Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 29. mart 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistemdanas

nastavlja radove za kvalitetnije i

sigurnije napajanje električnom

energijomu više opština. Zbog

toga potrošači u pojedinimnase-

ljima po nekoliko sati neće imati

struju.

Andrijevica:

od 9 do 14:30 sati

dio sela Prisoja.

Berane:

od 9 do 14:30 sati Zao-

stro, Crvljevine, Štitari, Bubanje i

Ruišta; od 8:30 do 14:30 sati - i dio

sela Vinicka.

Cetinje:

od 9 do 16 sati Petrov

Do, Milijevići i Dubovik; od 10 do

12 sati Paprati, Gornič, Bjeloši,

Duge Njive, Presjeka, Ivanova

Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen.

Kotor:

od 11 do 13 sati dio pod-

ručja Stoliva i Mržepa; od 9 do

13 sati Kostanjica - dio područja

prema Verigama.

Nikšić:

od 9 do 15 sati Grahovo,

Spila, Zagora, Okolišta, Grahovac,

Zaslap, Nudo, Zakurljaj, Prisoje,

Podkraj, Katunjani, Tospude,

Trešnjevo, Osječenica, Rojevići i

Gornje Polje.

Plav:

od 8 do 14:30 sati dio grad-

skog jezgra Plava.

Pljevlja:

od 9 do 15 sati Gornje

Selo i Meljak.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati dio

sela Biševo.

Ulcinj:

od 8 do 18 sati Ćurke i

Darza; od 8:30 do 12:30 sati Braj-

ša, naselje Kaliman, Curanovići,

Gornji i Donji Rastiš.

I.T.

TIVAT

– Opština ćeove go-

dine sportskimorganizaci-

jama isplatiti 323.600eura.

Predsjednicaopštine, Sne-

žanaMatijević, juče jepot-

pisala ugovore sapredstav-

nicima sportskih

organizacija, naosnovuko-

jihćeone raspolagati sred-

stvima za realizacijupro-

grama rada, učestvovanje

na sportskimtakmičenjima

i organizovanje sportskih

priredbi.

Opštinskim budžetom za te-

kućugodinupredviđenojeda

se 350.000 eura usmjeri ka

sportu, a na osnovu odluke o

sufinansiranju programa ra-

dasportskihorganizacija, ko-

ju jenaosnovuprijedloga Sa-

v j e t a z a s p o r t d o n i o

Sekretarijat za mlade, sport i

socijalna pitanja, 44 sportske

organizacije dobile su sred-

stva u ukupnom iznosu od

323.600eura. Za27klubovau

ekipnim sportovima opredi-

jeljeno je240.470eura, aza17

u pojedinačnom sportu

83.130 eura.

Sekretarka za mlade, sport i

socijalna pitanja Darka

Ognjanović kaže da je, od

predviđenih 350.000 eura,

sedam odsto namijenjeno za

godišnji program razvoja

sporta, a ta sredstva biće

usmjerenanauređenjesport-

skih i dječjih igrališta.

Ona je naglasila da je ove go-

dine u fokusu školski sport.

Članovi Savjeta za sport, na

čijem je čelu Radovan Nova-

ković, bodovali su, kako nala-

že Pravilnik o kriterijumima

za dodjelu finansijskih sred-

stava, masovnost, tradiciju,

uspješnost i troškove takmi-

čenja klubova.

U oblasti ekipnih sportova

najviše sredstava, 80.000 eu-

ra,dodijeljenojeKK„Teodo“,

a po 47.500 eura dobili su RK

„Partizan 1949“ i FK „Arse-

nal“. Sa 27.230 eura kod poje-

dinačnogsportaprednjačiJK

„Delfin“, po 7.700 eura su do-

bili Džudo klub „Tivat“ i SRK

„HardCore“, dok je 7.500 eu-

raopredijeljenoAikidoklubu

„Tivat“.

Predsjednica opštine Sneža-

na Matijević kazala je da su

tokomprošlegodine sportisti

na najljepši način predstav-

ljali svoj grad.

- Nadam se da će vamdobije-

na sredstva stvoriti preduslo-

ve za neometan rad i napre-

dovanje i da ćete ih iskoristiti

na najbolji način. Očekujemo

dadio sredstavaproslijedimo

i od onih koje opština dobija

od kompanije Luštica deve-

lopment. U ovoj godini sred-

stva izdvojena iz budžeta za

finansiranje sportskih klubo-

va su malo manja nego što je

tobilouprošloj, jer smoodlu-

čili davećupažnjuposvetimo

školskom sportu. Nadam se

da ćemo već u narednoj godi-

ni povećati budžet - Matije-

vić.

S.K.

BUDVA

–NaseljaKamenovo,

Vala, Podličak, Blizikuće i dio

Pržna juče su skoro sedam

sati bilabezvode zbogošte-

ćenja glavne cijevi na lokaciji

Šipkovkrš. Slavine subile su-

veodoko 12 sati , a svi potro-

šači tihnaselja suu 19časova

većdobili vodu - saopštio je

Pobjedi tehnički direktor jav-

nogpreduzećaVododod

Budva, BoškoZenović.

Ugradu je vode bilo jer je pre-

uzimana iz regionalnog siste-

ma, što je neplanirani trošak

za opštinski vodovod.

RADOVI

Dooštećenja jedošloprilikom

radova firme ,,Ozren“ na isko-

pinama koja je oštetila glavnu

cijev.Dokkvarnijesaniranvo-

da je u jakommlazu šikljala i u

more nosila zemlju i otpad. U

zalivu u Pržnu napravljena je

velika crvanamrlja.

Investitor luksuznih vila koje

segradenatoj lokaciji jeMiro-

slavaDelić.

Pomoćnica načelnika za inspek-

cijske poslove u Budvi, Jelena

Šćekić, kazala je za naš list da je

Komunalna policija kaznila

izvođačaradova1.500eurazbog

oštećenja javnih instalacija.

- Tokom građevinskih radova

iskopa na gradilištu investito-

raMiroslaveDelićnastupiloje

oštećenje glavne vodovodne

cijevi. Komunalni inspektor je

na poziv Vodovoda izašao na

tereninaložiodaseodmahsa-

nira oštećenje, što su uradile

stručne osobe iz Vodovoda

Budva. Preduzeta je i proprat-

na mjera izricanja novčanog

naloga u iznosu od 1.500 eura

za izvođača radova – precizi-

rala je Šćekić.

IZMJEŠTANJE

Cijev koja je oštećena trebalo

je da bude izmještena, a to je,

kako nezvanično saznajemo,

obaveza opštine.

Na zahtjev Vodovoda, magi-

stralni cjevovod dužine više

od 1.000metarakoji seprosti-

re od ulaza prema Miločeru

do pješačkog tunela prema

Rafailovićima, gdje spada i

plaža Kamenovo i zaleđe gdje

je i Šipkov krš, trebalo je da

već bude izmješten. To je

predviđenoibudžetomzaovu

godinu, zaštasuopredijeljena

sredstva u iznosu od oko

600.000 eura. Razlog za iz-

mještanje je havarija koja se

desila u decembru na plaži

Kamenovo, zbog koje je Bud-

va bila potpuno odvojena od

lokalnih izvorišta i vodudobi-

jala iz regionalnog sistema.

Investitor na Šipkovom kršu

zbog cijevi nemože da napra-

vi rampu. Vlasnik parcele na

Kamenovu ječakplatioproje-

kat za izmještanje cijevi, tako

da samo treba da se raspiše

tender i izabere izvođač rado-

va.

Tehnički direktor tog predu-

zeća Boško Zenović potvrdio

nam je da je planirano izmje-

štanje cjevovoda, što uključu-

je i cijev na Šipkovom kršu

kod luksuznihvila.

- Planirano je izmještanje cje-

vovoda dužine oko 1.000 me-

tara. Za taj zahtjevan posao je

zadužena opština na kojoj je

da raspiše tender za izvođača

radova –kazao jeZenović.

I.T.

CEDIS

Dio Nikšića bez

struje šest sati

Tivat:

Lokalna uprava ove godine finansijski podržava 27 klubova i 17 pojedinaca

Za školski sport 24.500eura

Bokeški forum:

Dobilimrvice sa stola

Nezadovoljstvo sredstvima namijenjenim

za sport i njihovom raspodjelom iskazao

je Bokeški forum, tvrdeći da su sportistima

Tivta pripale mrvice sa stola.

- Ukoliko neko želi da uništi identitet stanov-

ništva jednog podneblja dovoljno je da uništi

njegov sport i kulturu. Zbog toga Bokeški

forumnajoštrije osuđuje odluku da se smanji

budžet tivatskim sportskim klubovima za

2018. godinu. Jer, ukoliko ima novca za broj-

ne besmislene investicije, onda za sportiste,

koji su najbolji ambasadori našeg grada mora

biti mnogo više. Bez želje da ulazimo u dublje

analize smanjenja budžeta, i opraštanjem

milionskih dugova i nadoknadama na ime

obeštećenja, omaćehinskomodnosu prema

tivatskom sportu i nesrazmjernom ’kori-

štenju’ budžeta dovoljno je reći da je ruko-

metašima Partizana, aktuelnimdržavnim

prvacima, dodijeljeno 47.500 eura. A samo

kredit koji je nedavno od opštine Tivat dobio

potpredsjednik Siniša Kusovac iznosi 52.000

eura - navodi se, pored ostalog u saopštenju

Bokeškog foruma.

Budva:

Tokomgradnje vila kod Šipkovog krša firma ,,Ozren“ pokidala glavnu cijev

Višenaseljabezvode

biloskorosedamsati

VODASATIMAUMOREUNOSILAOTPADIZEMLJU:

Mjestopucanjacijevi

Zbog havarije koja se

desila udecembru

na plaži Kamenovo

planirano je izmještanje

cijevi, novac je

predviđenbudžetom, ali

još nije raspisan tender

za izvođača radova

1.500

eura kaznila je inspekcija

fimu ,,Ozren“ zbog uništavanja

javnih instalacija

Do nestanka

vode došlo je

zbog toga što je

tokom izgradnje

luksuznih vila

pokidana glavna

cijev. Gradu nije

falilo vode jer

je preuzimana

iz regionalnog

sistema

SPORTISTINAJbOLJI PROMOTERI gRADA:

Sapotpisivanjaugovora

FOTO: PRIMORSKeNOVINe.Me