Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 48 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

Kultura

CETINJE

Povodomnajve-

ćegnacionalnogpraznika

RepublikeGrčke 25.marta–

Dananezavisnosti, Ambasa-

daGrčkeuCrnoj Gori orga-

nizovala jepreksinoć

koncert u saradnji saMini-

starstvomkulture. Nakon

prigodnogobraćanjaNJ. E.

SotiriosaAtanisia iDobrile

Popović, savjetniceuovom

ministarstvu, nastupile su

renomirane grčkeumjetnice

–DoraBakapoulos (klavir) i

Eli Paspala (vokal).

Za razliku od klasično orijen-

tisanihkonceratakoji seprire-

đujuu saliMinistarstva kultu-

re, programski koncept ovog

nastupa podrazumijevao je

predstavljanje kompozicija iz

žanra filmske muzike. Nakon

uvodne „Balade broj 1“ Frede-

rikaŠopena, kojasetakođeko-

ristila u filmskim ostvarenji-

ma, uslijedilo je izvođenje

trinaest „umjetničkih pjesa-

ma“ trojice uglednih grčkih

autora: Manosa Hadžidakisa,

Stavrosa Ksarhakosa i Mikisa

Teodorakisa.Uprogramsubi-

le uvrštene i dvije numere

Džordža Geršvina i Kola Por-

tera, čime su ove dvije umjet-

nice istakle i svojuvezanost za

kulturu SAD, gdje su provele

izvjestan dio života i ostvarile

značajne nastupe.

Šopenova „Balada broj 1“ po-

služila je kao svojevrsna uver-

tira u kojoj se solistički pred-

stavila Dora Bakapoulos,

profesorka na Atinskom kon-

zervatorijumu i dobitnica

„Mocenigos“ priznanja. Ova

veoma iskusna pijanistkinja

koja je svoje obrazovanje sti-

calauAtini, Ženevi, Salcburgu

iBeču,apotomodržavalakon-

certe širom svijeta, upravo je

prepoznata po izvođenju Šo-

penovih djela. „Balada broj 1“

bila jedubokoproživljena, na-

dahnuta i tumačena sa poseb-

nimnaglaskomna sjetu,mela-

nholiju i bol. Pijanistkinja je i

drugi dio koncerta započela

solistički, odabranim i stilski

adekvatno tumačenim stavo-

vima iz „Šest narodnih slika“

Vasilisa Cicanisa. Aranžman

za klavir napisao je Manos

Hadžidakis, koji je jedan od

brojnih grčkih kompozitora

čija je djela Dora Bakapoulos

snimila.

Vokalno-instrumentalne

kompozicije grčkih autora Eli

Paspal je u pratnji Dore Baka-

poulosdonijelaizuzetnoemo-

tivno, uz suptilno i istančano

fraziranje melodija. Ova

umjetnica ima izuzetno boga-

tu karijeru, niz značajnih na-

stupa i koncerata, operske an-

gažmane, albume i saradnju

ne samo sa vodećim grčkim

kompozitorima, već i sa auto-

rima poput Dejvida Linča i

Rendija Njumana. U brojnim

numerama Hadžidakisa,

Ksarhakosa, Teodorakisa, ko-

je imaju širok vokalni opseg,

vrlo je vješto i stabilno tehnič-

ki manevrisala svojimglasom.

Dinamički jeprefinjenogradi-

la i prezentovala kompozicije,

uz odličnu dikciju i izuzetno

prijemčivu, toplu, a tamnu al-

tovsku boju glasa, blago „pje-

skovitu“ u gornjem registru

(štojeinterpretacijamadavalo

posebnudraž).Većinanumera

imale su ljubavnu tematiku,

zbog čega je senzualnost ovog

dua posebno bila izražena.

Kroz srčan i neposredan od-

nos ostvarena je izuzetna ko-

munikacija sa publikom, koja

je pred kraj koncerta pjevala

zajedno sa Eli Paspal i Dorom

Bakapoulos i nagradila ihveli-

kimaplauzom.

VanjaVUKČEVIĆ

RIJEČ VIŠE:

Koncert povodomdana nezavisnosti Grčke održan na Cetinju

Dubokoproživljen

evropski ritam

Kroz srčan i neposredan odnos ostvarena je izuzetna

komunikacija sa publikomkoja je pred kraj koncerta

pjevala zajedno sa Eli Paspal i DoromBakapoulos i

nagradila ih velikimaplauzom

PODGORICA

Ministar-

stvokulture iUNDP tre-

balobi daunarednompe-

rioduzapočnuradna

realizaciji projektaradnog

naziva „BeautifulMonte-

negro“, kojimbi sedaodo-

prinos adekvatnoj zaštiti,

zatimi valorizaciji kultur-

nebaštine, saposebnim

akcentomna sjeverCrne

Gore.

- Dogovoreno je da u nared-

nimmjesecima dvije strane

naprave plan aktivnosti i

predložemodelezanjegovu

implementaciju – saopšte-

no je iz Ministarstva kultu-

re.

Ovo je dogovoreno na sa-

stanku minisra kulture

Aleksandra Bogdanovića i

stalne koordinatorke siste-

maUNi stalnepredstavnice

UNDP-a Fione Mekluni.

Glavna tema sastankabila je

- jačanje sistema upravlja-

nja kulturnimdobrima.

Sagovornici su istakli da je

sporazumo saradnji, koji su

Ministarstvo kulture i

UNDP-a potpisali krajem

prošlegodine,odličnaosno-

va za dalji razvoj projekata

iz oblasti kulturne baštine.

Ministar Bogdanović je

izrazio zadovoljstvo što je

na osnovu sporazuma pri-

premljen Nominacioni do-

sije za kandidaturu tvrđave

Forte mare na Uneskovu li-

stu i sprovedeni radovi na

restauraciji mlina Ivana Cr-

nojevića.

- Izradaplanovaupravljanja

zaštićenimprirodnim i kul-

turnim dobrima osnova je

njihovog održivog korišće-

nja, zbog čega je posebno

važna saradnja sa međuna-

rodnim organizacijama ka-

kva je UNDP - istakao je

Bogdanović.

Mekluni je kazala daUNDP

može značajno pomoći u

prenošenju znanja i isku-

stva, jačanju kadrovskih ka-

paciteta, ali i unapređenju

legislative uovoj oblasti.

Razgovarano je i o razvoju

kreativnih industrija u Cr-

noj Gori, što je ocijenjeno

kao jedan od prioriteta za

razvoj ukulturi.

J.N.

Ministar kulture Bogdanović i predstavnica

UNDPMekluni razgovarali na Cetinju

Spremnakandidatura

tvrđaveFortemare

zaupisnaUnesko listu

BAR

Uz finansijskupodrš-

kuMinistarstvakulture, ove

godine je započet projekat

dovršavanjakonzervator-

sko-restauratorskihradova

uobjektuArhiepiskopske

palate, koji su 1986. godine

osmislili stručnjaci Zavoda

za zaštitu spomenikakulture

uBeogradu (pod rukovod-

stvomprof. drMirkaKova-

čevića) i Zavoda za zaštitu

spomenikakultureCrneGo-

re.

Restauracija jedne od možda

najvažnijih palata u Starom

Baru, Arhiepiskopske palate,

prijestonog sjedišta Barske

nadbiskupije koja je osnovana

u 11. vijeku i najstarija je insti-

tucija na tlu Crne Gore, počela

je 1988. godine.

- Nedovršeni portali, prozori i

enterijer sada dobijaju novo

ruho. Idejaokompletnoj resta-

uraciji reprezentativnog

objekta ponovo je zaživjela za-

hvaljujući angažovanju Kul-

turnog centra Bara i radnika

zaposlenihna očuvanju Starog

Bara.Radovisuutoku.Bićena-

stavljeni. Ipak, i dalje nemamo

dovoljnomaterijalnih sredsta-

va kako bismo uspjeli da do

kraja završimo nešto što će za

mnoga pokoljenja ostati kao

svjedočanstvo susreta civiliza-

cija na ovim prostorima - kaže

arheologMladenZagarčanin.

Rukovodilac konzervatorsko-

restauratorskih radova je Bo-

židar Jovićević, konzervator

Centra za konzervaciju i arhe-

ologiju na Cetinju. U timu koji

radi na obnovi palate su i Jozo

Vučić, Božidar Pecović i Mla-

den Zagarčanin. Radovima

pomažu donacije barskih pri-

vrednika i dobrotvora, od

JahtingcentraJuguvlasništvu

Milutina Durutovića i firme

„Anglijan“MarijaNikolića.

ČEKAJUĆI ZAŠTITU

Nakon zemljotresa 1979. godi-

ne, kada se poslije razorne sti-

hije stvorila možda najveća

urbana aglomeracija u ruševi-

nama na jadranskoj obali, za-

početojeneštoštosasadašnjeg

stanovištapredstavljaizuzetan

konzervatorsko-restaurator-

ski poduhvat. Naizgled nepo-

vratno izgubljene ruševine

gradapočelesudadobijajusta-

re obrise, a neka odnajvažnijih

zdanja vojne, sakralne i profa-

nearhitekturesuobnovljenaili

su preventivno zaštićena od

daljeg propadanja. Međutim,

odtada jeprošlo tačno30godi-

na i nije se uradilo gotovo ništa

na zaštiti grada.

-Pojedine„donkihotovske“ak-

cije arheologa Omera Peroče-

vića nisu imale poseban odjek

jer se uvijek imalo za periferna

dešavanja, a globalna zaštita

najvećeg arheološkog lokalite-

ta u Evropi nije bila posebno

interesantna. Time smo izgu-

bili mnogo vremena jer je grad

izgubio mnogo; veliki broj

objekata se urušio, započete

restauracijeosamdesetihgodi-

na su ostale nedovršene, a sko-

ro sve komunikacije su zatrpa-

ne. Takva sudbina je zadesila i

arhiepiskopska palata, ali i još

nekoliko objekata u gradu koji

čekaju svoju zaštitu – kaže ar-

heologMladenZagarčanin.

Arhiepiskopska palata je, osim

crkve Svete Katarine, jedan od

bisera srednjovjekovne arhi-

tekture Crne Gore, povezane

sa nadasve poznatom neimar-

skomškolomMihojaBrajkovi-

ća i njegovih učenika, čija zao-

stavština, franjevački klausar u

Dubrovniku, i danas zadivljuje

na stotinehiljada posjetilaca iz

cijeloga svijeta.

- Sagrađena je sredinom 14. vi-

jeka, prvobitno kao velika cr-

kva posvećena zasadnepozna-

t om pa t r onu , u okv i r u

manastira čije gabarite smo

snimili tek nakon arheoloških

istraživanja „Kneževe palate“

2009. godine, kada smo vršili

arheološka istraživanja u sa-

radnji sa Univerzitetom Ca’

foscari iz Venecije. Tada smo

došli do saznanja da se ova cr-

kvanalazilauokviruzatvorene

cjeline, u čijem sastavu je bila

rezidencija barskog arhiepi-

skopata – podsjeća Zagarča-

nin.

SAVRŠENEPROPORCIJE

Reprezentativno pročelje cr-

kve sa tri gotičke monofore i

velikiportalvisineprekočetiri

metra, čini ovu građevinu jed-

nomod najpoznatijih obiljež-

ja grada.

- U njenoj arhitektonskoj

osmišljenosti je mnogo toga

što ovaj objekat čini izuzet-

nim. Prije svega to su njegove

proporcije koje je davno Đur-

đe Bošković uporedio sa nei-

marstvom čuvenog Kotorani-

na Fra Vite, protomajstora

Dečana i bazilike na Ratcu,

moždadvijenajvelelepnijecr-

kve toga doba na prostoru

istočnojadranskog primorja.

Savršeneproporcije i izuzetna

klesarskavještina i danasodu-

zimaju dah turistima koji do-

laze u stari grad. Unutrašnjim

istraživanjem otkriveno je da

se unutar crkve nalaze zidane

grobnice sveštenih lica (ko-

sturnice), oslikane crvenom

bojom i monogramima bar-

skog klera. Nakon pada grada

u ruke Otomanske imperije,

objekat je dobio profanu na-

mjenu i postao je jednaodnaj-

poznatijih begovskih kuća

grada. Dozidani su trijemovi

na zasvođenim lukovima na

kojima je počivala laka kon-

strucija u tipično orijental-

nom ruhu. Građevina je živje-

la, ali se ispod maltera i

štukatura krila dvjestogodiš-

nja crkvaidvorbarskihnadbi-

skupa –pričaZagarčanin.

Nakon restauracije Arhiepi-

skopske palate, u njoj će biti

smješten Arheološki muzej

gradaBara.

V. SIMUNOVIĆ

BAR:

Poslije 30 godina nastavljena restauracija Arhiepiskopske palate

Detalj sa radovanaobnovi

Arhiepiskopskepalate

Oživljavadrevni dvor

barskihnadbiskupa