Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

UMinistar-

stvuprosvjeteplaniraju for-

miranjenacionalnog etičkog

komiteta, štoćebiti precizi-

ranozakonomoakadem-

skomintegritetu, koji jeu

izradi.

Pomoćnica ministra prosvjete

Mubera Kurpejović objasnila

je za Pobjedu da u nekim ze-

mljama ovo tijelo analizira sta-

nje u oblasti akademskog inte-

griteta, daje preporuke za

prevenciju od svih vrsta uruša-

vanja integriteta, preporuke

ustanovama za unapređenje

stanjauovimoblastimaislično.

Radna grupa koja ima zadatak

da izradi prijedlog zakona o

akademskom integritetu, koji

bi u proceduri trebalo da se na-

đe uskoro, a očekuju da bude

usvojenujunu,izmeđuostalog,

razgovarala je o ovoj ideji sa vi-

še eksperata.

Kako je ispričala Kurpejović,

podrškuuizradi zakonapruža-

ju im ekspert Savjeta Evrope

profesor Denis Farington i

predsjednik Bioetičkog komi-

teta profesor dr ZoranTodoro-

vić sa Medicinskog fakulteta

Univerziteta uBeogradu.

PLANOVI

Nedavno su imali i sastanak sa

ekspertima kako bi razmotrili

pripremljeni nacrt zakona.

-Cilj jedanađemonajbolja rje-

šenja o zaštiti akademskog in-

tegriteta, odnosno uređenja

moralnih i profesionalnih na-

čelakojihće sepridržavati aka-

demskoosoblje, studenti i osta-

li zaposleni - rekla je ona.

Eksperti su, kako je pojasnila,

angažovani u okviru inicijative

EvropskeunijeiSavjetaEvrope

Horizontal Facility za Zapadni

Balkan i Tursku - Jačanje inte-

griteta i borba protiv korupcije

u visokom obrazovanju. Ovim

projektompodržava seprimje-

na preventivnihmehanizama i

podrškarelevantnimustanova-

ma visokog obrazovanja u ra-

zvoju etičkih standarda, borbi

protiv korupcije i promovisa-

nju najboljih praksi kvaliteta i

integriteta u visokom obrazo-

vanjuzasnovanihnastandardi-

ma i praksama SavjetaEvrope.

- Svrha zakona je očuvanje i

unapređenje dostojanstva i

ugleda ustanova visokog obra-

zovanja, odnosno akademske

zajednice. Radna grupa će se,

uz podršku eksperata, fokusi-

rati na dalju izradu zakonskih

rješenja kojima će se urediti

procedure poštovanja etičkog

kodeksa na nacionalnom i in-

stitucionalnom nivou. Zako-

nomće se urediti i procedure u

slučaju kršenja i nepoštovanja

etičkogkodeksaslijedećidobru

međunarodnu praksu i isku-

stva postupanja u ovakvim slu-

čajevima – rekla jeKurpejović.

Razmatrane su, kako je dodala,

takođe i nadležnosti Agencije

zakontroluiobezbjeđenjekva-

liteta visokog obrazovanja u

prevenciji pojava plagiranja,

studentskih prevara i drugih

neetičkihpraksikojeugrožava-

ju integritet ustanove i visokog

obrazovanja uopšte.

STUDENTSKEPREVARE

Predstavnica NVO sektora u

radnoj grupi Mira Popović

(Centar za građansko obrazo-

vanje) rekla je za Pobjedu da je

sastanak sa ekspertima bio ko-

ristan jer su im, između osta-

log, dali smjernice za izradu

ovog akta.

- Vrlo se ozbiljno radi na pri-

premi ovog zakonskog teksta -

istakla je ona.

Za sada, kako je rekla, imaju

,,kosturzakona“,aplanirajujoš

novina koje bi se mogle naći u

zakonu.

Bave se, kako je pojasnila, iz-

među ostalog, pitanjem plagi-

jata,kaoiproblemimastudent-

skihprevara.

-Topodrazumijevasijasetrad-

nji koje studenti preduzimaju,

a koje se smatraju prevarama,

kao što je bilo koji vid korišće-

nja nedozvoljenog materijala,

prepisivanjeiostaleaktivnosti.

Trebalobidapostojeodređene

sankcije za to, a da li ćemo ih

imati i kakve ćebiti još nijesmo

precizirali, jernijesmodošli do

tog dijela - pojasnila je ona.

Popović je, takođe, istakla da je

ovoprvi zakonovevrstekoji će

da se usvoji kod nas i da je izu-

zetno kompleksan.

-Vrlojeopsežanikomplikavan

proces obuhvatiti sve i na ade-

kvatan način adresirati posto-

jeće probleme – rekla je ona.

Osim Kurpejović i Popović, u

radnoj grupi susaUniverziteta

Crne Gore doc. dr Sanja Peko-

vić, sa Univerziteta Adriatik

prof. dr Rade Ratković, sa Uni-

verzitetaDonjaGoricadr Jele-

na Đurišić, a sa Univerziteta

Mediteran doc. dr Srđa Božo-

vić. Predstavnici Ministarstva

prosvjeteuovomtijelu su iMi-

jajlo Đurić i Biljana Mišović, a

predstavnik Studentskog par-

lamentaUniverzitetaCrneGo-

re je Bogdan Račić. U radnoj

grupi je i Miloš Bošković iz

programske kancelarije Savje-

taEvropeuPodgorici-projekti

uobrazovanju.

N.Đ.

PODGORICA

Štampanimediji suu

decembruprošle i januaruove godine

izvještavali omarginalizovanimgrupa-

mapoštujućiKodeks novinara i novi-

narki, ali sumladi imaloljetnici, žene,

Romi i Egipćani, LGBTIQpopulacija,

osobe sa invaliditetom, žrtvenasiljau

porodici i (bivši) korisnici drogadobili

relativnomali prostor, saopšteno je iz

nevladineorganizacija „35mm“.

Oni suusaradnji sanevladinomorganiza-

cijom studentskog radija Krš „SAFRA“

uradili dvomjesečnimonitoringmedija, u

okviru projekta „(Ne)Zastupljeni umedi-

jima“, koji je finansirala Ambasada Au-

stralije uBeogradu.

Monitoringom dnevnih novina Pobjeda,

Vijesti, Dan i Dnevne novine utvrđeno je

da je u decembru prošle i januaru ove go-

dine objavljen 491 tekst o marginalizova-

nimgrupama.

Upozorava se i da je istraživanje pokazalo

da u novinskimprilozima u kojima se go-

vori o marginalizovanim grupama, pred-

stavnici ovih grupa često nijesu izvor, kao

i da se njihovi stavovi ne prenose.

U periodu monitoringa u izvještavanju o

marginalizovanimgrupamaprednjačio je

dnevni listDansa 170udecembru i 97 tek-

stova u januaru2018.

- Slijedi Pobjeda sa 54 u decembru i 35 u

januaru, Vijesti sa 55 u decembru i 26 u

januaru iDnevnenovinesa34tekstaude-

cembru i 20 u januaru – navedeno je u sa-

opštenju.

Mediji najčešće pišu o djeci i mladima

(377 objava), a slijede osobe sa invalidite-

tom (74), Romi i Egipćani (19), LGBTIQ

osobe (dva), dok o bivšim korisnicima

droga nema nijedne priče.

J.B.

PODGORICA

UCentruza

medicinskumikrobiologiju

Instituta za javnozdravlje

prošle sedmicepotvrđeno je

sedamslučajeva sezonskog

gripa. Upet se radi o infekciji

virusomgrip- tipB i udvao

tipuA.

IzInstitutanavodedajeodpo-

četkasezonelaboratorijskipo-

tvrđeno 265 slučajeva gripa.

- Uvidom u elektronsku bazu

podataka u Crnoj Gori u ovom

izvještajnom periodu prijav-

ljenoje129osobasasimptomi-

ma nalik gripu – naveli su iz

Instituta.

Prema podacima Evropskog

centrazakontroluiprevenciju

bolesti, aktivnost gripa veoma

visokog intenzitetaprijavljena

je u Luksemburgu, dok je u

Danskoj, Finskoj i Njemačkoj

prijavljena aktivnost gripa vi-

sokog intenziteta. Aktivnost

gripa srednjeg intenziteta pri-

javile su22zemlje, uključujući

Ujedinjeno Kraljevstvo (Vels),

a 20 zemalja uključujući Uje-

dinjeno Kraljevstvo (Engle-

ska, Sjeverna Irska i Škotska)

je prijavilo intenzitet gripa ni-

skog intenziteta.

Iz Instituta podsjećaju da je

vakcinacija najefektivnija

mjera prevencije, pri čemu se

zaštitastvaranakondvijedotri

nedjelje oddobijanja vakcine.

Vakcine se preporučuju svim

osobama starijim od šest mje-

seci sa hroničnimoboljenjima

respiratornog sistema, kardio-

vaskularnogsistemaibubrega,

onimakojiseliječeodmetabo-

ličkih poremećaja i osobama

sa smanjenomfunkcijomimu-

nološkog sistema uključujući i

osobe sa HIV/AIDS-om, kao i

osobe koje imaju transplanti-

rane organe i/ili ćelije. Prepo-

rukazavakcinacijujeizastari-

je od 65, a SZO preporučuje i

vakcinaciju trudnica kao i dje-

ce uzrasta od šest mjeseci do

pet godina.

Sl.R.

PODGORICA

Ministarstvo

inostranihposlova imeđuna-

rodne saradnjeVlade Italije za

akademsku2018/2019. stipen-

diraćenašedržavljane za sti-

canje znanjaunjihovimobra-

zovnimustanovamau

oblastimakulture, nauke i teh-

nologije i italijanskog jezika.

Rok za podnošenje prijava on-

lajn je 30. april do 14 sati. Kako

je kazala predstavnica Amba-

sade Italije u našoj zemlji Ma-

ria Teresa Albano, stipendije, u

mjesečnom iznosu od 900 eu-

ra, se dodjeljuju za period od

šestilidevetmjeseciitrimjese-

ca za kurseve italijanskog jezi-

ka i kulture.

- Oblasti specijalizacije su po-

morske nauke, biologija, fizika,

kulturna dobra, inženjerstvo –

precizirala jeAlbano.

Uokviru tih oblasti, kako je na-

pisano, može se konkurisati za

specijalističke/magistarske

studije, visoke studije u oblasti

muzike i umjetnosti i istraži-

vačke doktorate.

- Pored toga, može se aplicirati

za obrazovne i istraživačke

programe u saradnji sa CNR-

om(CentroNazionaledelleRi-

cerche), ISS-om (Istituto Su-

periore di Sanità) ili sa nekom

drugomdržavnomuniverzitet-

skom, muzejskom ili arhiv-

skom institucijom – istaknuto

jeusaopštenju,kaoidasemože

prijaviti za napredne kurseve

italijanskog jezika i kulture u

trajanjuod trimjeseca.

Uslovi za kandidate su da mo-

raju posjedovati odgovarajuću

diplomu za upis na odabrane

studije, te da moraju poznavati

italijanski jezikbaremnanivou

B2 (CEFR, uz prilaganje odgo-

varajuće potvrde). Kandidati

koji žele aplicirati za stipendije

za specijalističke/magistarske

studije u oblasti muzike i um-

jetnosti, kao i za kurseve itali-

janskog jezika i kulture, nemo-

gu imati više od 28 godina na

dan isteka konkursa.

- Oni koji se prijavljuju za dok-

torat ne mogu imati više od 30

godina na dan isteka konkursa.

Za obrazovne i istraživačke

programe, u saradnji sa itali-

janskim institucijama, kandi-

dati ne treba da imaju više od

40 godina – precizirano je u

saopštenju.

Kandidati se prijavljuju isključi-

voonlajn,ispunjavanjemformu-

lara na veb stranici Ministarstva

inostranih poslova i međuna-

rodne saradnje Italije - https://

studyinitaly.esteri.it/.

J.B.

Radna grupa, uz podršku stranih eksperata, intenzivno radi na nacrtu zakona o akademskom integritetu

Civilno društvo bogatije je za još jednu

nevladinu organizaciju - Centar za

akademski integritet, čiji je cilj unapre-

đivanje kvaliteta javnih politika koje se

odnose na problematiku akademskog

integriteta u društvu.

Izvršni direktor ove NVOMitar Đuka-

nović saopštio je juče da je ova orga-

nizacija usmjerena na promociju aka-

demske čestitosti u akademskim aktiv-

nostima koje se sprovode u okviru

crnogorskih visokoškolskih institucija,

naučnih instituta i drugih organizacija

koje uključuju akademski rad na terito-

riji Crne Gore.

Još jednaNVOće„držatinaoku“akademskuzajednicu

Nacionalni etički

komitet brinućeo

primjeni standarda

MiraPopović

MuberaKurpejović

Organizacije „35mm“ i „SAFRA“ uradile dvomjesečni monitoringmedija

Marginalizovanimgrupama

novinedajumaloprostora

Ambasada Italije raspisala konkurs za nastavak studija u Italiji

Mjesečne stipendije

vrijedne900eura

Saopšteni podaci o oboljelima od virusne infekcije

Prošle sedmicepotvrđeno

sedamslučajevagripa

Institut za javnozdravlje