Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

Društvo

Tužilaštvo završilo izviđaj o postupanjumedicinskog osoblja u Kliničko

PODGORICA

Nevladina

organizacija Centar za gra-

đansko obrazovanje uložila

je žalbu Medijskom savjetu

za samoregulaciju na izvje-

štavanje naših novina u

slučaju optužbi srpske NVO

Zemunski mali umetnički

centar, koji CGO sumnjiče

sa plagiranje njihove ideje

„Muzej korupcije“, odnosno

na tekst objavljen u pone-

djeljak, pod naslovom „U

Kijevu će i CGO da smjeste u

svoj Muzej korupcije“.

Žalba se odnosi na rečenicu

u tekstu: „Iako je Pobjeda u

više navrata tražila od Ulja-

rević i njene NVO da pojasne

kako je došlo do ovakve

optužbe, posebno u svijetlu

činjenice da se oni godina-

ma bore protiv plagijarizma

u našoj zemlji, nikada nijesu

odgovorili na pozive i poru-

ke“.

U CGO ističu da Pobjeda do

sada „nikada nije kontakti-

rala Centar za građansko

obrazovanje ili ovlašćeno

lice za zastupanje CGO-a u

vezi sa ovimpitanjem, pa je

jasno da su ovakvimpostup-

kompovrijeđeni Opšti

standardi Načela 1 Kodeksa

novinara Crne Gore, koji

glase da novinari/novinarke

nikada ne smiju da objave

informaciju za koju znaju da

je lažna ili zlonamjerna i da

novinari/novinarke nikada

ne smiju da objave neosno-

vanu optužbu na račun dru-

gih, koja ima za cilj da ugrozi

reputaciju tih osoba“.

Takođe, optužili su Pobjedu

da vodi prljavu kampanju

protiv njih, te da dajemo

prostor onima koji izvrću

činjenice i „plasiraju ih kao

istine bez ijednog dokaza i

bez druge strane“.

- Nijesmo i nećemo tražiti

ispravku ovakvog izvješta-

vanja dnevnog lista Pobjeda

jer to i nema smisla kad se

radi o ovakvim kampanjama

– piše u žalbi.

Nije tačno da se radi o bilo

kakvoj kampanji, ali je tačno

da Pobjeda povodomove

priče nije tražila komentar

CGO-a i čelnice ove organi-

zacije Daliborke Uljarević,

ali samo zbog toga što su

iz ove NVO saopštili da će

sve što imaju da razjasne

u slučaju optužbi ZMUC-a

to učiniti pred nadležnim

institucijama u Crnoj Gori

„pred kojima će navedeni

imati priliku, ali i obavezu, da

dokažu svoje tvrdnje“.

Pobjeda je to saopštenje

objavila, a u pripremi infor-

macije koja je objavljena

26. marta, došlo je do grube

greške u interpretaciji

komunikacije naših novina

sa drugomnevladinom

organizacijom i njenom čel-

nicompovodom iste priče,

od kojih nikada nijesmo

dobili odgovore.

Zbog ove, zaista grube

greške, upućujem javno

izvinjenje Centru za građan-

sko obrazovanje, Daliborki

Uljarević i čitaocima Pobje-

de i naglašavamda sam

spremna da snosimodgo-

vornost, jer se radi, isključivo

i jedino, omojoj pogrešnoj

interpretaciji činjenica.

Ističemda se nije radilo o

zlonamjernoj informaciji, niti

o prljavoj kampanji protiv

CGO-a. Smatramda javnost

treba da bude obaviještena

kada se javni djelatnici, a

posebno oni koji ukazuju na

društvene probleme, i sami

nađu na meti kritičara i da to

ne treba doživljavati kao bilo

kakvu kampanju.

KaćušaKRSMANOVIĆ

PODGORICA

Višedržav-

no tužilaštvouPodgorici

utvrdilo jedanijebilopro-

pusta ljekaraKliničkog cen-

tra tokomliječenja jednoi-

pogodišnjegdječakaP. J.

mjesecprijenego jeubijen.

- Prilikom obavljanja ljekar-

skih pregleda 6. i 7. januara

dječaka P. J, koji je preminuo

5. februara od povreda zado-

bijenih od osoba protiv kojih

se pred tužilaštvom vodi kri-

vični postupak, zbog krivič-

nog djela teškoubistvou saiz-

vršilaštvu, Više državno

tužilaštvoutvrdilo jedaurad-

njama ordinirajućih ljekara

nema elemenata bilo kojeg

krivičnogdjelakojesegoni po

službenoj dužnosti - navede-

no je u saopštenju koje potpi-

suje tužiteljka Vesna Joviće-

vić.

Jednoipogodišnji P. J. dove-

den je 4. februara u Dječiju

bolnicu bez znakova života.

Ljekari su uspjeli da reanimi-

rajumališana, ali nije izdržao

–umro je sjutradan, 5. februa-

ra.

Istraga je utvrdila da je mali-

šana na smrt pretukao držav-

ljanin Bosne i Hercegovine

Nermin Šišić, koji je živio sa

dječakovom majkom Jele-

nom Jovović, koja je, takođe,

uhapšena.

Prema dosadašnjimnalazima

istrage, Šišić jebrutalno tukao

bebu, a Jovović nije ništa ura-

dilada to spriječi. Inekekom-

šijesu,kakosukasnijeispriča-

li za medije, sumnjale na

PODGORICA

Iskustvo

nas uči daustavne trebada

bude akt jedne generacije,

partije ili nacije, većda je

ustavdobro svih, poručio je

jučepredsjednikUdruženja

pravnikadrMladenVukče-

vić sapromocijemonografi-

je „Ustavne temena strani-

camaPravnog zbornika

(1933–2017)“ i novogbroja

časopisa „Pravni zbornik“.

Kazaojedajemonografijado-

prinos proslavi dva jubileja –

85 godina od prvog „Pravnog

zbornika“ i 10 godina od do-

nošenja važećegUstava.

- Trudio sam se da u većoj

mjeri budem hroničar, a ne

komentator ustavnog stvara-

laštva – rekao jeVukčević.

O ustavnim projekcijama i

projektima, kako je naglasio,

sudilo je i sudiće vrijeme, a on

je to samohtioda predoči.

-Nijesamvrednovaodruštve-

nauređenjaCrneGore, onasu

bila dobra koliko su bila pri-

kladna vremenu, a prikladna

su bila onoliko koliko su bila

dugovječna. Nijesam secirao

zabludepojedinihautora,me-

đu njima i moja, već sam ih

posmatrao kao traganja za sa-

vršenijomorganizacijom vla-

sti i novim prilozima za kata-

log ljudskih prava – objasnio

jeVukčević.

Glavni i odgovorni urednik

„Pravnog zbornika“ i pot-

predsjednik Udruženja prav-

nika dr Branislav Radulović

naglasio je da je monografija

sažeta i sistematizovana re-

trospektiva svih radova, čla-

naka i priloga iz oblasti ustav-

no-pravne materije koji su

publikovani uovomčasopisu.

-Autor je izdvojiočetiridomi-

nantnaperiodarazvojaitraja-

nja časopisa, ukojemjeobjav-

ljeno 155 radova, članaka i

prilogana temuustavnogpra-

va izpera86autora iznašedr-

žave i inostranstva – naveo je

Radulović.

Trajanje „Pravnog zbornika“,

kako je naglasio, podudara se

sapetdržavno-pravnihoblika

koji su tvorili biće Crne Gore

- od monarhije do republike,

od unitarne države do članice

socijalističke federacije, od

članice državne zajednice do

obnovljene suverene države.

- Zbog toga je ova studija dra-

gocjena hronologija ustavnog

ambijenta u kojem je egzisti-

ralonašedruštvo i nacionalna

pravna misao u posljednjih

više od osamdecenija – rekao

jeRadulović.

Tokompromocijenovogbroja

„Pravnog zbornika“ rečeno je

da je ovaj časopis, od osniva-

nja, punih 85 godina, bio jedi-

no pravno glasilo na tlu naše

države koje je na svojim stra-

nicama očuvalo, promovisalo

i predstavljalo crnogorsku

pravnu tradiciju.

J.B.

PODGORICA

NaPrav-

nomfakultetuUniverziteta

CrneGore tokomvikenda

bićeorganizovana simulaci-

ja radaparlamentarneprak-

sena temuprijedloga zako-

naomladima.

Predsjednik Crnogorskog

udruženja studenata politič-

kih nauka (MAPSS) Aleksan-

dar Drekalović kaže da se na

konkurs, koji je završen u po-

nedjeljak, prijavilo 116 matu-

ranata i studenata.

- Pravo učešća imali su stu-

denti svih godina studija ima-

turanti svih srednjih škola u

CrnojGori.Udebati će ihuče-

stvovati između 80 i 90. To je

mnogovišenegoprošlihgodi-

na, kada je stavove ukrštalo

između 20 i 30 mladih – kaže

Drekalović.

Učesnici simulacije koju

MAPSS organizuje šesti put

imajumogućnost, kaže on, da

kroz debate iznesu stavove i

provjere sposobnost da ovla-

daju svojimmanama i istaknu

vrline.

Najbolji govornik, lider, pre-

govarač i delegat, biće nagra-

đeni po 50 eura.

– Pored individualnih predvi-

đene su i nagrade za tri najbo-

lja tima/partije. Takođe, svi

učesnici imaće „ulogu“ukrat-

kometražnom filmu koji će se

snimati tokom projekta –

objašnjavaDrekalović.

Simulacijom će predsjedavati

odbor u kojem su po jedan

član iz MAPSS-a, Ministar-

stva sporta i ADAMAS-a (Or-

ganizacija studenata Pravnog

fakulteta).

Drekalović podsjeća da se

prethodnih godina debatova-

lo o obaveznom služenju voj-

nog roka, zatim platformi za

novu Uniju i izboru za pred-

sjednikaEvropskog savjeta.

Održavanje simulacije podr-

žava Ministarstvo sporta na

osnovukonkursaza finansira-

nje i sufinansiranje projekata

zamlade, akrozprojekat „Od-

luči ti!“.

A. ŠKULETIĆ

PODGORICA

Trgovina lju-

dimajerastućioblikorganizo-

vanogkriminalanaglobalnom

nivou kojim se krše ljudska

prava, a Crna Gora pokazuje

snažno opredjeljenje da, u sa-

radnjisanadležnimorganima,

nevladinim organizacijama i

medijima, traži odgovor na

ovaj problem i sve ostale obli-

ke kriminala, poručio je mini-

star unutrašnjih poslova

MevludinNuhodžić.

On je juče, na otvaranju semi-

Ljekari nijesu

daposumnjaj

bebabilapret

Istraga je utvrdila

da jemališana

na smrt pretukao

državljanin

Bosne i

Hercegovine

Nermin Šišić,

koji je živio sa

dječakovom

majkomJelenom

Jovović, koja

je, takođe,

uhapšena

nasilje u toj porodici, ali niko

nikada nije to i prijavio.

Natijelumališanakonstatova-

ne su brojne povrede, a bili su

mu izbijeni i zubi. Majka dje-

teta u prvoj fazi istrage sum-

njičila se za krivično djelo za-

nemarivanje porodice, ali joj

je kasnije na teret stavljeno

Izvinjenje

Studenti organizuju simulaciju rada parlamenta

Debataoprijedlogu

zakonaomladima

NAGRADIĆENAJBOLJEUDEBATI:

Pravni fakultet

Promovisanamonogra ja Pravnog zbornika (1933 2017) o ustavnim temama

Hronika jednogvremena

JEDINOPRAVNOGLASILOSLAVI85.ROĐENDAN:

Sapromocije

Obuka o borbi protiv trgovine ljudima

Državamora

daobezbijedi

pomoć žrtvama

nara o borbi protiv trgovine

ljudima koji je organizovan u

Budvi, podsjetioda jeuUpravi

policijeformiranaposebnaor-

ganizaciona jedinica koja se

bavi suzbijanjem krijumčare-

nja i trgovine ljudima i ilegal-

nimmigracijama.

- U fokusu ove jedinice je rad

na pojačanoj identifikaciji žr-

tava i potencijalnih žrtava –

rekao jeNuhodžić.

Prema njegovim riječima, u

obračunu sakriminalnimgru-

pama i pojedincima koji vrbu-

jumlade ljude, prije svegadje-

cu, ali i seksualno i radno

eksploatišudrugeosobe, resor

na čijem je čelu će nastaviti sa

sprovođenjem preventivnih i

represivnihmjera.

- Treba da se ujedine sve druš-

tvenesnage–nadležnidržavni

organi, nevladine organizacije

i mediji, kako bi, zajedničkim

naporima, unaprijedili reakci-

ju društva prema svim oblici-

ma kriminala, naročito trgovi-

ne ljudima – poručio je

Nuhodžić.

Šef Delegacije EU u našoj ze-

mlji Aivo Orav rekao je da je

kapacitet zemlje da spriječi i

suzbije trgovinu ljudima, ali i

da zaštiti žrtve značajan uslov

uprocesupristupanjaEU.

J.B.