Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

Politika

PODGORICA-

VladaCrne

Gore još nijedonijelaodluku

da li će slijediti primjeredru-

gihevropskihdržava, članica

NATOi EUi protjerati ruske

diplomate iz zemlje.

To će najkasnije uraditi danas,

najavio jepremijerDuškoMar-

ković.

OBAVEZE

– Iz članstva Crne Gore u NA-

TO i potencijalnog članstva u

EUproizilazeiobavezezanašu

zemlju–rekaojepremijerDuš-

ko Marković odgovarajući na

pitanje da li će Vlada poštovati

odluke evropskih zemalja koje

suprotjerale ruske diplomate.

Marković je kazaoda će konač-

na odluka o tome da li će ruske

diplomate morati da napuste

Crnu Goru biti uskoro doneše-

na.

–Te obaveze proizilaze iz slije-

đenjaevropske spoljnepolitike

i solidarnosti i partnerstva sa

članicama NATO. Ovo što se

desilouLondonuukazujena to

da je odgovornost na ruskoj

strani,vidjelistesnažnureakci-

ju međunarodne zajednice u

cjelini, SAD i EU i drugih drža-

va. Naravno, CrnaGora kao od-

govorna država i ozbiljan i soli-

daran partner će se već danas i

sama odrediti u odnosu na tu

situaciju– rekao jeMarković.

Više od dvadeset pet zemalja,

uključujući SAD i mnoge iz EU

i NATO, najavilo je protjeriva-

nje ukupno više od 130 ruskih

diplomatauznak solidarnosti s

Velikom Britanijom zbog tro-

vanja bivšeg špijuna Sergeja

Skripalja u britanskom gradu

Solzberiju. Odluku o protjeri-

vanju ruskihdiplomata donije-

lesuizemljeregiona-Albanija,

Hrvatska, Makedonija i Ma-

đarska. Jedina zemlja iz regio-

na, članica i NATO i EU, koja je

odbila da protjera ruske diplo-

mate je Slovenija. Srbija, tako-

đe, neće preduzimati mjere

protiv ruskihzvaničnika.

Generalni sekretar NATO-a

Jens Stoltenberg kazao je juče

da će Alijansa povući akrediti-

ve sedam diplomata u misiji

Rusije pri NATO, a biće odbije-

ni tekući zahtjevi još troje ru-

skihzvaničnika za akreditive.

– Sjevernoatlantski savjet je po

toj odluci smanjio veličinu ru-

skemisijepriNATOza trećinu,

na dvadeset zvaničnika – rekao

je Stoltenberg na konferencije

zamedije uBriselu.

Dodaje i da je ovakav čin jasna

porukaRusiji damorajudapla-

te cijenu i snose posljedice za

neprihvatljivoponašanje.

– Ovo je širok, snažan i koordi-

niran međunarodni odgovor.

Kao dio tog odgovora, NATO je

ujedinjen u preduzimanju da-

ljih koraka – rekao je Stolte-

nberg.

Smatra da je Rusija potcijenila

jedinstvoNATOsaveznika.

JEDINSTVO

–Način na koji smo odgovorili,

jedinstvo koje smo pokazali i

kada je u pitanju implementa-

cija najvećeg pojačanja naše

kolektivne odbrane od kraja

Hladnog rata.MislimdaRusija

tonijeočekivala.Drugo,mislim

da nijesu očekivali da će save-

znici sa partnerima biti u

mogućnosti da se slože i posta-

nu jedinstveni u sprovođenju

ekonomskihsankcija– rekao je

generalni sekretar.

Bivši crnogorski ministar vanj-

skih poslova Branko Lukovac

smatradanebibilopametnoda

i Crna Gora odluči da protjera

ruske diplomate.

– Iskreno se nadamda se Crna

Gora ne sprema da se pridruži

tojakcijijersezbogsumnji,ko-

je još nijesu dokazane, vodi

jednakampanjakojaćeuveliko

da pogorša globalne odnose u

međunarodnoj zajednici. Na-

dam se da Crna Gora neće to

uraditi, da se neće istrčavati i

solidarisatisaonimakojisuveć

odluku donijeli – rekao je Lu-

kovac zaAntenuM.

Na pitanje da li Crna Gora, kao

zemlja koja uveliko vodi prego-

vore za ulazak u EU, mora da se

solidariše sa odlukama najvećih

zemaljaEvropskeunije,onsma-

tra da nema govora omoranju.

–Mimoramo jedinodavodimo

računaonašimdugoročnimin-

teresima, anaš interes je, pored

članstvauEU,darazvijamodo-

bre odnose i sa drugim zemlja-

ma, pogotovo sa onimkrupnim

međunarodnimfaktorima–re-

kao jeLukovac.

J.

Đ

URIŠIĆ

CETINJE-

Politikudoživlja-

vamkao sredstvoza rješa-

vanje sukoba. Prva stvar ko-

jućuuraditi kaopredsjednik

bićedapozovemsve

političke aktere i pred-

stavnike civilnog sektorada

sjednemoza isti sto i nađe-

mo rješenja za sveprobleme

koji tišteCrnuGoru.

Posvađanineidemonigdje.Da

pokažemo da se djelima pravi

Crna Gora, a ne riječima,

kao što to rade neki drugi –

poručio je sinoć sa Cetinja

predsjednički kandidat većeg

dijela opozicije Mladen Bo-

janić.

Bojanić je na promotivnom

skupu naglasio da sebe doživ-

ljava kao prvogmeđu jednaki-

ma i da će se tako ponašati ako

bude izabran za predsjednika

države, kao i da će se boriti

protiv podjela uCrnoj Gori.

Kazavši da Crna Gora mora

imati tržišnu privredu koja se

zasniva na konkurenciji, a ne

korupciji i monopolu, Bojanić

je rekao i da će se zalagati da

mladiostanuudržavi,navode-

ći damu je osnovni cilj da ,,Cr-

na Gora postane moderna

evropska država sa punom

vladavinom prava i nezavi-

sniminstitucijama“.

Bojanić se u svom obraćanju

građanima Cetinja osvrnuo i

napredsjednikaDemokratske

partije socijalista Mila Đuka-

novića i rekao da njegov pro-

tivkandidat u kampanju ulazi

sa porukom da sprema plan

iako je na vlasti više od 20 go-

dina.

– Zamislite čovjeka koji posli-

je 20 godina sprema plan. Ko-

liko se stvari promijenilo za to

vrijeme u svijetu, srušio se

Berlinski zid, mijenjali su se

sistemi, aon je i dalje tugdje je

i nudi namplan. On tvrdi da su

ovi izbori plebiscit o strateš-

kompravcu Crne Gore, a jedi-

ni njegov plebiscit o strateš-

kompravcujedaizautokratije

pređe u diktaturu. Mi smo tu

da ga zaustavimo – kazao je

Bojanić i pozvao Đukanovića

na debatuna Javnomservisu.

–Nekadođedaotkrije šta je to

novosmislioposlije27godina.

Naravno, ne smije da dođe jer

nema argumenata, ali će po-

slati poslušnike da šire laži i

podmetačine da nas zaustave

– kazao je Bojanić i napome-

nuo da je kampanju počeo na

Cetinju zbog istorijske važno-

sti tog grada, ali i želje da se

prvoupoznasabudućimkom-

šijama.

– Kada se preselim u novi

kvart, red je da se komšijama

predstavim i kažem kakve su

mi namjere–kazao jeBojanić.

J. ĐUKANOVIĆ

PODGORICA-

Albanska al-

ternativa (AA) i Forcana

predsjedničkimizborima 15.

aprilapodržaćekandidata

Demokratskepartije soci-

jalistaMilaĐukanovića,

odlučili suPredsjedništvo

AA i Glavni odborForce.

Iz AA je saopšteno da su uvje-

reni da jeĐukanovićgarancija

evroatlantskihintegracija, do-

brih odnosa u regionu i multi-

etničke demokratije u Crnoj

Gori.

Navodi se da su uvjereni da je

spoljnapolitikavladajućekoa-

licije doprinijela poboljšanju i

učvršćivanju dobrih odnosa

između Crne Gore sa Albani-

jomi Kosovom.

-Kaokoalicioni partner na dr-

žavnom nivou, ostvarili smo

punopravnu opštinu Tuzi i to

je još jedan razlog da podrži-

moĐukanovića, koji seobave-

zaokaogarantdauseptembru

raspiše izbore za punopravnu

opštinu i time stavljamo tačku

na naše višegodišnje zahtjeve

- poručili su izAA.

I Glavni odbor Nove demo-

kratske snage – Forca donio je

odluku da podrži kandidata

DPS-a Mila Đukanovića za

predsjednika Crne Gore na

predstojećimizborima.

Forca će, kako je odlučeno,

formirati poseban štab koji će

koordinisati kampanju u cilju

što efikasnijeg doprinosa po-

bjedi Mila Đukanovića u pr-

vomkrugu glasanja.

Đukanovića su podržali i Boš-

njačka stranka, Hrvatska gra-

đanska inicijativa, Demokrat-

ska partija i Socijaldemokrate

CrneGore.

R.P.

PODGORICA-

Moguća je

intenzivnija saradnjaCrne

Gore i Švajcarske, posebnou

oblasti ekonomije, turizma i

poljoprivirede, istaknuto je

nakon sastankapredsjedni-

kaSkupštine IvanaBrajo-

vića i predsjednikaNacio-

nalnog savjetaŠvajcarske

DominikadeBumana.

-Švajcarska jezasvakuzemlju

na svijetu pa i Crnu Goru po-

željan partner. Preko Orasko-

ma, ova zemlja je veoma pri-

sutna u Crnoj Gori, a raduje

interesovanje za nove investi-

cije. Veoma brzo i lako smo se

dogovorili da intenziviramo

saradnju naših parlamenata

kao prethodnicu još bolje i in-

tenzivnije saradnje naših dr-

žava - rekao jeBrajović.

De Buman je istakao da Crna

Gora i Švajcarska imajumno-

go toga zajedničkog.

- Riječ je o dvije male, stabilne

zemlje sa jakim identitetima.

Razgovarali smo o jačanju sa-

radnje jer postoji želja za ja-

čanjem odnosa u brojnim ob-

lastima,kakonadiplomatskom

planu, tako i sa novim investi-

cijamaŠvajcarskeuCrnojGori

- izjavio je on.

Na sastanku sa direktorom

Centra za demokratsku kon-

trolu oružanih snaga (DCAF -

Dikaf ) TomasomGuerberom,

Brajović je istakao značaj sa-

radnje sa ekspertskim orga-

nizacijama kao što je Dikaf i

zahvalio na podršci u brojnim

obukama i stručnoj pomoći u

zakonodavstvu, prevashodno

krozsaradnjusaskupštinskim

Odboromzabezbjednostiod-

branu.

- Dikaf je zadivljen rezultati-

ma koje je Crna Gora postigla

posljednjih godina. Razgova-

rali smonesamoomogućnos-

tima nastavka i jačanja sarad-

n j e u mu l t i l a t e r a l nom

kontekstu, već i bilateralno.

Smatramda Dikaf, kao i Crna

Gora, može još mnogo postići

nastavkom puta koji smo do

sada zajedno prešli - poručili

su iz Skupštine.

R.P.

PODGORICA-

Sastanakpoli-

tičkih direktora ministarstava

vanjskih poslova i odbrane

Američko-jadranske povelje

A5 održan je juče u Podgorici,

čime je ozvaničen početak

predsjedavanja Crne Gore

ovom regionalnom inicijati-

vom, prvi put u statusu države

članiceNATO-a.

Sastankusu, kakojesaopšteno

iz Ministarstva vanjskih po-

slovaCrneGore, prisustvovali

predstavnici zemalja članica

–Albanije, Bosne iHercegovi-

ne, Hrvatske, Makedonije i

SAD,kaoizemaljaposmatrača

Kosovo, Slovenija i Srbija.

- Tokom dvije radne sesije

učesnici su razmatrali aktuel-

ne bezbjednosne i političke

izazove u regionu, a poseban

fokusjedatznačajuNATOpo-

litike otvorenihvrata.

Đ.Ć.

Vlada će danas odlučiti o protjerivanju ruskih diplomata,

Marković najavio da će poštovati preporuke Brisela i Vašingtona

CrnaGoraćepoštovati

obavezeevropske

politike i NATO-a

Generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg kazao je

juče da će NATOpovući akreditive sedamdiplomata u

misiji Rusije pri Alijansi, a biće odbijeni tekući zahtjevi još

troje ruskih zvaničnika za akreditive

Kandidat većeg dijela opozicije počeo

kampanju za predsjedničke izbore

Bojanićpozvao

Đukanovića

naTVduel

Predsjednik parlamenta u posjeti Švajcarskoj

Brajović: Raduje

interesovanjeza

nove investicije

Još dvije uticajne albanske stranke podržale kandidaturu lidera DPS-a

Albanskaalternativa i

Forca zaĐukanovića

Nazif Cungu

NikĐeljošaj

Sastanak Američko-

jadranske povelje

Podgorica

predsjedava A5

DuškoMarkovićuBaru

MladenBojanićna tribini naCetinju