Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 29. mart 2018.

CrnomGorom

CETINJE

- Izgradnja grad-

skog stadiona, započeta 12.

novembraprošle godine, bi-

ćenastavljenaunarednih 15

dana - saopšteno jenakon

sastanka gradonačelnika

prijestoniceAleksandraKa-

šćelana sapredsjednikom

Fudbalskog savezaDejanom

Savićevićem.

Sastanku su prisustvovali i

predstavniciDirekcijezajavne

radove, izvođača kompanije

„Erlang“, nadzornog organa

„Urbipro“, glavnog projektan-

ta„StudioK“, kao iFudbalskog

klubaLovćen.

- Zaključeno je da postoje svi

uslovi da radovi budu intenzi-

virani, posebno ako se ima u vi-

duda subili obustavljeni usljed

loših vremenskih uslova, obi-

mne kiše i snijega – saopšteno

jeizprijestonice,uzisticanjeda

projekat ima neprocjenjiv zna-

čajzarazvojprijestonice.Grad-

ski stadion trebalo bi da bude

završen za tri godine, a koštaće

oko 9.000.000 eura. Predviđe-

no je da ima 5.192mjesta.

J.Đ.

MOJKOVAC

–Prijedlogod-

lukeobudžetuopštine, koji

jeplaniranu iznosuod

3.032.895 eura, naći će se

predodbornicimadanas.

Pored toga, nadnevnomre-

du je još 25 tačaka.

Na sjednici lokalnog parla-

menta će se, prema predlože-

nom dnevnom redu, pored

ostalihnaći i prijedlozi odluka

o imenovanju odbora i savjeta

Skupštine opštine, o pristupa-

nju izradi novog statuta opšti-

ne, kao i prijedlog odluke o

eksproprijaciji zemljišta za

potrebe izgradnjeputaVrago-

do – Vrioca – Žarski katun,

važnogzabudući ski centarna

Bjelasici. Na dnevnom redu je

i davanje saglasnosti na ime-

novanje Slavenka Blaževića,

predsjednika SO u njenom

prethodnom sazivu, na funk-

cijupotpredsjednika opštine.

Odbornicićeodlučitiioprijed-

logu odluke o stavljanju van

snage Sporazuma o osnivanju

Regionalne turističke organi-

zacije (RTO) za područje Bje-

lasice i Komova, uz obrazlože-

nje da ona nije ispunila

očekivanja niti su do danas

konstituisani njeni organi

upravljanja, predviđeni spora-

zumom i zakonom. RTO su,

inače, osnovale skupštine op-

štinaAndrijevice,Berana,Bije-

log Polja, Mojkovca i Kolašina,

sredinom2006. godine.

R. Ć.

HERCEGNOVI

–Romske

porodicekoje sugodinama

živjeleuneuslovnimbara-

kamanaŠištetu sjutra ćedo-

biti ključevenovihmontaž-

nihkućauDrenoviku. Riječ

jeozajedničkomprojektu

opštine i njemačkeorgani-

zacijeHelp. NVOMladi Ro-

mi bila jepartneru tompro-

jektu, kaoposrednik između

romskihporodica i lokalne

samouprave.

Ključeve novih stanova uruči-

će predsjednik opštine Stevan

Katić, regionalni koordinator

Helpa i šefmisijepomoćiuCr-

noj Gori Klaus Mok i direktor

NVOMladi Romi Samir Jaha.

Izgradnja kućica uDrenoviku

za osam romskih familija po-

čela je još u oktobru 2015. go-

dine, uz finansijsku podršku

njemačke organizacije Help i

opštine. Ukupan projekat je

prvobitno koštao 240.000 eu-

ra, od kojih je 180.000 finansi-

rala njemačka vlada. Prije go-

dinu okončano je skoro 90

odsto. Nedostajao je novac za

izgradnju potpornog zida, ka-

ko bi se spriječilo proklizava-

nje zemljišta. Taj problem je

riješen potpisivanjem aneksa

ugovora kojim su definisane i

dodatne finansijske obaveze

učesnika u projektu. Opština

je opredijelila još 12.000, a

Help 14.000 eura.

Ž.K.

PLJEVLJA/PODGORICA

-

Mislimda samodpočetka

predodređena zaovaj poziv.

Zbog toga što jemeni potreb-

napomoć razviomi seosjećaj

da i ja trebanekomdapomo-

gnem–kažeTijanaMrdak,

studentkinjaFakultetapoli-

tičkihnauka, smjer Socijalna

politika i socijalni rad.

Tijana je iz Pljevalja, ima 22

godine i boluje od cerebralne

paralize. Za Pobjedu govori o

iskustvu na fakultetu, o kole-

gama, poteškoćama na koje

nailazi.

-Dosta dobro samse snašla na

fakultetu, nemamproblema u

usvajanju gradiva – kaže Tija-

naiističedajedobraorganiza-

cija jako bitna.

KOLEGE

U početku joj je, priznaje, bilo

teškodaseprilagodinovojsre-

dini i ljudima, ali sada ređaod-

ličneuspjehe, a ono štoposeb-

no ističe jeste pomoć kolega.

- Kolege su mi baš dobre, pr-

venstveno smo drugari. Mogu

da imseobratimza sve, biloda

je to vezano za fakultet ili da

mi je potrebna pomoć pri kre-

tanju. Ne moram da im govo-

rim kad mi treba pomoć, već

znaju kako funkcionišem pa

sami prilaze dami pomognu –

pričaTijana.

Na pitanje da li s obzirom na

zdravstvenusituacijuimapro-

blema, bez razmišljanja je od-

govorila da joj nedostaje per-

sonalni asistent.

- Personalni asistent mi je ne-

ophodan zbog fizičke pomoći.

Tomijepredstavljaloproblemi

tokom osnovne i srednje škole.

Kao što samkazala, mogu da se

oslonim na pomoć drugara, ali

opet ne bih da im dosađujem.

Pravona personalnog asistenta

mi pripadapozakonu i nije lije-

po da ne mogu da ga ostvarim

ondakadmi treba, dok trajena-

stava. Odnosno, da molim za

onoštomizakonompripada,tj.

pomoć koju treba da imam u

vidu personalnog asistenta –

rekla jeTijana.

Zbog toga,

objašnjava naša

sagovornica, trpi i

njena porodica, naro-

čitomajka.

- Roditelji, brat i sestra žive u

Pljevljima. Majka pet dana

provodiuPodgoricidabimeni

pomagalajernemogusamada

idem do fakulteta. Potom to-

kom vikenda ide u Pljevlja, da

biseunedjeljuvečeopetvrati-

la kodmene. Voljela bih da ne

mora tolikodasežrtvuje–pri-

čaTijana.

UCrnoj Gori 93osobe sa inva-

liditetom studiraju, na Uni-

verzitetu Crne Gore ih je 56.

Tijana je međumalobrojnima

koji boraveustudentskomdo-

mu. Sobu dijeli sa dvije stu-

dentkinje.Uslovimaudomuje

zadovoljna.

- Uslovi u ,,Plavom dvoru“ ni-

jesu idealni, ali su koliko-toli-

ko pristupačni. Uz pomoć pri-

jatelja sve funkcioniše dobro

–kaže ona.

Istrajna i marljiva Tijana ak-

tivno učestvuje u grupnim ak-

tivnostima na fakultetu i voli

da provodi vrijeme sa druš-

tvom.Kadanijenapredavanji-

ma i ne sprema ispite, voli da

slušamuzikuičitaknjige.Njen

hobi supisanjeproze i poezije.

PORUKA

Mladim ljudima koji kao i ona

imajuproblemesavjetujedase

ne predaju imisle pozitivno.

–Nikada ne odustajte, nekada

budeteško,alisveprođe.Život

je borba, nikome nije savrše-

no, svi imamo neke probleme,

ali koliko god da je teško treba

se truditi. Čovjek treba da bu-

de pozitivan i onda sve bude

lakše –poručila jeTijana.

VinkaKANDIĆ

BERANE

- Studenti odjelje-

nja za arheologijuuniverzi-

tetauKembridžuuokviru

tradicionalnog Uskršnjeg

putovanja posjetili suCrnu

Goru. Tokomposjeteorga-

nizovana je stručna ekskur-

zija ,,EasterFieldtrip2018

Montenegro–A journeyof

Archaeology, FoodandCu-

stoms“ i posjetaPolimskom

muzejuuBeranama.

Gosti sa Kembridža imali su

prilikudaslušajupredavanjeo

lokalitetu Samograd, koje je

održao arheolog muzeja mr

Predrag Lutovac, zatim da

obiđu manastir Đurđevi stu-

povi i utvrđenje Samograd,

koje imje biloposebno intere-

santno.

- Ostvareni su kontakti arheo-

loga, a planiran je nastavak sa-

radnje u julu, kada bi nam se

kolege iz Velike Britanije pri-

družile za vrijeme treće faze

arheoloških istraživanja na

Samogradu - saopšteno je iz te

ustanove.

Prema riječima vođe puta dr

Tonka Rajkovače, koji je šef

istraživačkog tima na odsjeku

za arheologiju i antropologiju

Univerziteta Kembridž, cilj

putovanja je da se studentima

omogući potpun doživljaj

istorije, kulture, običaja i na-

sljeđa.

-Ovdjesuobični studenti,ma-

gistranti i doktoranti, upratnji

četvoro starijih kolega - kazao

jeRajkovača.

On je već radio na više nalazi-

štauCrnojGori, želio jeda tim

putovanjemdoprinese razvo-

ju i afirmaciji crnogorske ar-

heologije.

- Jedanodveoma važnihcilje-

va je da pokažemo našim stu-

dentima koliko u Crnoj Gori

ima potencijala za saradnju.

Moram da kažem da su utisci

fantastični. Izuzetno lijepo

smo dočekani, kvalitet izlože-

nih postavki i sveukupne po-

drške, kao i nivo gostoprim-

stva je nevjerovatan i zaista

vidim velike mogućnosti za

razvijanje saradnje. Nažalost,

ljudiuVelikojBritanijinezna-

judovoljnooCrnojGori,mada

se to poboljšava, djelimično

zahvaljujući turizmu. Među-

tim, ono što ja pokušavam

kroz svoj rad jedapokažemda

onanema samodivnepejzaže,

prirodu, plaže, sunce i more,

nego takođe i bogatstvo i dubi-

nunasljeđanaosnovukojegse

u stvari može kreirati visoko-

kvalitetni pametni turizam.

To je segment onoga što radi-

mo kod kuće – razvijamo zna-

nje oCrnoj Gori - dodao je on.

Dr Čarls Frenč sa odsjeka za

arheologijukazao jeda jeodu-

ševljenonimšto suvidjeli, kao

i gostoprimstvom, kao i da su

on i njegove kolege dr Tonko

Rajkovača, dr Suzan Hake-

nbek i drMarkVanderLinden

u Crnoj Gori vidjeli posebno

bogat arheološkimaterijal.

V. J.

KONAČNOZAVRŠENE:

KućanaŠištetu

HercegNovi:

Projekat opštine i organizacije Help

Romi sa Šišteta od

sjutra u Drenoviku

IBUDŽETNADNEVNOMREDU:

Zgradaopštine

Mojkovac:

Danas zasijeda Skupština

Zvanično ukidaju RTO

Razgovarali Aleksandar Kašćelan i Dejan Savićević

Gradnjustadiona

nastavićeza 15dana

ZNAČAJANPROJEKAT:

Savićević i Kašćelan

Pljevlja:

TijanaMrdak, studentkinja Fakulteta političkih nauka UCG

Život jeborba,

nikomenije

savršeno

UPljevljima

ulicenijesu

prilagođene

Tijanakažedakaotežepo-

kretljivaosobaimaproble-

ma u svojimrodnimPljev-

ljima.

-Ulice nijesu prilagođene

osobama sa invaliditetom.

Ima rupa na putevima, a

stepeništa na pojedinim

objektimanemajuograde.

U Podgorici jemnogo bo-

ljasituacija–kažeona.

Berane posjetili studenti arheologije sa univerziteta u Kembridžu, vratiće se u junu

Pomoći će u

istraživanju

Samograda

ODUŠEVLJENIGOSTOPRIMSTVOM:

Britanski studenti

Kolege su baš

dobre, prvenstveno

smo drugari. Mogu da

imse obratimza sve, bilo

da je to vezano za fakultet

ili dami je potrebna pomoć

pri kretanju. Zato što nemam

personalnog asistenta

majka pet dana sedmično

provodi samnom, a

za vikend ide kod

porodice u Pljevlja

TijanaMrdak