Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

DRI jedala

pozitivnomišljenje sa skre-

tanjempažnjena reviziju

pravilnosti korišćenja sred-

stavadonacijeVladeKralje-

vineNorveškedodijeljenih

Ministarstvupravde iMUP-

uza jačanjekapaciteta za

pristupnepregovore zapo-

glavlja 23 i 24.

U izvještaju koji su sačinili se-

natori dr Milan Dabović i Ra-

duleŽurić se navodi da je uku-

pna donacija norveške vlade

60 hiljada eura. DRI je prepo-

ručila Ministarstvu pravde da

neutrošenih 20.000 eura vrati

Ministarstvu spoljnih poslova

Norveške-

- Skrećemopažnjuda sredstva

prenesena MUP-u u februaru

2015. u iznosu od 20.000 eura

nijesu utrošena i nalaze se na

deviznom računu posebno

otvorenom zaMUP. Ministar-

stvu pravde, kao primaocu

norveškoggranta, koji jeodgo-

voran za izvještavanje, prepo-

ručuje se da vrati 20.000 eura

sa deviznog računaMUP-a na

račun Ministarstva spoljnih

poslovaNorveške - navodi se u

izvještajudržavne revizije.

DRI je Ministarstvu pravde, u

cilju transparentnijeg praće-

nja realizacije aktivnosti po

projektima, preporučila da

ubuduće jasno definiše opis

poslova u okviru pojedinačnih

projekatairazmotripropisiva-

nje obaveze dostavljanja izvje-

štaja o izvršenimposlovima.

DRI jeu izvještajukonstatova-

la da MUP nije DRI dostavio

dokumentacijukoju su tražili.

-Kolegijumizražavauzdržano

mišljenje na reviziju pravilno-

sti korišćenja sredstava nor-

veške donacije dodijeljenih

MUP-u za jačanje kapaciteta

za pristupne pregovore za po-

glavlja 23 i 24, zato što do dana

usvajanja konačnog izvještaja

nijesu dostavili traženu doku-

mentaciju. DRI nije mogla da

prikupi dovoljno adekvatnih

revizorskih dokaza na kojima

bi zasnovalamišljenje i donije-

la zaključak da mogući efekti

neotkrivenih slučajeva neu-

sklađenosti mogu biti materi-

jalno značajni - ocijenili su dr-

žavni revizori.

Za razliku od MUP-a, Mini-

starstvo pravde je, kako se na-

vodi, dostavilo traženu doku-

mentaciju i izjašnjenje da će

realizovatipreporuke.

M.P.-M.

DRI skrenula pažnjuMinistarstvu pravde i MUP-u

Norveškoj vratiti

20hiljadaeura

Parlament tražio od Ustavnog suda šest mjeseci da isp

PODGORICA

Parlament je

odUstavnog suda zatražio

šestmjeseci kakobi Zakono

porezunanepokretnosti, u

dijelukoji seodnosi napore-

ske stope, usaglasio saUsta-

vom. Toznači da ćeunared-

nihpola godinebiti

predloženepromjene člano-

va9a, 9b, 9d stav2 alineja 3,

9e, 9f i člana 10 stav4ovog

zakonakojima sudefinisane

različiteporeske stope i uve-

ćanjado 150odstouzavisno-

sti odnačinakorišćenjane-

pokretnosti.

Ustavni sud je u decembru

prošle godine pokrenuo po-

stupak za procjenu ustavnosti

pomenutih članova zakona, sa

detaljnim obrazloženjem. Ri-

ječ je o odredbama koje propi-

suju da se poljoprivredno ze-

mljište koje se ne obrađuje

oporezujepostopiodtridopet

odsto od tržišne vrijednosti, a

ugostiteljski objekat koji nema

kategorizaciju koja je pred-

viđena planskim dokumen-

tom po stopi od pet do 5,5 od-

s to t rž i šne vr i j ednos t i .

Spornim odredbama propisa-

na je i poreska stopaod150po-

sto za građevinsko zemljište

koje nije privedeno namjeni u

skladu sa planskimdokumen-

tom, osim za ono namijenjeno

za izgradnju privrednih obje-

kata i onih namijenjenih za

dalju prodaju, za koje se, na-

kon isteka roka od pet godina

od usvajanja planskog doku-

menta, utvrđuje poreska stopa

od tri do pet odsto vrijednosti

nepokretnosti, kao i uvećanu

poresku stopuzanelegalni ob-

jekat koji se ne koristi u skladu

sa namjenom predviđenom

planskimdokumentom.

OBRAZLOŽENJE

U obrazloženju, u koje je Pob-

jeda imalauvid, senavodi da je

Ustavni sud ocijenio da je za-

konodavac, propisujući po-

resku stopu od tri do pet odsto

tržišnevrijednosti zapoljopri-

vrednozemljištekojeseneob-

rađuje, vlasnicima u suštini

Neustavno

kazneno

oporezivanje

Nemože se propisivati veća poreska

stopa za poljoprivredno zemljište koje

se ne koristi, građevinsko zemljište koje

nije privedeno namjeni u skladu sa DUP-

om i slično jer se time ograničava pravo

svojine, smatra Ustavni sud

PODGORICA

Guvernerdr

RadojeŽugićocijenio je juče

da jevažnoda semjerekon-

solidacije fiskalnepolitike

sprovode sadadok surela-

tivnopovoljni uslovi na fi-

nansijskimtržištima.

On je na sastanku guvernera

regiona u Rovinju ocijenio da

bi normalizacija monetarne

politike, imajući u vidu visok

nivo javnogdugauCrnojGori,

moglada imapotencijalnone-

gativne efekte na njegovo fi-

nansiranje.

- U uslovima eurizacije nema

instrumenata kojima bi Cen-

tralna banka mogla uticati na

ublažavanje takvih politika -

kazao je guverner.

Efektinormalizacijemonetar-

nepolitikenabankarskisektor

u Crnoj Gori, kako je dodao,

imaće manji uticaj, jer su ban-

ke dobro kapitalizovane i li-

kvidne i sa znatno smanjenim

ranjivostima nego prije neko-

liko godina. Ocijenio je da ima

dosta argumenata da se nor-

malizacija prolongira, odno-

snoda upočetkubude blaga.

- Očekivana stopa inflacije je i

dalje ispod ciljnog nivoa od

dva odsto i nema najave da u

narednihpar godinamožedo-

stićiciljninivo-kazaojeŽugić,

dodajući da je potrebno da

Evropska centralna banka

unaprijed najavi planirane

mjere.

-SmanjivanjebilansaECBtre-

ba da bude postupno, kao i po-

većanje referentne kamatne

stope, koja bi trebalo i da se

duže zadrži na nižem nivou u

odnosu na pretkrizni nivo -

objasnio je Žugić, dodajući da

je Crna Gora uspjela da loše

kredite svede sa 25 na 7,18 od-

sto, a cilj je da budu dodatno

smanjeni.

- CBCG je po ovom pitanju

preduzela više stvari. Zahtije-

vali smo od banaka trogodiš-

nje strategije rješavanja NPL-

a, koje kontrolišemo, zabranili

smo kupovinu loših kredita

bez saglasnosti CBCG – rekao

je Žugić i dodao da je došlo do

oživljavanja ekonomije, što je

najbolji način rješavanja loših

kredita.

M.P.-M.

Žugić na susretu guvernera regiona u Rovinju

Konsolidacijusprovoditi

dok supovoljni uslovi

PODGORICA

CrnaGora,

premaocjeniOrganizacije za

ekonomsku saradnju i razvoj

(OECD), nastavlja trenduna-

pređenjaposlovnog ambijen-

ta zamali i srednji biznis, čija

jekonkurentska sposobnost

osnovza tržišnopozicionira-

njenacionalne ekonomije.

Generalnidirektorzainvestici-

je, razvoj malih i srednjih pre-

duzeća i upravljanjeEUfondo-

vimauMinistarstvuekonomije

Radosav Babić kazao je na

uvodnom sastanku da je drža-

va, prema trenutnom presjeku

stanja, na dobrom putu. Sasta-

nak su organizovali OECD u

saradnji saMinistarstvomeko-

nomije kao koordinatorom

SBA (Small Business Act) pro-

cesom.

-SBApreporukeslužekaopola-

zna osnova za kreiranje svih

strateških dokumenata koji

prepoznajuznačajrazvojapoli-

tikamalih i srednjihpreduzeća,

zapošljavanja, razvoja ljudskih

resursaiobrazovanja,kaoimje-

ra i aktivnosti koje se odnose na

unapređenje poslovnog ambi-

jenta - objasnio jeBabić.

Rukovodilac OECD sektora za

Jugoistočnu Evropu Maržena

Kisielevska je rekla da je riječ o

procesu čiji progresmora da se

procijeni u regionu Zapadnog

Balkana.

- U ovom periodu za vašu ze-

mljuiregionpredstojesnažnije

perspektive koje se tiču budu-

ćeg članstva, posebno za Crnu

Goru, koja je odmakla u pret-

pristupnim pregovorima.

Otvaranje poglavlja je prvi ko-

rak,anarednijezatvaranje,ada

bi ih zatvorili morate pokazati

da je ostvaren progres koji po-

kriva i ova naša procjena - pre-

cizirala jeKisielevska.

S.P.

Održan sastanak predstavnika OECD-a i Ministarstva ekonomije

Bolji ambijent zamala

i srednjapreduzeća

PODGORICA

NLB jepo-

nudilakredit za legalizaciju

bespravno sagrađenih

objekata, saopšteno je juče

izovebanke.

- Kredit za legalizaciju se

odobrava po varijabilnoj ili

fiksnojkamatnojstopiuizno-

suido100.000eura.Kredit se

može odobriti po varijabilnoj

kamatnoj stopi već od 5,49

odsto +6 mjesečni euribor ili

fiksnoj kamatnoj stopi od

6,49 odsto - saopšteno je iz

banke.

Građani će, kako navode, po

nižoj kamatnoj stopi u odno-

su na redovnu ponudu goto-

vinskih kreditamoći da upla-

te kompletan iznos na ime

naknadezakomunalnoopre-

manje građevinskog zemlji-

šta i ostvare popust.

- Popust odobravaju opštine

na osnovu pojedinačnih od-

luka o komunalnomoprema-

njugrađevinskogzemljištaza

bespravne objekte. Za iznos

naknade od 10.000 eura, na-

kon obračuna odobrenog po-

pusta od 55 odsto za objekte

osnovnog stanovanja, uz

NLB kredit za legalizaciju

moguće jeostvariti ušteduod

4.650 eura. Ona može biti i

veća ukoliko se klijent odluči

za kredit manje ročnosti - sa-

opštili su iz banke.

M.P.-M.

NLB:

Kredit za legalizaciju

Sa sastanka

Ustavni sud