Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Premijer

DuškoMarkovićkazao je juče

da seodnaredne godine troš-

kovi po sudskimpresudama

neće isplaćivati izdržavnog

trezora, nego izbudžeta sva-

kogministarstva.

- Pošto samrekao da je državni

novac svetinja i da svaki euro

mora završiti u budžetu, a ne u

privatnomdžepu, odlučio sam

da objavim imena službenika

koji sutužilidržavuiupozorim

sve činovnike da ne smiju da

zakidajupravazaposlenih-ka-

zao je Marković prilikom rad-

ne posjete Baru i dodao da su

registrovane spekulativne i

kriminalne matrice koje štete

budžetu.

-Nećetemirećidajecjelishod-

no da neko tuži državu za tri

eura, a tužba završi sudskim

troškovima od 500 - 600 eura,

štodijeleonikojikreirajutakav

ambijent - kazao jeMarković i

dodao da oni koji su ostvarili

svoje pravo u sudskimpostup-

cima na to imajupravo.

- Neka se ljute svi, neka pokre-

ću postupke, moj i cilj ove Vla-

de jedačuvamodržavneresur-

se i državni novac, pa biloda ga

uzima državni službenik ili

privatnik - zaključio jeMarko-

vić.

On je kazao da je zadovoljan

visokim stepenom realizacije

projekata u Baru i naglasio da

ne treba sagledavati potencija-

le samo sa lokalnog aspekta,

već sa aspekta razvoja države.

U tom kontekstu istakao je

značaj autoputa Bar – Boljare,

buduće jadransko-jonske ce-

ste, prugeBar –Beograd i Luke

Bar. Tražio je da barsko ruko-

vodstvo odmah pokrene pro-

cedure kako bi lokalni putni

pravacVladimirskekrute–Bar

– Sutorman – Virpazar bio re-

konstruisan i prekategorizo-

van u regionalni, čime bi Bar i

Ulcinj dobili novi kvalitetan

alternativni putni pravac ka

unutrašnjosti CrneGore.

-Investicijajevrijedna20mili-

ona eura. Ako nam ove godine

dateidejniprojekat,onće2019.

biti ukapitalnombudžetu - na-

javio jeMarković.

U razgovoru sa gradonačelni-

komdr Zoranom Srzentićem i

predsjednikom SO Bar Rado-

miromNovakovićem, razrađe-

no je rješavanje saobraćajnih

gužvi u turističkoj sezoni pri

čemu je dogovoreno da ove se-

zoneproblemtrebariješitima-

kar privremeno. Premijer je

naglasio da će za taj važanpro-

jekat obezbijediti finansiranje

čimlokalnorukovodstvoobez-

bijedi odgovarajuće projekte i

procedure.

PredsjednikopštineBardrZo-

ran Srzentić kazao je novinari-

ma da su dobili podršku pred-

sjednika Vlade za sve projekte

o kojima su razgovarali (bolja

iskorištenost Luke Bar, proši-

renje kapaciteta slobodne zo-

ne, nova bolnica) te da su za-

ključili da će ih zajednički

realizovati.

V.K.V.-M.P.M.

PODGORICA

-Odbor zadodjelu

godišnjihnagradaPrivredneko-

more (PKCG) na jučerašnjoj sjed-

nici donio jeodlukuo laureatima

zadostignućauprošloj godini.

Odbor je odlučio da nagrada za

uspješno poslovanje pripadne pod-

goričkomTehnomaksu, za društve-

nu odgovornost barskoj kompaniji

Cerovo, za inovativnost bjelopolj-

skomMesoprometu, dok je nagrada

za unapređenje menadžmenta pri-

pala predsjedniku odbora direktora

Investiciono-razvojnog fonda Zora-

nuVukčeviću.

Iz PKCG je saopšteno da je riječ o

najvećemprivrednompriznanju,ko-

je je ustanovljeno1969. godine.

- Nagradu je do sada dobilo više od

150kompanija i 110pojedinaca, nosi-

laca razvoja crnogorske privrede –

kaže se u saopštenju.

Nagrade će 20. aprila u Vili ,,Gorica“

dobitnicima uručiti predsjednik Cr-

neGoreFilipVujanović.

S. P.

PKCG dodjeljuje nagrade 20. aprila

Laureati Tehnomaks,

Cerovo iMesopromet

Premijer DuškoMarković najavio novu praksu od naredne godine

Sudske troškoveće

plaćati ko ih jenapravio

Barski sekretar za imovinu

i investicije Vido Daba-

nović kazao je da prva

faza vodosnabdijevanja

naselja Zaljevo, Polje, Sveti

Ivan, Mala Volujica i Dobra

Voda obuhvata izgradnju

saobraćajnice i rezervoa-

ra, te priključka na Regio-

nalni vodovod. Taj proje-

kat će obezbijediti vodu

za deset hiljada stanovni-

ka i koštaće 960 hiljada

eura. U drugoj fazi će biti

regulisano vodosnabdije-

vanje naselja Dobra Voda

i Volujica, kroz izgradnju

dva rezervoara i distribu-

tivnog vodovoda. Zavr-

šava se 8,3 miliona eura

vrijedan projekat vodo-

snabdijevanja i odvođenja

otpadnih voda u centru

Bara, Bjelišima, Šušanju,

Sutomoru i Čanju.

Vodovodi

Senator DRI dr Branislav Radulović, koji je rukovodio revi-

zijom sudskih troškova, kazao je Pobjedi da je premijerova

najava u pravcu pune realizacije preporuka DRI.

- To je uslov da se preciznije odredi odgovornost onih zbog

čijeg postupanja nastaju visoki troškovi po budžet. Podr-

žavamo i što će se realizovati preporuka DRI da se ojača

kapacitet zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, koji može

preduprijediti nastajanje tih sporova - ocijenio je za naš list

Radulović i naglasio da najava premijera treba da obezbi-

jedi punu primjenu preporuka DRI, zaštitu javnog interesa,

jačanje budžetske discipline i racionalniju potrošnju.

Za sudske sporove od 2012. do 2015. isplaćeno je 71,3 mili-

ona eura. Radulović je podsjetio da se od toga 53,7 odsto

odnosi na glavni dug, a 46,2 odsto na troškove postupka,

izvršenja i zatezne kamate, što se moglo izbjeći da su držav-

ni organi poštovali prava zaposlenih.

PoštovanjepreporukaDRI

Intersport proširio

maloprodajnu

mrežu u regionu

Ostvarili

prihod

od 101

milion

PODGORICA

-Grupa

Intersport ISI jeproš-

le godineostvarilapri-

hodod 101milioneu-

ra, što je za 13odsto

višeuodnosuna 2016,

saopšteno je iz Inter-

sporta.

- Poziciju prvog sport-

skog trgovca u regionu,

koji pored Slovenije

obuhvata i Crnu Goru,

Hrvatsku, Srbiju, BiH,

Albaniju i Kosovo učvr-

stila je proširenjemma-

loprodajnemreže, kojoj

se u 2017. priključilo 11

novihprodavnica Inter-

sport, pet prodavnica

The Athlete’s Foot i tri

franšizne prodavnice -

navodi se u saopštenju.

Dodajeseda jegrupa la-

ni uvećala prodaju na

svim tržištima na koji-

ma je prisutna.

- U poređenju s pret-

hodnom godinom, pri-

hodiodprodajeuSlove-

niji su porasli za 9,3

odsto, u Hrvatskoj za

11,9 odsto, Srbiji za 21,4

odsto, BiH 9,7 odsto, a u

CrnojGori za37,5odsto,

što je svrstava u naju-

spješnije Intersportove

organizacije – kaže se u

saopštenju.

Dodaje se da investicije

u prodajne površine

ostaju jedini prioritet u

2018. pri čemu će se

grupa usmjeriti prven-

stveno na tržišta koja

zbog veličine predstav-

ljaju i neiskorišćen po-

tencijal, kao i na nove

lokacije gdje nijesu pri-

sutni. Planiraju i rast

onlajn prodaje, čime će

dodatno ojačati vodeći

položaj u regionu.

S. P.

PosjetapremijeraBaru

PKCG