Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

Ekonomija

PLJEVLJA

Uekološkure-

konstrukcijuprvogbloka

termoelektrane i rekultiva-

ciju deponijepepela i šljake

naMaljevcuunarednihne-

kolikogodinauložiće se60

miliona eura, rečeno je juče

prilikompotpisivanjaugo-

vora za izradu idejnogpro-

jekta.

Elektroprivreda je sa njemač-

kom kompanijom STEAG

enerdži juče u Pljevljima ugo-

vorila izradu projekta ekološ-

ke rekonstrukcije TE za 664

hiljade eura. Potpisan je i ugo-

vor između EPCG i Vlade za

rekultivaciju deponije naMa-

ljevcu vrijedan četirimiliona.

- Ekološka rekonstrukcija po-

stojećeg bloka produžiće mu

život za 20 godina, a predstav-

lja početak petogodišnjeg in-

vesticionog ciklusa vrijednog

175 miliona eura, čijom reali-

zacijom će se obezbijediti pu-

na pogonska spremnost, si-

gurnost i pouzdanost naših

proizvodnih objekata – rekao

je izvršni direktor EPCG Igor

Noveljić.

Izvršni direktor STEAG-aUr-

lih Zigel je kazao da su revita-

lizacioni projekti bili jedan od

njihovih fokusa.

- Klijentima pomažemo u

smanjenjuemisija ipovećanju

efikasnostpostojećihenerget-

skih objekata i sigurni smo da

ćemobitidobarpartnerEPCG

u zadovoljavanju zahtjeva iz

di rekt i va 2001/80 EC i

2010/75/EU–kazao jeZigel.

Nakonizradeidejnogprojekta

počeće ekološka rekonstruk-

cija vrijedna 40 miliona eura,

kojapodrazumijeva izgradnju

sistema za odsumporavanje,

za redukciju oksida azota, iz-

gradnju modernog sistema

otpadnih voda i unapređenje

rada postojećeg elektrofilter-

skog postrojenja. U okviru

ekološke rekonstrukcije ura-

diće se i rekultivacijadeponije

pepelaišljakenaMaljevcu,što

ćeEPCGkoštati19milionaeu-

ra.Noveljić jekazaodatajpro-

jekat treba da se realizuje od

2018. do 2023. godine. Kom-

pletan trošak snosiće EPCG, a

četiri miliona će biti obezbije-

đeno iz kreditaMeđunarodne

bankezaobnovuirazvoj.Ugo-

vor vrijedan četiri miliona su

potpisali ministri finansija i

održivograzvojaDarkoRadu-

nović i Pavle Radulović sa di-

rektorom EPCG Noveljićem.

Radulović je istakaoda je jedi-

no dugoročno rješenje zaga-

đenja vazduha u Pljevljima

toplifikacija grada, što će biti

r i j e š e n o u o k v i r u

rekonstrukcije postojećeg

bloka TE. Ministarka ekono-

mije Dragica Sekulić kazala je

da jeuvjerenada ćeEPCG, za-

jedno sa izabranim izvođači-

ma, uspješno završiti planira-

ne radove i prolongirati

životni vijek TE, kao oslonca

sigurnosti elektroenergetskog

sistemaCrneGore.

A.S.

Potpisani ugovori za rekonstrukciju TE i rekultivaciju deponije naMaljevcu

Zapet godinaTEće raditi u

skladusaEUstandardima

Potpisivanjeugovorau termoelektrani

ave greške

nametnuo način korišćenja

njihovenepokretnostiiobave-

zu plaćanja uvećanog poreza,

odnosno ograničio pravo svo-

jine na način koji nije u saglas-

nosti s odredbamaUstava.

U obrazloženju se takođe isti-

čedajeosporenimodredbama

članova zakona omogućeno

neproporcionalno miješanje

države u pravo na imovinu

vlasnika nepokretnosti na te-

ritoriji opštine.

- Nametnut je pretjeran teret

da bi se osigurao prihod od

ovog poreza, bez razumnog i

objektivnog opravdanja čime

je zanemaren princip saglas-

nosti zakona s Ustavom koji

obavezujezakonodavcadavo-

di računa o vrijednostima

z a j amč e n i m Us t av om .

Ovlašćenjezauređivanjenači-

na ostvarivanja Ustavom

zajamčenih prava, pa i prava

namirnouživanje imovine, po

ocjeni Ustavnog suda, ne daje

ovlašćenje zakonodavcu da to

pravo derogira, odnosno da

uvede takva ograničenja koji-

ma ukida suštinu zajamčenog

prava ili da ga pretvori u svoju

suprotnost. Polazeći od ovih

razlogaUstavni sud jeocijenio

da su osporenim odredbama

ovih članova povrijeđene od-

redbe Ustava Crne Gore i Pro-

tokola 1 uz Evropsku konven-

c i j u ko j e s e odnos e na

ograničavanje ljudskih prava i

sloboda i pravo svojine - navo-

di se uobrazloženju suda.

OSNOVANO

Ustavni sud je parlamentu ne-

davno dostavio zahtjev za da-

vanjeodgovoranaovonjihovo

obrazloženje.Uparlamentu je

ocijenjeno da su navodi iz rje-

šenjaUstavnogsudaosnovani.

- Imajući u vidu osnovanost

navodadatihu rješenjuUstav-

nog suda, a radi pružanja mo-

gućnosti da se otklone uočene

neustavnosti i nezakonitosti,

predlažemo da Ustavni sud,

shodno članu 62 Zakona o

Ustavnom sudu, šest mjeseci

zastane sa postupkomu ovom

predmetu kako bi donosilac

akta otklonio uočene neustav-

nosti i nezakonitosti - navodi

seumišljenjuparlamentakoje

je upućenoUstavnomsudu.

M. P.-M.

PODGORICA

Stečajna

upravaKAP-a raspisala je

oglas zaprodaju imovine

podgoričke fabrikeu stečaju

procijenjenevrijednosti

10,24miliona eura. Uoglasu

senavodi daprocijenjenavri-

jednost nijeobavezujuća za

ponuđača.

Radi se o parcelama u katastar-

skim opštinama Botun, Da-

jbabe i Cijevna, a oglas je ot-

voren do 27. aprila. Otvaranje

ponuda biće 4. maja u Privred-

nomsudu.

Imovina se prodaje u viđenom

stanju bez garancija i prava

kupcananaknadnureklamaci-

ju. Stečajna uprava KAP-a vra-

tila je prije nekoliko dana kom-

paniji Uniprom nikšićkog

biznismena Veselina Pejovića

mjenicu od 6,98 miliona eura

datu za kupovinu fabrike u

zamjenuza233hiljadekvadra-

ta zemljišta tog preduzeća.

Povraćajjeprecizirananeksom

kupoprodajnogugovora, kojim

jeutvrđenoda sezemljištemo-

ra prepustiti Unipromu bez

tereta i ograničenja.

Uniprom je ugovorio da će za

imovinuKAP-austečajuplatiti

28 miliona eura, što je stupan-

jemaneksa na snagu smanjeno

na 21milion.

S.P.

Stečajna uprava KAP-a raspisala oglas za prodaju 233 hiljade kvadrata

Prodajuzemljište

zadesetmiliona

PODGORICA

Komisija za

hartije od vrijednosti KHOV

promijenila je ime u Komi-

sija za tržište kapitala.

Iz KHOV-a su objasnili da je

12. januara počeo da važi

Zakon o tržištu kapitala.

- Stupanjemna snagu

statuta Komisije za trži-

šte kapitala, u skladu sa

zakonom, naziv Komisija

za hartije od vrijednosti je

promijenjen u Komisiju za

tržište kapitala - navodi se

u saopštenju.

M.P.M.

KHOV

postala

KTK

PODGORICA

Pozivamo

svenezaposlene, prije svega

mlade, dakroz sopstveni bi-

znis riješe egzistenciju,

poručilo je rukovodstvo

Glavnoggrada, IRF-a i Zavo-

da za zapošljavanje sa jučer-

ašnjeg seminara ,,Šansa za

posao“.

IRFće,kakojekazaopredsjed-

nikdrZoranVukčević, ove go-

dineplasirati200milionaeura

kredita, što je više od plana, sa

kamatnimstopama od nula do

najviše4,5odsto, na12godina i

grejs periodom do četiri go-

dine.

- Cilj seminara je animiranje

žena, mladih, visokoškolaca,

tehnološkihviškova ipoljopri-

vrednika da preuzmu stvar u

svojeruke,riješeegzistencijal-

no pitanje tako što će sebi i

drugima otvoriti nova radna

m j e s t a i t i me p o s t a t i

ekonomskinezavisni-kazaoje

Vukčević i podsjetio da je IRF

u proteklom periodu u glavni

graduložio 200miliona eura.

Gradonačelnik Podgorice Sla-

voljub Stijepović je kazaoda je

seminar motivacionog karak-

tera.

- Novac kojim raspolažu IRF i

Zavod za zapošljavanje je zna-

čajan, a uslovi povoljni. Unadi

da će mladi ljudi imati dovolj-

noznanjaihrabrostidapitanje

zaposlenja riješe pokretanjem

sopstvenog biznisa, pozivam

ihda seobratezapodršku- ka-

zao je gradonačelnik.

Direktor Zavoda za zapošlja-

vanje SuljoMustafić je istakao

da se ciljne grupe kojima su

namijenjena sredstva IRF-a

poklapaju sa prioritetima Za-

voda. Nakon prezentacije, us-

lijedio je otvoren dijalog iz-

među predstavnika IRF-a i

ZZZ i potencijalnih korisnika

kredita.

M.P.-M.

Seminar IRF-a i ZZZ-a i Glavnog grada

Pozivnezaposlenimdapokrenubiznis

USD

1.23760

JPY 131.04000

GBP

0.87940

CHF

1.17640

AUD

1.60700

CAD

1.59490

CZK 25.47300

TRY

4.94290

Kursna lista

Saprezentacije