Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

Politika

PODGORICA

- Počasni kon-

zul RusijeuCrnoj Gori Boro

Đukić jedan jeodosnivača

PraveCrneGore, političke

strankena čijemčelu senala-

ziMarkoMilačić, saznajePo-

bjeda. Više izvoraPobjede,

bliskihMinistarstvu javne

uprave, potvrdilo je saznanja

našeg listada se imeBora

Đukića, crnogorskogdržav-

ljanina i ruskogdiplomate,

nalazimeđuosnivačimano-

voformirane strankePrava

CrnaGora, koja jeupisanau

Registarpolitičkih stranaka

uCrnoj Gori.

–Uaktu o osnivanju navedeno

je da je ovlašćeno lice Marko

Milačić, dok jemeđu osnivači-

ma stranke i ime Bora Đukića

–saopštiojePobjedinizvorbli-

zakVladi CrneGore.

RJEŠENJE

Ministarstvo javne uprave Cr-

ne Gore donijelo je rješenje o

upisu političke partije Prava

CrnaGorauRegistarpolitičkih

partija7.februara2018.godine,

dok je stranka zvanično upisa-

na u registar dan ranije.

– Ovo je veliki dan i za našu

partiju, Pravu Crnu Goru, ali,

ubijeđen sam, i za širi društve-

no-političkiambijentCrneGo-

re, jer je riječ o istorijskom, pi-

onirskompoduhvatutranzicije

jedne velike i vjekovne idejena

novu generaciju političara –

kazao je tim povodom pred-

sjednik Prave Crne GoreMar-

koMilačić.

Učešće ruskog diplomatskog

predstavnika u formiranju po-

litičkih stranaka u Crnoj Gori

je protivno odredbama Bečke

konvencije o diplomatskim

predstavnicima.

Đukić je grubo prekršio član

41. Bečke konvencije u kojem

senavodidadiplomatskipred-

stavnici ne smiju da semiješa-

ju u unutrašnje stvari druge

države.

Pobjeda je u ponedjeljak, 26.

marta objavila tekst u kojem je

dokazano da se zvanična Mo-

skva kroz aktivnosti počasnog

konzula Ruske Federacije u

Crnoj Gori Bora Đukića već

umiješala u predsjedničku tr-

ku u Crnoj Gori i da logistički

podržava predsjedničku kam-

panju Marka Milačića, neka-

dašnjegkandidatazaposlanika

sa liste Demokratskog fronta i

saradnika redakcije Sputnjika,

propagandističkogglasilaKre-

mlja.

– Izborni štab predsjedničkog

kandidata Marka Milačića i

njegovepartijePravaCrnaGo-

ra smješten je u podgoričkom

elitnom naselju Gorica, u kući

uUliciVukiceMitrović, koju je

godinama koristio počasni

konzul Ruske Federacije Boro

Đukić i na kojoj je bila istaknu-

ta tabla sa natpisom ,,Reziden-

cija počasnog konzula Ruske

Federacije“ - navodi se u istra-

živačkomtekstuPobjede.

Ruski konzul Đukić je imao

značajnu ulogu u promovisa-

nju Milačića i povezivanju sa

politički uticajnim ličnostima

uRusiji, ali i u Srbiji.Međutim,

novi podaci u kojem se pojav-

ljuje kao osnivač Milačićeve

partije pokazuju zaokret ruske

politike prema novim favoriti-

ma ipolitičkimstrankama ipo-

litičarima uCrnoj Gori.

ZAOKRET

– Očigledno je da se dio ruske

politike nakon neuspjeha DF-

a na državnim izborima, ali i

kraha akcije ,,državni udar“

okrenuo prema mlađim i ne-

kompromitovanim kadrovi-

ma – tvrdi izvor Pobjede.

Đukić je, kako je Pobjeda pisa-

la, najzaslužniji što je tadaš-

njeg lidera pokreta „Otpor be-

znađu“ primio lično Sergej

Železnjak, visoki funkcioner

Jedinstvene Rusije i siva emi-

nencija ruske politike prema

Crnoj Gori.

Sastanak je upriličen 27. okto-

bra 2017. godine i tada je jav-

nost u Crnoj Gori, preko saop-

štenjaobjavljenognaudarnom

mjestu na sajtu Jedinstvene

Rusije, obaviještena da je Že-

leznjak sugerisao da se „krimi-

nalnom djelovanju crnogor-

skogrežimamožesuprotstaviti

samoujedinjena opozicija“.

Ruski političar je tada rekaoda

su se u Crnoj Gori „stvorili

objektivni uslovi za smjenu

vlasti, koja je umorila Zapad

neobuzdanom korupcijom i

kriminalom“.

– Za vrijeme parlamentarnih

izbora u Crnoj Gori, održanih

16.oktobra2016,vrhuškacrno-

gorskog režima je, usaradnji sa

specijalnim službama država

članicaNATO-a, otpočela spe-

cijalnuoperacijukoja se zama-

lo završila primjenom oružja

protiv mirnog stanovništva i

mogla isprovocirati početak

oružanog konflikta u Crnoj

Gori – rekao je tadaŽeleznjak.

Milačić je neuspješno pokuša-

vao, pozivajući se na rusku po-

dršku, da bude jedinstveni

kandidat opozicije, ali je tu ini-

cijativu u startu odbacio DF

navodeći da lider Prave Crne

Gore ne bi mogao da ima po-

drškuostatka opozicije.

N. ZEČEVIĆ

PODGORICA

–Predstavni-

ci koalicije „ZdravoBerane“

iDemokratskeCrneGore

nastavili su jučepregovore

o formiranju lokalnevlasti

uBeranama, ali nijesu

uspjeli postići bilokakav

dogovor, saznajePobjeda.

Sastanakdvijedelegacije

održan jebezprisustvano-

sioca lista ,,ZdravoBerane“

DragoslavaŠćekića, koji se

nalazi u službenoj posjeti

Strazburu.

Jedino oko čega su koalicija

„Zdravo Berane“ i Demokrata

uspjele da se dogovore, prema

saznanjima našeg lista, je da

dosadašnjipredsjednikberan-

ske opštine Dragoslav Šćekić

nastavijošjedanmandatnatoj

funkciji.

Pobjeda je ranije pisala da je

konačan ishod pregovora ne-

izvjestan zbog različitih po-

četnih pozicija koalicije

„Zdravo Berane“ i Bečićevih

Demokrata.

–Tražili smodaodnospodjele

vlasti bude po principu 7:7:4

koji je jedinorealanipravedan

– rekao jePobjedi izvor izkoa-

licije ,,Zdravo Berane“. On je

dodao da neće pristati na

,,ucjenjivačku politiku“ vrha

Demokrata.

Izbori u Beranama održani su

početkomfebruara, akoalicija

„Zdravo Berane“ osvojila je 14

mandata, Demokrate četiri, a

Demokratska partija socijali-

sta 17.

Uokvirukoalicije„ZdravoBe-

rane“, Socijalistička narodna

partija ima šest mandata, No-

va srpska demokratija pet, Po-

kret za promjene i Demokrat-

ska narodna partija po jedan.

Jedanmandatosvojila je iSrp-

ska stranka, a bez mandata je

ostala Ujedinjena Crna Gora

GoranaDanilovića,kojojjebio

namijenjen 18. mandat unutar

koalicije.

Đ. Ć.

Nastavljeni pregovori o formiranju vlasti u Beranama, ishod i dalje neizvjestan

„ZdravoBerane“ i

Demokrate i dalje

bezdogovora

IZAKULISA:

Novi detalji o učešću ruske diplomatskemreže u političkomživotu Crne Gore

Ruski konzul Đukićosnivač

MilačićevePraveCrneGore!

Prema

odredbama

Bečke konvencije,

diplomatski

predstavnici ne smiju

da semiješaju u

unutrašnje stvari

druge države

Đukić radiouMinistarstvuvanjskihposlova

Počasni konzul Ruske Federacije bio je, prema informacijama

Pobjede, zaposlen svojevremeno u crnogorskomMinistarstvu ino-

stranih poslova, da bi 2004. godine zatražio da mumiruje staž jer je

namjerio da se bavi biznisom.

UMinistarstvu su, ipak, ocijenili da imĐukićeve usluge nijesu

potrebne, pa mu je prestala državna služba nakon što je krenuo u

biznis vode.

Nakon nekoliko godina Đukić je postao počasni konzul Ukrajine,

ali je – nakon promjene vlasti u toj zemlji i dolaska proza-

padno orijentisane elite - ,,promijenio dres“ i postao

počasni konzul Ruske Federacije.

Nije se doskora politički eksponirao, ali je očito iz

Moskve određen da logistički pomogne ,,ruske

igrače“ u Crnoj Gori, prvenstveno predsjednič-

kog kandidata Marka Milačića.

Berane

SjedištePraveCrneGoreukućikojujegodinamakoristiopočasnikonzulRusijeBoroĐukić

MarkoMilačić