Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 48 Next Page
Page Background

19

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

Kultura

PODGORICA-

Nagrada

Udruženja likovnihumjetni-

kaCrneGore ,,Milunović,

Stijović, Lubarda“ jedna je

odnajcjenjenijihnagrada za

likovno stvaralaštvokodnas,

imajući uviduda jedodjelju-

juprofesionalci profesional-

cima, tedugu tradicijuna-

grada savisokim

kriterijumimana tradicio-

nalnimizložbamaUdruže-

nja. Častmi je što sami ja je-

danoddobitnikabaš te

nagrade - kazao jeu inter-

vjuuzaPobjedu likovni

umjetnikMirkoToljić.

Na tradicionalnoj izložbi čla-

novaULUCG, toprestižnopri-

znanje on je dobio za grafiku

,,Bez naziva“. Nagrađeno djelo

je, kako kaže umjetnik, dio iz

kolekcije radova nastalih u to-

ku višemjesečnog rezidenci-

jalnogboravkauCitéinternati-

onales des arts u Parizu, koji je

dobio posredstvomUdruženja

likovnihumjetnikaCrneGore.

- Namjera mi je bila da tokom

boravkaradimgrafikeutehnici

litografije, međutim, njihova

litografska radionica je bila za-

tvorena zbog neisplativosti i

bio samprimoranda svoj bora-

vak osmislim radeći radove u

nekoj od tehnika za koje je kod

njih bilo uslova. Opredijelio

samse za kolografiju, sa kojom

sam već ranije imao iskustva.

Sa pojedinim, savremenijim,

materijalima koje samnašao u

specijalizovanim prodavnica-

ma grafičke opreme sam se pr-

vi put sreo i počeosamda istra-

žu j em i n j i hove i svo j e

mogućnosti. Tako je nastalo

istraživanje, koje je još u toku, i

koje je izrodilo seriju grafika iz

koje je i nagrađeni rad. Dio ra-

dova je već izlagan i takođe je

naišaona dobre reakcije publi-

ke i stručnjaka - istakao je To-

ljić.

POBJEDA:

U kojoj mjeri i na

koji način jeboravakuParizu

uticao na seriju grafika koju

pominjete?

TOLJIĆ:

U samom Cité inter-

nationalesdesartsuParizugo-

tovo svaka zemlja svijeta ima

svoj atelje i jednog ili više rezi-

denataunjima. Baručetiri-pet

ateljea u toku nedjelje prave se

open studiji - samostalne ili

grupne izložbe sa druženjima,

razgovorima i razmjenommi-

šljenja sa kolegama, tako da je

sam boravak u tom međuna-

rodnom gradu umjetnosti in-

spirativan i sa mnogo moguć-

nosti saradnje i preispitivanja

svojih stavova. Sam Pariz, mi-

mo muzeja za koje svi znamo,

raspolaže mnogim skrivenim

izložbenimprostorima,pamo-

žete pogledati, od kolekcija

,,stare umjetnosti“, kao što je

recimo ,,Skriveni Rembrant“,

do najnovijih radova, poznatih

i nepoznatih savremenih

umjetnika svih likovnih obla-

sti.Ukoliko ste i sami vrijedni, i

dosta radite, sigurno se stvori

uzajamnaveza svih tihdešava-

nja. Moramreći da samprovo-

diopunovremenaradeći uate-

ljeu i radionicama i da mi taj

napor uopšte nije teško padao,

jer sam, gotovo trenutno, imao

interesovanje i reakciju sredi-

ne na završene radove. Zado-

voljstvo je raditi u takvimuslo-

vima. Sami materijali koje sam

tamo uspio da nađem, sigurno

su svojim izražajnim moguć-

nostima i kvalitetomuticali na

konačni izgled rada.

POBJEDA:

Kazali stedaVam

je ova nagrada dodatna po-

drška da nastavite započeta

istraživanja.Okakvimumjet-

ničkim istraživanjima je ri-

ječ?

TOLJIĆ:

Čini mi se da sam još

u toku studija krenuo u

eksperiment, tražeći načineda

proširimizražajnemogućnosti

grafikeupotrebomneklasičnih

crtaćih materijala u klasičnim

grafičkimtehnikama, težeći da

dobijem autonomne izražajne

mogućnosti grafike koje se cr-

težomi slikomnemogudobiti.

S druge strane, dovodio sam

sampapir, kao nosilac štampe,

do ivice fizičke izdržljivosti

štampajući duboke reljefe (cr-

no u crnom i bijelo u bijelom)

zalazeći uplitki reljef i donekle

probleme skulpture. Sama

štamparska boja je takođe bi-

vala podvrgnuta testovima u

traženju izražajnih mogućno-

sti. Izgleda da su i sadašnja

istraživanjana tomtragu, ali sa

novomzrelošću i iskustvom.

POBJEDA:

Kakav je Vaš do-

življaj nagrada kojima se pri-

znaje rad jednogumjetnika?

TOLJIĆ:

Kada sam, prije aka-

demije, studirao na likovnom

smjeru Više pedagoške škole u

Nikšiću, profesor nam je bio

slikarNikolaGvozdenović.Ka-

da samsvojimponašanjempo-

kazao želju da se pohvale neki

radovi, zakojesammisliodasu

dobri, rekao mi je: ,,Nemoj če-

kati da te neko potapše po ra-

menuda bi radio. Živiš za sebe,

radiš za sebe. Radi i šuti“. Tu

samlekcijuprihvatio i zadržao

je do danas. Mada ta tapšanja

po ramenu ponekad znaju da

prijaju, a unečemu i koriste.

POBJEDA:

Na 73. izložbi čla-

nova Udruženja likovnih

umjetnika Crne Gore pred-

stavljena sudjela 111 umjetni-

ka. Kako Vam se čini ovogo-

dišnjapostavka?

TOLJIĆ:

Ja sam odskora član

Udruženja. Negdje ranije, kad

sam konkurisao, nijesam bio

primljen jer nijesam bio pre-

dao diplomu o završenoj školi,

tako da sam sada debitant (i

možda prvi debitant koji je do-

bio nagradu) pa nemam pre-

gled ranijih izložbi da bih mo-

gao da uporedim sa stanjem u

prethodnim godinama. Zado-

voljan sam kvalitetom radova

koji su izloženi, i radujeme što

vidim puno radova mlađih

umjetnika za koje ranije nije-

sam znao i što se udruženje

konstantno podmlađuje i pro-

širuje.

AdrijanaĐOROJEVIĆ

RAZGOVOR:

Mirko Toljić, dobitnik nagrade ,,Milunović, Stijović, Lubarda“

Istraživanja sanovom

zrelošću i iskustvom

MirkoToljić

PODGORICA-

UCrnogor-

skomnarodnompozorištu

prekjuče supočeleprobe za

predstavu„Ekvinocijo“ Iva

Vojnovićaurežiji IviceKun-

čevića.

Scenografkinja predstave je

Ivanka Vana Prelević, kostimo-

grafkinjaDanicaDedijer,muzi-

ku potpisuje Vjera Nikolić, a za

scenski govor zadužen jeMati-

ja Stršen. Asistentkinja režije je

Jelena Minić, a izvršne produ-

centkinje suNela Otašević i Ja-

njaRažnatović.

Upredstavi igraju: VarjaĐukić,

Mirko Vlahović, Momčilo Ota-

šević, Goran Vujović, Branimir

Popović, Danilo Čelebić, Julija

Milačić, GoranaMarković, Ža-

klinaOštir, OliveraVuković, Je-

lenaMinić, Radmila Čolić, Mi-

lica Šćepanović, Dragan Račić,

Gojko Burzanović, Slobodan

Marunović, Marko Todorović,

Aleksandar Gavranić i Vukan

Pejović. Predstava će premijer-

nobiti izvedena 17.majanaveli-

koj sceni. „Ekvinocijo“ će biti

100. premijera u produkciji

CNP-a od 1997. godine, kada je

obnovljeno pozorišno zdanje u

Podgorici.

R.K.

Saprveprobezapredstavu „Ekvinocijo“

CNP: Počeleprobeza

predstavu „Ekvinocijo“

PODGORICA–

Crnogorski gitarista i

kompozitorFilipGavranović, koji već vi-

še godina živi i stvarauAustriji podpse-

udonimomPippoCorvino, početkom

aprilaobjavićenovi album„Another

World“ (Drugi svijet).

„Another World“ je njegov treći ozbiljni

studijski projekat nakon albuma „Growing

Wings“ (2013) i „The Parting of theWays“

(2015).

DESETPJESAMA

Albumsadrži deset novihoriginalnihkom-

pozicija,odkojihtripredstavljajuigostuju-

ćemuzičare.

- Kristina Trezune obilježila je glasompo-

sljednju kompoziciju, po kojoj album nosi

ime, Angela Trondl glasom je podvukla te-

me kompozicije „Beyond the Hills“ i Anil

Bilgenzaslužan jezaklavirskusolodionicu

u kompoziciji „On the Edge“ – objasnio je

Korvinou zvaničnomsaopštenju.

Troje gostujućih muzičara stari su Korvi-

novi saradnici. SaKristinomTrezune obja-

vio je album „Quiet Stories“ (2014), sa An-

gelom Trondle „Getting Out of the

Envelopes“ (2017), a sa Anilom Bilgenom

„How Far is the Moon“ (2016), zajedno sa

kontrabasistomMortenomRamsbolom.

Najnoviji album sniman je, sa pauzama, u

periodu između2012. i 2017. godine, ustudi-

ju „TheBurrow“, uAustriji.Miks i komplet-

nuprodukcijupotpisujeGavranović, zama-

stering je zaslužan Bobo Stanišić, a autor

dizajna omota je

www.ilysom.com.

„Another World“ je trenutno u pretprodaji

(www.pippocorvino.bandcamp.com

) i oni

koji ga već sada poruče moći će odmah da

preuzmu prvu kompoziciju u digitalnom

formatu, a ostatak albuma čimzvanično bu-

dedostupan2.aprilaudigitalnomifizičkom

formatu(CD).Govorećiosaradnjisakolega-

ma-muzičarima, Gavranović je u prošlogo-

dišnjemintervjuuzaPobjedu izjavioda su ti

ljudi uticali na njega na različite načine. U

suprotnom, kako je rekao, bilo bi teško ura-

diti dvije iste stvari sa dvije različite osobe.

- Objavljujem isključivo ono što mislim da

je vrijedno, osimu slučajudame neki kom-

plikovan ugovor sa izdavačem ne obaveže

na suprotno. Bilo je tokomsvih godinama-

terijalakojinijesuimalisvježinupasuzavr-

šili u arhivi umjestouprodavnici –kazao je

Gavranović.

USPAVANASCENA

Višeodsedamgodinaovajumjetnikviše

nijedio crnogorskemuzičke

scene.Ma

-

loje, kaže,muzičkihdešavanjakojabi ga

inspirisala da ostane uCrnoj Gori.

-Moje napuštanje crnogorske scene in-

spirisano je zapravonjenimodsustvom.

Nakon prvih par obilazaka zapadnoe-

vropskihgradova i saradnji samuzičari-

ma odatle, bilo mi je savršeno jasno da

muzička scenaCrnojGori nije jača stra-

na. Nijesam siguran ni da li uopšte po-

stoji. Kada je muzika u pitanju, Crna

Gora apsolutno spava – kazao je Gavra-

nović u intervjuu zaPobjedu2017. godi-

ne.

J.N.

Sea rock feStival

Novi albumgitariste Filipa Gavranovića biće objavljen za nekoliko dana

„Drugi svijet“ dolazi 2. aprila

Albumsadrži deset novih originalnih kompozicija,

od kojih tri predstavljaju i gostujućemuzičare

FilipGavranović