Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 29. mart 2018.

CrnomGorom

DRUŽENJELJUBITELJAPLANINE:

Saprošlogodišnjegmaratona

Kolašin

SjutraSinjavinski

sedmimaraton

KOLAŠIN

- Sjutraujutro

tačnou sedamsati, ispred

kafane „Planinar“, zvanično

ćepočeti sedmi Sinjavinski

ski-maraton. Tuće seoku-

piti učesnici a terenskimvo-

zilimabićeprebačeni do

GornjegLipovaodaklena

nordijskimskijamakreću

prekoplanineSinjavineka

Žabljaku.

Kako nam je kazao Đoko Đi-

nović iz organizacionog od-

bora, očekuje se više od dva-

deset učesnika koji će na

skijama preći rastojanje od

skoropedeset kilometara.

- Skijaše će pratiti na motor-

CETINJE:

Sa Dvorskog trga uklonjena oštećena skulptura

Novi bunar želja

na starommjestu

U odnosu na

prethodni

bunar će biti

stilizovan,

ivice ćemu

biti zatupljene,

a zadržaće

ornamente i

sliku Crnogorke.

Biće izdignut

za još jedan

stepenik,

postament će se

sastojati iz dva, a

ne četiri dijela

CETINJE

-Oštećeni kameni

bunarnaDvorskomtrgu ju-

če jeuklonjen i biće zamije-

njennovimredizajniranim

objektomkoji ćeunaredna

dvadanabiti postavljenna

istommjestu.

Jedanod inicijatora zapostav-

ljanje bunara, Vesko Pejović iz

Matice crnogorske ogranak

Cetinje, kaže da će novi bunar

biti izdignut za još jedan ste-

penik, postament će se sasto-

jati iz dva, a ne četiri dijela kao

dosada.Uodnosunaprethod-

ni biće stilizovan, ivice će mu

biti zatupljene, a zadržaće or-

namente i slikuCrnogorke.

Sredstva za obnovu su ranije

obezbijeđena od Direktorata

za kulturnu baštinu pri Mini-

starstvukulture.Bunarjeošte-

ćen prošle zime, kada je u nje-

gaudariosnjegočistač.Radnik

nije znao da je bunar postav-

ljen na okrugli kameni posta-

ment, adodatni problemje što

ogradomilinadruginačinnije

bio označen.

Izgradnja „Crnogorskog bu-

nara želja“ počela je 27. juna

2013, aotvoren je 1. novembra.

Izgrađen jeponacrtuDimitri-

ja Popovića, ukrašen je likom

Crnogorke izgravirane na sta-

klenoj ploči. Autor je kazao da

na taj način odaje počast Cr-

nogorki – majci, ženi temelju

porodice, koja je nepravedno

kroz istoriju zapostavljena.

Otvoren je u okviru obilježa-

vanja jubileja 200 godina od

rođenjaNjegoša.

J.Đ.

DOBIĆENOVIUKRAS:

Mjestogdje jebiobunar

ORNAMENTIĆEBITIZADRŽANI:

Prvi bunar

Izvještaj Odjeljenja granične bezbjednosti Pljevlja za 2017. godinu pokazuje da nije bilo incidenata

PLJEVLJA

–Tokom2017.

godineprovjeramana gra-

ničnimprelazimapronađe-

no je49 licapo Interpolo-

vimpotjernicama i 12po

nacionalnim, odnosno šest

vozila i osamdokumenata

popotjernicama Interpola i

jedan falsifikat. Lišeno slo-

bode je 21 lice–navedeno je

u izvještajuOdjeljenje gra-

ničnebezbjednosti Pljevlja

zaprošlugodinu.

U dokumentu navode da je u

istom periodu kontrolisano

Granicu je prešlo 14,7 odsto putnika više nego godinu ranije.

Granična policija oduzela je 57,665 kg skanka, 144 stabljike

marihuane, medicinska pomagala, devet komada hladnog oružja

Popotjernicama Interpolapronađeno49 lica

NIJEBILOINCIDENATA:

Granični prelaz ,,Šula“

ukupno 809 lica i 478motor-

nih vozila a da je u vršenju

krivičnihdjelazatečeneošest

lica,au prekršaju62.Granicu

je nezakonito pokušalo da

pređe 49 lica.

-Policija je oduzela je 57,665

kg skanka, 144 stabljikemari-

huane, medicinskapomagala

u vrijednosti oko 3.000 eura.

Zatim, devet komada hlad-

nog oružja, 3.449 boksova ci-

gareta, 182 litara alkoholnog

pića, 752 litragaziranihsoko-

va, tekstilna roba u vrijedno-

sti oko 3.500 eura, gotov no-

Prema izvještaju boravak je

prijavilo 42.010 stranih držav-

ljana ili 20,16 odsot više nego

godinu ranije.

-Boravak je prijavilo 9.405

stranih državljana, a u Žablja-

ku svoj boravak je prijavilo

32.614 stranih državljana. Dato

je mišljenje za 569 zahtjeva

za privremeni boravak i 14

mišljenja za stalni boravak.

Otkaz boravka izrečen je 26

stranih državljana. U skladu sa

sporazumima o readmisiji sa

Bosnom i Hercegovinom i Srbi-

jomprihvaćeno je 10, odnosno

predata su 34 lica državljana

trećih zemalja. Zbog kršenja

zakonskih propisa Crne Gore

izdata su 183 prekršajna nalo-

ga i inicirano je podnošenje 22

Boravakprijavilo42.010stranaca

prijave za prekršaj protiv 22

lica. U saradnji sa kriminali-

stičkompolicijom, Upravom

carina kao i graničnompoli-

cijom susjednih država regi-

strovano je 13 krivičnih djela

na osnovu čega je podnijeto

13 krivičnih prijava protiv

17lica – kaže se u izvještaju.

vac 13.600 eura, 517 kg

mliječnih proizvoda,244 ki-

lograma meda i drugi pred-

meti i roba – navedeno je u

izvještaju.

U dokumentu se konstatuje

da je povećan broj prelazaka

graniceuodnosuna2016. go-

dinu.

-Granicu je prešlo 987.583

putnika ( 568.059 stranci) i

430.148 motornih vozila. U

odnosu na 2016. godinu broj

prelazaka državne granice je

veći, putnika 14,7 odsto, a vo-

zila 8,77 odsto. Na graničnim

prelazima nije, u Crnu Goru,

dozvoljen ulazak 37 lica

zbog: neispunjavanja uslova

za ulazak, neposjedovanje

novčanih sredstava, nevaže-

će putne isprave, odbijanje

plaćanja carinskih troškova i

dr. Izlazak iz Crne Gore nije

dozvoljen 27 lica, autranzitu

je sprovedeno 47. Od granič-

nih policija susjednih država

preuzeto je 10 lica – piše u iz-

vještaju.

Dužina državne granice koju

obezbjeđuje OGB Pljevlja je

140,51 kilometar. Od toga

89,51kilometarpremaBosni i

Hercegovini i 51 kilometar

premaRepublici Srbiji.

Provjere se realizujuna četiri

prelaza: „Metaljka“ (BH),

„Šula“ (BH), „Ranče“ (SRB) i

„Čemerno“ (SRB).

- Realizovane su zajedničke

patrole sa Bosnom i Herce-

govinom82 puta i sa Srbijom

70puta.Izdalismoodobrenja

za prelazak državne granice

van graničnog prelaza za 56

lica i četiri saglasnosti – kaže

seuizvještajuOdjeljenjugra-

nične bezbjednosti Pljevlja.

A.S.

Generalni sponzor

je preduzeće „Kol

enerdži“, a da suor-

ganizatori NVONatura,

TOKolašin, Crveni

krst, PSKBjelasica

nimsankamamedicinskeeki-

pe i pripadnici Crvenogkrsta.

Kreće se od Gornjeg Lipova,

preko Vratla, Ječmen dola,

Previja,KatunaPekovića,Sta-

račkog polja, Kličačkog polja,

Konata, Podraga i Novakovi-

ća. Usubotu jeplaniranodru-

ženje na Žabljaku – kazao je

Đinović.

Onističedajegeneralnispon-

zor Sinjavinskog ski-marato-

napreduzeće„Kol enerdži“, a

dasuorganizatoriNVONatu-

ra, TO Kolašin, Crveni krst,

PSK Bjelasica i da manifesta-

cija svake godine ima sve više

prijatelja i podržavalaca.

-Svi koji volimoplaninu, ima-

mo za cilj da na pravi način

promovišemo sve ono što Si-

njavina nudi. Još je turistički

zapostavljena jer se ne zna

kolikoizazovanudiizimiilje-

ti. Ova manifestacija ima i taj

cilj da pokaže čari nepregled-

nihbjelina ove planine i adre-

nalin njihovog osvajanja. Ta-

kođe, preko Sinjavine želimo

da povežemo i dva turistička

centrakao što suKolašin i Ža-

bljak - istakao jeĐinović.

Dr. D.