Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 29. mart 2018.

Politika

PODGORICA

-CrnaGora

proglasila je jednog ruskog

diplomatuzapersonunon

grata i uskratila saglasnost

zadjelovanjepočasnogkon-

zulaRuskeFederacijeu

Podgorici BoraĐukića.

Takvaodlukauslijedilajenakon

što je dvadesetak zemalja člani-

ca Evropske unije odlučilo da

protjeraruskediplomateuznak

solidarnosti saVelikomBritani-

jom u slučaju trovanja ruskog

špijuna Sergeja Skripalja.

MJERE

U saopštenju objavljenom na

sajtu Vlade Crne Gore navodi

se da je kabinet premijera

Duška Markovića proglasio

jednog diplomatskog pred-

stavnika akreditovanog uAm-

basadi Ruske Federacije za

personu non grata i povukao

saglasnost za djelovanje poča-

snog konzula Ruske Federaci-

je uCrnoj Gori.

O timmjerama su, kako doda-

ju iz Vlade, obavijestili rusku

ambasadu, uz rok od sedam

danadadiplomatski predstav-

niknapusti CrnuGoru.

Rusija, sa druge strane, tvrdi

da će odgovoriti na masovno

protjerivanje diplomata u za-

padnimzemljama.

-Rusijaćedefinitivnouzvrati-

ti na odluku više zemalja

Evropske unije i ostalih za-

padnih zemalja da protjera

ruske diplomate, ali će to uči-

nitiupogodnovrijeme–kazao

je juče portparol Kremlja

Dmitrij Peskov.

Odluku crnogorske Vlade da

protjera jednog ruskog diplo-

matui dapovučesaglasnost za

djelovanje počasnog konzula

Ruske Federacije Bora Đuki-

ća uCrnoj Gori, komentarisali

su u Ambasadi Rusije u našoj

zemlji.

-URusijije28.martproglašen

za dan žalosti zbog velikog

brojapoginulihupožaruuKe-

merovu. Građani Crne Gore

donose cvijeće, svijeće i igrač-

ke ispred zgrade Ambasade.

Crnogorske vlasti takođenije-

su ostale po strani već su tog

dana objavile odluku o protje-

rivanju ruskog diplomate

i oduzimanju akreditacije po-

časnog konzula - naveli su u

saopštenju koje je objavljeno

na sajtuAmbasade.

Ambasador Crne Gore uMo-

skvi Ramiz Bašić kratko je ka-

zao da još nema odgovor zva-

ničneMoskve.

–Ruskastranajošnasnijeoba-

vijestila koje će uzvratne mje-

re preduzeti – rekao je Bašić u

izjavi zaPobjedu.

Talas protjerivanja ruskih di-

plomata uslijedio je nakon što

je britanska premijerka Tere-

za Mej obavijestila javnost da

je više od 130 ljudi moglo biti

izloženo nervnom agensu ko-

jim su otrovani Skripalj i nje-

gova kćerka i za taj napad di-

rektno optužilaRusiju.

Velika Britanija je to ocijenila

kao napad na svoju teritoriju i

o tome izvijestila Evropski sa-

vjet, pozivajući se na odredbe

Lisabonskog sporazuma koji

obavezuje države članice na

međusobnu solidarnost i po-

moć. Takođe, Britanija se, kao

članicaNATO, pozvalanačlan

5Ugovora, štojeznačilo ,,zele-

no svjetlo“ za konkretnu akci-

juEU i NATO.

SADiEvropskaunijasuseslo-

žileda izanapada stoji Rusija i

pokazale su solidarnost sa Ve-

likomBritanijom.

BRITANIJAZAHVALNA

Američki stručnjak zaBalkan,

profesor Danijel Server kaže

da jeodlukaCrneGorepoželj-

na i očekivana.

– Odluka Crne Gore biće po-

zdravljena u Vašingtonu i Bri-

selu– rekao je on zaPobjedu.

Server smatra i da ćeRusijana

istinačinodgovoritiCrnojGo-

ri i da će Moskva vjerovatno

protjerati jednog crnogorskog

diplomatu.

– To, takođe, može uticati na

pojačavanje napora ka desta-

bilizaciji. Odluka je bila samo

na Podgorici, ali Crna Gora na

ovaj način demonstira evroa-

tlantsku solidarnost. Ja bih to

nazvao poželjnim – zaključio

je američki profesor.

Ambasada Velike Britanije u

Crnoj Gori pozdravila je odlu-

kuVlade.

– Zahvaljujemo se Crnoj Gori

na podršci. Velika Britanija i

saveznici zajedno šalju snažan

signalKremlju:Rusijanemože

kršitimeđunarodnapravilane-

kažnjeno – navedeno je u Tvi-

ter objavi AmbasadeBritanije.

REAGOVANJEOPOZICIJE

U prvim reakcijama na odluku

Vlade da proglasi nepoželjnim

jednog ruskog diplomatu, iz

Novesrpskedemokratijeporu-

čilisudajeočiglednodaječlan-

stvomuNATOCrnaGoraizgu-

bila svaki prostor da vodi

samostalnu spoljnu politiku,

dodajućidatodovodiCrnuGo-

ru u nezavidnu poziciju direk-

tnog suprotstavljanjaRusiji.

Predsjednički kandidat Prave

CGMarkoMilačić kazao je da

je odluka crnogorske Vlade

skandalozna, akandidat dijela

opozicije Mladen Bojanić

smatrada jeona ishitrena i ne-

potrebna.

–Crnoj Gori nijepotrebna od-

luka o proglašenju ruskog di-

plomatezapersonunongrata.

Donošenje ishitrene odluke

na bazi nedokazanih sumnji

ocjenjujem kao neodgovor-

nost – saopštio jeBojanić.

SOLIDARNOST

Agencija Assosiated Press na-

pravila jespisakdržavakojesu

najavile mjere protiv Rusije i

navela na koliki se broj ruskih

diplomata one odnose.

Sjedinjene Američke Države

protjeruju60 ruskihdiploma-

ta, a naložile su i zatvaranje

ruskog konzulata uSijetlu.

Velika Britanija protjeruje 23

ruske diplomate, zatim slijedi

Ukrajina (13), dok je NATO

odlučio da protjera sedam di-

plomata iz ruskemisije.

Kanada,Njemačka, Francuska

i Poljska protjeraće po četvoro

ruskih diplomata. Po jednog

ruskog diplomatu protjeraće

Belgija, Mađarska, Švedska,

Rumunija, Finska, Estonija,

Irska, Norveška iMakedonija,

ali iHrvatska.

Urednik rubrike Svijet Jutar-

njeg lista Željko Trkanjec

objašnjavaovajpotezhrvatske

Vlade. ,,Riječ je oobavezi“, ka-

žeTrkanjec.

– To je situacija zbog koje je

Hrvatska sasvimnužnomora-

la reagovati i ovo ni na koji na-

čin nije ishitrena odluka. Od-

luka je naprosto morala biti

takva. Bilo kakva druga zapra-

vo bi bila sporna – zaključio je

hrvatski novinar.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

- SavjetMusli-

manaCrneGoreocijenio je

skandaloznimpostupak lide-

raPokreta zapromjene i jed-

nogodčelnikaDemokrat-

skog frontaNebojše

Medojevića zbognjegovepo-

ruke čija sadržinavrijeđa

građaneCrneGore islamske

vjeroispovijesti.

Medojević jenaFejsbukunapi-

saokomentar:„Glasatidanasza

Mila Đukanovića je potpuno

isto kao poturčiti se. Prodati

vjeru za večeru, dobrovoljno.

Bez pritiska“.

Ova izjava Nebojše Medojevi-

ća, smatraju u Savjetu Musli-

manaCrneGore, datomretori-

komvraća nas udevedesete.

– Crnogorski Muslimani, uvi-

jek do srži odani jedinoj državi

Crnoj Gori kao multietničkoj

zajednici, skandaloznu izjavu

Medojevića doživljavaju kao

porukunekimmračnimsnaga-

ma da krenu u novi obračun sa

onima koji žele građansku dr-

žavu Crnu Goru kao zajednicu

ravnopravnihgrađana–navodi

se u reagovanju SavjetaMusli-

manaCrneGore.

Oni su upitali predsjedničkog

kandidata Mladena Bojanića,

iza čije kandidature stoji i Me-

dojević,poštosejošnijeoglasio

povodom ove izjave, „da li je i

on svojim ćutanjem dao sagla-

snost za targetovanje svih gra-

đanaCrneGoreislamskevjero-

ispovijesti“.

I zaštitnik ljudskih prava i slo-

boda Šućko Baković, iako nije

pominjaoimeipovodjerjeMe-

dojević u međuvremenu izbri-

sao sporni post sa Fejsbuka,

osudio je „izjave kojima se vri-

jeđaju vjerska i nacionalna

osjećanja građana u kontekstu

izražavanjapolitičkihstavova“.

I imamHusein-pašinedžamije

iz Pljevalja Samir Kadribašić

upitao je Medojevića na

Fejsbuku: ,,Da li te je sramota

tvojih komšija koje si nazvao

‘poturicama“ i pri tom i sam

uputiodostauvredljivihriječi“,

uz poruku da Medojeviću ,,ni

jedanmuslimanCrneGoreovo

nikada ne smije zaboraviti“.

Lider Pokreta za promjene i

poslanikDemokratskog fronta

NebojšaMedojević, nakon oš-

trihreakcijajavnosti,obrisaoje

status sa društvenih mreža u

kojemje glasačeMilaĐukano-

vića nazvao poturicama. Uno-

vom komentaru Medojević

objašnjava zašto je toučinio:

– Izbrisao sam ga da ne bi

otvarao nepotrebnu priču.

Zlonamjerni ljudi pogrešno

shvate suštinu i onda priča

odeupogrešnustranu.Poenta

je da za Mila ljudi glasaju iz

interesa, a ne iz ubjeđenja.

Moj odnos premamuslimani-

ma sam dokazao kada je tre-

balo–kazao je on.

Međutim, liderPokretazapro-

mjene, u prepisci sa program-

skim direktorom Građanske

alijanse Borisom Raonićem

dalje„razrađuje“svojprethod-

no ,,obrisani“ komentar na

Fejsbuku nazivajući Crnu Go-

ruhrišćanskomdržavom.

-Tomijenovo.Jasammislioda

su Turci 500 godina progonili

pravoslavni narod Crne Gore i

da je jedan dio našeg pravo-

slavnog življa primio islam

zbogprivilegijaikoristikojesu

im nuđene. Grubo rečeno -

prodali vjeru za večeru. Inače

bi ja i ti danas bili muslimani -

napisao jeMedojević.

Z.DARMANOVIĆ

Vlada premijera DuškaMarkovića solidarna sa evroatlantskimpartnerima

Ruski diplomata ima sedam

danadanapusti CrnuGoru

„Ruska strana

još nas nije

obavijestila koje

će uzvratne

mjere preduzeti“,

rekao je

ambasador Crne

Gore uMoskvi

Ramiz Bašić u

izjavi za Pobjedu

Dajković:

ĐukićopozvanzbogotvorenepodrškeMilačiću

Pobjeda je protekle sedmice objavila dva

istraživačka teksta u kojima je dokazala

povezanost, sada već bivšeg počasnog

konzulaĐukićasastrankomMarkaMilači-

ćaPravaCrnaGora.Osimlogističkepodrš-

ke, Đukić je jedan od osnivačaMilačićeve

stranke što je protivno odredbama Bečke

konvencije.

IakojepredsjednikPraveCGMarkoMilačić

na vanrednoj konferenciji za novinare tvr-

dioda je saĐukićem ,,samouprijateljskim

odnosima“ i da počasni ruski konzul nije

,,logističkipomagaoPravuCrnuGoru“,de-

manti je stigao od njegovog najbližeg sa-

radnikaVladislavaDajkovića.

– Evo kako smo počasni ruski konzul u Cr-

noj Gori i ja dočekali sramnu odluku crno-

gorskih vlasti da ga protjeraju i opozovu

zbog otvorene podrške predsjedničkom

kandidatuMarkuMilačiću–napisaojeDaj-

kovićnasvomFejsbukpro ilu.

–Ruski konzul je samokratko rekao: „Moli-

ćuseBoguzanjih“ –napisao jeDajkovićuz

fotogra iju sa Đukićemu jednomod pod-

goričkih lokala.

MilačičjučenijenegiraodajeĐukićjedanod

osnivača Prave CrneGore, ali je saopštio da

jeopozivpočasnogruskogkonzula,,udarna

njegovupredsjedničkukandidaturu“.

Onjeispričaokakojedošaododokumenta

od 26. marta u kome se, kako je rekao, go-

vori o zabrinutosti Vlade Crne Gore zbog

dešavanja u vezi sa upotrebomnervnog

gasauVelikoj Britaniji uaferi Skripalj.

–CrnaGoraovimodlučujedaprati pogub-

nu antirusku politiku na globalnomnivou.

Ja ne prihvatamrat protiv Rusije i sankcije

sa nama bratskim narodom u Rusiji – za-

ključio jeMilačić.

SKANDALOZNO:

Lider PZP-a na Fejsbuku glasačeMila Đukanovića nazvao poturicama koji ,,prodaju vjeru za večeru“

Medojevićuvrijediograđane islamskevjeroispovijesti

Odluka CrneGore

biće pozdravljena u

Vašingtonu i Briselu. Rusija

će na isti načinodgovoriti

Crnoj Gori, kaže profesor

Server, koji smatra da će

Moskva vjerovatno pro-

tjerati jednog crnogorskog

diplomatu

NebojšaMedojević

Danijel

Server

Vlada