Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

Društvo/Hronika

centru

PODGORICA–

Osuđenik iz

SrbijeBranislavTaraba (27)

tužio jeCrnuGoru i Zavod

za izvršenjekrivičnih sank-

cija i traži 200.000euraod-

štete jer je, kako tvrdi, zbog

nesavjesnog liječenjadija-

betesa, dok jebiona izdrža-

vanjukazne, izgubiovid.

Kako se navodi u tužbi, Tarabi

je tokom djetinjstva dijagno-

stifikovan težak oblik dijabe-

tesa, koji je, kakoističuutužbi,

morao biti praćen posebnim

režimom ishrane i adekvat-

nominsulinskomterapijom, o

čemu su sud i ZIKSPodgorica

upoznati od samog starta.

-I poredčinjeniceda je tužilac

bio izuzetno teškog zdravlja,

koje je podrazumijevalo ade-

kvatnu brigu, ishranu i medi-

kamente, sa čim je tuženi bio

upoznat, prilikom njegovog

boravka u ZIKS-u tamošnji

ljekari nijesu prepoznali oz-

biljnost situacije. Samim tim

on nije dobio blagovremenu

zdravstvenu njegu, koja mu je

bila neophodna, što je za po-

sljedicu imalo to da je tužilac

na oba oka trajno izgubio vid -

piše u tužbi.

U tužbi ističu da je odredbom

člana 195 stav 1 Zakona o obli-

gacionimodnosima određeno

dauslučajusmrti, tjelesnepo-

vrede ili oštećenja zdravlja,

naknada seodređujepopravi-

lu u obliku novčane rente, do-

životno ili za određeno vrije-

me, dok je odredbom člana

202 određeno da ko drugome

nanese tjelesnu povredu ili

mu naruši zdravlje, dužan je

naknaditi mu troškove oko li-

ječenja i druge potrebne troš-

kove s timu vezi.

- Zdravstveno stanje tužioca

bilo je specifično i prema nje-

mumoralosetokomboravkau

pritvoru, odnosno zatvoru,

pažljivopostupatinanačinšto

je trebalo omogućiti mu ade-

kvatnu ishranu, kao i zdrav-

stvenu zaštitu, za što tuženi

nijemario pa je izgubio vid na

obaoka, i to trajno.Naovaj na-

činpričiniomu je štetu i to ka-

komaterijalnu, tako i nemate-

rijalnu, i tone samonjemuveć

i njegovom ocu — tužiocu II

reda, iz kojeg razloga su oni i

podnijeli ovu tužbu. Kao što je

evidentno iz dostavljene do-

kumentacije, radna sposob-

nost tužioca I reda je umanje-

na,itovjerovatnouznačajnom

procentu, ako nije i u cjelosti

izgubio radnu sposobnost, pa

je mogućnost njegovog zapo-

slenja znatno smanjena, zbog

čegamu pripada naknada šte-

tezbog izgubljenezarade - za-

ključuje se u tužbi.

Taraba je uhapšen 18. juna

2015. godine zbog razbojniš-

tva i tada mu je određen pri-

tvor. Nakon pravosnažnosti

presude bio je poslat u Zavod

za izvršenjekrivičnihsankcija

na izdržavanje kazne, gdje je

bio do polovine 2017. godine.

Nakon togaprebačen je Srbiju

na izdržavanje kazne.

M. L.

Osuđenik iz Srbije tužio Crnu Goru i ZIKS zbog nesavjesnog

liječenja dok je bio na izdržavanju kazne

Taraba tvrdi da je

uzatvoru izgubio

vid, tužbomtraži

200.000eura

Advokat Ranko Radonjić,

koji zastupa Tarabu, kazao

je za Pobjedu da očekuje

da sud usvoji tužbeni

zahtjev njegovog klijenta.

- Smatramo da bez obzira

što je pravosnažnom

presudomTaraba osu-

đen zbog krivičnog djela

razbojništvo, prilikom

njegovog boravka u pri-

tvoru neophodnomu je

bilo omogućiti adekvatnu

zdravstvenu njegu zbog

bolesti koju ima. Očekuje-

mo da će sud imati sluha

za štetu koju je tužilac pre-

trpio i da će usvojiti tužbu

- istakao je Radonjić.

Radonjić:

Očekujemo

daseusvoji

tužba

PODGORICA–

SuđenjeNik-

šićaninuVladuZmajeviću,

optuženomza ratne zločine

protiv civilanaKosovu, juče

jeupodgoričkomVišemsu-

duodgođenoza 28.maj zbog

nedolaskanjegovog advoka-

taSlavomiraBožovića.

Sudija Dragoje Jović, koji vodi

proces, objasnio je da se advo-

kat Božović zbog zdravstvenih

problema nalazi na bolničkom

liječenju i da je to razlog zbog

kojeg nije došaona ročište.

Prema planu suda, juče je iz

sudnice Odjeljenja za ratne

zločine u Beogradu putem vi-

deo linka trebao da svjedoči

DamirNović.

Zmajević se tereti da je kao do-

brovoljac 1999. godine u selu

Žegra kodGnjilana učestvovao

uubistvusedamljudi, petmuš-

karaca i dvije žene.

Zmajević se u pritvoru nalazi

od juna prošle godine. Do sada

su saslušani svjedoci Danijel

Čolić i FitimiHazirij.

B. R.

Odgođeno saslušanje svjedoka u predmetu protiv optuženog za ratne zločine

SuđenjeZmajeviću28.maja

krivično djelo teško ubistvo u

saizvršilaštvu.

Ljekari Kliničkog centra bili

PODGORICA–

Regionalna

ekološka asocijacija ,,Zelena

akcija“ tvrdi da suovogodiš-

nji konkursZavoda za zapo-

šljavanje - grant šema za

2018. godinuobilježileko-

ruptivne radnje, teda sudo-

bitnici sredstavaunaprijed

određeni, prije zvaničnog

objavljivanja rezultata.

Oni su u otvorenom pismu di-

rektoru Zavoda SuljuMustafi-

ćuzatražili dapreispitaodluku

Fonda za profesionalnu reha-

bilitaciju o raspodjeli grant še-

ma.

- Neke organizacije već su na-

bavile opremu jer su unaprijed

znali da će dobiti sredstva iz

ovog granta. Svake godine jed-

ni te isti ljudi dobijajusredstva,

nekaduulozipartnera,anekad

uulozinosiocaprojekta-navo-

di se uotvorenompismu.

Tvrde i da su, prema njihovim

podacima, pojedini masovno

lažirali potvrdeporeskihupra-

va o izmirenosti poreskih du-

govanja, a što je bio jedan od

ogli

da je

čena

su pod istragom zbog toga što

je mališan i mjesec prije ubi-

stva bio primljen u bolnicu,

takođe sa povredama, ali dok-

tori tada nijesu posumnjali da

se radi o nasilju i slučaj nije

prijavljivan policiji. Šišić, koji

jetadamališanadoveoubolni-

cu, ispričao je doktorima da je

pao i takopovrijedio glavu.

Iz Tužilaštva su juče saopštili

da su pribavljeni dokazi od

značajazadonošenjeodluke,a

posebno medicinska doku-

mentacija na osnovu koje je

obavljeno sudsko-medicinsko

vještačenje.

- Na osnovu njih je utvrđeno

da su ordinirajući ljekari pri

pregledu djeteta postupali

oprezno, s obziromna to da su

odredili dopunske preglede i

snimanja, te da objektivno ni-

jesumogli posumnjati u istini-

tost onoga što im je u pogledu

mehanizmapovređivanjadje-

tetapredočenood straneprat-

nje djeteta, a koji način povre-

đivanja je uobičajen za uzrast

pregledanog djeteta - piše u

saopštenju.

Dječaka je i 4. februara u bol-

nicudoveoŠišić,alijetadabilo

očiglednoda jedijetepretuče-

no i on jeodmahprijavljenpo-

liciji i uhapšen.

Nakon ovog svirepog ubistva

grupa građana organizovala je

peticiju koju su nazvali Pavlov

zakon, akojomtražeuvođenje

doživotne zatvorske kazne za

ubice djece i trudnica.

Pošto je prikupljen dovoljan

broj potpisa (6.000) peticija je

ušlau skupštinskuproceduru.

Istraga protiv Šišića i Jovović

je u toku, a oni, sve i da ovakav

zakon bude usvojen, ako pro-

tiv njih budu podignute op-

tužnice ne mogu biti osuđeni

nadoživotnekaznejerćeimse

suditinaosnovuaktuelnogza-

kna.

Sl. R.

Otvoreno pismo direktoru Zavoda za zapošljavanje

Preispitati odluku

o raspodjeli novca

uslova konkursa.

Ističu i da su neke NVO novac

dobile, u partnerstvu sa pri-

vrednimsubjektima, i sada i na

konkursukrajem2017. godine.

Zaprijetili su Mustafiću i čla-

novimakomisijeprijavomSpe-

cijalnomtužilaštvu.

Iz Zavoda za zapošljavanje su,

kao neistinite, odbacili tvrdnje

da su unaprijed određeni kori-

snici sredstava granta i da su

neke organizacije već nabavile

opremu jer, kako ističu, odluka

o finansiranju projekata još ni-

je donešena. Saopštili su i da je

procedura ocjene projekata u

toku, a povodom tvrdnji da su

podnosioci prijave „masovno

lažirali“ uvjerenja Poreske

uprave pozvali su ovu organi-

zaciju da se obrati nadležnim

institucijama.

Pojasnili su „Zelenoj akciji“ i

proceduru odlučivanja za do-

djelugrantova i istakli da odlu-

kudonosiUpravniodborZavo-

da na osnovu konačne liste

kojuutvrđujeKomisija.

- Povodom tvrdnji o umiješno-

sti članova Komisije u organi-

zovani kriminal i korupciju,

dužni ste da u što kraćem roku

ove tvrdnje sa konkretnimdo-

kazima dostavite nadležnim

institucijamanadaljepostupa-

nje.Usuprotnom, Zavodćeza-

tražiti zaštitu zbog neuteme-

ljenih i zlonamjernih tvrdnji

koje ste iznijeli, a koje štete

ugledu institucije – poručili su

oni.

N.K.

Zavodzazapošljavanje

Iz Zavoda za zapošljavanje saopštili su i da su pokušali da

stupe u kontakt sa potpisnikom saopštenja - Aleksandrom

Danilovićem.

- Pozivajući broj koji je naznačen u saopštenju, međutim,

dobili smo osobu koja nije povezana sa potpisnikom saop-

štenja, NVO Regionalna ekološka asocijacija „Zelena akcija“

– Pljevlja i nema nikakve veze sa saopštenjem. To najbolje

oslikava ozbiljnost potpisnika otvorenog pisma i NVO koju

predstavlja - poručili su oni.

Potpisnikpismaostavio

tuđibroj telefona

Klinički centar

NerminŠišić i

Jelena Jovović

PODGORICA–

Turski državlja-

ni Ozirek Mevluta, Ozirek Nevin

Fevzi, IbrahimAdsiz juče su na

ročištu zakazanom radi provje-

re optužnice protiv njih tvrdili

da nijesu bili članovi kriminalne

organizacije koja se bavila kri-

jumčarenjem ljudi.

Za razliku od njih, crnogorski

državljani Igor Kastratović i

Milisav Ostojić su sporazumom,

koji su sklopili sa Specijalnim

tužilaštvom, priznali stvaranje

kriminalne organizacije i kri-

jumčarenje ljudi na međuna-

rodnomnivou.

Branilac Adsiza je istakao da

njegov branjenik nije počinio

nikakvu protivpravnu radnju na

teritoriji Crne Gore ili van nje,

te da nema nikakvih dokaza

za umišljeno postupanje. Kako

dodaje, sva lica su ušla i izašla iz

države sa putnim ispravama.

I branioci ostalih optuženih su

naveli da u optužnici nedostaju

uslovi za stvaranje kriminalne

organizacije.

Podsjećamo, Kastratović i Osto-

jić su zajedno sa optuženim

stranimdržavljanima uhapšeni

13. septembra u Ulcinju.

B. R.

Ocjenjivani dokazi na ročištu za prebacivanje emigranata preko Crne Gore

Stranci negirali, Crnogorci

priznali krijumčarenje ljudi

SaprivođenjaZmajevića

Osnovni sud