bez iđe ikoga“.

– Istovremeno, sa drugog dijela

političke scene, iz samozvane

građanske opozicije, imamo

kandidatkinju za kojuvjerujem

da je samo žrtva pogrešne poli-

tike, politike koja je postala ta-

lac nerealne liderske ambicije

predsjednika SDP-a. Upozora-

vaosamposljednjihgodina, čak

i dok smo nastupali kao koalici-

ja, lidera SDP-a zbog nerealnih

ambicija da preobrati crnogor-

skuopozicijuidaodnacionalno

neodgovorne napravi odgovor-

nu ili zajedno s njim vlast koja

će se dosjetiti da čuva nacional-

ne interese. Govorio sammuda

manja voda u veću uvire i to se

upravo dogodilo, pa danas,

udarnički, sa novim koalicio-

nimpartnerima, uBudvi, Koto-

ru,HercegNovom... radeprotiv

interesa Crne Gore. Nije kurto-

azija kad kažem da sam veoma

zahvalan za sve napore koje je

SDP dugo davao sa DPS-om i

našimdrugimkoalicionimpar-

tnerima,alimislimdajeovopo-

sljednji trenutak da se svaki bi-

rač te partije zapita koga

zapravo podržava, da li i dalje

stoji izaCrneGore ili jeglasdao

njenimrušiteljima – naglasio je

Đukanović.

POŠTOVANJE

Čuveni rediteljVeljkoBulajić je

kazao da je srećan što dobija

priliku da podrži Đukanovića.

Rekao je da danas Crnu Goru

poštuju u Evropi i svijetu. Pod-

sjetio je da se Đukanović 2000.

godine u Cavtatu izvinio hrvat-

skomnaroduzbogučešćacrno-

gorske vojske u agresiji na Du-

brovnik 1991. i 1992. godine.

–Taj datumćupamtiti dok sam

živ i biće zapamćen kao jedan

odnajvažnijihdatumau istorij-

skimodnosimaCrneGore iHr-

vatske –ocijenio jeBulajić.

Predsjednik nikšićkog DPS-a

Ivan Mitrović kazao je da je i

ovog puta jasan izbor, da želi

ovog puta još blistaviju pobje-

du, a do nje se dolazi zaokruži-

vanjembroja sedam.

Gradonačelnik Nikšića Veselin

Grbović se zahvalio Đukanovi-

ću što upobjedničku kampanju

kreće iz rodnog grada i konsta-

tovao da njemu pripada poseb-

no mjesto u istoriji Crne Gore

zbog svega što je učinjeno na

strateškimvažnimputevima.

Premijer Duško Marković je

kazao da Đukanović jedini ima

mudrosti i kapaciteta da poslije

izbora vodi Crnu Goru. Mini-

starMilutinSimović jeprimije-

tioda opozicija svoje kandidate

koristi kao maske. Predsjednik

Skupštine Crne Gore i čelnik

SD-a Ivan Brajović je podsjetio

da je ovo šansa koja se ne smije

propuštiti, te da ovog puta svi

oni koji ne glasaju za dugogo-

dišnjeg lidera DPS-a glasaju

protivnapretka.

R.PEROŠEVIĆ

PODGORICA –

Kandidat

DPS-a za predsjednika Milo

Đukanović biće sedmi na gla-

sačkomlistićuzapredsjedničke

izbore, dok će kandidat većeg

dijela opozicije (DF, Demokra-

te, SNP, Ura) Mladen Bojanić

biti pod brojem dva. Kandidat-

kinja SDP-aDraginja Vuksano-

vićbićešestanaglasačkomlisti-

ću – odlučila je žrijebom

Državna izborna komisija.

Predsjednički kandidat Prave

Crne Gore MarkoMilačić biće

pod brojem jedan na listiću za

predsjedničke izbore. Na tre-

ćemmjestu bićeHazbijaKalač,

kandidat Stranke pravde i po-

mirenja, dokćečetvrti bitiVasi-

lijeMiličković, kandidat Grupe

građana „Građanska akcija“ i

Partije penzionera, invalida i

restitucije. Predsjednički kan-

didat Srpske koalicije Dobrilo

Dedeićbićenapetommjestuna

glasačkomlistiću.

I.K.

HERCEGNOVI-

Kandidatki-

njaSDP-a zapredsjednicudr-

žaveDraginjaVuksanović je,

nakonposjeteopštiniHerceg

Novi i njenimčelnicima, poru-

čiladanećedopustiti privati-

zaciju Instituta Igalo, teda će

se založiti daPZUMeljine

vrati u javni sistemzdravstva,

aMamuluuvlasništvodržave.

Vuksanović je razgovarala sa

predsjednikomSOHercegNovi

MilošemBigovićem i potpred-

sjednicom opštine Danijelom

Đurović.

- Složili smo se da Institut „Dr

SimoMilošević“ mora ostati u

vlasništvu države Crne Gore i

nećemo dozvoliti da se pretvori

uapartmanezaprodajuida600

vrijednih radnika ostane bez

posla. Institut treba da bude

značajan centar medicinskog

turizma –kazala jeVuksanović.

Ž.K.

PODGORICA–

Ključne tač-

ke sporenjaupregovorima

koalicije „ZdravoBerane“ i

Demokrataoko formiranja

vlasti u toj opštini predstav-

ljamjestodirektoraAgenci-

je za razvoj, ali i to štoDe-

mokrate insistirajuna 22,3

odstovlasti, saznajePobje-

da. Izvori Pobjede izkoalici-

je ,,ZdravoBerane“ukazuju

da je spornaprva tačka, dok

načelnonemajuništaprotiv

daDemokratamapripadne

petina funkcija.

Pregovori o formiranju nove

lokalne vlasti u Beranama na-

stavljeni su u utorak, a jedino

oko čega su delegacije Demo-

krata i koalicije „ZdravoBera-

ne“ uspjele da se dogovore je

da dosadašnji predsjednik be-

ranske opštineDragoslavŠće-

kić nastavi još jedan mandat

na toj funkciji.

Pobjeda je ranije pisala da je

konačan ishod pregovora ne-

izvjestan zbog različitih po-

četnih pozicija koalicije

„ZdravoBerane“iDemokrata.

Prema našim saznanjima,

predstavnicikoalicije„Zdravo

Berane“, koju čine Socijali-

stičkanarodnapartijaiDemo-

kratski front, tražili su da od-

nos podjele vlasti bude po

principu 7:7:4, ali Demokrate

Alekse Bečića na to ne prista-

ju.

Izbori u Beranama održani su

početkomfebruara, akoalicija

„Zdravo Berane“ osvojila je 14

mandatra, dok suDemokrata-

ma pripala četiri mjesta u lo-

kalnomparlamentu.

Đ.Ć.

Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista sa konvencije

u Nikšiću poručio da ne pamti licemjerniju predizbornu kampanju

Đukanović:Opozicija

našlaBojanićada

izgubi unjihovo ime

Iako nijesambez iskustva, nikad nijesamprisustvovao

većem licemjerstvu. Čini mi se kao da se jedni drugih stide,

kao da oni što su predložili kandidata žele da ostanu što

dublje u njegovoj sjenci, veoma zadovoljni što su pronašli

nekoga ko će izgubiti u njihovo ime, kazao je Đukanović

Konvencija predsjedničkog kandidata

većeg dijela opozicije u Kotoru

Bojanić: Ili diktatura

ilimodernadržava

Ishod pregovora o formiranju lokalne vlasti

u Beranama i dalje neizvjestan

Demokrateultimativno

traže funkcijudirektora

Agencijeza razvoj

Kandidatkinja SDP-a za predsjednicu razgovarala

sa čelnicima Herceg Novog

Vuksanović:Mamulaće

biti vraćenagrađanima

DIK žrijebomutvrdila redosljed na glasačkom listiću

Đukanović sedmi,

Bojanićdrugi

SakonvencijeuNikšiću

Berane